keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 238/25.06.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Timişoara şi Asociaţia „Călător prin România"

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 238/25.06.2020
privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Timişoara şi Asociaţia „Călător prin România"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-12863/ 15.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 12864/ 15.06.2020- al Biroului de Promovare Culturală şi Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 12864/ 15.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii 422/2001 şi ale Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor 2237/2004;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) şi e), alin. (7), lit. d) alin. (9), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Timisoara şi Asociaţia "Călător prin România", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timisoara să semneze Protocolul prevazut la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de promovare culturală şi turistică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarulului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului de Promovare Culturală şi Turistică;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroul managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: hcl_238_Anexa.pdf

ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN MUNICIPIUL ROMÂNIA” TIMIȘOARA PREȘEDINTE si Fondator, PRIMAR, TĂNAŞCU Constantin-lulian ROBU Nicolae ÎN. accea Lonea PROTOCOL DE COLABORARE Părţile: ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA”, cu sediul în Bucureşti, str. Piscului, nr.20, bl. 40, sector 4, identificată cu CIF 39467037, reprezentată de TĂNAȘCU CONSTANTIN IULIAN, în calitate de Președinte și Fondator şi MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, județul Timiş, reprezentat prin ROBU NICOLAE, în calitate de Primar, au convenit următoarele: Art. 1 Acordul de parteneriat Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile îşi exprimă acordul privind asocierea în vederea realizării unor proiecte comune de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Timişoara. Art. 2 Obiectul 2.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea interinstituțională în următoarele direcții: - realizarea şi montarea plăcuţelor turistice digitale care conțin cod Q.R, urmând a fi amplasate pe obiectivele turistice şi monumentele de patrimoniu, stabilite de către părţi; pagelof4

- cooperarea și colaborarea în vederea organizării unor evenimente care promovează conservarea tradițiilor şi culturii locale şi naţionale; - organizarea şi desfăşurarea de activități sociale și educaționale; - promovarea şi dezvoltarea zonei geografice şi a turismului local; - stimularea curiozității și dezvoltarea interesului locuitorilor din zonă şi din împrejurimi; - organizarea și susținerea de manifestări expoziționale de turism pe plan local şi regional; - crearea unor trasee turistice, tematice sau istorice; - elaborarea de propuneri privind dezvoltarea turismului; - realizarea unor obiecte şi materiale video în scopul promovării tradițiilor locale. De asemenea, proiectul constă în realizarea unei platforme digitale care poate fi accesată urmând link-ul https:/travellerinromania.com/ , unde turiştii români sau străini pot intra în contact cu istoria şi legendele obiectivelor turistice, pot cunoaşte portul popular şi gastronomia tradițională din România. Informațiile vor fi disponibile pe platforma digitală în limbile: română, engleză, franceză, spaniolă, chineză, urmand si germana, araba si rusă, Turiştii vor putea accesa platforma scanând un cod de tip Q.R. (Quick Response), care va fi amplasat pe plăcuțele turistice speciale şi vor putea citi informații despre obiectivele turistice, portul popular și gastronomia din zona Timişoara. Plăcuţele turistice cu respectivele coduri vor fi montate la vedere, în zona obiectivelor turistice, în aşa fel încât să nu afecteze structura sau fațadele clădirilor. 2.2 Grupul ţintă: UA Y Y instituții locale, regionale şi naţionale; elevi din învăţământul preuniversitar; cadre didactice din unitățile şcolare; personalul auxiliar al instituțiilor; membrii comunității; asociații şi ONG-uri. Art.3 Principiile de bună practică ale Acordului de parteneriat 3.1 Părţile contribuie la realizarea scopului proiectului şi îşi asumă rolul lor aferent proiectului, așa cum este definit la articolul 5 din prezentul contract. 3.2 Părţile se consultă în mod regulat şi se informează reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului. 3.3 Părţile implementează activitățile din proiect, cu respectarea standardelor profesionale şi de etică în vigoare. page2of4

Art.4 Durata Acordului de parteneriat Prezentul Acord de parteneriat îşi produce efectele de la momentul semnării lui până la tinalizarea agendei evenimentelor prilejuite de titlul “Timişoara Capitală Europeană a Culturii”, cu posibilitate de prelungire în urma analizei modului de îndeplinire a obiectivelor parteneriatului. Prezentul Acord de parteneriat poate fi modificat doar prin act adițional semnat şi ştampilat de ambele părți, orice altă formă fiind nulă. Prezentul Acord de parteneriat poate înceta prin acordul scris al părților. Art. 5 Obligațiile partenerilor 5.1 ASOCIAȚIA "CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA" are următoarele obligații: Y să informeze mass-media despre proiect; Y să realizeze design-ul, soft-ul Q.R, platforma, construcţia și montarea plăcuțelor turistice, astfel cum au fost stabilite prin acordul părţilor; Y să obţină acordurile, avizele și autorizaţiile necesare conform prevederilor legale pentru construcția şi montarea plăcuțelor turistice pe obiectivele turistice şi monumentele de patrimoniu, dacă este cazul; Y să suporte toate costurile necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, precum şi cele pentru construcția şi montarea plăcuţelor turistice; Y informațiile ce vor fi postate pe platforma digitală https://travellerinromania.con, precum şi elementele de pe plăcuțele turistice se vor stabili de comun acord cu reprezentanții Primăriei Municipiului Timişoara; Y să respecte regulamentul de organizare a activităților; Y să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta imaginea proiectului; 5.2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA are următoarele obligaţii: Y să participe, prin angajații Primăriei Municipiului Timişoara, la activitățile iniţiate în cadrul proiectului; Y să informeze mass-media despre proiect. Art. 6 Confidențialitatea 6.1 Părţile convin să păstreze în stricta confidenţialitate intormațiile primite şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii, cu excepția informațiilor publice. page 3of4

6.2 Părţile înteleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul acord de parteneriat și în orice alte scopuri necesare bunei desfăşurări a activității acestora. Art. 7 Notificări 7. Orice comunicare între părți în legătură cu prezentul acord de parteneriat se va face în scris. 7.2 Orice document scris trebuie înregistrat, atât la transmitere cât şi la primire. Art. 8 Litigii (1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord de parteneriat se vor soluţiona pe cale amiabilă. (2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Art. 9 Prevederi finale 9.1. Prezentul acord de parteneriat reprezintă voința părților şi înlătură orice altă înțelegere verbală între acestea, anterioară încheierii sale. 9.2. Părţile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi, la data executării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna şi executa prezentul acord de parteneriat. 9.3. Prezentul acord de parteneriat a fost întocmit şi semnat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeaşi valoare legală. MUNICIPIUL ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA” TIMIȘOARA BUCUREŞTI PRIMAR, PREȘEDINTE, ROBU NICOLAE TĂNAŞCU CONSTANTIN-IULIAN page4of4

Atasament: Raport_specialitate_Calator.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL DE PROMOVARE CULTURALĂ ȘI TURISTICĂ NR. SC2020- 12864/ 15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Asociaţia „Călător prin România”

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. SC2020-12863 / 15.06.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara și Asociaţia ‟Călător prin România” în vederea montării de plăcuțe având cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara propunem colaborarea cu Asociaţia ‟Călător prin România” în vederea montării de plăcuțe având cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara, conform Protocolului de colaborare anexat. Timişoara, oraş renumit pentru patrimoniul său cultural, are numeroase clădiri de patrimoniu dintre care multe dintre acestea sunt totodată atracţii turistice. Informaţii referitoare la istoria acestor clădiri, specificaţii arhitecturale, precum şi localizarea lor sunt expuse în hărţi, pliante şi broşuri de informare şi promovare turistică, materiale distribuite în cadrul Biroului Promovare Turistică şi Culturală şi în cadrul târgurilor de turism.

Totuşi, pentru a avea căi cât mai diverse de promovare turistică, în mai multe oraşe din ţară şi din străinătate se utilizează coduri Q.R. Codul Q.R. (Quick Response) este un cod matrice, asemenea codurilor de bare, cod ce poate fi scanat din orice direcţie şi din orice unghi, realizat pe plăcuţe montate pe clădiri sau în imediata apropiere a acestora. Codurile fac trimitere la o platformă online, ce conţine obiectivele turistice, cu detaliile aferente.

Pe de altă parte, conform Legii 422/2001 şi a Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor 2237/2004 primăriile au obligaţia să instaleze plăcuţe cu semnul de monument istoric, pe clădirile care fac parte din patrimoniul oraşului. În momentul de faţă în Timişoara nu sunt instalate astfel de plăcuţe, care să evidenţieze clădirile monument istoric din oraş.

În acest sens, Asociaţia “Călător prin România” care este o organizație non-guvernamentală culturală și se ocupă cu promovarea României din punct de vedere al istoriei și legendelor obiectivelor turistice, a gastronomiei tradiționale și al portului popular, ne-a trimis o propunere de colaborare în vederea montării unor plăcuțe cu cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara. Turistul care ajunge în dreptul obiectivului turistic scanează codul cu telefonul personal și este redirecționat spre platforma www.travellerinromania.com unde poate să citească detalii despre obiectivul respectiv în propria limbă sau într-o limbă de largă circulaţie. Textele în limba română sunt traduse în engleză, franceză, spaniolă și chineză.

Conform adresei primite din partea asociaţiei plăcuţele vor fi montate la vedere, astfel încât nu vor afecta structura sau faţada obiectivului turistic. Plăcuțele cu cod Q.R. vor avea dimensiunea A4 și vor avea un geam deasupra ca protecție împotriva vandalismului. Ca şi conţinut, plăcuţele vor avea semnul de monument istoric, conform legii 422/2001, denumirea clădirii, codul Q.R., sigla PMT, sigla Ministerului Turismului, texte de trimitere pentru scanarea codului Q.R., în limbile română şi engleză. Designul plăcuţelor, softul Q.R., platforma, construcţia plăcuţelor şi montajul plăcuţelor vor fi suportate de asociaţie. Fiecare obiectiv din sistem va avea o pagină cu informații multilingve istorice, culturale şi de localizare.

Proiectul Asociaţiei "Călător prin România" doreşte să folosească noile tehnologii existente pe piață în domeniul promovării, în special în cazul promovării în mediul online. Astfel se doreşte ca platforma www.travellerinromania.com să devină cea mai mare platformă turistică din România, o digitalizare a turismului din țară care va include o documentare a unui număr de aproximativ 100.000 de obiective turistice existente pe tot teritoriul României, repartizat pe zone geografice, portul popular din fiecare zona, gastronomia regională, hoteluri si pensiuni. Turiştii vor avea o platformă comună cu diferite destinaţii din Romania. Ministerul Turismului este partener în proiect. Credem că este utilă și binevenită această oportunitate privind montarea plăcuțelor pe principalele monumente și obiective turistice ale Timișoarei deoarece utilizarea plăcuţelor ce conţin cod Q.R. poate să constituie o metodă atractivă de cunoaştere a patrimoniului cultural prezent în oraș, fiind o nouă formă de furnizare de informații online legate de aceste obiective. Prin prisma faptului că Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii se așteaptă ca numărul de turiști să crească și modul în care informațiile sunt puse la dispoziția acestora ar trebui să fie făcute într-un mod inovator pentru a le stârni interesul pentru cultura și obiceiurile locului. Astfel, pe lângă metodele clasice, tipărituri, aplicaţie şi website, turiştii, dar şi cetăţenii oraşului, vor avea posibilitatea să cunoască mai bine unele obiective turistice şi monumente istorice din oraş. În concluzie, considerăm necesară şi oportună colaborarea Municipiului Timişoara cu Asociaţia ‟Călător prin România” Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu Asociația "Călător prin România" în vederea montării de plăcuțe având cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. Șef Birou Promovare Culturală și Turistică, Daniela Petrișor Întocmit, Pop Liana

Atasament: Referat_de_aprobare_proiect_hot_colab_Asoc_Calator_prin_Rom.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2020-12863 / 15.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Asociaţia

„Călător prin România”

1. Descrierea situaţiei actuale Timişoara, oraş renumit pentru patrimoniul său cultural, are numeroase clădiri de patrimoniu. Multe dintre acestea sunt totodată atracţii turistice. Informaţii referitoare la istoria acestor clădiri, specificaţii arhitecturale, precum şi localizarea lor sunt expuse în hărţi, pliante şi broşuri de informare şi promovare turistică, materiale distribuite în cadrul Biroului Promovare Turistică şi Culturală şi în cadrul târgurilor de turism. Informaţii detaliate pot fi citite şi de pe website-ul www.timisoara-info.ro şi de pe aplicaţia pentru telefoane mobile Visit Timişoara.

Totuşi, pentru a avea căi cât mai diverse de promovare turistică, în mai multe oraşe din ţară şi din străinătate se utilizează coduri Q.R. Codul Q.R. (Quick Response) este un cod matrice, asemenea codurilor de bare, cod ce poate fi scanat din orice direcţie şi din orice unghi, realizat pe plăcuţe montate pe clădiri sau în imediata apropiere a acestora. Codurile fac trimitere la o platformă online, ce conţine obiectivele turistice, cu detaliile aferente.

Pe de altă parte, conform Legii 422/2001 şi a Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor 2237/2004 primăriile au obligaţia să instaleze plăcuţe cu semnul de monument istoric, pe clădirile care fac parte din patrimoniul oraşului. În momentul de faţă în Timişoara nu sunt instalate astfel de plăcuţe, care să evidenţieze clădirile monument istoric din oraş.

Din partea Asociaţiei “Călător prin România” care este o organizație non-guvernamentală culturală și se ocupă cu promovarea României din punct de vedere al istoriei și legendelor obiectivelor turistice, a gastronomiei tradiționale și al portului popular, am primit o propunere de colaborare în vederea montării unor plăcuțe cu cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara. Turistul care ajunge în dreptul obiectivului turistic scanează codul cu telefonul personal și este redirecționat spre platforma www.travellerinromania.com unde poate să citească detalii despre obiectivul respectiv în propria limbă sau într-o limbă de largă circulaţie. Textele în limba română sunt traduse în engleză, franceză, spaniolă și chineză.

În prezent la nivel naţional se urmăreşte realizarea de noi mecanisme de promovare turistică. Recenta situaţie privind pandemia COVID-19 a reprezentat un moment în care numeroşi turişti s-au informat asupra destinaţiilor turistice, în baza informaţiilor din mediul online.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Proiectul asociaţiei "Călător prin România" doreşte să folosească noile tehnologii existente pe piață în domeniul promovării, în special în cazul promovării în mediul online. Astfel se doreşte ca platforma www.travellerinromania.com să devină cea mai mare platformă turistică din România, o digitalizare a turismului din țară care va include o documentare a unui număr de aproximativ 100.000 de obiective turistice existente pe tot teritoriul României, repartizat pe zone geografice, portul popular din fiecare zona, gastronomia regională, hoteluri si pensiuni. Turiştii vor avea o platformă comună cu diferite destinaţii din Romania. Ministerul Turismului este partener în proiect. Propunem ca aceste plăcuțe să fie montate pe principalele monumente și obiective turistice ale Timișoarei deoarece utilizarea plăcuţelor ce conţin cod Q.R. poate să constituie o metodă atractivă de cunoaştere a patrimoniului cultural prezent în oraș, fiind o nouă formă de furnizare de informații online legate de aceste obiective. Prin prisma faptului că Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii se așteaptă ca numărul de turiști să crească și modul în care informațiile sunt puse la dispoziția acestora ar trebui să fie făcute într-un mod inovator pentru a le stârni interesul pentru cultura și obiceiurile locului. Astfel, pe lângă metodele clasice, tipărituri, aplicaţie şi website, turiştii, dar şi cetăţenii oraşului, vor avea posibilitatea să cunoască mai bine unele obiective turistice şi monumente istorice din oraş.

3. Alte informaţii

Conform adresei primite din partea asociaţiei plăcuţele vor fi montate la vedere, astfel încât nu vor afecta structura sau faţada obiectivului turistic. Plăcuțele cu cod Q.R. vor avea dimensiunea A4 și vor avea un geam deasupra ca protecție împotriva vandalismului. Ca şi conţinut, plăcuţele vor avea semnul de monument istoric, conform legii 422/2001, denumirea clădirii, codul Q.R., sigla PMT, sigla Ministerului Turismului, texte de trimitere pentru scanarea codului Q.R., în limbile română şi engleză. Designul plăcuţelor, softul Q.R., platforma, construcţia plăcuţelor şi montajul plăcuţelor vor fi suportate de asociaţie. Fiecare obiectiv din sistem va avea o pagină cu informații multilingve istorice, culturale şi de localizare.

Cu acest proiect de digitalizare a turismului din România, Asociația "Călător prin România" a câștigat premiul Business Elite’s “Under 30” din Europa de Est și a ajuns în semifinala proiectului „Smart Cities”. Business Elite’s “Under 30” este un premiu acordat persoanelor până în 30 de ani care sunt pe poziții de conducere în entități economice sau ONG-uri și care, prin proiectele pe care le realizează aduc un plus valoare țării din care provin.

4. Concluzii Propunem aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu Asociația "Călător prin România" în vederea montării de plăcuțe având cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara, pe baza Protocolului de Colaborare anexat.

PRIMAR NICOLAE ROBU