keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 249/07.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafaţă de 1397 mp, teren neîmprejmuit

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 249/07.07.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafaţă de 1397 mp, teren neîmprejmuit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu, cu nr.CT2020- 001992 din 19.06.2020;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020- 001992 din 19.06.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.CT2020-001922 din 19.06.2020- Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. CT2020- 001992 din 11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, prin care ne înştiinţează privind renunţarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timişoara , înscris în C.F. nr. 445818-Timişoara, în suprafaţă de 1397 mp teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.3017 din 27.05.2020, la Societatea Profesională Notarială "Românu", prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, renunţă la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituţi;
Având în vedere prevederile art 553, alin.(2), art.562, alin.(2) şi art.889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art 129 alin.(2), lit.c) şi art.296, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana înscris în CF nr. 445818 în suprafaţă de 1397 mp. teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum.

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului-teren, menţionat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest şi Biroul Evidenţa Patrimoniului - Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Balaşiu Octavian-Gheorghe ;
- Bălaş Elena-Sîmziana;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: doc08218920200622073937.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLADIRI TERENURIII VEST NR.CT2020- 001992 din 19.06.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena- Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397 mp, teren neîmprejmuit Descrierea situației actuale : Având în vedere adresa nr. CT2020- 001992 din 11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, prin care ne înştiințează privind renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timişoara , înscris în C.F. nr. 445818-Timişoara, în suprafață de 1397 mp teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate: Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.3017 din 27.05.2020, la Societatea Profesională Notarială “ROMANU”, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr. 445818 Timişoara,a fost notată declarația de renunțare. Cod FO53-03,Ver.2

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”. Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 „(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” Imobilul menționat este de natura domeniului public, conform Anexei 4 la OUG nr.57 pct.l. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare... Concluzii: Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe și Bălaş Elena- Sîmziana înscris în CF nr. 445818 în suprafață de 1397mp. teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara. Primar Viceprimar Nicolae Robu Imre Farkas Director Mihai Boncea a red/dact MH Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: doc08219020200622074013.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST NR.CT2020- 001992 din 19.06.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena- Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397 mp, teren neîmprejmuit Având în vedere adresa nr. CT2020- 001992 din 11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, prin care ne înştiințează privind renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului teren , situat în Timişoara , înscris în C.F. nr. 445818-Timişoara, în suprafață de 1397 mp teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum. Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.3017 din 27.05.2020, la Societatea Profesională Notarială “ROMÂNU”, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr. 445818 Timişoara,a fost notată declarația de renunțare. Cod FO53-03,Ver.2

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”, Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 „(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” Imobilul menționat este de natura domeniului public, conform Anexei 4 la OUG nr.57 pct.1. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...” PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenurilui ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana înscris în CF nr. 445818 în suprafață de 1397mp. teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara. DIRECTOR ÎNTOCMIT Mihai Boncea Mircea Hărăbor ARĂ,

Atasament: doc08219120200622074047.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001922/19.06.2020 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC NR. CT2020-001922/19.06.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian- Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafaţă de 1397mp, teren neîmprejumit Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Clădiri Terenuri din cadrul Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I EST nr. CT2020-001922/19.06.2020 conform căruia este necesară dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397mp, teren neîmprejumit, teren intravilan destinat drumului public; Având în vedere adresa nr.CT2020-001992/11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren menţinat mai sus. Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate” autentificate sub nr. 3017 din 27.05.2020, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici "Societatea Profesională ROMÂNU, prin care proprietarii imobilului-teren menţionat mai sus, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată acesta declară că imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți; În conformitate cu prevederile art.562 alin.(2) Cod Civil, „Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunţa, prin declaraţie autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condiţiile legii, a declaraţiei de renunțare ”. În baza art.S53 alin 2) Cod Civil, „...Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local, şi art.889 Cod Civil, alin. (1) Proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului şi alin. (2) „În acest caz, comuna, oraşul sau municipiul, după caz, poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii”, alin. (3) ” În situația bunurilor grevate de sarcini reale, unitatea administrativ-teritorială care a preluat bunul este ţinută în limita valorii bunului. ” În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c)” atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului "și a art. 296 alin. (2) "Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” cât şi a pct. 1. Drumurile comunale, vicinale şi străzile al Anexei 4 privind Lista cuprinzând bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului din Ordonanţa de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu CT2020-001922/19.06.2020 conform căruia este necesară dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafaţă de 1397mp, teren neîmprejumit; Avizul juridic vizează doar posibilitatea strict legală (raportat la dispozițiile 0UG nr. 57/2019 şi Codului Civil) de aprobare a dobândirii (prin renunțare realizată prin act autentic), unui imobil prin act administrativ al autorității publice locale.

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind propunerea de „dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafaţă de 1397mp, teren neîmprejumit” şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara conform art. 243 din Ordonanţa de Urgență nr. 572019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte aspectele tehnice, de specialitate ale documentației şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Atasament: doc08219220200622074129.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Fe ET MUNICIPIUL TIMIŞOARA ra SERVICIUL JURIDIC 0. a Nr.CT2020-1992/18.06.2020 ai a CĂTRE, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLADIRI TERENURI II VEST Referitor la adresa dvs. cu nr. de mai sus vă comunicăm că în prezent, în evidenţele Serviciului Juridic nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare, cu privire la imobilul situat în Timişoara, județul Timiş, înscris în CF nr. 445818 Timişoara nr.cad.445818. Menţionăm faptul că verificarea s-a făcut strict după elementele comunicate de dvs., nu şi după numărul eventualelor dispoziţii emise în baza Legii nr. 10/2001 sau a altui act normativ de restituire, fiind necesar ca pe viitor să ne comunicaţi şi acest aspect. REL CONSILIER,JURIDIC, MIHAE UMITRU ALINA n AJ/MG/2

Atasament: doc08219320200622074150.pdf

ROMÂNIA XE Za JUDEŢUL TIMIŞ ZI. MUNICIPIUL TIMIȘOARA CP DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR Nr. CT2020 — 001992/16.06.2020 (Mircea Hărăbor) Către, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la noi sub numărul de mai sus, vă facem cunoscut faptul că, potrivit evidenţelor Compartimentului Administrare Fond Funciar, parcela cu nr. cadastral A574/1/3, după intabulare, dezmembrare şi conversie, parcela cu nr. cadastraV/nr. topografic 445818, înscrisă în CF nr. 445818 Timişoara, parcelă 574/1/3/1, a fost atribuită în baza Legii fondului funciar, numiţilor Balaş Dimitrie şi Balaşiu Ioan, cu Titlu de proprietate nr. 19990/8/22.07.1994. CONSILIER, CONSILIER, GHEORGHE DUM SCU NINA CIOBANU ! lu Red./Dact./D.G. Ex.2