keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 177/18.05.2020 Privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului inscris in CF nr.441128 Timisoara, de la 3065 mp. (inscrisa in cartea funciara) la 2505 mp. (suprafata masurata)

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 177/18.05.2020
Privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului inscris in CF nr.441128 Timisoara, de la 3065 mp. (inscrisa in cartea funciara) la 2505 mp. (suprafata masurata)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-8212/06.04.2020 , al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-8212 din data de 06.04.2020 al Directiei Generala Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 8218/06.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului cu nr.cad.A1993/140 inscris in CF nr.441128 Timisoara de la 3065 mp.(inscrisa in cartea funciara) la 2505 mp.(suprafata masurata), in vederea inscrierii acestuia in sistemul integrat de cadastru si carte funciara (inscrierea geometriei in baza de date a ANCPI).

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: [Untitled]_2020050710201164.pdf

c 2%91 A 2 PN

M

32 IT BO Oro m TURCII
A . | Ho ll dA ZAZA) RUN E E DAI i IE ŢI ETA , N ii A UI TEMERI VAI N Ă, E, n VE IT Cui n) n a UI, il TUL Ep N a EEE i IL Al e i i Du DE SE | WI gi NE UL isi ani LL E i BL, pa LA NEA E “rii d pe

ne BAL 20 Pub cit at ln „lia TIM 13 "ra LEA

pia BLACK LIGHT
EEE = | — a = Ei _ || | Pl E m aa, - e 4 E. | | II | — | | | muti LI | | NI |. Ni 4