keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 140/27.04.2020 Privind aprobarea utilizarii din fondul de rezerva bugetara aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes

27.04.2020

Hotararea Consiliului Local 140/27.04.2020
Privind aprobarea utilizarii din fondul de rezerva bugetara aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 - 9249/24.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 9249/24.04.2020 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9249/24.04.2020;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 5 din 30.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 7 din 04.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 8 din 09.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba alocarea din fondul de rezerva bugetara al Municipiului Timisoara a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes.
Art. 2: Suma de 2.000.000 lei reprezentand fondul de rezerva bugetara aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 2.000.000 lei pentru Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes.
Raspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevazut revine Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes, beneficiar al sumei.
Art. 3: Alocarea sumei de 2.000.000 lei se va face din fondul de rezerva al Municipiului Timisoara catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes, Cap. 54 "Alte servicii publice generale", subcapitol "Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale".

Art. 4: Modificarile aprobate vor fi adaptate in Bugetul local al Municipiului Timisoara aprobat pentru anul 2020, respectiv in Bugetul general consolidat al Unitatii administrativ teritoriale a Municipiului Timisoara pe anul 2020.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica a Municipiului Timisoara si Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara;
- Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC2020 – 9249/24.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent

Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes

Având in vedere:

- solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes nr.3172/24.04.2020 privind acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 2.000.000 lei,

Ţinând cont de cresterea semnificativa a numarului de persoane infectate cu CORONAVIRUS

Covid-19, În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, În baza prevederilor art. 15 alin. 1 şi 2 şi ale art. 36 alin. 1 din Legea nr.273/2006, actualizată

privind finanţele publice locale, În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale

actualizată, În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.11/2020 privind stocurile de urgenta

medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă

urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de

carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Având în vedere declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie

2020, a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional, din cauza infecţiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză si, luând în considerare recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22-23 ianuarie 2020, în sensul că toate ţările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecţiilor cu noul virus,

inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea şi tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor şi prevenirea răspândirii continue a infecţiei,

Ţinând cont de faptul că prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, Întrucât din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, consiliul local poate aproba acordarea de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă, Municipiul Timisoara poate constitui un fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotărâri ale consiliilor locale, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

Suma de 2.000.000 lei din fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 2.000.000 lei. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes, beneficiar al sumei.

Alocarea sumei de 2.000.000 lei se va face din fondul de rezerva al Municipiului Timisoara, Cap. 54 „Alte servicii publice generale", subcapitol „Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale", prin virament bancar în contul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes suma de 2.000.000 lei.

Justificarea alocarii sumelor acordate se va face in baza documentelor jusitificative de achizitionare de teste diagnostic pentru COVID-19 prin contracte, facturi, ordine de plata si alte documente in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza carora se va face decontarea sumelor.

Având la bază cele mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 2.000.000 lei.

DIRECTOR ECONOMIC, Pt. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020 – 9249/24.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre

Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Avand in vedere: - Adresa Spitalului Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor

Babes nr. 3172/24.04.2020. - Raportul de specialitate nr.SC2020-9249/24.04.2020 la proiectul de hotărâre privind

aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC2020 – 9249/24.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent

Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes

Având in vedere:

- solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes nr.3172/24.04.2020 privind acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 2.000.000 lei,

Ţinând cont de cresterea semnificativa a numarului de persoane infectate cu CORONAVIRUS

Covid-19, În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, În baza prevederilor art. 15 alin. 1 şi 2 şi ale art. 36 alin. 1 din Legea nr.273/2006, actualizată

privind finanţele publice locale, În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale

actualizată, În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.11/2020 privind stocurile de urgenta

medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă

urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de

carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Având în vedere declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie

2020, a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional, din cauza infecţiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză si, luând în considerare recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22-23 ianuarie 2020, în sensul că toate ţările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecţiilor cu noul virus,

inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea şi tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor şi prevenirea răspândirii continue a infecţiei,

Ţinând cont de faptul că prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, Întrucât din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, consiliul local poate aproba acordarea de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă, Municipiul Timisoara poate constitui un fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotărâri ale consiliilor locale, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

Suma de 2.000.000 lei din fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 2.000.000 lei. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes, beneficiar al sumei.

Alocarea sumei de 2.000.000 lei se va face din fondul de rezerva al Municipiului Timisoara, Cap. 54 „Alte servicii publice generale", subcapitol „Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale", prin virament bancar în contul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes suma de 2.000.000 lei.

Justificarea alocarii sumelor acordate se va face in baza documentelor jusitificative de achizitionare de teste diagnostic pentru COVID-19 prin contracte, facturi, ordine de plata si alte documente in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza carora se va face decontarea sumelor.

Având la bază cele mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 2.000.000 lei.

DIRECTOR ECONOMIC, Pt. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020 – 9249/24.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre

Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Avand in vedere: - Adresa Spitalului Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor

Babes nr. 3172/24.04.2020. - Raportul de specialitate nr.SC2020-9249/24.04.2020 la proiectul de hotărâre privind

aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3