keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 204/04.06.2020 Privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii exclusiv pentru tineri specialişti în sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Municipiului Timişoara

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 204/04.06.2020
Privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii exclusiv pentru tineri specialişti în sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-11358/26.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-11358 din data de 26.05.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 11358/26;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea nr. 420 din 08 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 /1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În temeiul art. 139, alin (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă structura pe specialităţi a membrilor comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii exclusiv pentru tineri specialişti în sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Municipiului Timişoara, în următoarea componenţă:
- 3 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Timiş;
- 1 reprezentant al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- 4 reprezentanţi ai Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari Diverse II Vest;
- 1 reprezentant al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 2: Nominalizarea membrilor comisiei se va face prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Sănătate Publică Timiş;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53- 01 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL LOCUINȚE Nr. SC2020-11358/26.05.2020 _________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE Privind proiectul de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei sociale

de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii exclusiv pentru tineri specialiști în sănătate, din fondul

de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului

Timișoara și Proiect de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii, pentru tineri specialiști în sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Municipiului Timișoara

Facem următoarele precizări: Pentru terenul situat în str. Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, înscris în CF nr.444149 Timișoara –

etapa I specialiști în sănătate, a fost emis HCLMT nr.140/24.04.2017 privind transmiterea în folosințã gratuitã, pe perioada realizãrii investițiilor, cãtre Agenția Naționalã pentru Locuințe, construcția urmând a se finaliza în cursul acestui an. La predarea blocului către instituția noastră, apartamentele realizate urmează a fi repartizate persoanelor îndreptățite, în urma analizării dosarelor depuse de către aceștia, analiză care potrivit legislației se face de către Comisia socială

Potrivit art. 14 din HG nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;: ”(1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. În acest scop, vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. (2) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora şi se analizează de comisii sociale. (3) La nivel local, comisiile sociale prevăzute la alin. (2) se vor constitui prin dispoziţie a primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, prin dispoziţie a preşedinţilor consiliilor judeţene ori a primarului general al municipiului Bucureşti. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002.

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 53- 01 ver.2

(4) Analizarea cererilor pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate se efectuează de către comisii sociale, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi constituite după cum urmează: a) în condiţiile prevăzute la alin. (3), pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, administrate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) prin ordin al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori prin ordin al conducătorilor unităţilor aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, pentru locuinţele administrate de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, ori de către unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi. (5) Structura pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) lit. a) se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general, cu respectarea prevederilor legii şi ale prezentelor norme metodologice.” Potrivit art. 7 alin (1) din HG nr.339/2008 – pentru aprobarea Normelor de administrare a locuințelor constrite de ANL de care pot beneficia medici rezidenți și alți tineri specialiști din sistemul de sănătate – ”Pentru analizarea cererilor de repartizare a locuinţelor destinate închirierii de către medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate se constituie, prin decizie a directorilor executivi ai autorităţilor de sănătate publică, comisii sociale în componenţa cărora vor fi cuprinşi specialişti, medici, asistenţi medicali, economişti, jurişti etc. din cadrul autorităţii de sănătate publică care organizează Activitatea şi din unităţi sanitare reprezentative.”  Atfel, propunem următoarea structură a Comisiei sociale de analiză de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii exclusiv pentru tineri specialiști în sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Municipiului Timișoara:

- 3 reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Timiș - 1 reprezentant al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiș - 4 reprezentanți ai Direcției Clădiri, Terenuri și Dotari Diverse II Vest - 1 reprezentant al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Având în vedere cele prezentate, precum și prevederile legale, apreciem că ”proiectul de hotărâre ” Privind proiectul de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii exclusiv pentru tineri specialiști în sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Municipiului Timișoara” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53 - 03 ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2020-11358/26.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind privind structura pe specialități a membrilor comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii, pentru tineri specialiști în sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în

administrarea Municipiului Timișoara

Având în vedere faptul că urmează a fi dat în folosință blocul de locuințe situat în str.Ion Ionescu de la Brad nr.1/E,– etapa I specialiști în sănătate, bloc de locuințe în regim S+P+6E - 30 de unitãți locative, destinate închirierii tinerilor specialiști din sãnãtate, se impune stabilirea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi, nominalizarea membrilor Comisiei urmând a se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Capitală Europeană a Culturii