keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 241/25.06.2020 Privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafaţă de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafaţă de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafaţă de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 241/25.06.2020
Privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafaţă de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafaţă de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafaţă de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-000171/18.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020- 000171/18.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-000171/19.05.20202 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. CT2020-000171/18.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. g) şi art. 196, alin. 1, lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafaţă de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafaţă de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafaţă de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia.

Art. 2: Se aprobă şi se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală nr. 2972/2019, întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cdastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

   ROMÂNIA   JUDEŢUL TIMIŞ   MUNICIPIUL TIMIŞOARA   DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST   BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST    NR.CT2020 ‐ 000171/23.06.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în

suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 - 000171/18.05.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia.

Facem următoarele precizări: Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. CT 2020-000171/17.01.2020 prin care SC BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentaţia în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operaţiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia.

Pe terenul înscris în CF nr.408235, teren situat în Timișoara, strada Orion –Luminii, după alipirea cu imobilele înscrise în CF nr.405562, Timișoara, str. Luminii-Lidia și CF nr.407178, Municipiul Timișoara are intenția de a amenja un parc pentru locuitorii din zona Orion- Luminii-Lidia.

Având în vedere adresa nr.SC2020-12990/16.06.2020, a Direcției de Mediu, Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă, prin care ne comunică intenția de a amenaja un parc în zona Soarelui-str. Orion.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3757/13.12.2019 în scopul operațiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia – alocare numere cadastrale.

Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL, avizată la OCPI conform Referatului de admitere nr. 277883/18.12.2019. Având în vedere că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001.

Potrivit adresei Direcției Economice, Biroul Evidența Patrimoniului imobilele cu numerele de inventar 3475,3465 și 6938 au următoarele valori de inventar:

- CF nr. 407178, în suprafață de 12.549mp, are valoarea de 1.694.115 lei - CF nr. 405562, în suprafață de 1870mp, are valoarea de 252.450 lei - CF nr.408235, în suprafață de 19233mp, are valoarea de 12.482.217lei

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2020-171/21.05.2020 precizăm că pentru imobilele înscrise în CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr.120478, CF nr.407178, nr. top 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, CF nr.405562, nr. top 29296/2/1/1/1, CF vechi nr.118633 nu a fost revendicat conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013, Legea nr. 247/2005, Legea nr.231/2018. Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2020-171/25.05.2020, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare. Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind aprobarea operaţiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii - Lidia

Scopul prezentei documentaţii este operaţiunea de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia

În urma acestei operaţiuni se poate poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilului rezultat din alipire.

PROPUNEM: Aprobarea operaţiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii - Lidia, documentaţie întocmită de SC BLACK LIGHT SRL şi avizată la OCPI Timişoara, conform Referatului de admitere, cu nr. 277883/18.12.2019 parte integrantă din prezenta hotărâre .

DIRECTOR, ŞEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT, IOANA GABRIELA SUCINEANŢU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: referat_admitere.pdf

Referat de admitere, cerere nr. 277883 / 18-12-2019 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Ziar Es Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Luna 12 Adresa: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 Anul | 2019 REFERAT DE ADMITERE (Alipire imobile) Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIŞOARA Domiciliul Loc. Timisoara, Bdul C.D. Loga, Nr. 1, Jud. Timis Referitor la cererea inregistrată sub numărul 277883 din data 18-12-2019, vă informăm: Imobilele: 1) 405562 situat in Loc. Timisoara, Str LUMINII-LIDIA, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 1870 mp; 2) 407178 situat in Loc. Timisoara, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 12549 mp; 3) 408235 situat in Loc. Timisoara, Str ORION-LUMINII, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 19233 mp; Au fost alipite, rezultand imobilul cu numărul cadastral 449441, situat in Loc. Timisoara, Str LUMINII-LIDIA, Jud. Timis, UAT Timisoara avănd suprafaţa măsurată 33652 mp Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 14-01-2020. Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condiţiile Legii cadastrului şia publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,cu modificările şi completările ulterioare. Q Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din1

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 449441 / UAT Timisoara Date referitoare la teren Categoria de |Intraj Suprafaţa E Si . Crt| “folo sință |vilan (mp) Tarla Parcelă Observaţii / Referinţe 1 arabil DA 12.549 2 | curti constructii | DA 21.103 TOTAL: 33.652 Date referitoare la construcţii Destinaţie Situaţie su 5 Crt Numar construcţie Supraf. (mp) juridică Observaţii / Referinţe Al.1| 449441-C1 constructii anexa 492| Cu acte bateria nr Al1.2| 449441-C2 constructii anexa 176| Cu acte bateria nrill Al13| 449441-C3 constructii anexa 63| Cu acte bateria nr lll 5. Garaj independent, constructie provizorie, cu A14[| 449441-C4 anexe 25| Cu acte 22,40 mp teren concesionat constructii anexa bateria | compusa din 5 garaje si garaj 6, bateria II compusa din 8 garaje constructii provizorii si inca A15| 449441-C5 408| Cu acte | 2 garaje si bateria III cu garajele 1-8,10,12,13,16 si 30 constructii provizorii si garaj 29 si garajul 20 si garajul 17 „garajul 9 „garajul 11 si garajul 27. Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan, Punct| Punct| Lungime segment| | Punct| Punct] Lungime segment| |Punct| Punct| Lungime segment încep (sfârşit | (m) | încep [sfârşit (m) 1 2 33.992 2 3 25.966 3 4 28.348 4 5 22.402 5 6 13.771 6 7 37.527 7 8 10.813 8 9 44.879 9 10 24.478 10 11 63.632 11 12 48.609 12 13 48.082 13 14 39.416 14 15 18.921 15 16 2.594 16 17 2.594 17 18 2.264 18 19 2.264 19 20 4.01 20 21 3.039 21 22 5.221 - 22 23 1,184 23 24 29.261 24 25 13.3 25 26 29.261 26 27 29.24 27 28 13.436 28 29 27.843 29 30 5.22 30 31 2.939 31 32 2.684 32 33 2.148 33 34 2.148 34 35 1.584 35 36 22.58 36 37 16.076 37 38 16.789 38 39 17.883 39 40 1.05 40 41 10.032 41 42 21.095 42 43 9.191 43 44 8.857 44 45 11.759 45 46 47.508 46 47 113.913 47 48 3.175 48 49 69.357 49 50 14.998 50 51 9.785 51 52 14.854 52 53 40.49 53 54 6.464 54 55 49.313 55 56 15.625 56 57 33.497 57 58 14.654 58 59 54.721 59 1 33.992 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *+* Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru, Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară: Nr CriNumar cerere |Data cerere |Termen eliberarejObiect cerere 1 |277883 18.12.2019 |31.12.2019 Dezmembrare/Comasare Ca urmare a soluționării cererii nr. 277883 inregistrată la data de 18.12.2019, s-a propus inscrierea imobilului in urma alipirii urmatoarelor imobile: Nr |Identificator |Suprafata (mp) |Adresa Crt [electronic 1 [405562 1870 Loc. Timisoara, Str Luminii-Lidia, Jud. Timis 2 |407178 12549 Loc. Timisoara, Jud. Timis 3 |408235 19233 Loc. Timisoara, Str Orion-Luminii, Jud. Timis Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 4

Atasament: plan.pdf

IRI JIMBIA 0022 & 28.35 a n / i 20 i i wo TI i & & _ i / 8 Sa i 3 & fi sr fi 7 a | / N = = _ 1 —_ — , i Ea i N Ss s a „ fn | a Ri _ HI 5 N | | 208700 46 = R SoP JE), cr ni E UeZoId |esoreN "NS Lz206Z doţ1u U 45 6420tY E 8 Bre d Agra