keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 242/25.06.2020 pentru repingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 242/25.06.2020
pentru repingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-13529/22.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-13529/22.06.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-13529/24.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), alin (6), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 363, alin (1) şi (2), (4)-(8), art. 311 şi art. 334-346 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 25.06.2020;
Avînd în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate- Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţia Economică-Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_-_proiect_respins.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

AVIZAT SECRETAR GENERAL,

CAIUS SULI

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi,

județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-13529/22.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-13529 din data de 22.06.2020 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est; Având în vedere avizul Serviciului Juridic...............; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile 129 alin (2) lit.c), alin (6) lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ; Având în vedere prevederile art.363 alin (1) și (2), (4)-(8), art. 311 și art.334-346 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ; În temeiul art.196 alin.(1), lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1: Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara și a inițierii procedurii de vânzare. Art.2: Se aprobă Studiul de oportunitatea privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara și a inițierii procedurii de vânzare, care constituie Anexa 1. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcția Economică-Biroul Evidența Patrimoniului. Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică: - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi; - Direcţiei Economice; - Direcţiei de Urbanism; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Comunicare-Relaţionare; - Biroului Audit; - Biroului Managementul Calităţii; - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; - Mass-media locale; Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Anexa_1.pdf

1   

ANEXA 1

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș

Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

1. DATE GENERALE - PREMIZELE STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Potrivit art.129 alin.(6), lit.b din OUG 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local hotărăște cu privire la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al Municipiului Timișoara. Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie iniţierea procedurii de vânzare prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 în suprafață construită la sol de 902 mp situat în județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara. Imobilul construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare: - teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp, având nr. de inventar 6704 și valoarea de inventar 55.200 ron - construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp, având nr. de inventar 18674 și valoare de inventar 3.850.068 ron Imobilelel fac parte din proprietatea privată a Municipiului Timișoara, fiind situate în intravilanul localităţii Măru, comuna Zăvoi, județul Caraș Severin. Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea vânzării Vilei Bistra, înscrisă în CF nr. 32616-C1 în suprafață construită la sol de 902 mp și a terenului înscris în CF nr. 32616 în suprafață de 4600 mp. Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din : - demisol compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă, anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie. - parter format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri. - etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

2. OBIECTUL VÂNZĂRII

Imobilul construcție + teren propus pentru vănzare prin licitație publică, este situat în sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare: teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp. Acesta figurează în Inventarul mijloacelor fixe

Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din : - demisolul este compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă,

anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie. - parterul este format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri. - etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

3. MOTIVAȚIA VÂNZĂRII Având în vedere faptul că în ultimii 5 ani numărul de solicitări de cazare a fost foarte mic, respectiv în anul 2015 au fost 16 solicitări și s-au încasat 615 lei , în anul 2016 au fost 15 solicitări și s-au

2   

încasat 360 lei , în anul 2017 au fost 13 solicitări și s-au încasat 480 lei, în anul 2018 au fost 8 solicitări și s-au încasat 36 lei iar în anul 2019 doar 10 solicitări și s-au încasat 30 lei. Din analiza veniturilor pe ultimii 5 ani, versus cheltuielilor generate de Vila Bistra, se constată că veniturile încasate din taxele pentru cazarea în Vila Bistra sunt insignifiante și nu acoperă cheltuielile pentru consumul de utilități și impozit pe clădire.

Precizăm că în anul 2018 a fost întreprins un Referat de necesitate și oportunitate nr. SC2018-2924/09.02.2018, întocmit de director C.T.D.D., cuprins în Programul de dezvoltare, suma de 25.000 lei, pentru Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Proiectului Tehnic pentru”Reabilitare acoperiș imobil și instalație de încălzire centrală Vila Bistra ” aprobat prin HCLMT 76/23.02.2018, acest obiectiv nefiind finalizat.

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin valorificarea resurselor existente, furnizează Municipiului Timișoara stabilitate şi extindere economică solidă.

Motivele pentru care s-a stabilit oportunitatea vânzării imobilului sunt de ordin estetic și economic (acesta se află în stare de degradare iar Municipiul Timișoara se află în imposibilitatea de a realiza investiții și de a-l valorifica în vreun mod), legislativ, financiar și social.

Păstrarea în patrimoniul municipiului ar crea prejudicii bugetului local, distanța făcând aproape imposibilă întreținerea și administrarea acestuia.

În articolul 363 din OUG 57/2019 privind codul administrativ se precizează că terenurile proprietatea privată a unităților administrativ teritoriale pot face obiectul unei vânzări, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.

Vânzarea imobilului descris mai sus ar asigura administrarea eficientă a domeniului privat al Municipiului Timișoara, prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Mai mult decât atât, vânzarea va acoperi în întregime costurile ridicate de reparație, întreţinerea şi exploatarea construcţiei şi a terenului.

Zona în care este situat imobilul menționat este o zonă turistică, este ansambul unui spaţiu delimitat teritorial unde se pot dezvolta activităţi investiţionale, turism sau servicii.

Terenul poate fi valorificat pentru activităţi precum : obiective/activități turistice și de agrement, dar și obiective industriale, activităţi industriale productive şi de servicii, spaţii de depozitare. Pentru funcţionare cumpărătorul va obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Vânzarea imobilului ar duce la valorificarea resurselor existente în scopul realizării unei extinderi economice solide a zonei ituristice unde se află localizat terenul și construcția, cât și atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează ocuparea forţei de muncă precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi ale condiţiilor de muncă ale cetăţenilor.

4. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul minim de vânzare al imobilului (construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în satul Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare: teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp) va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator imobiliar autorizat - membru ANEVAR și valoarea de inventar a acestuia, conform art 363 alin. (6) din OUG 57/2019 privind codul administrativ. Raportul de evaluare va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

5. MODALITATEA DE VÂNZARE Procedura de vânzare propusă conform art. 363 din OUG 57/2019 este vânzarea prin licitație

publică organizată în condițiile prevăzute la art. 334-336, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel, pornind de la preţul care a fost stabilit în raportul de evaluare. Licitația se va desfășura în termen de 60 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a caietului de sarcini necesar desfășurării procedurii de licitație.

Caietul de sarcini va cuprinde:

3   

- instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii; - instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare al ofertelor; - informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea

ofertei câştigătoare; - căile de atac şi informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Împreună cu caietul de sarcini vor fi prezentate şi modelul de contract, cât şi schiţa de amplasare în zonă a imobilului supus vânzării.

După adoptarea hotărârii Consiliului Local de aprobare a vânzării imobilului menţionat, se va transmite spre publicare anunţul de licitaţie, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Prezentul studiu de oportunitate va sta la baza aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

În baza studiului de oportunitate vânzătorul va elabora caietul de sarcini. Ofertanții se vor putea înscrie la licitație numai pentru întreg imobilul format din construcție

+ teren . La ședința de licitație publică vor participa numai ofertanții care au fost preselectați pe baza

îndeplinirii prevederilor din caietul de sarcini și din documentația de elaborare și prezentare a ofertei. Cumpărătorul achită prețul integral la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare. Taxele notariale și celelalte cheltuieli ocazionate cu vânzarea se vor suporta de către

cumpărător. Contractul de vânzare – cumpărare va fi înregistrat de către vânzător în registrele de

publicitate imobiliară.

CONCLUZII Încheierea contractului de vânzare-cumpărare se va face după aprobarea finalizării licitației publice și desemnarea unui câștigător. Predarea-primirea acestuia se face prin proces-verbal în termen de maxim 30 zile de la data încasării prețului.

DIRECTOR, ŞEF BIROU EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

GABRIELA SUCINEANŢU

Atasament: Raport.pdf

   ROMÂNIA   JUDEŢUL TIMIŞ   MUNICIPIUL TIMIŞOARA   DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST   BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST    NR.CT2020‐13529/22.06.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș

Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020- 13529/25.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate. Imobilul construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare: - teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp, având nr. de inventar 6704 și valoarea de inventar 55.200 ron - construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp, având nr. de inventar 18674 și valoare de inventar 3.850.068 ron Imobilelel fac parte din proprietatea privată a Municipiului Timișoara, fiind situate în intravilanul localităţii Măru, comuna Zăvoi, județul Caraș Severin. Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din : - demisol compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă, anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie. - parter format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri. - etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC. Facem următoarele precizări: Având în vedere faptul că în ultimii 5 ani numărul de solicitări de cazare a fost foarte mic, respectiv în anul 2015 au fost 16 solicitări și s-au încasat 615 lei , în anul 2016 au fost 15 solicitări și s-au încasat 360 lei , în anul 2017 au fost 13 solicitări și s-au încasat 480 lei, în anul 2018 au fost 8 solicitări și s-au încasat 36 lei iar în anul 2019 doar 10 solicitări și s-au încasat 30 lei. Din analiza veniturilor pe ultimii 5 ani, versus cheltuielilor generate de Vila Bistra, se constată că veniturile încasate din taxele pentru cazarea în Vila Bistra sunt insignifiante și nu acoperă cheltuielile pentru consumul de utilități și impozit pe clădire.

Motivele pentru care s-a stabilit oportunitatea vânzării imobilului sunt de ordin estetic și

economic (acesta se află în stare de degradare iar Municipiul Timișoara se află în imposibilitatea de a realiza investiții și de a-l valorifica în vreun mod), legislativ, financiar și social.

Păstrarea în patrimoniul municipiului ar crea prejudicii bugetului local, distanța făcând aproape

imposibilă întreținerea și administrarea acestuia. În articolul 363 din OUG 57/2019 privind codul administrativ se precizează că terenurile

proprietatea privată a unităților administrativ teritoriale pot face obiectul unei vânzări, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.

Vânzarea imobilului descris mai sus ar asigura administrarea eficientă a domeniului privat al

Municipiului Timișoara, prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

PROPUNEM: Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate. DIRECTOR, ŞEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT, IOANA GABRIELA SUCINEANŢU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: Referat.pdf

 ROMÂNIA   JUDEŢUL TIMIŞ   MUNICIPIUL TIMIŞOARA   DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST   BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST     NR.CT2020‐13529/22.06.2020 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi,

județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

Descrierea situaţiei actuale :

Staţiunea POIANA MĂRULUI se află la numai 25 de Km distanţă de oraşul Oţelul Roşu, județul

Caras-Severin, regiunile Banat și Transilvania, într-un peisaj pitoresc dominat de păduri de conifere şi foioase, răspândite între Muntele Mic, Nedela şi Vârful Pietrii, iar în depărtare pot fi zărite crestele munţilor Retezat şi Ţarcu.

Subzona Poiana Mărului este plasată la o altitudine de 500 de metri, în staţiunea POIANA MĂRULUI putându-se ajunge pe DN68, Caransebeş – Haţeg, cu deviere pe lânga comuna Zăvoi.

Lacul de acumulare Poiana Mărului este amplasat pe râul Bistra Mărului şi se află la o distanţă de aproximativ 25 de kilometri de localitatea Oţelul Roşu.

Dezvoltarea zonei turistice începe după 1936, când Poiana Mărului şi Muntele Mic sunt declarate staţiuni turistice.

În perioada respectivă se construiesc la Poiana Mărului primele facilităţi de cazare, iar ulterior staţiunea se dezvoltă rapid, atât din punct de vedere al capacităţii de cazare, cât şi din cel al facilităţilor disponibile şi al asigurării transportului până în staţiune, astfel încât în anii ’40 ajunge să fie recunoscută ca “Perla Banatului”. Municipiul Timişoara deţine în proprietate , terenul şi construcţia -Vila Bistra (având regimul de înălţime S+P+E ) din judeţul Caraş Severin, localitatea Poiana Mărului comuna Zăvoi , imobil identificat prin cartea funciară nr.32616 Zăvoi formată din teren intravilan identificat cu nr. cad. 32616 în suprafaţă de 4.600 mp şi construcţie-Vila Bistra identificată cu număr cadastral 32616-C1, în suprafaţă construită la sol de 902mp. Imobilul este format din :

- Demisolul este compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă, anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

- Parterul este format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri. - Etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate: Scopul prezentei documentații este vânzarea Vilei Bistra, înscrisă în CF nr. 32616, teren intravilan în suprafață de 4.600 mp şi construcţie-Vila Bistra identificată cu număr cadastral 32616-C1, în suprafaţă construită la sol de 902mp, situată în Comuna Poiana Mărului, județul Caraș - Severin.

Alte informatii:

Având în vedere Raportul de evaluare nr.3861/2019, înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. SC2019-027493/29.10.2019, întocmit de SC FIDOX SRL Brașov, conform Autorizației de Membru Corporativ nr.0023, emisă de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

PRIMAR VICEPRIMAR                                  NICOLAE ROBU IMRE FARKAS                                                                                                   DIRECTOR                                                                                                                                     EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ     

                                                                                                                                                                                                            Cod FO53‐03,Ver.2