keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

31.07.2020

Hotararea Consiliului Local 309/31.07.2020
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 17412 /30.07.2020 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 17412/30.07.2020, al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 17412/30.07.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr.1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr.2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - venituri proprii; Anexei nr. 3 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr.4 - Program Dezvoltare 2020 - investitii; Anexei nr. 5 - Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 262/07.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: ANEXA_NR_5_-_PROIECTE_CU_FINANTARE_DIN_FONDURI_EXTERNE_NERAMBURSABILE.pdf

d să ÎNNEXANEST ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, i PRIMAR i Program Dezvoltare 2020 Nicolae ROBU : Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile i : Rectificare 7 HCL | mii fci Buget Local Fonduri |Surse proprii RT! Lt externe ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI Cheltuieli | Cheltuieli ; 5 ERE Fit nerambursa | institutiilor | angajament eligibile | neeligibile bile subordonate 0 1=243+4+5 2 3 4 5 5 7 TOTAL GENERAL 1 367.941,27 | _29.433,98 | _45.388,95 | 43.036,85 | 249.765,69 315,80 665,366,37 TOTAL GENERAL II 367.941,27 | 29.433,98 | 45.388,95 | 43.036,85 | 249.765,69 315,80 665.366,37 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE -A | 316.016,17 | 29.281,75 | 45.228,94 | 35.428,93 | 205.760,75 315,80 515,825,65 LUCRĂRINOI -B 51.925,10 160,01 1.607,92 44.004,94 0,00 149.540,72 TOTAL GENERAL CHELTUIELI |; 85| | 315,80... |.665.366,37. din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 0.00 0,00 A.Lucrări în continuare 0,00 „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului 0.00 Timişoara” cod SIPOCA 482 Cod ? SMIS2014+ 119160, HCL 455/2018 WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/1-2018/007134- 71,70 71,70 009609 Capitolul 65.02 Învăţământ 6.128,12 5.219,51 43.148,75 65.02.03 Învățământ preşcolar şi rimar, 2211,9 1.936,29 1.518,66 65.02.0301. Învăţământ preşcolar 2.271,99 1.936,29 1.518,66 A. Lucrări în continuare 2.277,99 1.936,29 1.518,66 „Grădiniţa PP33 — Extindere grădiniță existentă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent" Cod SMIS 2014+; 121232 HCL 223/23.04.2019 HCL181/2020 2.271,99 1,936,29 1,518,66 65.02.04 Învăţământ secundar 3.850,13 d 3.283,22 41.630,09 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 50,00 42,50 9.000,31 B, Lucrări noi 50.00 42,50 9.000,31 Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara, cod SMIS 42,50 9.000,31 122504, HCL 124/2020 ) Page1

Buget Local Fonduri |Surse proprii DENUMIREA OBIECTIVULUI Cheltuieli | Cheltuieni | PUBetde | oxterne | ale. Credite de N a Stat nerambursa | institutiilor | angajament eligibile | neeligibile bile subordonate 1=2+3-+415 5 6 7 65.02.04.02 învăţământ secundar 3.800,13 3.240,72 0,00 32.629,78 superior A, Lucrări în continuare 3.510,43 3.069,90 0,00 0,00 Banat Schoolingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera | Interreg-IPA CBC Romania-Republica 41457 840 0,00 33,95 452,72 0,00 9,00 | Serbia - Liceul Teoretic Dositei Obradovici"- partener 1 HCL 214/2019 (Proiect transfrontalier Interreg V-A RO HU "Cross-border joint training centers" 5 | (EMS ROHU-374) -Liceul Teoretic 2.547,88 4431 0,00 251,84 2.251,73 0,00 0,00 "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019 TIPS - Tine pasul cu Scoalal, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic "Vlad 547,58 10,95 0,00 71,18 465,45 0,00 0,00 Tepes" Timisoara - partener 2 B. Lucrări noi 289,70 4,02 88,74 26,12 170,82 0,00 32.629,78 Reabilitare constructii, instalatii clădire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cod SMIS 129105, HCL 289,70 4,02 88,74 26,12 170,82 0,00 32.629,78 95/12.03.2019, HCL 483/2019 Capitolul 66.02 Sănătate 74.893,57 189,94 77953 12.041,74 | 61.566,56 315,80 30.809,08 66.02.06 Spitale 74.893,57 189,94 179,53 12.041,74 | 61.566,56 315,80 30.809,08 A. Lucrări în continuare 26.385,24 189,94 719,53 4.766,74 20.333,23 315,80 30.809,08 Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in i N managementul pre si postnatal al | 1.137,10 0,00 0,00 154,19 960,16 22,75 0,00 afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment af cardiovascular and periferal vascular diseases in Bekes-Timis counties" 6.216,32 0,00 0,00 808,12 5.283,87 124,33 0,00 Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod eMS ROHU 396 SCMUT New approaches in the prevention and treatment of common cancers”, Acronim: 4C: Cure for Cervical and Colorectal 3.642,84 0,00 0,00 473,56 3.096,42 12,86 0,00 Cancer Cod eMS ROHU 397 SCMUT | | î Page 2

i i DENUMIREA OBIECTIVULUI Cheltuieli eligibile 1=243+4+5 2 Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer in the populations of partner areas cod e-| 4.142,99 0,00 MS RORS350 SCMUT + Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu 628,00 0,00 Buget Local Cheltuieli neeligibile Stat 0,00 0,00 Fonduri |Surse proprii Buget de externe ale nerambursa| institutiilor bile subordonate Credite.de angajament 538,58 3.521,55 82,86 0,00 82,00 533,00 13,00 0,00 Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari - Mecanism financiar norvegian 341,00 0,00 SP. L.Turcanu Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L, din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 1.345,04 26,89 Urgente SMIS 126783 HCL 277/2019 0,00 51,00 290,00 0,00 0,00 0,54 376,46 941,15 0,00 9.217,50 Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu cod SMIS 121198, HCL 477/2018 6.817,67 136,15 9,99 1.906,15 4.765,38 0,00 0,00 Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 2.114,28 26,90 Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala“, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019 769,00 376,68 | 941,70 0,00 21.591,58 B. Lucrări noi 48.508,33 0,00 0,00 7.275,00 41.233,33 0,00 0,00 Cresterea capacitatii de reactie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, la criza de sanatate publica | 48.500,00 0,00 cauzata de raspandirea virusului SARS- CoV-2 smis 138224 SCMUT (COVID 19: Spitalul Clinic de Boli jInfectioase si Pneumoftiziologie "DR. (VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de iUrgenta pentru Copii „LOUIS !ŢURCANU” TIMIŞOARA” COD SMIS 139099, HCL 253/2020 8,33 0,00 0,00 7.275,00 41.225,00 0,00 0,00 0,00 Page 3 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 Cheltuieli eligibile 1=2+3+4+5 Cheltuieli neeligibile Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte A. Lucrări în continuare 634,36 634,36 533,36 „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018 PGI06047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni de stimulare a cresterii si ionovarii IMM- urilor prin evenimentul CEC si mostenirea acestuia HCL369 /15.07.2019 B. Lucrări noi emPOWERing the informal 2018-3-RO01-KA205-061362 HCL nr. 134/27.03.2019 318,08 215,28 101,00 29,00 6,36 0,00 69,34 69,34 41,35 Fonduri externe nerambursa bile 453,35 453,35 270,37 Surse proprii ale institutiilor subordonate 0,00 0,00 0,00 Credite de angajament 533,44 533,44 200,33 431 101,00 29,00 0,00 27,99 182,98 0,00 333,11 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” / „Orașe europene care promovează dialogul intercultural şi lupta împotriva discriminării migranților și minorităților”612749-C1TIZ-1-2019-1- LV-CITIZ-NT HCL nr. 589/26.11.2019 72,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor în vârstă A. Lucrări în continuare GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019 (DASMTM) 10.661,23 1.277,97 1.056,50 1.056,50 141,37 3:002,23 918,27 6.599,36 0,00 27.180,25 2121 0,00 137,27 1.119,49 0,00 1.305,03 21,21 0,00 pr 137,27 898,02 0,00 1.305,03 21,21 0,00 137,27 898,02 0,00 1.305,03 B. Lucrări noi 221,47 | Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU |M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVIDI9'cod smis 139116, HCL 254/2020 221,47 0,00 0,00 0,06 1 0,00 221,47 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 0,00 0,00 Page 4

Buget Local Fonduri |Surse proprii DENUMIREA OBIECTIVULUI Cheltuieli | Cheltuieri | | cxterme | ale | Credite de pe) IRENE Stat nerambursa | institutiilor | angajament eligibile | neeligibile bile subordonate 0 1=2+3+415 [a 1] 5 6 7 68.02.06 Asistenta sociala pentru 881,69 17,63 0,00 11462 | 749,44 0,00 646,86 familie si copii A, Lucrări în continuare 881,69 17,63 0,00 114,62 749,44 0,00 646,86 "SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea” cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019 881,69 17,63 0,00 114,62 749,44 0,00 646,86 (DASMTM) 68.02. 11 Creşe 5.955,51 60,49 2.930,96 393,19 2.570,87 0,00 17.293,86 A. Lucrări în continuare 5.955,51 60,49 2.930,96 393,19 3.570,87 0,00 17.293,86 „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Băgdăneştilor'* Cod SMIS 1.932,37 13,00 1.282,00 84,55 552,82 0,00 5.736,95 2014+:129119, HCL325/14.06.2019 "Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea", Timisoara, Str. Nicolae D. | Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 1.987,46 26,73 651,13 173,2 1.135,88 0,00 5.750,15 233/2019, HCL 275/2019 Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara, str.L.I.de la Brad, nr. 1/B- 2.035,68 20,7% 997,83 134,92 882,17 0,00 5.806,76 cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019 68.02.15.01 Ajutor Social 2.108,88 40,76 71,27 264,89 1,731,96 0,00 1.934,50 B. Lucrări noi 2.108,88 40,76 71,27 264,89 1.731,96 0,00 7.934,50 Regenerare fizică, economică și socială a zonci marginalizate str, Polonă din cartierul Freidorf — Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale 166,77 6,64 +5,00 43,13 282,00 0,00 3.590,49 fără cazare SMIS 121016, HCE 500/2019 LL. „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din | 1.742,11 34,12 36,27 221,76 1.449,96 0,00 3.944,01 cartierul Ronaţ Timișoara-Construire centru multifuncțional” cod SMIS 121017, HCL 274/2019, HCL 451/2019 | 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 437,18 1,728 0,00 8,30 427,60 0,00 0,00 631 013 | 000 | 082 5.36 0.00 000 ROOF- Programul de Cooperare URBACT Il al Comisiei Europene HCL 6,31 0,13 0,00 0,82 5,36 0,00 0,00 378/2019 (DASMTM) B. Lucrări noi 430,87 1,15 0,00 7,48 422,24 0,00 0,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU IM. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19'cod smis 139116, HCL 254/2020 ROOF- Faza ll -Programul de Cooperare URBACT 11l al Comisiei Europene HCL 216/2020 (DASMTNM) | Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvyo publica 70.02.03 Locuinţe 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe A Lucrări în continuare Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C.Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, Str. Măgura, Str. Mareşal Averescu, Str, Învățătorului, SMIS 116928, HCL 248/18.05.2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: - zona Dâmbovița I Cod SMIS 2014+; 117520, HCL 343/2018 Imbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Martir Ioan Stanciu nr, 2- Calea Martirilor 1989 nr. 31, str. Stiintei nr 3- 5”, SMIS 119305, HCL 582/16.11.2018 „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018 Buget Local Fonduri |Surse proprii TOTAL Cheltuieli | Cheltuieli Buget de externe ale Credite de 2020 licibile Stat nerambursa | institutiilor | angajament | bile subordonate 1=2+3+415 2 3 4 5 5 7 373,36 0,00 0,00 0,00 373,36 0,00 0,00 57,51 1,15 0,00 7,48 418,88 0,00 0,00 68.197,43 | 25.171,49 | 5.172,73 5.595,13 32.258,08 0,00 18.212,79 68.097,43 | 25.169,49 |. 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22 68.097,43 | 25.169,49 | 5.172,73 3.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22 68.097,43 | 25.169,49 | 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22 3.723,13 2.238,12 127,83 503,58 2.853,60 0,00 0,00 2.872,06 1.136,91 29,80 255,80 1.449,55 0,00 0,00 1.885,16 734,71 48,38 165,31 936,76 0,00 0,00 1.078,46 400,00 78,46 9,00 591,00 0,00 9.709,27 i | Î | Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 Buget Local Cheltuieli eligibile Cheltuieli necligibile 0 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790, HCL580/2018, HCL 642/28.11.2018 1=2+3+4+5 3.473,18 1.327,23 155,10 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Măslinului nr.1] sc.A,B, str. Cernăuţi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A,B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Argeş nr.4, b dul Cetăţii nr.30, str. Răsăritului nr.5” - COD SMIS: 121134, HCL 638/2018 6.077,57 1.737,08 „Îmbunătăţirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str, Intrarea Doinei 19-21-23-25-31”, Cod SMIS 2014+: 121436,HCL 674/ 12.12.2018 Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte, str. Nicolae Titulescu nr. 10A, SMIS 119739, HCL 566/2018 6.248,27 1.667,09 622,50 Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379, HCL 639/2018 Îmbunătăţirea eficienței energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-13; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587, HCL 12/2019 Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019 6.557,74 8.021,06 296,88 N 1.734,87 Buget de Stat 298,63 390,84 Fonduri externe nerambursa bile Surse proprii ale Credite de institutiilor | angajament subordonate 1.692,22 0,00 0,00 2.214,78 0,00 0,00 203,00 344,07 3.083,09 0,00 0.00, 110,83 140,06 793,70 0,00 0,00 1,61 66,80 378,51 0,00 0,00 1.677,59 i 2.362,77 377,46 2.139,92 0,00 1.000,00 3.122,90 213,81 702,65 Page 7 3.981,70 0,00 —— 1.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 Cheltuieli eligibile Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Zona Take Ionescu - Torontalului " Cod SMIS 2014+:121133, HCL 697/2018 „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr.20” - COD SMIS 2014+: 121249, HCL 138/2019 4.592,70 3.232,98 "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea i Cristalului nr. 1, bl. 74, se. D și B-dul Take Ionescu nr. 11-13”- COD SMIS 2014+: 121538, HCL 675/2018 4.255,32 1.837,08 1.282,82 1.694,66 Bupet Local Cheltuieli neeligibile 0,00 25,93 Buget de Stat Fonduri externe nerambursa bile Surse proprii ale institutiilor subordonate Credite de angajament 413,34 288,63 2.342,28 1.635,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 18,69 381,30 MT 2.160,67 0,00 0,00 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str. Luminita Botoc nr2, Luminita Botoc nr.4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Vasile Lucaciu nr. 18- Cod SMIS 2014+:120790, HCL139/2019 Îmbunătăţirea eficienței energotice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr. 16-18; str, Gh.Lazăr nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C, SMIS 121240, HCL 647/2018 2.348,23 2.944,74 939,29 0,00 211,34 1.197,60 0,00 0,00 1.170,69 18,01 26341 1.492,63 0,00 0,00 Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Aradului - Torontalului " Cod SMIS 2014+:117404, HCL 158/2019 "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - COD SMIS 2014+: 121401, HCL 166/2019 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 3.748,61 2.627,33 100,00 1.492,04 18,50 335,71 1.902,36 0,00 0,00 1.040,88 2,00 25,14 234,20 1.327,11 1 0,00 2.790,95 0,00 13,00 85,00 0,00 3.712,57 Page 8

Fonduri [Surse proprii DENUMIREA OBIECTIVULUI | "079 | Cheltuieli | Cheltuieni | | oxterne | ale | Credite de 2020 e e Stat nerambursa| institutiilor | angajament eligibile | neeligibile bile subordonate 0 1=2+3+4+5 2 3 6 1 B. Lucrări noi 100,00 2,00 0.00 13,00 85,00 0,00 3.712,57 Extindere iluminat public în Parcul Botanic SMIS 126909 100,00 2,00 0,00 13,00 85,00 0,00 3.712,57 HCL470/2018; 330/2019; 20/2020 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.134,00 315,50 0,00 42,25 716,25 0,00 185,07 74.02.03 Reducerea si controlul 825,00 6,50 0,00 42,25 176,25 0,00 185,07 poluării A. Lucrări în continuare 825,00 6,50 0,00 42,25 776,25 0,00 185,07 PadovaFIT Expanded - Expanding aFITI i PadovaFIT! Home Solutions ID 817113 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 141,20 finantat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019 Smart And Sustainable Energy Consumption, acronim SASEC, e-MS RORS-300 - finantat in cadrul 325,00 6,50 0,00 42,25 276,25 0,00 43,87 INTERREG IPA 2014-2020, HCL 44/2019, 117/2019 74.02.06 Canalizarea si tratarea 309,00 309,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 apelor reziduale A, Lucrări în continuare 309,00 309,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din | 209 00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 judetul Timis- localitatea Timisoara ? HCL 415/2018 Capitolul eng Si | 7334688 | 1.240,83 | 1130545 | 806539 | 52.735,21 0,00 4.771,54 81.02.06 Energie termică 13.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54 A. Lucrări în continuare 73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 32.735,21 0,00 14.771,54 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind omisiile | 7434698 | 124083 | 1130545 | 8.065,39 | 5273521 0,00 74.771,54 poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa Il - POIM HCL | 490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006 Capitolui 84.02 Transporturi 13270947 | 2.145,75 | 25.040,27 | 15.577,61 89.945,84 0,00 410.525,45 84.02.03 Transport rutier 132,709,47 2.145,75 25.040,27' | 15.577,61 89.945,84 0,00 470.525,45 84.02.03.02 Transportul în comun 132.709,47 | 2.145,75 | 25.0490,27 | 15.577,61 89.945,84 0,00 470.525,45 A. Lucrări în continuare 132.594,62 | 2.143,45 | 25.040,27 | 15.562,68 | 89.848,22 0,00 374.261,89 Buget Local Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+4+5 Buget Local Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Buget de Stat Fonduri externe nerambursa bile Surse proprii ale institutiilor subordonate Credite de angajament "The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH- UP”, cod proiect PGI05382, HCL 342/22.06.2018 Înnoirea flotei de tramvaie — etapa 1, cod SMIS 123654, HCL nr. 145, 146/11.04.2019 Înnoirea flotei de tramvaie — etapa II, cod SMIS 129030, HCL nr. 420, 421/25.07,2019 11.609,41 3.119,18 8.295,04 69.613,63 96.267,57 Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 18m Brasov, Timisoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019 80.444,08 1.479,09 6.489,50 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, calea Bogdăneştilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019 39.768,08 18.550,77 Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility ofcitizens — PriMaaS, Index number PGI05830 n 9.614,10 ral 2.158,23 we 62.861,39 99.024,70 18.034,71 108.969,88 254,00 B. Lucrări noi | Înnoirea flotei de tramvaie — etapa III, cod SMIS 129031, HCL nr, 231,232/2019; 95/27.03.2020 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Steliana STANCIU SEF SERVICIUL M.LP. Gabriela BICA 96.263,56 Page 10 96.263,56 p. DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE Magdalena NICOARA Cod FO-03-88, ver.1

Atasament: ANEXA_NR._2_-_VENITURI_PROPRII_SURSA_E.pdf

ANEXA NR, Raport buget Sursa de finantare: 02E (lei) Total anteri Influent E Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Total - Total otet Tr T3a+T4a) anterior) SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 46.217.658,00| 37,143,00|46.254.801,00 00.02 1. VENITURI CURENTE 45.666.372,00| 37.143,00| 45.703.515,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 45.666.372,00| 37.143,00| 45.703.515,00 16.00.04 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.794.285,00 0,00| 1.794.285,00 30.02E Venituri din proprietate 1.794.285,00 0,00| 1.794.285,00 Venituri din concesiuni si , 30.02E.05 inchirieri 1.430.245,00 0,00 1.430.245,09 Alte venituri din concesiuni si 30.02E.05.30 inchirieri de catre institutiile 1.430.245,00 0,00) 1.430.245,00 publice : 30.02E.50 Alte venituri din proprietate 364.040,00 0,00; 364.040,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI Ă 31.00.01 SERVICII 43.872.087,00| 37.143,00 43.909.230,00 Venituri din prestari de servicii si | 33.02E alte activitati 42.510.247,00 0,00|42.510.247,00 | 33.02E.05 Taxe si alte venituri in invatamant | 8.714.770,00 0,00 8.714.770,00 33.02E.08 Venituri din prestari de servicii 220.400,00 0,00 220.400,06 Contributia elevilor si studentilor AR nf 33,02E.14 pentru internate, camine si cantine 22.686.260,00 0,00| Venituri din valorificarea 33,02E.16 produselor obtinute din activitatea 5.500,00 0,00 5.500,00 proprie sau anexa Venituri din organizarea de U cursuri de calificare si conversie , 33.02E.17 profesionala, specializare si 357.500,00 0,00) 357,500,08 perfectionare 3 Venituri din serbari si spectacole 4 33.02E.19 scolare, manifestari culturale, 704.000,00 0,00 704.000,06 artistice si sportive 3 Alte venituri din prestari de i 33.02E.50 servicii si alte activitati 9.821.817,00 0,00 9.821.817,00 35.02E Amenzi, penalitati si confiscari 14.000,00 000| 14.000,00 35.02E.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 14.000,00 0,00 14.000,08| 36,02E Diverse venituri 1.033.300,00 0,00| 1.033:900,00 36.02E,50 Alte venituri 1.033.900,00 0,00/ 1.033.900,00 Transferuri voluntare, altele decat 37.02E subventiile 313.940,00| 37.143,00| 351.083,00 37.02E.01 Donatii si sponsorizari 241.940,00] 37.143,00| 279.083,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea A 37.02E.03 sectiunii de dezvoltare a bugetului -116.000,00 0,00 -116.000,08 de venituri proprii si subventii Varsaminte din sectiunea de fi ni 37.02.04 functionare 116.000,00 0,00 116.008,08 37.02E,50 Alte transferuri voluntare 72.000,00 _0,00 72.000,08 39.00.01 II. VENITURI DIN CAPITAL 551.286,00 0,00 Pagina 1/7 551:286,00)| ţ ENI i

Total anterior Influente La Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ (Total - Total To = T3a+T4a) anterior) Ii ncasari din rambursarea imprumuturilor acordate 100.000,00 0,00) 100.000,00 Sume utilizate din excedentul 40.02E.15 anului precedent pentru 100.000,00 0,00) 100.000,00 efectuarea de cheltuieli u Sume utilizate de administratiile 40.02E locale din excedentul anului A 40.02E.15.01 recedent pentru sectiunea de 100.000,00 0,00] 100.000,06 unctionare UI 41.02E 451.286,00 0,00 451:286,00 Sume din excedentul anului EEE 41.02E.06 precedent pentru acoperirea 451.286,00 0,00 451.286,00 golurilor temporare de casa TOTAL CHELTUIELI 46.217.658,00| 37.143,00 16.254.801,00 01 CHELTUIELI CURENTE 46.108,370,00| 37.143,00|46.145.513,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 11.636.101,00| 6.000,00|11.642.101,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.032.269,00| 31.143,00| 34.063.412,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000,00 0,00) 371.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00 0,00 69.000,06 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 116.000,00 0,00| 116.000,00 TITLUL XIII ACTIVE 4 71 NEFINANCIARE 116.000,00 0,00| 116.000,00 PLATI EFECTUATE IN ANII i 84 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 6.712,00 0,00 -6.712,08 __ |ANUL CURENT ; TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN BI 85 ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE -6,712,00 0,00 -6.712,08 IN ANUL CURENT 64.02E SOCIAL 46.157.658,00| 37.143,00 46.194.801,00 65.02E Invatamant 42.053.400,00| 37.143,00[42.090.543,00 01 CHELTUIELI CURENTE 42.027.100,00| 37.143,00 42.064.543,00 10 DE 11.347.100,00| 6.000,00 11.353.100,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30.240.300,00| 31.143,00| 30.271,443,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000,00 0,00| 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00 0,00) 69.009,00| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.000,00 000| 26.000,00 1 ACTIVE 26.000,00| 0,00 26.006,06 65.02E.03 Invatamant prescolar si primar |20.486.700,00 0,00 20.486.700,06)| 65.02E.03.01 Invatamant prescolar 13.919.000,00 65.02E.03.02 Invatamant primar 6.567.700,00 0,00] 6.567.700,08 65.02E.04 Invatamant secundar 16.913.800,00| 37.143,00|16.950.943,00 65.02E.04.01 Invatamant secundar inferior 4.259.600,00 600,00| 4.260.200,00 65.02E.04.02 Invatamant secundar superior |12.552.200,00| 36.543,00 12.588.743,00 65.02E.04.03 Invatamant profesional 102.000,00 0,00| 102.000,00 65.02E.05 Invatamant postliceal 2.447.700,00 0,00 2.447.700,00 1 ul Pagina 2/7 îl i ţ

Total anteri Influenti Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar E (Total - Fotal Tor T3a+T4a) anterior) i DI Servicii auxiliare pentru amo ni 65.02E.11 educatie 2.205.200,00 0,00 2.205.200,08 65.02E.11.03 Internate si cantine pentru elevi | 2.205.200,00 0,00| 2.205.200,00 E 67.02E Cultura, recreere si religie 4.104.258,00 0,00| 4.104.258,0d 01 CHELTUIELI CURENTE 4.020.970,00 0,00 4.020,970,09| TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 289.001,00 0,00 289.004,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.731.969,00 0,00 3.731.969,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.000,00 0,00 90.006,00 TITLUL XIII ACTIVE An 71 NEFINANCIARE 90.000,00 0,00 PLATI EFECTUATE IN ANII 84 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN -6.712,00 0,00 -6.712,00 ANUL CURENT n TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ] 85 ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE -6.712,00 0,00 -6.712,00 IN ANUL CURENT 67.02E.03 Servicii culturale 2.296.000,00 0,00 2.296.000,05 Institutii publice de spectacole si RL 67.02E.03.04 concerte 1.346.000,00 0,00 1.346.000,00 67.02E.03.06 Case de cultura 950.000,00 0,00 950.000,09 67.02E.05 Servicii recreative si sportive 1.808.258,00 0,00) 67.02E.05.01 |Sport 1.808.258,00 0,00) 1.808.258,00 Partea a IV-a SERVICII SI TA 69.02E DEZVOLTARE PUBLICA, 60.000,00 0,00 60.000,00 LOCUINTE, MEDIU SI APE i Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02E publica 60.000,00 0,00 50.000,09 01 CHELTUIELI CURENTE 60.000,00 0,00 60.000,06 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60.000,00 0,00 60.000,00 Alte servicii in domeniul A 70.02E.50 locuintei, serviciilor si 60.000,00 0,00 60.000,06 dezvoltarii comunale E Partea a VII-a REZERVE, 96.02E EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00 97.02E REZERVE 0,00 0,00 0,06 98.02E EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 [99.02E DEFICIT 0,00 0,00 0,06 SECTIUNEA FUNCTIONARE sin 00.01 TOTAL VENITURI 46.101.658,00| 37.143,00 46.138.801,00 00.02 1. VENITURI CURENTE 45.550.372,00 37.143,00) 45.587.515,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 45.550.372,00 37.143,00 45.587.515,00 16.00.04 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.794.285,00 0,00 1.794.285,00 30.02E Venituri din proprietate 1.794.285,00 0,00 1.794.285,0( Venituri din concesiuni si k [002905 |inchirieri 1.430.245,00 0,00 41 Pagina 3/7 4

Total anteri Influent | Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Total Total cui T3a+T4a) anterior) Alte venituri din concesiuni si E 30.02E.05.30 inchirieri de catre institutiile 1.430.245,00 0,00 1.430.245,00 publice RENE 30.02E.50 Alte venituri din proprietate 364.040,00 0,00 364.040,0Q C2. VANZARI DE BUNURI SI 31.00.01 SERVICII 43.756.087,00| 37.143,00 13.793.230,00 Venituri din prestari de servicii si A 33.02E alte activitati 42.510.247,00 0,00 42.510.247,00 33.02E.05 Taxe si alte venituri in invatamant | 8,714.770,00 0,00| 8.714.770,09 33.02E.08 Venituri din prestari de servicii 220.400,00 0,00 220.400,00 Contributia elevilor si studentilor 33.02E.14 pentru internate, camine si cantine 22.686.260,00 0,00|22.686.260,00 Venituri din valorificarea NI 33.02E.16 produselor obtinute din activitatea 5.500,00 0,00 5.500,06 proprie sau anexa a Venituri din organizarea de E cursuri de calificare si conversie , 33.02.17 profesionala, specializare si 357.500,00 0,00 357.50,08 perfectionare E Venituri din serbari si spectacole 1 33.02E.19 scolare, manifestari culturale, 704.000,00 0,00 704.000,08 artistice si sportive | Alte venituri din prestari de | 33.02E,50 servicii si alte activitati 9.821.817,00 0,00 9.821.817,00 35.02E Amenzi, penalitati si confiscari 14.000,00 0,00 14.000,08| 35.02E.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 14.000,00 0,00 14.000,08 36.02E Diverse venituri 1.033.900,00 0,00| 36.02E.50 Alte venituri 1.033.900,00 0,00 1.033.900,00 Transferuri voluntare, altele decat ar A 37.02E subventiile 197.940,00| 37.143,00 37.02£E.01 Donatii si sponsorizari 241.940,00 37.143,00 279.083,00 Varsaminte din sectiunea de „i functionare pentru finantarea ; 37.02E.03 sectiunii de dezvoltare a bugetului -116.000,00 0,00) de venituri proprii si subventii i 37,02E.50 Alte transferuri voluntare 72.000,00 0,00 72.000,06 39.00.01 II. VENITURI DIN CAPITAL 551.286,00 0,00) 551.286 00 Incasari din rambursarea 40.02E imprumuturilor acordate 100.000,00 0,00 100.00( iu Sume utilizate din excedentul EA 40.02E.15 anului precedent pentru 100.000,00 0,00 100.000,08 efectuarea de cheltuieli = Sume utilizate de administratiile j locale din excedentul anului 40.02E.15.01 precedent pentru sectiunea de 100.000,00 0,00) 100.000,00 functionare i 41.02E 451.286,00 000| 451.286,00 Sume din excedentul anului ; 41.02E.06 precedent pentru acoperirea 451.286,00 0,00| 451.286,00 golurilor teraporare de casa E TOTAL CHELTUIELI 46.101.658,00| 37.143,00 16.138.801,00 01 CHELTUIELI CURENTE 46.108.370,00| 37.143,00 46.145,513,00, Pagina 4/7

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar fara crotal Total Ta T3a+T4a) anterior) 10 DERSONAȚ FI DE 11.636.101,00| 6.000,00[11.642.101,06 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.032.269,00| 31.143,00|34.063.412,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000,00 0,00 371.009,09 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00 0,00 PLATI EFECTUATE IN ANII ÎL 84 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN -6.712,00 0,00 -6.712,00 ANUL CURENT TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ” 85 ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE -6.712,00 0,00 -6.712,00 IN ANUL CURENT 64.02E SOCIAL CULTURAL EUIELI 46.041.658,00| 37.143,00|46.078.801,0 65.02E Invatamant 42.027.400,00| 37.143,00|42.064.543,06 01 CHELTUIELI CURENTE 42.027.400,00| 37.143,00 42.064.543,00 10 CHELTUIELI DE 11.347.100,00| 6.000,00|11.353.160,06| 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30.240.300,00| 31.143,00| 30.271.443,06 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000,00 0,00 371.000,00| 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00 0,00 69.000,00 65.02E.03 Invatamant prescolar si primar |20.486.700,00 9,00[20.486.700,06 65.02E.03.01 Invatamant prescolar 13.919.000,00 0,00|13.919.000,00 65.02E.03.02 Invatamant primar 6.567.700,00 0,00) 6.567.700,06 65.02E.04 Invatamant secundar 16.887.800,00| 37.143,00 |16.924.943,00 65.02E.04.01 Invatamant secundar inferior 4.259.600,00| 600,00| 4.260:200,00 65.02E.04.02 Invatamant secundar superior 12.526.200,00| 36.543,00 12.562.713,00 65.02E.04.03 Invatamant profesional 102.000,00 0,00| 102.000,06 65.02E.05 Invatamant postliceal 2.447.700,00 0,00| 2.447.700,08 65.02E.11 servicii auxiliare pentru 2.205.200,00 0,00 2.205.200,06 65.02E.11.03 Internate si cantine pentru elevi | 2.205.200,00 0,00 2.205.200,06| T 67.02E Cultura, recreere si religie 4.014.258,00 0,00 4.014.258,00)| 01 CHELTUIELI CURENTE 4.020.970,00 0,00) 4.020.97,08| 10 DE 289.001,00 0,00 289:001,0 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.731.969,00 0,00 PLATI EFECTUATE IN ANII Fat ÎI 84 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN -6.712,00 0,00 6.712,00 ANUL CURENT A TIILUL XIX PATI EFECTUATE IN g 85 ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE -6.712,00 0,00 -6.712,00 IN ANUL CURENT 67.02E.03 Servicii culturale 2.206.000,00 0,00 2.206.000,00, 67.02E.03.04 Institutii publice de spectacole si | 1 256 000,00 0,00 1.256.000,09 67.02E.03.06 Case de cultura 950.000,00 0,00 950.000,00 67.02E.05 Servicii recreative si sportive 1.808.258,00 0,00 1.808.258,00 [67.02E.05.01 Sport 1.808.258,00 0,00 Pagina 5/7 = i | i

FI Total ant Influente |, ma Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Total Total n PI 2 T3a+T4a) anterior) Partea a IV-a SERVICII SI n 69.02E DEZVOLTARE PUBLICA, 60.000,00 0,00 60.000,06 LOCUINTE, MEDIU SI APE n” Locuinte, servicii si dezvoltare Al 70.02E publica 60.000,00 0,00 60.000,06 01 CHELTUIELI CURENTE 60.000,00 0,00 60.000,00| 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60.000,00 0,00 60.000,00 Alte servicii in domeniul n 70.02E.50 locuintei, serviciilor si 60.000,00 0,00 60.000,00 dezvoltarii comunale , Partea a VII-a REZERVE, ni 96.02E EXCEDENT/DEFICIT 0.00 0,00 0,06 97.02E REZERVE 0,00 0,00 006 98.02E EXCEDENT 0,00 0,00 0,08 99.02E DEFICIT 0,00 9,00 0,0 SECTIUNEA DEZVOLTARE 00.01 TOTAL VENITURI 116.000,00 0,00) 00.02 IL. VENITURI CURENTE 116.000,00 0,00 116.000,06 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 116,000,00 0,00 116.000,06 C2. VANZARI DE BUNURI SI : 31.00.01 SERVICII 116.000,00 0,00 116.000,00 Transferuri voluntare, altele decat 37.02E subventiile 116.000,00 0,00 116.008,08 Varsaminte din sectiunea de ni 37.02E.04 functionare 116.000,00 0,00 116.000,0£ TOTAL CHELTUIELI 116.000,00 0,00| 116.000,06| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 116.000,00 0,00 116.000,08 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 116.000,00 0,00 116.000,08| Partea a III-a CHELTUIELI RR 64.02E SOCIAL-CULTURALE 116.000,00 0,00 116.000,08 65.02E Invatamant 26.000,00 000| 26:000,0( 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.000,00 0,00 26.000,00 TITLUL XIII ACTIVE nr 71 NEFINANCIARE 26.000,00 0,00 26:000,08 65.02E.04 Invatamant secundar 26.000,00 0,00 26.000,0( 65.02E.04.02 Invatamant secundar superior 26.000,00 0,00 26.000,00 n x 67.02E Cultura, recreere si religie 90.000,00 0,00 90.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.000,00 0,00 90.000,00| TITLUL XIII ACTIVE nn 71 NEFINANCIARE 90.000,00 0,00 90.000,08 67.02E.03 Servicii culturale 90.000,00 0,00) 90.000,00, Institutii publice de spectacole si A 67.02E.03.04 concerte 90.000,00 0,00 90.000,06 temi Pagina 6/7

Total anteri Influent 1 o Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar crotal- “Total n Sorel | T3a+T4a) anterior) CR “ i i Partea a VII-a REZERVE, | EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0.00 0.00 REZERVE 0,00 0,00 0,06 EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 0,00 0,00 0,00 PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu Steliana Stanciu Pagina 7/7

Atasament: ANEXA_NR._3_-_VENITURI_PROPRII_SURSA_F.pdf

Raport buget ANEARN Sursa de finantare: 02F (lei) Total anteri Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar a a a (Dotat - Total SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 784.593.484,00|13.320.002,00 797.913.486,00 00.02 1. VENITURI CURENTE 478.193.444,00| 4.828.582,00|483.022.026,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 478.193.444,00| 4.828.582,00| 483.022.026,00 C1. VENITURI DIN 16.00.04 PROPRIETATE 227.950,00 0,00 227.950,00| 30.02F Venituri din proprietate 227.950,00 0,00 227.950,00 Venituri din concesiuni si UI 30.02F.05 inchirieri 158.700,00 0,00 158.700,06 Alte venituri din concesiuni 30.02F.05.30 si inchirieri de catre 158.700,00 0,00 158.700,0Q institutiile publice 30.02F.50 Alte venituri din proprietate 69.250,00 0,00 69.250,00 31.00.01 CA VANZARI DE BUNURI SI 1177 965,494,00| 4.828.582,00|482.794.076,00 SERVICII i Venituri din prestari de EESTI 33.02F servicii si alte activitati 476.029.234,00| 4.636.413,00| 480.665.647,00 Venituri din prestari de 33.02F.08 servicii 2.860.960,00 0,00 2.860.960,00 33.02F.20 Venituri din cercetare 80.000,00 710.984,00 790.984,00 Venituri din contractele 33.02F.21 incheiate cu casele de 328.798.274,00 477.429,00|329.275.703,00 asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de 33.02F.30 sanatate publica din surae 143.120.000,00| 3.448.000,00 146.568.000,00 alocate de la bugetul de stat i Alte venituri din prestari de 33.02F.50 servicii si alte activitati 1,170.000,00 0,00 1.170.009,00 36.02F Diverse venituri 600.000,00 __9,00 600,000,00 36.02P.50 Alte venituri 600.000,00 0,00 500.000,06 Transferuri voluntare, altele 37.02F decat subventiile 1.336.260,00 192.169,00 1.528.429,00 37.02F.01 Donatii si sponsorizari 866.400,00 192.169,00) 1.058.569,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 37.02F.03 finantarea sectiunii de -2.513.750,00 0,00) -2.513.750,00 dezvoltare a bugetului de UI) venituri proprii si subventii Varsaminte din sectiunea de 37.02F.04 functionare 2.513.750,00 0,00 2-513.750,08 37.02F,50 Alte transferuri voluntare 469.860,00 0,00 469.860,00 SUBVENTII DE LA ALTE 3 42.00.02 NIVELE ALE 251.580.040,00| 8.491.420,00|260.071.460,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE i 42.02F Subventii de la bugetul de | 10,402.250,00| 260.000,00| 10.662.250,00 Pagina 1/7

Indicator bugetar 42.02F.70 Denumirea indicatorului bugetar Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) 9.447.250,00 Influente (Total - Total anterior) 0,00 Total (T1+T2+ i T3+T4) 9.447.250,00 42.02F.82 Sume alocate pentru stimulentul de risc 955.000,00 260.000,00 1.215.000,00, 43.02F Subventii de la alte administratii 241.177.790,00 8.231,420,00 249.409.210,00 43.02F.10 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 10.200.000,00 928.200,00 11.128.200,00 43.02F.14 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 31.167.790,00 1.625.720,00 32.793.510,00 43.02F.16 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 3.105.000,00 0,00 3.105.000,00 13.02F,16.01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate 3.105.000,00 0,00 3.105.000,00 43.02F.33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 194.560.000,00 4.150.000,00 198.710.006,00 43.02F.40 Sume alocate pentru stimulentul de risc 2.145.000,00 1.527.500,00 3.672.500,00 46.02F Alte sume primite de la UE 733.000,00 0,00 733.000,06) 46.02F.04 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 733.000,00 0,00 733.000,00 48.02F Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 54.087.000,00 0,00 54.087.008,06 48.02F.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 419.605.290,00 0,00 49.605.290,00 48.02F.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 49.405.290,00 0,00 49.405.296,00 48.02F.01.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 200.000,00 0,00 200.000,06 48.02F.02 Pagina 2/7 Fondul Social European (FSE) 960.160,00 0,00 960.160,00

Total anterior Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar a are 5 în Crt Toti Ia : 3a+T4a, Sume primite în contul , , 48.02F.02.01 platilor efectuate în anul 407.610,00 0,00 407.610,00| curent n Sume primite în contul . i 48.02F.02.02 platilor efectuate în anii 552.550,00 0,00 552.550,00 anteriori Ă Instrumentul de Asistenta 48.02F.11 pentru Preaderare (IPA II) 3.521.550,00 0,00 3.521.550,00 Sume primite în contul i 48.02F.11.01 platilor efectuate în anul 3.472.370,00 0,00| 3.472.370,00 curent Sume primite în contul 48.02F.11.02 platilor efectuate în anii 49.180,00 0,00 49.180,00 anteriori : TOTAL CHELTUIELI 784.593.484,00|13.320.002,00 797.913.486,00 01 CHELTUIELI CURENTE 747.806.944,00|11.694.282,00 759.501.226,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 441.879.000,00| 5.522.430,00 447.401.430,00 TITLUL II BUNURI SI , 20 SERVICII 239.770.694,00| 6.171.852,00 245.942.546,00| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 64.267.250,00 0,00) 64.267.250,00 aferente cadrului financiar E: 2014-2020 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.890.000,00 0,00 1.890,000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.786.540,00| 1.625,720,00| 38.412.260,08 TITLUL XIII ACTIVE Ă 71 NEFINANCIARE 36,786.540,00| 1.625.720,00| 38.412.260,00 Partea a IlI-a CHELTUIELI E n 64.02F SOCIAL-CULTURALE 784.593.484,00|13.320.002,00 797.913.486,00 66.02F NINE Sanatate 784.593.484,00|13.320.002,00 797.913.486,00| 01 CHELTUIELI CURENTE 747.806.944,00 11.694.282,00 759.501.226,00 TITLUL I CHELTUIELI DE a 10 PERSONAL 441.879.000,00 5.522.430,00|447.401.430,00 TITLUL II BUNURI SI nn 0 SERVICII 6.171.852,00|245.942.546,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri nd 58 externe nerambursabile 64,267.250,00 0,00] 64.267.250,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.786.540,00| 1.625.720,00 38.412.260,04 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 36.786.540,00| 1.625.720,00| 38.412.260,08 66.02F.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 784.593.484,00 13.320.002,00 797.913.486,00| 66.02F.06.01 Spitale generale 784.593.184,00 13.320.002,00 797.913.486,0d 96.02F Pagina 3/7 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,06

Ț Total anterior administratii ; dna în Ai Influente (Total-| Total (T1+T2+ £ Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar EA ata "Total anterior) o 3+T4) 97.02F REZERVE 0,00 98.02F EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02F DEFICIT 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE 00.01 TOTAL VENITURI 683.539.694,00|11.694.282,00 595.233.976,00 00.02 I, VENITURI CURENTE 475.679.694,00| 4.828.582,00|480.508.276,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 475.679.694,00| 4.828.582,00|480.508.276,00 C1. VENITURI DIN : 16.00.04 PROPRIETATE 227.950,00 0,00 227.950,00 30.02F Venituri din proprietate 227.950,00 0,00 227.950,00 Venituri din concesiuni si 30.02F.05 inchirieri 158.700,00 0,00 158.700,08 Alte venituri din concesiuni bd 30.02F.05.30 si inchirieri de catre 158.700,00 0,00 158.700,00 institutiile publice 30.02F.50 Alte venituri din proprietate 69.250,00 0,00 69:25 31.00.01 C2, VANZARI DE BUNURI SI |175 451. 4.828.582,00| 480.280.326,00 SERVICII i Venituri din prestari de bad 33.02F servicii si alte activitati 476.029.234,00| 4.636.413,00| 480.665.647,00 Venituri din prestari de 33.02F.08 |servicii 2.860.960,00 0,00 2.860.960,00 33.02F.20 Venituri din cercetare 80.000,00 710.984,00 700.984,00 Venituri din contractele 33.02F.21 incheiate cu casele de 328.798.274,00 477.429,00|329.275.703,00 _|asigurari sociale de sanatate | în Venituri din contractele incheiate cu directiile de 33.02F,30 sanatate publica din sume 143.120.000,00| 3.448.000,00 146.568.000,00 alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari de 33.02F.50 servicii si alte activitati _1.170.000,00 0,00 1.170.000,08 36.02F Diverse venituri 600.000,00 0,00 600.000,00 36.02F.50 Alte venituri 600.000,00 0,00 600.000,00 Transferuri voluntare, altele , : 37.02F decat subventiile -1.177.490,00 192.169,00 -985,321,00 37.02F.01 Donatii si sponsorizari 866.400,00 192.169,00| 1.058.569,08 Varsaminte din sectiunea de i functionare pentru 37,02F.03 finantarea sectiunii de -2.513.750,00 0,00) -2.513.750,00| dezvoltare a bugetului de VC: venituri proprii si subventii 37.02F.50 Alte transferuri voluntare 469.860,00 0,00 469.860,00. SUBVENTII DE LA ALTE n 42.00.02 NIVELE ALE 207.860.000,00| 6.865.700,00|214.725.700,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE i 42.02F Subventii de la bugetul de 955.000,00) 260.000,00| 1.215.000,00 Sume alocate pentru | 42.02F.82 stimulentul de risc 955.000,00 260.000,00| 1.213,000,00 43.02F Subventii de la alte 6.605.700,00|213.510.700,06 Pagina 4/7 206.905.000,00 ra

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Subventii de la bugetele locale pentru finantarea Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+72+ T3*T4) 43.02F.10 cheltuielilor curente in 10.200.000,00 928.200,00| 11.128.200,06 domeniul santatii Subventii din bugetul Fondului national unic de , 43.02F,33 asigurari sociale de sanatate |194.560.000,00) 4.150.000,00|198.710.000,00 pentru acoperirea cresterilor salariale Sume alocate pentru | 43.02F.40 stimulentul de risc 2.145.000,00| 1.527.500,00 3.672.500,08 TOTAL CHELTUIELI 683.539.694,00|11.694.282,00|695.233.976,00 01 CHELTUIELI CURENTE 683.539.694,00|11.694.282,00|695.233.976,00| TITLUL I CHELTUIELI DE ah af 10 PERSONAL 441.879.000,00| 5.522.430,00 +47.401.430,08 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 239.770.694,00| 6.171.852,00|245.942,546,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.890.000,00 0,00| 1.890.006,06 Partea a III-a CHELTUIELI 64.02E SOCIAL-CULTURALE 683.539.694,00|11.694.282,00|695.233.976,08 66.02F Sanatate 683.539.694,00|11.694.282,00|695.233.976,00 01 CHELTUIELI CURENTE 683.539.694,00|11.694.282,00 695.233.976,00 TITLUL I CHELTUIELI DE i 10 PERSONA. 441.879.000,00) 5.522.430,00 147.401.430,08| TITLUL II BUNURI SI MUIE 20 SERVICII 239.770.694,00| 6.171.852,00|245.942.546,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.890.000,00 0,00) 1,890,000,06 Servicii medicale in unitati aaa năl 66.02F.06 sanitare cu paturi 683.539.694,00|11.694.282,00|695.233:976,00 66.02F.06.01 Spitale generale 683.539,694,00|11.694.282,00 695.233.976,00| [ Partea a VII-a REZERVE, [96-02E EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00 97.02F REZERVE 0,00 0,00 0,06 98.02F EXCEDENT 0,00| 0,00 |. 0,00 99.02F DEFICIT 0,00 0,00 0,06 + SECTIUNEA DEZVOLTARE N 00.01 TOTAL VENITURI 101.053.790,00| 1.625.720,00 102.679.510,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 2.513.750,00 0,00 2.513.750,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 2-513.750,00 0,00 2.513.750,00) C2. VANZARI DE BUNURI SI 31.00.01 SERVICII 2.513.750,00 0,00 __%513.750,06| Transferuri voluntare, altele 37.02F decat subventiile 0,00 2,513,750,00| Varsaminte din sectiunea de A 37.02F.04 functionare 2.513.750,00 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE 42.00.02 NIVELE ALE 43.720.040,00| 1.625.720,00| 45.345,760,00) ADMINISTRATIEI PUBLICE Pagina 5/7

42.02F Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Subventii de la bugetul de stat Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) 9.447.250,00 Influente (Total - Total anterior) Total (T1+72+ 3 T3+T4) 9.447.250,00 42.02F.70 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 9,447,250,00 0,00 9.447.250,00 43.02F Subventii de la alte administratii 34.272.790,00 1.625.720,00 43.02F.14 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 31.167.790,00 1.625.720,00 35.898.510,00 32.793.510,00 43.02F.16 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 3.105.000,00 0,00 3.105.000;00 43.02F.16.01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 3.105.000,00 0,00 3.105.000,00 i 46.02F Alte sune primite de la UE 733.000,00 0,00 733.000,00 46.02F.04 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 733.000,00 0,00 733.000,00 48.02F Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 54.087.000,00 0,00 54.087.000,00 48.02F.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 49,605.290,00 0,00 49.605.290,00 48.02F.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 49.405.290,00 0,00 49.405.290,00 48.02F.01.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 200.000,00 0,00 200.000,00 418.02F.02 Fondul Social European (FSE) 960.160,00 0,00 960.160,00 48.02F.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 407.610,00 0,00 407.610,06 48.02F.02.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 552.550,00 0,00 552.550,09 48.02F.11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 3.521.550,00 0,00 3.521,550,06 48.02F.11.01 Pagina 6/7 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 3.472.370,00 0,00 3.472.370,00|

] Total anterior : Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ ante Cata 7 TA TIR T3a+T4a) : - Sume primite în contul : 48.02F.11.02 platilor efectuate în anii 49.180,00 0,00 49.180,00 anteriori TOTAL CHELTUIELI 101.053.790,00| 1.625.720,00|102.679.510,00 01 CHELTUIELI CURENTE 64.267.250,00 0,00) 64.267.250,00 TITLUL X Proiecte cu E finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 64.267.250,00 0,00) 64.267.250,00 aferente cadrului financiar 7 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.786.540,00| 1.625.720,00| 38.412.260,0Q TITLUL XIII ACTIVE 7 | 71 NEFINANCIARE 36.786.540,00| 1.625.720,00 35.412.260,00 Partea a III-a CHELTUIELI 64.02F SOCIAL-CULTURALE 101.053,790,00| 1.625.720,00 102.679.510,08 66.02E Sanatate 101.053.790,00| 1.625.720,00 102.679.510,00| 01 CHELTUIELI CURENTE 64.267.250,00 0,00) 64.267.250,0G TITLUL X Proiecte cu O finantare din fonduri îi 58 externe nerambursabile 64.267.250,00 0,00) 64.267.250,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 CE 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.786.540,00| 1.625.720,00 38.412.260,00| TITLUL XIII ACTIVE că nn 71 : NEFINANCIARE 36.786.540,00 | 1.625.720,00| 38.412.260,00 Servicii medicale in unitati 66.02F.06 sanitare cu paturi 101.053.790,00 1.825.720,00 102.679.510,00 [66.02F.06.01 Spitale generale |101.053.790,00| 1.625.720,00 102.679.510,00 ) Partea a VII-a REZERVE, 96.02F EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00 97.02E REZERVE 0,00 0,00 0,06 98.02F EXCEDENT __0,00 0,00| 0,00 99.02F DEFICIT 0,00 0,00 0,00 n al PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu Pagina 7/7 Steliana Stanciu | SE E

Atasament: ANEXA_NR._4_-_PROGRAM_DEZVOLTARE_2020.pdf

TUDETUL TIMIS APROBAT, A NEM N RL MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2020 - Nicolae ROBU Program Dezvoltare 2020 - investitii rectificare 7 HCL mii lei SURSE Credit de TOTAL PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) |. 0 128 2 3 4 5 343.301,88 18.251,64| 2.629,75] __322.420,49| 2.463.960,60 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 121.358,49 13,740,46 0,00 107.618,03 125.648,11 LUCRĂRI NOI -B 81.059,28 1,406,18 0,00 79.653,10 1.820.851,21 DOTĂRI INDEPEND, SI ALTE INV. - din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive și Acţiuni Externe 14.042,31 0,00 0,00 14.042,31 10.420,13 51.02.01.03 Autorităţi executive 14.042,31 0,00 0,00 14.042.31 10.420,13 A.Lucrări în continuare 5.884,76 0,00 0,00 5.884,76 0,00 2.629,75 135.149,36 517.461,28 322.420,49[.::. 2,463-960,60 140 884, 11 3. 105.00 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V.Al dri nr.1 Timi HCL 79/2016 i ecsandri nr.1 Timisoara 5.884,76 0.00 0.00 5884.76 000 B. Lucrări noi 3.300,00 0,00 _0,00 3.300,00 8.000,26 "Reabilitare fațadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul " CD.Loga „ ar. 1” HCL 113/2015 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 7.044,26 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D Loga nr.1 HCL 218/2016 500,00 0,00 0,00 500,00 956,00 C. Dotări independente şi alte investiţii [| 4.857,55 0,00 09,00 4.857,55 2.419,87 b. Dotări ind denti Incependente 2.747,79 0,00 0,00 2.141,79 0,00 Dotari Directia Fiscala 84.49 0.00 0.00 8449 000 Dotări Primărie 2.663,30 0,00 0,00 2.663,30 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor ! de profezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicatii a Sistemului Informatic Geografic de administrare al Municipiului Timisoara 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2.419,87 DALI+ET+AE+DTACHP.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga, nr.1" 181.48 0.00 0.00 181.48 0.00 Page1

DENUMIREA OBIECTIVULUI ET+DALI „„ Reparaţii capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr, 419709-C1” DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 PMT TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 261,80 0,00 3 0,00 16,48 0,00 Capitolul 61.02, Ordine publică şi siguranța naţională |___61.02.03.Ordinepublică | 150,00 0,00 150,00 3.678,97 61.02.03.Ordine publică 3.678,97 0,00 0,00 3.678,97 0,00 61-02.03.04 Poliţie locala 3.241,47 0,00 0,00 3.241,47 0,00 A. Lucrări în continuare 1.750,96 0,00 0,00 1.750,96 0,00 Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1.750,96 0,00 0,00 1.750,96 0,00 C. Dotări ind dente şi alte i tiții otări independente şi alte investiții 1490.51 0.00 0.00 1.490,51 0.00 b.Dotări independente 1.207,98 0.00 0,00 1.207,98 0,00 Dotari 1.207,98 0,00 0,00 1.207,98 0.00 Studii şi proiecte 282,53 0,00 0,00 282,53 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 47,43 0,00 0,00 47,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect “Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video sediu DPET" 15.10 0.00 0.00 15.10 0.00 Studiu pentru construire ponton pe Canalul : Bega 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 61.02.05, Protecţie Civilă 437,50 0.00 0.00 437,50 0,00 C, Dotări independente şi alte investiţii 437.50 0.00 0.00 437.50 0.00 E A Ă a b. Dotări independente 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00 Dotări 431,50 0,00 0,00 431,50 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 62.146,04 4.626,05 26,00 57.493,99| _132:897,15 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67| 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 Page 2

SURSE Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI BUGET STAT| "POR | BUGET | angajament: (ale inst. LOCAL subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 -0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str, Brindusei, nr. 15 HCL 114/2013 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str, Versului, nr. 2 HCL 113/2013 195,40 0,00 0,00 195,40 0.00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.091,36 0,00 0,00 1.091.36 2.516,67 a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 100,00 1.801,20 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program - prelungit nr. 14 HCL 0,00 100,00 1,801,20 b. Dotări independente 0,00 56,88 0,00 Dotari invatamant prescolar 56.88 000 0.00 56.88 0.00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 934,48 0,00 0,00 934,48 715,47 Expertiza DALI Reabilitare corp cladire PT Gradinita PP nr.1, Timisoara, str, Alunis nr. 41A 15,56 0,00 0,00 15,56 -0,00 Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire GRĂDINIŢA PP NR.10 TIMIȘOARA Str. Iuliu Maniu nr 42 10,41 0,00 0,00 10,41 17,30 ExpertizatDALI+PT Reabilitare gradinita îi PP nr. 23, str, Musicescu nr.9 80,65 0,00 0,00 80,65 83,87 ExpertizatDALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A 74,29 0,00 0,00 74,29 0,00 AF+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare constructii instalatii Gradinita PP 22, str.semenic nr.8, Timisoara, jud. 5.00 0.00 0.00 5.00 382.25 SF+PT+AC Construire gradinita, cu utilitati, Timisoara, jud. Timis 154.70 0.00 0.00 154,70 232.05 "Studii si proiecte - învăţământ preşcolar" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 “Bxpertiza+DALI reabilitare la Gradiniţă PP 26 MUNICIPIUL TIMIŞOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP & Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 42,84 0,00 0,00 42,84 0,06 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, , str, Ismail nr.17 46,83 0,00 0,00 46,83 0,00 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din Timisoara, Jud, Timis” 30,36 0,00 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AB+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud, Timis ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 65.02.04 Învățământ secundar TOTAL 2020 BUGET STAT 1=2+3+4 2 SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament : 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 52,69 0,00 0,00 52,69 0,00 174,95 0,00 0,00 26,00 174,95 56.070,00 0,00 130.380,48 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior A. Lucrari in continuare Reabilitare Sala Sport Sc. Gen, 18 HCL 12/2015 Extindere scoala in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr.16, str. Bucuresti nr.11, HCL13/2015,HCL499/2017; PNDL Reabilitare acoperiș tip șarpantă (corp C2) la Școala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 Reabilitare termica prin montare 60.722,05 4.626,05 11.741,28 4.538,15 rd 5.047,62 3.192,56 0,00 0,00 7.203,13 1.855,06 24.469,63 0,00 416,61 0,00 0,00 416,61 0,00 3.280,52 3.192,56 1,00 0,00 0,00 0,00 87,96 1,00 0,00 0,00 termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 488,86 0,00 Reabilitare termica prin montare | termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr, 7 HCL 108/2015 510,91 0,00 0,00 0,00 488,86 510,91 0,00 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 349,72 0,00 0,00 349,72 0,00 B. Lucrari noi 2.145,59 1.345,59 0,00 800,00 24.041,63 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - Btapa | Sc, Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timisoara, str. Cosminului nr, 42, HCL 498/2017, HCL 42/2020 PNDL 1.845,59 1.345,59 0,00 500,00 610,31 Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoara, str. Muzicescu nr.14 - HCL 40/05.02.2019 "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr, 30 din Timişoara”-HCL 316/15.09.2018 200,00 0,00 0,00 200,00 3.775,64 100,00 0,00 Page 4 0,00 100,00 19.655,68

TOTAL PROPRII BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT ale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 C, Dotări independente şi alte investiţii 4.548,07 0,00 0,00 4.548,07 428,00 b. Dotări independente 3.491,35 0,00 0,00 3.491,35 0,00 Dotari invatamant secundar inferior 880.53 0.00 0.00 880.53 0.00 Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unităţi de învățământ din municipiul 2.183,80 0,00 0,00 2.183,80 0,00 Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 3 săli de clasă pentru Scoala Gimnaziala nr.27, Timişoara 427,02 0,00 0,00 427,02) 0,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii 1.056,72 0,00 0,00 1.056,72 428,00 SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+IE la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoar str. Muzicescu nr.14 48,91 0,00 0,00 48,91 0,00 DALI+PT realizare instalatii curenti tari si slabi, tablouri electrice la Scoala Gimnaziala nr.6, str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timis 78,30 0,00 0,00 18,30) 0,00 D.ALI-+P.T. Extindere corp cladire C1 Scoala Generala nr.7, str.II de la Brad, nr.2, Timisoara 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele I-IV, nr 11, Timisoara str. Razboieni nr.2” 11,93 0,00 0,00 11,93 0,00 “ExpertizatDALI reabilitare la Scoala it Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, 54,00 0,00 0.00 54.00 0.00 Expertiza +DALI Reabilitare Corp Scoala Generala nr, 2, str. Iztaz, nr. 44-46 17,60 0,00 0,00 17.60 28.00 "Studii si proiecte - învăţământ secundar inferior" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 ExpertizatAE+D.A.L.I+P.T, Reabilitare : constructii si instalatii la Scoala Generala nr.12 b-dul Regele Carol I (Tineretii) nr17, Timisoara 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 „Expertizare+SE+DALI+PT Bxtindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud, Timiş” 192,78 0,00 0,00 192,78 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr, 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 323,00 0,00 0,00 323,00 400,00 Page 5

SURSE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET STAT PROPRII 2020 (ale inst, subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 9,20 0,00 0,00 9,20 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 48.980,77 87,90 26.00 48.806,87 105.910,85 A. Lucrări în continuare 31.699,58 87,90 0,00 31.611,68 56.778,95 Mansardare scoala P.+IE. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017, HCL 156/2018HCL 167/11.04.2019 - PNDL 149,60 87,90 0,00 61,70 0,00 Credit de angajament Reabilitare corp cladire internat apartinand | Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.110,85 PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 9.596,32 Construire corp 2 ai Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa $apcă, nr.5 HCL 398/2015 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.167,54 Reabilitare Corp A Lic, W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp L. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara” HG 673/2018; HCL 560/2018 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.904,24 B. Lucrări noi 450,00 0,00 0,00 450,00 47.205,67 PT + Executie Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara HCL 327/14.06.2019 50,00 0,00 0,00 50,00 12.000,35 PT + Executie „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str. Brediceanu nr.37 HCL 326/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 18.859,02 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL237/2014 300,00 0,00 0,00 300,00 2.107,70 „PT+executie lucrari „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ 50,00 0,00 0,00 30,00 13.638,60 C. Dotări independente și alte investiţii | 16.831,19 0,00 26,90 16.805,19 1.926,23 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 1223+4 BUGET STAT 2 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 3 4 0 a. Achiziţii imobile “Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis 11.840,07 634,00 0,00 Achiziţionarea imobilului situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest Achiziţie de dotări „Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul, Timişoara” Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D., Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 b. Dotări independente Dotari invatamant secundar superior c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" BT+AB+DALI+PT Reabilitare cladire camin internat I al Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand 1" (fost Liceu Tănăsescu) str, Lorena nr.35, Timişoara 100,00 707,00 10.399,07 1.121,26 1.121,26 3.869,86 63,30 141,38 "Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lie N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str, Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str, Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.840,07 634,00 5 1.926,23 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 100,00 1:926,23 VERII 707,00 10.399,07 1.095,26 1.095,26 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 3.869,86 63,30 141,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 228,60 0,00 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, Timisoara" 55,00 0,00 0,00 0,00 228,60 55,00 “Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş 177,60 0,00 Page 7 0,00 177,60 0,00 0,00

SURSE Credit de TOTAL PROPRII BUGET : DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale înst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 “Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis 120,00 0,00 0,00 120,001 0,00 „Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45S, Timisoara, jud. Timiş” 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara 177,53 0,00 0,00 177,53 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 53,32 0,00 0,00 53,32 0,00 SF+PT realizare corp cladire P+IE, si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean- fosta PP14, Timisoara 111,50 0,00 0,00 111,50 0.00 SF (avize) pentru realizarea investitiei: “Creşterea eficientei energetice prin reabilitare termică construcții și instalaţii; amenajare mansarda in pod existent la Liceul Teoretic “Grigore Moisil”-pentru corp de clădire situat in Piaţa N.Balcescu, Nr.2-3, Timisoara 17,07 0,00 0,00 17,07 0,00 SF (avize) pentru realizarea investitiei: “ Reabilitare fatade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp cladire B existent cu doua corpuri de cladire in regim de inaltime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moisil, corp Ghe, Doja, Timisoara 15,00 0,00 0,00 15,00 0.00 Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Liceul de Arte Plastice, TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiş 44,04 0,00 0,00 44,04 0,00 ET+DALI+PT — Reabilitare acoperiș tip Ț șarpantă la Căminul internat al Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau, situat în Timişoara str. Dr. Iosif Nemoianu nr, 5 15,90 0,00 0,00 15,90 0,00 Expertiză+ DALI+PT - Refuncţionalizarea atelierelor şcoală ale Colegiului Tehnic LC. Brătianu, situate în str, Cuvin nr. 2, în spații pentru învăţământul preşcolar 242,05 0,00 0,00 242,05 0,00 "studii si proiecte - învăţământ secundar sar”! Superior 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 “SF+PT Construire sala sport la LICEUL | TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara” jud, Timis 137,00 0,00 0,00 137,00 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) BUGET LOCAL 1=2+3+4 3 Credit de angajament “DALI+PT — realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis 31,32 „AE+expertizatDALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire Cl (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timişoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” BxpertizatDALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul Naţional de Arta "ION VIDU", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 172,30 178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32 172,30 178,40 0,00 0,00 0,00 DALI+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienței energetice prin Teabilitare termica constructii si instalatii Li ; LATE iceul Tehnologic de Industrie Alimentara 43,47 54,84 57,47 0,00 0,00 0,00 0,00 34,84 57,47 0,00 0,00 0,00 0,00 43,47 0,00 Expertizare*DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C, Salceanu, 11” Timisoara Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la:imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: (Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W, SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), imisoara 100,29 814,34 — 0,00 0,00 0,00 0,00 100,29 814,34 0,00 0,00 DALT+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta , realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul Teoretic „„W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timisoara, jud. Timis ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str, Regele Carol nr. 11 colt cu str. Dragalina nr.8 60,34 24,43 0,00 0,00 0,00 0,00 60,34 24,43 0,00 0,00 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 31,86 Page 9 0,00 0,00 31,86 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" — Timisoara, Str. Moise Nicoară” „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură şi Agricultură "CASA VERDE” — Timisoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5” TOTAL 1=2+3+4 2020 BUGET STAT (ale inst, subordonate) 22,90 2 0,00 SURSE PROPRII 3 0,00 BUGET LOCAL 22,90 Credit de angajament 0,00 35,42 0,00 0,00 0,00 ” Spor de putere- redimensionare retea electrica” la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES”, Timisoara Expertiza tehnica la Sala de sport al Liceului Teoretic Grigore Moisil Timisoara Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale 200,00 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 35,42 200,00 3,19 0,00 0,00 66.756,97 8.105,00 2.513,75 56.138,22 566.952,50 66.756,97 8.105,00 2.513,75 56.138,22 566.952,50 A. Lucrări în continuare Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 20,759,01 2.581,13 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.759,01 2.581,13 47,593,66 967,59 335,97 0,00 0,00 335,97 0,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 432/30.10.2015 20,00 0,00 000|. 20,00 0,00 PT +Bxecutie,, Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu — Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, HCL 328/14.06.2019 1.710,62 0,00 0,00 1.710,62 0,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumofttiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu" din Timisoara „str. I, Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str, Braila HCL 124/2013 16.111,29 5.000,00 0,00 11,111,29 46.626,07 B. Lucrări noi 2.971,54 0,00 0,00 2.971,54 Page 10 513.695,34

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 PT + Executie Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcţii şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital TBC, Spital Infecţioase I şi II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică, HCL 413/2018 1=2+3+4 TOTAL 2020 50,00 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) 3 BUGET LOCAL 4 Credit de angajament 0,00 0,00 50,00 12.206,14 Bxtindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019 Reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timişoara HCL 528/2019 1.000,00 331,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 331,50 36.555,17 5.700,75 Constructie in regim maxim de inaltime cu functiuni mixte (administrativ , birouri , spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru, „Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” , str,Balta Verde, nr.17, Timisoara , Timis HCL 316/2019 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017, HCL468/2019 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 — 200,00|. 356.574,12 10.523,24 PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str.Gheoeghe Adam nr.13 HCL 90/2020 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.090,04 43.026,42 0,00 3.105,00 0,00 2.513,75 1.090,04 37.407,67 92.135,92 5.663,50 a.Achizitii imobile 2.558,50 0,00 0,00 2.558,50 2.558,50 Achiziţie constructii pentru Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă, situate in Timisoara, str. Intrarea Doinei nr.2 2.558,50 0,00 0,00 a 2.558,50 2.558,50 b. Dotari independente 37.554,43 3.105,00 1.050,99 33.398,44 3.105,00 Spatii modulare pentru realizarea unei farmacii la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 679,93 5.498,13 0,00 0,00 0,00 — 373,13 679,93 5.125,00 0,00 0,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 9.498,18 3.105,00 677,86 5.715,32 3.105,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 21.878,19 0,00 0,00 21.878,19 0,00 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI e, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) TOTAL 2020 123134 2.913,49 75,00 SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT) Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 56,23 103,89 316,64 SF+DTAC+DDE Sectie Ingrijiri Paleative (SCMUT) 186,00 Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT) 800,00 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 3 | 1.462,76 0,00 56,23 4 1,450,73 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,89 0,00 0,00 0,00 316,64 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “ExpertizatDALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis “ExpertizaFAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L, Turcanu, Timisoara - str. L.Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” 86,00 79,00 134,75 100,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 86,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,75 100,00 0,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timisoara - str. I, Nemoianu nr.2 DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timişoara 23,40 33,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 12 23,40 35,62 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie TOTAL 2020 1=2+3+4 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0.00 3 0,00 14,80 DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes”, Timisoara, jud. Timis D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcţii şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe, Adam, nr, 13 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 21,18 54,74 160,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 21,18 54,74 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 138,00 0,00 Studii si proiecte - spitale 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ ET+DALI+PT Reabilitare constructii si „instalatii la Clinica de oftalmologie, Timisoara str. Scuarul Radian Belici nr.1, jud, Timis 258,24 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,24 170,00 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 56.119,69 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte A. Lucrări în continuare 26.502,21 5.312,04 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 3.312,04 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 56.029,69 26.412,21 5.312,04 5.312,04 400.081,71 203.705,70 0,00 0,00 B. Lucrări noi Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara, HCL 488/02.10.2019 18.002,19 50,00 Page 13 0,00 0,00 18.002,19 50,00 201,383,46 113.605,13

SURSE Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI r Sa BUGET STAT ale ast TOCAT, angajament subordonate) 1=2+3+4 2 3 4 5 Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, HCL 572/12.11.2019 50,00 0,00 0,00 50,00 8.658,73 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 24.743,00 Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timisoara HCL 278/2019 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 7.268,50 LL Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 6.582,40 Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz Timisoara HCL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.741,70 Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL 615/2019 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 14,784,00 Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara HCL 351/2019 2.143,54 0,00 0,00 2.143,54 14.000,00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018 1.958,65 0,00 0,00 1.958,65 3.000,00 C. Dotări independente și alte investiţii 3.187.98 0,00 90,00 3.097,98 232224 b. Dotări independente 303,10 0,00 90,00 213,10 0,00 Dotari Teatrul Maghiar 68.10 0.00 0,00 68.10 0.00 Dotari Filarmonica 235,00 0,00 90,00 145,00 0,00 ec, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.884,88 ___0,00 0,00 2.884,88 2.322,24 DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timisoara str, Iancu Vacarescu nr.18, Refunctionalizare cladire Cinematograf Arta" cf. contract nr,2840/2018 (Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara) 118,00 0,00 0,00 118,00 0,00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 138,66 0,00 0,00 138,66 0,00 | DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 133,88 0,00 0,00 133,88 0,00 Page 14

SURSE Credit de a, TOTAL PROPRII BUGET ; DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara 222,77 0,00 0,00 222,77 99,01 Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii 44,50 0,00 0,00 44,50 0,00 DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultura!”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu HCL 572/2019 103,93 0,00 0,00 103,93 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 (fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 314,87 000| 0,00 314,87 0,00 DALIEPT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara 69,51 0,00 0,00 69,51 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str, C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- 8,Timisoara 70,62 0,00 0,00 70,62 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional 68,16 0,00 0,00 68,16 0,00 Consultanta + DALI+PT : "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity”, în Timişoara HCL 1/2020 1.075,20 0,00 0,00 1.075,20 2.000,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara 378,20 0,00 0,00 378,20 223,23 DALITPT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba Iulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00 Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL 615/2019- AVIZE 5,00 0,00 5,00 0,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 55.00 0,00 55.00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 55,00 0,00 55,00 0,00 b. Dotari 55,00 55,00 0,00 Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piata Huniade nr.3 Timisoara + 55,00 55,00 0,00 67.02.03.06 Casa de cultură 849,74 o.00| 0,00 849,74 oa B. Lucrări noi 783,91 0,00| 0,00 783,91 0,00 Page 15

TOTAL PROFI | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) | 128 2 3 4 5 Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara HCL 538/2019 147,26 0,00 0,00 147,26 0,00 PT+Executie Reabilitare scena de spectacole in Parcul Rozelor HCL 530/2019 636,65 0,00 0,00 636,65 0,00 C. Dotări independente și alte investiţii 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00 Studii şi proiecte 65,83 0,00 0,00 65,83 0.00 SF+PT Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " 15,83 0,00 0,00 15,83 0,00 6.498,21 0,00 2,00 6.498,21 193.376,01 3.000,00 ___2,00 0,00 3.000,00 10.921,00 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanuy,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 [HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00 B. Lucrări noi 600,00 0,00 0,00 600,00 182.322,45 Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Lipovei, Timisoara”, HCL 366/2019 500,00 0,00 0,00 500,00 25.738,09 Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman, HCL 12/2020 50,00 0,00 0,00 50,00 59.305,40 Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str, Legumiculturii, str. Recoltei, HCL 13/2020 50,00 0,00 0,00 50,00 97.278,96 C. Dotări independente şi alte investitii 2.898,21 0.00 0,00 2.898,21 132,56 c.Studii şi proiecte 1.798,36 ___0,00 0,00 1.798,36 132,56 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 286,79 0,00 0,00 286,79 70,21 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str, P.Constantinescu, Alee Dedeman 187,67 0,00 0,00 187,67 4491 Page 16

DENUMIREA OBIECTIVULUI BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) Credit de angajament 0 SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Studii de fezabilitate — amenajare terenuri de sport multifuncţionale de minifotbal, baschet, handbal în Timişoara 3 ET+DALI+PT — Reabilitare acoperiş Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timişoara ET+DALI+PT — Reabilitare acoperiș şi faţade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str. F.C. Ripensia nr. L1, Timişoara SF — „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu SF — „Amenajare teren de fotbal in Timişoara, str. Mircea Cel Batrân nr. 114 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifuncţionale de minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdanestilor/Ion Ratiu” SF — „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timişoara str. Pictor Aman nr. 11 "BT+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria(fost Parcul Poporului), Timisoara DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” SF — Amenajare terenuri de sport - „Construire stadion pe structură metalică” DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investitiei "Construire bază sportivă TIP 1, Str, Costică Rădulescu, nr. 6, Timişoara, judeţul Timiş Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă 16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37, Municipiul Timişoara (inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă, alei, etc.)”, Page 17

TOTAL PROPRII BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst. LOCAL angajament. subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.11 91,50 0,00 0,00 91,50 0,00 "studii si proiecte - sport " 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 b. Dotări independente 1.099,85 0,00 0,00 1.099,85 0,00 Dotari Sala Polivalenta "Constantin Jude”: , 846,32 0,00 0,00 846,32 0,00 Echipamente pentru terenuri multifuncţionale 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 218,53 0,00 0,00 218,53 6,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 22.214,53 0,00 0,00 22.214,53 3.000,00 A. Lucrări în continuare 6.088,27 0,00 0,00 6.088,27 00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL i 78/2016 6.033,81 0,00 0,00 6.033,81 0,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) a HCL 291/2015 47,91 0,00 0,00 47,91 0,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6,55 0.00 0.00 6.55 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 16.126.26 0.00 0,00 16.126,26 3.000,00 a. Achiziţii îmobile 18.251,69 0,00 0,00 10.251,69 0,00 Exproprierea si amenajarea spatiului verde : de pe str. Verde, HCL 237/2020 10.251,69 0,00 0,00 10.251,69 0,00 b. Dotări independente 362,83 0,00 0,00 362,83 0,00 Dotari Gradina Zoologica 178.38 0.00 0.00 178.38 0.00 Achizitie Tomograf pentru evaluarea , sanatatii arborilor 184,45 0,00 0,00 184,45 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.511,74 0,00 0,00 5.511,74 3.000,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 SF+PT+DE+CS+DTAC Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița 142,80 0,00 0,00 142,80 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac 56,43 0,00 0,00 56,43 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Verde 80.24 0,00 0,00 80,24 0,00 Page 18

DENUMIREA OBIECTIVULUI 9 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) 3 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei şi tigrii) la Grădina Zoologică Timişoara” Studiu - "Amenajament Silvic" Intocmirea Registrului Spaţilor Verzi în Municipiul Timişoara Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă C. Dotări independente şi alte investiţii 48,20 25,03 4.920,05 2.681,79 48,20 253,03 4.920,05 Credit de angajament 0,00 0,00 3.000,00 2.681,79 7.075,08 654,60 654,60 654,60 mmm 654,60 0,00 0,00 b. Dotări independente Dotari pentru persoane vârstnice 638,03 e, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Documentatie de proiectare si avizare centrala termica - Camin persoane varstnice M.Klein DASMTM 08.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditați 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati C. Dotări independente şi alte investiţii Dotări independente Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 68:02.06. Asistenta sociala pentru familie |: C. Dotări independente şi alte investiții 16,57 345,83 345,83 345,83 p 16,57 638,03 0,00 638,03 0,00 345,83 345,83 60,11 Dotări independente Dotari Servicii pentru copii si familie Studii şi proiecte 5,95 0,00 5,95 Page 19

TOTAL PROPRII BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst. LOCAL. angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" HCL414/2009 HCL 74/2016 2.187,70 0,00 0,00 2.187,70 0,00 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016 636.95 0.00 000 636.95 0.00 B. Lucrări noi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 47.000,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/2016 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 47.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 202951 0.00 0.00 202951 290.00 — A 2 rm | 2 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de i fezabilitate, a proiectelor si a altor studii 2.029,51 0,00 0,00 2.029.51 290,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60.00 0.00 DALI-+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALT+PT Reabilitare şi faţade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI-PT reabilitare imobil Str.Deliblata - nr.3 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 DALI+PT+ET Reabilitare SAD - Bv. Republicii nr.6 50,00 a 0,00 50,00 290,00 SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.lon Ionescu de la Brad CF 444151 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.ion Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444153 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.lon Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444150 65.00 0.00 0.00 65.00 0.60 SF în vederea construirii de locuinţe de către ANL teren înscris în CE 446813 188,40 0.00 0,00 188,40 0,00 SF în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 E A Ă ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 931,11 0,00 0,00 931,11 0,00 Page 21

TOTAL PROPRII BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0] 12134 2 3 4 5 70.02.05 Alimentări cu'apă şi amenajări = hidrotehnice 3.515,00 0,00 0,00 3.515,00 22.720,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.515,00 0,00 0,00 3.515,00 22.720,00 132600 000000) 132600] 10040 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL, 130/18.10.2016 576.00 0.00 0.00 576.00 0.00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 50,00 0,00 0,00 50,00 700,00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 B. Lucrări noi 2.105,00 0,00 0,00 2.105,00 22.020,00 Executie podet canal desecare CCP263 str, D. Dinicu HCL 437/21.11,17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str, Neajlov HCL 438/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 Bxecutie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 275,00 000| 0,00 275,00 0,00 Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 970.00 0.00 0.00 970.00 o 60 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Balcescu HCL 404/2019 50.00 0.00 0.00 50.00 930: PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1HCL 50,00 0,00 0,00 30,00 470,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 240,00 PT-+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 940,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata - Iuliu Maniu HCL373/2019 30,00 0,00 0,00 30,00 450,00 PT+kExecutie Fantana Ornamentala i Praktiker HCL371/2019 50.00 0.00 0.00 50.00 700.00 PT+Executie Fantana ornamentala i muzicala in municipiul Timisoara HCL, 10,00 0,00 0,00 10,00 18.290,00 C. Dotări independente şi alte investiții 84.00 0.00 0.00 84.00 0.00 d A a A c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 SF +PT Executie de fantani publice forate în Mun. Timisoara 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 1.951,89 0.00 0.00 1.951,89 0.00 Page 22

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII Credit de BUGET , angajament LOCAL 0 12+3+4 (ale inst. subordonate) 3 4 B. Lucrări noi 1.629,82 PT + Executie lucrari - Extindere iluminat publci în parcare Calea Buziaşului - str.Siemens HCL 801,05 0,00 0,00 1.629,82 801,05 PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public Calea Aradului Est HCL 536,70 0,00 336,70 PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public str, Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu HCL C. Dotări independente şi alte investiţii 292,07 322,07 292,07 — Studii şi proiecte 322,07 322,07 322,07 SF - Extindere iluminat public Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului str.Siemens SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est 34,99 26,18 34,99 26,18 SF- Extindere iluminat public str, Drubeta nr, 97 (parcare în spatele blocului) şi str. Iosif Sarbu SF - Extindere iluminat public pe str, Radu Tudoran (parțial) şi Calea Dorobanţilor (porţiunea de la Hotel 2000 pâna la ieșirea din oraş) SF - Extindere iluminat public pe str, Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Calea Aradului SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blyv.dr.L.Bulbuca până la str. Prof.dr, A Păunescu Podeanu 1] SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timisoara [DALI - Modernizarea iluminat public Calea Şagului, Calea Martirilor Proiect luminotehnict+devize - Modernizare iluminat public blv. Take Ionescu şi blv. Simion Barnuţiu Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu DALI - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, Michelangelor, LC. Brătianu, 20 Decembrie 1989 Page 23

SURSE Credit de TOTAL PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst, LOCAL angajament subordonate) || II 2 3 4 5 Consultanţă şi întocmire cerere de finanțare aferente proiectului "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, județul Timiş” 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 6.409,30 0,00 0,00 6.409,30 19.500,00 Dotări i te şi altei tiții C.Dotări independente și alte investiţii 6.409,30 0.00 0,00 6.409,30 19.500.00 a. Achiziţii imobile 4.059,00 0,00 0,00 4.059,00 18.700,00 Achizitie imobile 500,00 0,00 0,00 500,00 1.700,00 Exproprierea terenului in suprafata de 3769 mp situat în Timisoara, str, Bistrei nr. 5 2.618,00 0,00 0.00 2.618.00 0 00 Achiziţii imobile/expopriere pentru cauza de "A utilitate publică Str.Mureş nr.52 941,00 0,00 0.00 941,00 0.60 b. Dotări independente 299,30 0,00 0,00 299,30 800,00 Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 97,30 0,00 0,00 97,30 0.00 Camera tehnică si dotari pentru Serviciul Public de Administrare a CERC, 34,00 0,00 0,00 34.00 0.00 Dotari Serviciul Public de Administrare a CERC. 8.00 0,00 0,00 8,00 0,00 Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil pentru cetateni 160.00 0.00 0.00 160.00 800 00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.051,00 0,00 0,00 2.051,00 0,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD, ) 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Alte studii si proiecte 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Crestere Timisoara 206,00 0,00 0,00 206,00 0,00 Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 0,00 0,00 282,00 0,00 Page 24

TOTAL | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant 48.80 0.00 0.00 48 80 000 A A A Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 614,20 0,00 0,00 614,20 0,00 . Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.259,93 60,59 0.00 1.199,34 4.625,71 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 278,92 60,59 0,00 218,33 4.055,71 MAT 0000820) ass Realizare statii de reincarcare pentru a vehicule electrice in Munucipiul Timisoara HCL 15/2019 148,79 60,59 0,00 88,20 4.055,71 C. Dotări independente și alte investiţii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00 Sudiu privind Planul de calitate a aerului nt pentru aglomerarea Timişoara 130,13 0,00 0,00 130.13 0.00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea N deșeurilor 981,01 9,00 0,00 981,01 570,00 C, Dotări independente şi alte investiţii 981,01 0,00 0.00 981.01 570,00 Dotări independente 531,01 0,00 0.00 531,01 0,00 Dotari salubritate 531,01 0,00 0,00 531,01 0,00 Studii și proiecte 450,00 0,00 0,00 450,00 570,00 DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Cărpenişan nr.3 450.00 0,00 0,00 450.00 570.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 29.140,00 81.02.06 Energie termică 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 29.140,00 A. Lucrări în continuare 428,97 0,00 0,00 428,97 0:06 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconcectată cu CET Centru HCL 263/2016 423,46 0,00 0,00 423,46 0,00 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor , regenerabile HCL 91/2017 551 0.00 000 551 0 80 B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 29.140,00 PT + Execuţie lucrări de Retehnologizare i reţea primară de termoficare în municipiul Timişoara - Zona centrală şi Zona tantin cel Mare. HCL 213/2020 Constantin cel Mare 100,00 0,00 0,00 100,00 26.972,00 Page 25

TOTAL PROPRII | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst, LOCAL angajament subordonate) TIT ŢII 3 â 5 PT + Execuţie lucrări de retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL 214/2020 100,00 0,00 0,00 100,00 2.168,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 24.292,01 0,00 0,00 24.292,01 0,00 Studii și proiecte 421,01 0,00 0,00 421,01 0,00 Consultanta intocmire Program de : imbunatatire a eficientei energetice in , municipiul Timisoara 46,83 0,00 0,00 46,83 0,00 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a, 52,88 0,00 0,00 52,88 0,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW" 160.65 0.00 0.00 160.65 06 Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei în alimentarea cu caldura urbana" etapa III 160.65 0.00 0.00 16065 0.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 23.871,00 0.00 0.00 23.871,00 0.00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 23.871,00 0,00 0,00 23.871,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 93.964,85 5.460,00 0,00 88.504,85| _1.223.258,40 84.02.03 Transport rutier 93.964,85 5.460,00 0,00 88.504,85| 1.223.258,40 84.02.03.02 Transportul în comun 12.307,86 0,00 0,00 12.307,86 792.817,42 B. Lucrări noi 8.607,84 0,00 0,00 8.607,84 314.847,86 Lucrări de energoalimentare a staţiilor de încărcare, rețea de alimentare locală şi platformă de parare pentru autobuzele i electrice HCL 300,00 0,00 0,00 500,00 22.967,00 + 1 PI 1 d a PT+execuţie Port agrement Timişoara 100,00 0,00 0.00 100,00 2.825.00 Ml6a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a H-a HCL 100,00 0,00 0,00 100,00) ___26.603,60 + 1 A TI CL PT+execuţie "Tunelul Luminii" H 500,00 0.00 0,00 500,00 4.300,00 _PT+ Executie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii" HCL 186/2016 -PMUD 1.808,37 0,00 0,00 1.808,37 85.077,81 Page 26

TOTAL PROPRII | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT-texecuţie "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord" HCL 91/2019 2.229,74 0.00 0,00 2.229 74 54.828.74 PT-texecuţie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin" HCL 66/2020 2.369,73 0,00 0,00 2.369,73 88.940,36 Amenajare parcare P+4E-+etaj Retras HCL 629/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23.305,35 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.700,02 oa 0,00 3.700,02 471.969,56 b.Dotări independente OPT Op 1.262,50 _0,00 0,00 1.262,50 471.569,56 Maşini, echipamente si mijloace de transport 1.262,50 0,00 0,00 1.262,50 471.569,56 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 97.50 0.00 000 97.50 0.00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (21 buc.) + autocar 500,00 0,00 0,00 500,00 24.004,48 M7a.Innoirea flotei de tramvaie 115.00 0.00 0.00 115.00 301.259.00 Achiziţie statii de transport public 100,00 0,00 0.00 100.00 13539.78 — a > Achiziţie ambarcaţiune 50,00 0.00 0.00 50.00 445.10 Achiziţie autobuze hibride (30 buc.) 100.00 0.00 0.00 100.00 54735.20 Achiziţie troleibuze (15 buc. troleibuze articulate și 15 buc, troleibuze scurte) 50,00 0,00 0,00 50,00 81.346,00 Achiziţie navă turistică 200,00 0,00 0,00 200,00 1.450,00 Sistem proiecție holografică Poarta Cetăţii 50,00 0,00 0,00 50,00 790,60 e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.437,52 0,00 0,00 2.437,52 400.00 Studii si proiecte 2.437,52 0,00 0,00 2.437,52 400,00 Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) 293,52 0,00 0,00 293,52 0,00 Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Crestere Timisoara 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spaţii întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara”, situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 50,00 400,00 SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timişoara; Elaborare regulament de navigaţie portuară 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00 SF+PT - Lucrări de energoalimentare a : staţiilor de încărcare, reţea de alimentare locală și platformă de garare pentru Că autobuzele electrice 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 Page 27

SURSE Credit de TOTAL „| PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 BUGET STAT (ale inst, LOCAL angajament subordonate) a | 0 | 1284 2 3 4 5 SF+PT Ml6a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II * CE — SHIP A a 714,00 0,00 0,00 714,00 0,00 SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 19.802,81 5.460,00 0,00 14.342,81 228.658,88 A. Lucrări în continuare 8.169,02 5.460,00 0,00 2.709,02 0,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 . PNDL 4.459,02 2.150,00 0,00 2.309,02 0,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL 3.710,00 3.310,00 0,00 400,00 0,00 B. Lucrări noi 11.055,61 0,00 0,00 11.055,61 228.658,88 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2.121,32 0,00 0,00 2.121,32 22.230,41 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) : HCL 455/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 48.115,00 Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019 8.148,29 0,00 0,00 8.148,29 124:000.00 PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 9.900,00 Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 456/ 2019 536,00 0,00 0,00 536,00 12.513,47 C, Dotări independente şi alte investiţii P 578,18 0,00 0,00 588|. 000 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 578,18 0,00 0,00 578,18 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. [ Jiul 54,88 0,00 0,00 54,88 0,00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiţilor ( Parcul ; Copiilor) 75,00 0,00 0,00 75,00 _... 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 71,41 0,00 0,00 71,41 0,00 pe DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,15 0,00 0,00 20,15 0,00 Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 61.854,18 0,00 0,00 61.854,18| A. Lucrări în continuare 28.734,98 0,00 0,00 28.734,98 9.654,50 PT+ Execuţie Modernizare si extindere îi Blv, Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 7.654,50 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 6.820,18 0,00 0,00 6.820,18 2.000,00 Page 28

SURSE Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI za BUGET STAT| le inst. angajament subordonate) 1=2+3+4 2 3 23,53 23,53 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 Amenajare drum de legatura între Calea, Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 16.597,69 16.597,69 Amenajare intersectie intre Centura Sud si legatura Calea Mosnitei- DC 149 1.000,00 1.000,00 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. 1, Ionescu de la Brad L/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 293,58 293,58 0,00 B. Lucrări noi 27.858,99 27.858,99 191.404,95 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.000,00 3.000,00 3.886,26 Modernizare str, Gr, Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C, Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 3.000,00 5.000,00 4.932,96 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 9.000,00 9.000,00 44.609,53 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL _____380/22 092015 1.000,00 1.000,00 3.212,34 Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor HCL 454/2019 1.500,00 1.500,00 4.918.96 Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu : HCL 527/2019 528,99 528,99 0,00 Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade HCL 922019 | 200000 2.000,00) 47.693,20 Extindere Calea Buziaşului HCL, 505/2019 2.340,00 2.340,00 34.616,60 PT+Bxecutie Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 500,00 500,00 500.00 l PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng a! Canalului Bega - Calea Lugojului 500.00 500,00 500,00 Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- Str.J.H.Pestalozzi) HCL 564/2018 2.490,00 2.490,00 46.535,70 C. Dotări independente şi alte investiţii 5.260,21 5.260,21 722,65 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.260,21 5.260,21 DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 100,00 0,00 0,00 100,00 350,63 Page 29

DENUMIREA OBIECTIVULUI BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) Credit de angajament SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 3 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C, Aradului a 0,00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara — 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad _ 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 0,00 0,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 1 SF+PT Viabilizare zona cu destinatie sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu str. Costica Radulescu - Aleea F.C, Ripensia, in vederea realizarii obiectivelor CNI 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea E 0,00 0,00 370,00 0,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici | 150,25 0,00 0.00 150.25 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor TI] DL Zaicu - Demetriade 119,96 0,00 0,00 119,96 0,00 DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor- Cehov | 81,02) a, 0,00 81,021, 0,00 SF+PT Extindere Calea Buziasului 158,58 0,00 0,00 158,58 0.00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. T S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 218,10 000| 0,00 218,10 0,00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de | ui Martonne 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 353,00 0,00 0,00 353,00 0,00 SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului 1 Bega - Calea Lugojului 443,00). 0,00 0,00 443,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter - Canal Bega 405,00 000) 0,00 405,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str, Măcin 159,00 0,00 0,00 159,00 372,00 SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str, Armoniei 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str, ŢI Cloşca 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 SF Inel IV tronson str. Cloşca - Calea n Bogdăneştilor 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 Page 30

SURSE Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI aa BUGET STAT ale îns, angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 SF+PT Amenajare zona Paul Constantinescu 71,00 0,00 SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop şi Calea Torontalului 34,00 0,00 SF Amenajare strada Stefan Szonyi 55,00 0,00 SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor 85,00 0,00 SE Modernizare strada Ovidiu Cotruş 225.00 0.00 SF+PT Viabilizare zona de locuinţe ANL str. Chişodei 65,00 0,00 SF+PT Zona Calea Urseni 60,00 0,00 + jar a SF+PT Amenajare zona Kuntz 175,00 0,00 DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona 145,00 0,00 DALI Amenajare strazi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac 163,00 0,00 Alte studii şi proiecte parcări 100,00 0,00 Alte studii şi proiecte drumuri 200,00 0,00 DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Steliana STANCIU SEF SERVICIUL M.LP, Gabriela Bica Cod FO-03-07, ver. 1 Page 31

Atasament: ANEXA_NR_1_-_BUGET_LOCAL.pdf

Raport buget ANEAA / Sursa de finantare: 02A (lei) D i Total anteri Influente (Total-| Total (T1+T2 Indicator bugetar îndicatorului bugetar (Mas? a+ nuante Eta) Ten SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 1.461.589.023,08|15.373.120,00|1.476.962.143,08 00.02 VENITURI PROPRII 830.771.319,10) 9.767.686,00) 840.539.005,10 00.03 1. VENITURI CURENTE 898.406.491,15| 9.634.050,00| 908.040.541,15 00.04 A. VENITURI FISCALE 848.469.359,00) 9.634.050,00| 858.103.409,00 Al. IMPOZIT PE VENIT, 00.05 PROFIT SI CASTIGURI 505.726.000,00 0,00 505.726.000,00 DIN CAPITAL A12. IMPOZIT PE VENIT, 1 PROFIT, SI CASTIGURI 03.00.01 DIN CAPITAL DE LA 504.726.000,00 0,00) 504.726.000,00 PERSOANE FIZICE MI 03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Impozitul pe veniturile 3 din transferul 03.02A.18 proprietatilor imobiliare 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 din patrimoniul personal Cote si sune defalcate i 04.02A din impozitul pe venit 501.226.000,00 0,00| 501.226.000,06 Cote defalcate din RN 04.02A.01 impozitul pe venit 501.226.000,00 0,00| 501.226.000,00 A13. ALTE IMPOZITE PE A 05.00.01 VENIT, PROFIT SI 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 CASTIGURI DIN CAPITAL . : Alte impozite pe venit, 05.02A profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00 1.000.000,06 capital Alte impozite pe venit, i 05.02A.50 profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE 07.00.01 PROPRIETATE 201.800.000,00| 9.634.050,00| 211.434.050,06 Impozite si taxe pe 5 07.02A proprietate |. 201.800.000,00) 9.634.050,00) 211.434.050,00 07.02A.01 Irapozit pe cladiri 168.700.000,00| 9.634.050,00 178.334.050,00 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00| 9.634.050,00 39.634,050,06 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00 0,00) 138.700.000,00 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Impozit pe terenurile 07.02A.02.03 extravilane | 800.000,00 0,00 600.000,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 07.02A.03 activitatea notariala si 9.000.000,00 0,00 alte taxe de timbru Alte impozite si taxe de 07.02A.50 proprietate 1.500.000,00 0,00 1.500,000,00 Pagina 1/27 7

Indicator bugetar 11.00.01 Denumirea indicatorului bugetar A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) 138.443.359,00 Influente (Total - Total anterior) 0,00 Total (T1+T2'* i T3+T4) 138.443,359,06 11.02A Sume defalcate din TVA (se scad) 67.749.000,00 0,00 67.749.000,00 11,02A.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 57.814.000,00 0,00 57.814.000,00 11.024.089 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 9.935.000,00 0,00 9.935:000,00 12.02A ALTE IMPOZITE SI TARE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 3.000.000,00 0,00 3.000.000,06 12.02A.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 0,00 3.000.000,09 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 0,00 90.000,00 13.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00 0,00 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice 60.000,00 0,00 16.02A Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 67.604.359,00 0,00 60.000,00 pi 67.604.359,00 16.02A.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 48.602.134,00 0,00 48.602.134,00 16.02A.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 33.587.134,00 0,00 33.587.134,00 16.02A.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 13.015.000,00 0,00 15.015.000,09 16.02A.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 2.225,00 0,00 2.225,00 16.02A.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 19.000.000,00 0,00 Bă 19.000.000,00 18.00.01 A6, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 18.02A Alte impozite si taxe fiscale 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 18.02A.50 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 0,00| 2.500.000,06 30.00.01 C. VENITURI NEFISCALE 49.937.132,15 0,00 30.00.02 C1, VENITURI DIN PROPRIETATE 18.000.000,81 0,00 49.937.132,15 18.090.000,81 30.02A Venituri din proprietate 18.000.000,00 0,00 18.000.000,09 30.02A.05 Pagina 2/27 Venituri din concesiuni si inchirieri 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Indicator bugetar 30.024.05.30 Denumirea indicatorului bugetar Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) 15.000.000,00 Influente (Total - Total anterior) 0,00 Total (T1+T2+ T3+T4 II Ţ 15.000.000,00 30.02.08 Venituri din dividente 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 30.02A.08.03 Dividende de la societatile "i companiile nationale "i societăpile cu capital majoritar de stat 3.000.000,00 0,00 7) 3.000.000,00 31.02A Venituri din dobanzi 0,81 0,00 31.02A.03 Alte venituri din dobanzi 0,81 0,00 081 33.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 31.937.131,34 0,00 33.02A Venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 33.02A.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 500.000,00 0,00 500.000,0d 33.02A.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 33.02A.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 100.000,00 0,00 t 100.000,00 34.02A Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.500.020,00 0,00 d 34.02A.02 Taxe extrajudiciare de timbru 20,00 0,00 34.02A.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 1.500.000,00 0,00 20,00 1.500.000,00 35.02A Amenzi, penalitati si confiscari 20.100.300,00 0,00 35.02A.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 20.000.000,00 0,00 20.006:000,08 35.02A.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 20.000.000,00 0,00 m 20.000.000,00 35.02A.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 300,00 0,00 35.02A.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 100.000,00 0,00 100.000,00 36.02A Diverse venituri 8.681.811,34 0,00 8.681.811,34 36.02.06 Taxe speciale 5.500.000,00 "0,00 5.500.000,06| 36.02A.14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 100.000,00 0,00 100.000,08 36.02A.23 Taxa de reabilitare termica 478.220,68 0,00 178.220,68, 36.02.50 Pagina 3/27 Alte venituri 2.603.590,66 0,00 — 2.603.590,66

Indicator bugetar 37.02A Denumirea indicatorului bugetar Transferuri voluntare, altele decat subventiile Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) 55.000,00 Influente (Total - Total anterior) 0,00 Total (T1+T2+ T3+T4) 55.000,00 37.024.01 Donatii si sponsorizari 35.000,00 0,00 37.02A.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii -97.810.018,39 5.000.000,00 35.000,06| -92.810.018,39 i 37.02A.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 97.810.018,39 -5.000.000,00 92.810.018,39 37.02A.50 Alte transferuri voluntare 20.000,00 0,00 20.000,00 39.00.01 II. VENITURI DIN CAPITAL 158.611,75 133.636,00 292.247,75 39.02A Venituri din valorificarea unor bunuri 158.611,75 133.636,00 39.02A.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 139.370,89 106.036,00 245,406,89 + 39.02A.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 18.325,86 27.600,00 45.925,86 39.02A.10 Depozite speciale pentru constructii de construinte 915,00 0,00 915,00 i 40.00.01 III, OPERATIUNI FINANCIARE 10.216,20 0,00 10.216,20 40.02A Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 10.216,20 0,00 10.216,20 40.02A.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 10.216,20 0,00 10.216,20 42.00.01 IV. SUBVENTII 18.232.148,24| 0,00 42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 418.232.148,24 0,00 48.232.148,24 42.02A Subventii de la bugetul de stat 18.232.148,24 0,00 48.232.148,24 42.02A.16 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 8.105.000,00 0,00 î 8.105.000,0[ 42.02A.16.01 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 3.105.000,00 0,00 * EC SE! 3.105.000,00 4 42.02A.16.03 Pagina 4/27 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 5.000.000,00 0,00 5.000.000,06

Indicator bugetar 42.02A.20 Denumirea indicatorului bugetar Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) 216.235,62 Influente (Total - Total anterior) 0,00 Total (T1+T2+ T3+14) 216.235,62| 42.02A.34 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 180,00 0,00 180,06[ 12.02A.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 16.077.370,00 0,00 18.077.370,00 42.02A.65 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 21.044.613,00 0,00 21.044.613,00 42.02A.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 303.699,62 0,00 303.699,62 42.02A.80 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina 1.920.000,00 0,00 A CR, 1.920.000,00 412.02A.81 Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva 565.050,00 0,00 565.050,08 45.02A Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 984.392,74 0,00 984.392,74 45.02A.01 Fondul European de Dezvoltare regionala 984.392,74 0,00 984.392,74 45.02A.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 984.392,74 984.392,74 48.02A Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 513.797.163,00 5.605.434,00 519.402.597,00, 1 48.02A.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 431.541.448,00 5.605.434,00 437.146.885,08| 48.02A.01.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 431.389.010,99 5.605.434,00 436.994.444,99 48.02A.01.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 152.437,01 0,00 152.437,01 48.02A.02 Fondul Social European (FSE) 18.585.764,00 0,00 18.585.764,00 48.02A.02.01 Pagina 5/27 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 17.528.594,00 0,00 17.528.594,00

Di i Total anteri Influente (Total -| Total (T1+T24 Indicator bugetar indicatorului Dugetar (Tla+TZa1 T3a“T4a) “Poti anterior) T3+74) Sume primite în contul 48.02A.02.02 platilor efectuate în anii 465,00 0,00 465,00 anteriori 48.02A.02.03 Prefinantare 1.036.705,00 0,00 1.056.705,00 48.02A.03 Fondul de Coeziune (FC) 62.350.430,00 0,00| 62.350.430,00 Sume primite în contul 48.02A.03.01 platilor efectuate în anul 62.350.430,00 0,00| 62.350.430,00 curent | Instrumentul de 48.02A.11 Asistenta pentru 747.821,00 0,00 747.821,00 Preaderare (IPA II) Sume primite în contul 48.02A.11.01 platilor efectuate în anul 737.023,23 0,00 737.023,23 curent Sume primite în contul E 48.02A.11.02 platilor efectuate în anii 10.797,77 0,00 10.797,77 anteriori A Alte programe 48.02A.15 comunitare finan?ate în 571.700,00 0,00 571.700,00 perioada 2014-2020 (APC) Sume primite în contul 48.02A.15.01 pla?ilor efectuate în anul 571.700,00 0,00 571.700,00 curent 5 TOTAL CHELTUIELI 1.461.946.932,08|15.373.120,00 1.477.320.052,08 01 CHELTUIELI CURENTE 1,141.757.277,08| 16.912.930,00 1.158.670.207,08 TITLUL I CHELTUIELI DE : 10 PERSONAL, 200.290.370,00 0,00 200.290.370,00 TITLUL NI BUNURI SI 20 SERVICII 348.535.053,08|13.564.000,00 362.099.053,08 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 0,00) 17.640.870,00 40 TITLUL TV SUBVENTII 135.000.000,00 0,00) 135.000.000,00 TITLUL V FONDURI DE 50 REZERVA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,08 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 48.777.790,00| 2.553.920,00 51.331,718,00 PUBLICE i TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.414.594,00 0,00 10.414.594,09 TITLUL IX ASISTENTA ar 57 SOCIALA 35.474.050,00 0,00 35.474.050,08 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri î 58 externe nerambursabile 302.679.860,00 653.160,00| 303.333.020,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 TITLUL XI ALTE n nn 59 CHELTUIELI 10.944.690,00) 141.850,00 41.086.540,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 303.313.430,00| -1.539.810,00| 301.773.620,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 279.442.430,00| -1.539.810,00 277.902.620,00 TITLUL XIV ACTIVE Ă 72 FINANCIARE 23.871.000,00 0,00 23.871.000,06 OPERATIUNI 79 FINANCIARE 16.919.270,00 0,00| 16.919.270,00 Pagina 6/27

D i Total i Influente (Total -| Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar Ta Ma) anterior) Tera II TITLUL XVII 81 RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,00 CREDITE i PLATI EFECTUATE, IN _, ANII PRECEDENTI SI 84 RECUPERATE IN ANUL -43.045,00 0,00 -43.045,00 CURENT TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANI 85 PRECEDENTI SI -43.045,00 0,00 -43.045,00 RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea I-a SERVICII ari 50.02A PUBLICE GENERALE 141.248.210,00 300.000,00 141.548.210,00 Autoritati publice si 51.02A actiuni externe 121.109.340,00 0,00) 121.109.340,00 01 CHELTUIELI CURENTE 107.067.030,00 0,00| 107.067.030,09 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 62.967.000,00 0,00 62.967.000,00 TITLUL II BUNURI SI : 20 SERVICII 25.110.720,00 0,00 25.110.720,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 236.210,00 0,00 236.210,00 aferente cadrului ÎN financiar 2014-2020 | POI Li TITLUL XI ALTE 9 CHELTUIELI 18.753.100,00 0,00 18.753.100,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00 0,00 14.042.310,00 TITLUL XIII ACTIVE , 71 NEFINANCIARE 14.042.310,00 0,00 14.042.510,08 ; Autoritati executive si 51.02A.01 legislative 121.109.340,00 0,00 121.109.40.00) 51.02A.01.03 Autoritati executive 121.109.340,00 0,00 121.109.340,06 : Alte servicii publice m ni 54.02A generale 2.498.000,00| 300.000,00 2.798.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 2.498.000,00 300.000,00 |. 2.798.000,00 TITLUL II BUNURI SI nl 20 SERVICII 498.000,00 300.000,00 79-00, Te TIE TITLUL V FONDURI DE i A 50 REZERVA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,08 Fond de rezerva i 54.02A.05 bugetara la dispozitia 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 autoritatilor locale i Alte servicii publice od 54.02.50 generale 498.000,00| 300.000,00 798.000,00 Tranzactii privind > 55.02A datoria publica si 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 imprumuturi 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00 0,00 17.640:870,08)| 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 Pagina 7/27

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Tranzactii privind Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 55.02A.00 datoria publica si 17.640.870,00 0,00) 17.640.870,00 imprumuturi = A Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI îo 59.02A SIGURANTA 39.442.360,00 0,00 39.442.360,00 NATIONALA E: 61.02A Ordine publica si 39.142.360,00 0,00| 39.442.360,00 siguranta nationala aaa ! aaa 01 CHELTUIELI CURENTE 35.763.390,00 0,00 35.763.390,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 30.037.000,00 0,00 30.037.000,00 TITLUL II BUNURI SI IPA 20 SERVICII 2.941.390,00 0,00 2-941.390,00 TITLUL VI TRANSFERURI EI INTRE UNITATI ALE = n 51 ADMINISTRATIEI 15.000,00 0,00 15.000,00 PUBLICE NE TITLUL XI ALTE nori 59 CHELTUIELI 2.770.000,00 0,00 2.770.000,06 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 61.02A.03 Ordine publica 35.433.230,00 0,00 35.433.230,06 61.02A.03.04 Politie locala 35.433.230,00 0,00 35.433.230,00 Protectie civila si E protectie contra a 00 61.02A.05 incendiilor (protectie 4.009.130,00 0,00 4.009.150,00 civila nonmilitara) Partea a III-a III ZU 64.02A CHELTUIELI 556.405.068,08|11.573.120,00| 567.978.188,08 SOCIAL-CULTURALE [ SS: 65.02A Invatamant 136.906.104,00 2.305.850,00 139.211.954,00 01 CHELTUIELI CURENTE 74.636.064,00| 2.455.850,00 77.091.914,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 300.000,00 0,00 300.000,08 TITLUL N BUNURI SI 20 SERVICII 46.575.350,00| 2.264.000,00 18.839.350,00 TITLUL VII ALTE = 55 TRANSFERURI 10.414.394,00 0,00 10.414.594,00 TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 2.718.000,00 0,00 2-718.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 6.078.120,00 50.000,00 6.128.120,04 aferente cadrului E financiar 2014-2020 TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI 8.550.000,00 141,850,00 8.691.850,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.270.040,00| -150.000,00 62.120,040,00 TITLUL XIII ACTIVE , 71 NEFINANCIARE 62.270.040,00 -150.000,00 | 65.02A.03 Invatamant prescolar Si | 15 762 537,00) 231.850,00| 15.994.387,00 primar LE E 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 14.487.602,00 231.850,00 14.719.452,00 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.274.935,00 9,00 Pagina 8/27 1.274.935,00

Di i Total anteri Influente (Total -| Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a+T2a+ Tsa+Tda) PTA) 65.02A.04 Invatamant secundar 120.663.973,00| 2.074.000,00| 122.737.973,00 Invatamant secundar 65.02A.04.01 inferior 26.940.816,00 97.000,00 27.037.816,00 Invatamant secundar 65.024A.04.02 superior 93.723.157,00| 1.977.000,00 95.700.157,00 Alte cheltuieliin EIN 65.02A.50 domeniul 479.594,00 0,00 479.594,00 invatamantului a 66.02A Sanatate 102.521.250,00| 5.120.750,00 107.642.006,00 01 CHELTUIELI CURENTE 75.735.040,00| 3.562.250,00 79.297.290,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 16.077.370,00 0,00 16.077.370,09 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 3.687.890,00) 1.000.000,00 +.687.890,00 TITLUL VI TRANSFERURI i INTRE UNITATI ALE A 51 ADMINISTRATIEI 44,492,790,00| 2.553.920,00 47.046.710,00 PUBLICE FR: TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri ; 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 8.330,00 10.285.320,00 aferente cadrului EI: financiar 2014-2020 A TITLUL XI ALTE n nn 59 CHELTUIELI 1.200.000,00 0,00 _1.200.000,08 |79 _ CHELTUIELI DE CAPITAL 26.786.210,00| 1.558.500,00 28.344.710,00 TITLUL XIII ACTIVE : 71 NEFINANCIARE 26.786.210,00| 1.558.500,00 28.344.710,09 Servicii medicale în a 66.02A.06 unitati sanitare cu 85.680.990,00| 5.120.750,00 90.801.740,00 paturi E 656.024.06.01 Spitale generale 85.680.990,00| 5.120.750,00 90.801.740,00 Servicii de sanatate â 66.02A.08 publica 16.840.260,00 0,00 16.840.260,00 67.02A recreere si 190.019.604,08| 3.551.690,00| 193.571.294,08 01 CHELTUIELI CURENTE 140.584.649,08 0,00| 140.584.649,08 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 31.696.000,00 000| 31.696.000,00 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 104.291.279,08 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE n ni 51 ADMINISTRATIEI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 PUBLICE ] BRE SE. TITLUL IX ASISTENTA : 57 SOCIALA 565.050,00 0,00 565.050,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 634,360,00 0,00 634.360,00) aferente cadrului financiar 2014-2020 TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI 397.960,00 0,00 Pagina 9/27 357.560.0)| : | A.

fm ; D irea Total anteri Influente (Total -| Total (T1+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a-T2a* TSa+T4a) “Total anterior) T3+T4) ti 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL 49.478.000,00| 3.551.690,00 53.029.690,00 TITLUL XIII ACTIVE : 71 NEFINANCIARE 49.478.000,00| 3.551.690,00 53.029.690,00 PLATI EFECTUATE IN 1 ANII PRECEDENTI SI 84 RECUPERATE IN ANUL -43.045,00 0,00 -43.045,00 CURENT TITLUL XIX PATI fi EFECTUATE IN ANII 85 PRECEDENTI SI -43.045,00 0,00 -43.045,00 RECUPERATE IN ANUL LE CURENT e 67.02A.03 Servicii culturale 100.862.364,08| -6.700.000,00 94.162.364,08 Institutii publice de ri 67.02A.03.04 spectacole si concerte 66.681.925,00 | -6.700.000,00 59.981.925,00 567.024.03.06 Case de cultura 34.030.439,08 0,00 34.030.439,08 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 150.000,00 0,00 150.000,06 Servicii recreative si 67.02A.05 sportive 87.752.240,00|10.251.690,00 98.003.930,00 67.02A.05.01 Sport 29.039.400,00 0,00 29.039.400,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone SE nr 67.02A.05.03 verzi, baze sportive si 58.712.840,00|10.251.690,00 68.964.530,00 de agrement n , 67.02A.06 Servicii religioase 370.000,00 0,00 370.000,06 Alte servicii în j 67.02A.50 domeniile culturii, 1.035.000,00 0,00 1.035.000,08 recreerii si religiei i 68.02A si asistenta 126.958.110,00| 594.830,00| 127.552.940,00 01 CHELTUIELI CURENTE 124.276.320,00| 594.830,00| 124.871.150,08 THILUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONA, ' 58.785.000,00 0,00 DE ot TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 12.690.290,00 0,00 12.690.290,00 TITLUL VI TRANSFERURI En INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 1.270.000,00 0,00 1,270.000,0€ PUBLICE TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 32.191.000,00 0,00 32.191.000,08 TITLUL X Proiecte cu 3 finantare din fonduri : 58 externe nerambursabile 10.066.400,00 594.830,00 10.661.230,06 aferente cadrului financiar 2014-2020 TITLUL XI ALTE za an ari 59 CHELTUIELI 9.273.630,00 0,00 9.273.630,00 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL 2.681.790,00 0,00 2.681.790,00 TITLUL XIII ACTIVE a 71 NEFINANCIARE 2681.790,00 0,00 2.681.790,04| Asistenta acordata Ă 68.02A.04 persoanelor in varsta 7.567.849,00 221.470,00 7.789.319,00 68.02A.05 Asistenta sociala in CAZ | 70,161.489,00 0,00| 70.161.489,00 Pagina 10/27 de boli si invaliditati

Pagina 11/27 aferente cadrului financiar 2014-2020 D i Total anteri Influente (Total - Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a+TZat TăarT4a) E CI Asistenta sociala în caz 68.02A.05.02 de invaliditate 70.161.489,00 0,00 70.181.189,00 Asistenta sociala pentru 68.02A.06 familie si copii 2.668.894,00 0,00 2.668.894,00 68.02A.11 Crese 16.749.800,00 0,00 16.749.800,00 68.02A.15 prevenirea excluderii 29.810.078,00| 373.360,00| 30.183.438,00 68.02A.15.01 Ajutor social 20.387.978,00 0,00 20.387.978,00| 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 9.422.100,00 373.360,00 9.795.460,00 Partea a IV-a SERVICII - tu SI DEZVOLTARE A Ar 69.02A PUBLICA, LOCUINTE, 196,139.067,00 1.500.000,00| 197.639.067,00 MEDIU SI APE a șI Locuinte, servicii si 70.02A dezvoltare publica 148.975.027,00| 1.500.000,00 150,475.027,00 01 CHELTUIELI CURENTE 113.825.407,00) 2.000.000,00 115.825.407,04 TITLUL I CHELTUIELI DE 4 10 PERSONAL, 428.000,00 0,00 128.009,08 TITLUL II BUNURI SI ML 20 SERVICII 45.199.977,00| 2.000.000,00 47.199.977,08 TITLUL X Proiecte cu DI finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 68.197.430,00 0,00 68.197.430,00 aferente cadrului Su financiar 2014-2020 CI 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.230.350,00 -500.000,09| 17.730.350,08 TITLUL XIII ACTIVE Ă 71 NEFINANCIARE 18.230.350,00) -500.000,00 17.730.350,06 __ OPERATIUNI 7 FINANCIARE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,08| TITLUL XVII FN: 81 RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00 16.919,270,08 CREDITE 3 70.02A.03 Locuinte 73.951.590,00 0,00 73.931.590,00 Dezvoltarea sistemului Ra ( 70.02A.03.01 de locuinte 73.951.590,00 0,00 73.951:590,06 Alimentare cu apa si N 70.02A.05 amenajari hidrotehnice 8.315.000,00 0,00 5-15.000,06 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 8.315.000,00 |. RIN 0,00 8.315.000,00 Iluminat public si 70.02A.06 electrificari rurale 17.051.890,00 0,00 17.051.890,00 Alte servicii in domeniul locuintei, 70.02A.50 serviciilor si dezvoltarii 49.656.547,00| 1.500.000,00 s1.156.547,00 comunale 74.02A Protectia mediului 47.164.040,00 0,00 47.164.040,00 01 CHELTUIELI CURENTE 45.904.110,00 000| 45.904.110,06 TITLUL II BUNURI SI A 20 SERVICII 44.770.110,00 0,00 44.770.110,08 TITLUL X Proiecte cu : finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 1.134.000,00 0,00 1.134.000,06

; D i Total anteri Influente (Total -| Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar nene ot 70 CHELTUIELI DE CAPITAL [ 1.259.930,00 0,00 1.259.930,00| TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.259.930,00 0,00 1.259.930,00 Reducerea si controlul 74.02A.03 poluarii 1.103.920,00 0,00 1.103.920,00 Salubritate si gestiunea Rr 74.02A.05 deseurilor 45.751.120,00 0,00 15.781.120.00 74.02A.05.01 Salubritate 35.730.470,00 0,00 35.730.470,00| Colectarea, tratarea si | 74.02A.05.02 distrugerea deseurilor 10.020.650,00 0,00 10.020.650,00 Canalizarea si tratarea 74.02A.06 apelor reziduale 309.000,00 0,00 309.000,00 Partea a V-a ACTIUNI A 79.02A ECONOMICE 528.712.227,00| 2.000.000,00 530.712.2277,00 81.02A Combustibili si energie | 148.267.860,00 0,00| 148.267.860,00 01 CHELTUIELI CURENTE 123.346.880,00 0,90 123.346.888,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00 0,00 50.000.000,08 TITLUL X Proiecte cu sa 1 finantare din fonduri RES 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 0,00 73.346.880,0d aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00 0,00 24.920.980,00| TITLUL XIII ACTIVE , 71 NEFINANCIARE 1.049.980,00 0,00 1.049.980,08 TITLUL XIV ACTIVE , 72 FINANCIARE 23.871.000,00 0,00 23.871.000,08 81.02A.06 Energie termica 148.267.860,00 0,00| 148.267.860,00 84.02A Transporturi 380.141.367,00| 2.000.000,00| 382.444,367,00| 01 CHELTUIELI CURENTE 280.479.517,00| 8.000.000,00 288.479.517.00 TITLUL II BUNURI SI 5 20 SERVICII | 62.770.047,00) 8.000.000,00 70.770.047,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,00 0,00 85.000.000,09 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 132.709.470,00 0,00| 132,709.470,00| aferente cadrului E. financiar 2014-2020 A 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 99.964.850,00 -6.000.000,00| TITLUL XIII ACTIVE 4 71 NEFINANCIARE 99.964.850,00; -6.000.000,00 93.984.850,00 84.02A.03 Transport rutier 380.444.367,00| 2.000.000,00| 382.444.367,00| 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 23.802.810,00| -4.000.000,00 84.02A.03.02 Transport in comun 230.103.080,00 0,00 230.103.080,00 84.02A.03.03 Strazi 126.538.477,00| 6.000.000,00 132.538.477,00 Partea a VII-a REZERVE, a 96.02A EXCEDENT/DEFICIT 0.00 0 040 97.02A REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 5,00 99.02A DEFICIT 357.909,00 0,00 357.909,00 Pagina 12/27 și | TE

; D i Total anteri Influente (Total -| Total (T1+T2+ Indicator bugetar îndicatoratui bugetar (T1a*T2a "Total anterior) 75-15 E SECTIUNEA FUNCTIONARE 00.01 TOTAL VENITURI 818.680.852,08|14.634.050,00| 833.314.902,08 00.02 VENITURI PROPRII 830.124.270,47| 9.634.050,00| 839.758.320,47 00.03 1, VENITURI CURENTE 800.118.252,08|14.634.050,00 814.752.302,08| 00.04 A. VENITURI FISCALE 848.169.359,00| 9.634.050,00| 858.103.409,0d Al, IMPOZIT PE VENIT, E 00.05 PROFIT SI CASTIGURI 505.726.000,00 0,00 505.726.000,00 DIN CAPITAL 7 1 A12. IMPOZIT PE VENIT, CE PROFIT, SI CASTIGURI = ; 03.00.01 DIN CAPITAL DE LA 504.726.000,00 0,00) 504. 726.000,00 PERSOANE FIZICE RE: 03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 0,00 3.500.008,00 Impozitul pe veniturile 4 din transferul an 03.02A.18 proprietatilor imobiliare 3.500.000,00 0,00 3.500.000,08 din patrimoniul personal i Cote si sume defalcate 04.02A din impozitul pe venit 501.226.000,00 0,00 301.226.000,06 Cote defalcate din Sl 04.02A.01 impozitul pe venit 501.226.000,00 0,00 501.226.000,00 A13. ALTE IMPOZITE PE HA 05.00.01 VENIT, PROFIT SI 1.000.000,00 0,00 1.000.000,06 CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, al 05.02A profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00 1.000:005,06 capital Alte impozite pe venit, E 05.02A.50 profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00 1.000.000,04 capital | A3, IMPOZITE SI TAXE PE | 07,00.01 PROPRIETATE 201.800.000,00| 9.634.050,00 211.434.050,00 Impozite si taxe pe Ani 07.02A proprietate 201.800.000,00) 9.634.050,00 211.434.050,00 07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00/ 9.634.050,00| 178.334.050,09 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00| 9.634.050,00| 39.634.050,06 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00 0,00 138.700.000,00 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600.000,00 0,00j 22.600:000,0ă 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00 0,00 10.000.000,06 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - Pj 12.000.000,00 0,00) 12.000.000,00 Impozit pe terenurile | 07.02A.02.03 extravilane 600.000,00 0,00 800.000,08 Taxe judiciare de timbru, , taxe de timbru pentru | 07.02A.03 activitatea notariala si 9.000.000,00 0,00 alte taxe de timbru RE! Alte impozite si taxe de în nai ad 07.02A.50 proprietate 1.500.000,00 0,00 1.500.000,08 A4. IMPOZITE SI TAXE PE a REA nf 11.00.01 BUNURI SI SERVICII 138.443.359,00 0,00| 138443. 5,06 Sume defalcate din TVA i 11.02A (se scad) 67.749.000,00 0,00 67.749.000,08 Pagina 13/27

Indicator bugetar 11.024.02 Denumirea indicatorului bugetar Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) 57.814.000,00 Influente (Total - Total anterior) 0,00 Total 4 T3+T4) ) 57.814.000,00 11.02A.09 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 9.935.000,00 0,00 9.935.000,00 12.02A ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 3.000.000,00 0,00 E E 3.000.000,00 12,02A.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 0,00 3.000.000,08 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 0,00 90.000,00 15.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00 0,00 30.000,00 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice 60.000,00 0,00 60.000,00 16.02A Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 67.604.359,00 0,00 67.604.359,00 16.024.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 48.602.134,00 0,00 48.602.134,0 16.02A.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 33.587.134,00 0,00 16.02A.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport - P] 15.015.000,00 0,00 33,587.134,08, 15.015.000,00 16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 2.225,00 0,00 2.225,00! 16.02A.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 19.000.000,00 0,00 al 19.000.000,00| 18,00.01 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.500.000,00 0,00 2.500.000,08| 18.02A Alte impozite si taxe fiscale 2.500.000,00 0,00 2.500.000,08| 18,02A.50 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 0,00 | 2.500.000,06. 30.00.01 C., VENITURI NEFISCALE -48.351.106,92 5.000.000,00 30.00.02 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 18.000.000,81 0,00 __13.351.106,93 18.000.000,81 30.02A 30.02A.05 Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri 18.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 d i 15.000.000,08; 30.02A.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 15.000.000,00 0,00 15.000.000,09 30.02A.08 Pagina 14/27 Venituri din dividente 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00|

mmm Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar 30.024.08.03 Dividende de la societatile *i companiile nationale "i societăpile cu capital majoritar de stat Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2*+ T3+14) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 31.02A Venituri din dobanzi 0,81 0,00 0,81 31.02A.03 Alte venituri din dobanzi 0,81 0,00 081| 33.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -66.351.107,73 5.000.000,00 -61.351.107,73 33.02A Venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 33.02A.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 500.000,00 0,00 7 500.000,00 33.02A.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 33.02A.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 100.000,00 0,00 100.000,06 34.02A Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.500.020,00 0,00 1.500.020,00 VL 34.02A.02 Taxe extrajudiciare de timbru 20,00 0,00 20,08 34.02A.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 1.500.000,00 0,00 tt 1.500.000,00 35.02A Amenzi, penalitati si confiscari 20.100.300,00 0,00 20.100.300,08 35.02A.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 35.02A.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 20.000.000,00 0,00 20.000.005,00 i 35.02A.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 300,00 0,00 300,08 | 35,02A.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 100.000,00 0,00 100,000,00| 36.02A Diverse venituri 8.203.590,66 0,00 8.203.590,66 36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 0,00 36.02A.14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 100.000,00 0,00 5.500.000,00 100:006,0d 36.02A.50 Alte venituri 2.603.590,66 0,00 2.603.590,66 37.02A Transferuri voluntare, altele decat subventiile -97.755.018,39 5.000.000,00 -92.155.018,35 37.02.01 Donatii si sponsorizari 35.000,00 0,00 Pagina 15/27 35.000,00

Indicator bugetar 37.02A.03 Denumirea indicatorului bugetar Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) -97.810.018,39 Influente (Total - Total anterior) 5.000.000,00 Ţ 1 | + Total (T1+T2+ T3*+T4) -92.810.018,39 37.024.50 Alte transferuri voluntare 20.000,00 0,00 26.000,00 42.00.01 IV, SUBVENTII 18.562.600,00 0,00 18.562.600,00 42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18,562.600,00 0,00 18.562.600,08 42.02A Subventii de la bugetul de stat 18.562.600,00 0,00 18.562.600,00 42.02A.34 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 180,00 0,00 ) 180,00 42.02A.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 16.077.370,00 0,00 16.077.370,05 DI gl 42.02A.80 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina 1.920.000,00 0,00 1.920.000,08 42.024.81 Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva 565.050,00 0,00 565.050,00 TOTAL CHELTUIELI 818.680.852,08 14.634.050,00 833.314.902,08 01 CHELTUIELI CURENTE 801.804.627,08 14.634.050,00 816.138.677,08| 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200.290.370,00 0,00 200.250.370,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 348.535.053,08 13.564.000,00 i 362.099.053,08 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00| 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 2.000.000,00 0,00 i 2.000.000,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11,505.000,00 928.200,00 12.433.200,00 3 35 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.414.594,00 0,00 10.414:594,09 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35.474.050,00 0,00 35.474.050,0d 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40.944.690,00 141.850,00 41.086.540,06 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 0,00 16.919.279,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE Pagina 16/27 16.919.270,00 0,00 16.919.270,00 4

| D, i Total i Indii Total-| Total (T1+T2 Indicator bugetar îndicatorului bugetar T3arTda) "Total anteriori) TIT) ” PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI LE nr sa RECUPERATE IN ANUL 3.045,00 000 -43.045,06 CURENT , TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII 85 PRECEDENTI SI -43.045,00 0,00 -43.045,00 RECUPERATE IN ANUL , CURENT Partea I-a SERVICII | 50.02A PUBLICE GENERALE 126.969.690,00 300.000,00 127.269.690,00 Autoritati publice si 51.02A actiuni externe 106.830.820,00 0,00| 106.830.820,00 01 CHELTUIELI CURENTE 106.830.820,00 0,00) 106.830.820,06 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 62.967.000,00 0,00 62.967.000,00| TITLUL II BUNURI SI i 20 SERVICII 25.110.720,00 0,00 25.110.720,08 TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI 18,753.100,00 0,00 18.753.100,06 Autoritati executive si 51.02A.01 legislative 106.830.820,00 0,00 106.850.820,00 51.024.01.03 Autoritati executive 106.830.820,00 0,00) 106.830.820,00 54.02A Alte servicii publice 2.498.000,00| 300.000,00| 2.798.000,00 generale ua MERE: 01 CHELTUIELI CURENTE 2.498.000,00 300.000,00 2.798.000,00 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 498.000,00 300.000,00 798.0000f TITLUL V FONDURI DE 50 REZERVA 2.000.000,00 0,00 2-000.000,00| Fond de rezerva : 54.02A.05 bugetara la dispozitia 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 autoritatilor locale : Alte servicii publice i 54.02A.50 generale 498.000,00 300.000,00 NIN 798.000,00 .. | TR pH Tranzactii privind SI 55.02A datoria publica si 17.640.870,00 0,00| 17.640.876,00 imprumuturi : 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 30 TITLUL INI DOBANZI 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 Tranzactii privind 3 55.02A.00 datoria publica si 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 imprumuturi Partea a II-a APARARE, : ORDINE PUBLICA SI 59.02A SIGURANTA 35.763.390,00 0,00 35.763.390,00 NATIONALA : G1.02A Ordine publica si 35.763.390,00 0,00| siguranta nationala tatei , EGUMEN 01 CHELTUIELI CURENTE 35,763.390,00 0,00 35.763.390,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 30.037.000,00 0,00 30.037.000,08 Pagina 17/27

D i Total anteri Influente (Total-| Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar “Total anterior) 9 pm nr TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 2.941.390,00 0,00 2.941.390,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 15.000,00 0,00 15.000,00 PUBLICE TITLUL XI ALTE n ni 59 CHELTUIELI 2.770.000,00 0,00 2.770.000,00 61.02A.03 Ordine publica 32.191.760,00 0,00 32.191.760,00 61.02A.03.04 Politie locala 32.191.760,00 0,00 32.191.760,00 Protectie civila si ; protectie contra 61.02A.05 incendiilor (protectie 3.571.630,00 0,00 3.571.630,00 civila nonmilitara) Partea a III-a 64.02A CHELTUIELI 350.860.368,08| 4.334.050,00| 355.194.418,08 SOCIAL-CULTURALE DB 65.02A Invatamant 68.557.944,00| 2.405.850,00 70.963.794,00 01 CHELTUIELI CURENTE 68.557.944,00| 2.405.850,00 70.963.794,06 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 300.000,00 0,00 300.000,00 TITLUL II BUNURI SI A 20 SERVICII 46.575.350,00| 2.264.000,00 48.839.350,06 TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.414.594,00 0,00 10.414.594,08 TITLUL IX ASISTENTA Ă 57 SOCIALA 2.718.000,00 0,00 2.718.000,08 TITLUL XI ALTE Ari 59 CHELTUIELI 8.550.000,00 141.850,00 8.691.850 Invatamant prescolar si c oil 65.02A.03 primar 12.060.557,00 |. 231.850,00 12.292.407,00 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 10.785.622,00 231.850,00 11.017.472,06 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.274.935,00 0,00) 1.274.535,00 65.02A.04 Invatamant secundar 56.017.793,00 2.174.000,00 58.191.793,00 Invatamant secundar 65.02A.04.01 inferior 14.999.536,00 247.000,00 15.246.536,00 Invatamant secundar 65.02A.04.02 superior 41.018.257,00| 1.927.000,00 12.945,257,00 Alte cheltuieli în - 65.02A.50 domeniul 479.594,00 0,00 479.594,00 invatamantului 66.02A Sanatate 31.185.260,00| 1.928.200,00 33.113.460,00 01 CHELTUIELI CURENTE 31.185.260,00| 1.928.200,00 TITLUL I CHELTUIELI DE — aan NA 10 |PERSONAL. | 16.077.370,00 0,00 ! 16.077.370,08 TITLUL II BUNURI SI i 20 SERVICII 3.687.890,00| 1.000.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI ţ INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 10.220.000,00 928.200,00 11.148.200,06 PUBLICE TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI 1.200.000,00 0,00 1.200:009,08 Pagina 18/27

O FE D i Total anteri Influente (Total-| Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar T3a+T4a) oral anterior) Teri) n Servicii medicale in i 66.02A.06 unitati sanitare cu 14.345.000,00| 1.928.200,00 16.273.200,00 paturi MIEL SIE: 66.02A.06.01 Spitale generale 14.345.000,00| 1.928.200,00 16.273.200,00 Servicii de sanatate 66.02A.08 publica 16.840.260,00 0,00| 16.840.260,00 Cultura, recreere si 67.02A religie 136.907.244,08 0,00 136.907.244,08 01 CHELTUIELI CURENTE 136.950.289,08 0,00j 136.950.289,0ă TITLUL I CHELTUIELI DE , | 10 PERSONAL, 31.696.000,00 0,00 31.696.000,00 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 104.291,279,08 0,00) 104.291.2.79,08 TITLUL IX ASISTENTA RE 57 SOCIALA 565.050,00 0,00 565.050,08 TITLUL XI ALTE A 59 CHELTUIELI 397.960,00 0,00 397.960,08 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84 RECUPERATE IN ANUL -43.045,00 0,00 -43.045,08 CURENT TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII CIRES: SINE) 85 PRECEDENTI SI -43.045,00 0,00 -43.045,00 RECUPERATE IN ANUL : CURENT A 67.02A.03 Servicii culturale 66.211.054,08 0,00 66.211.054,08 Institutii publice de 67.024.03.04 spectacole si concerte 32.935.355,00 0,00 32.935.355,00 67.02A.03.06 Case de cultura 33.180.699,08 0,00 33.180.699,08| 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 95.000,00 0,00 95.000,00 Servicii recreative si : 67.02A.05 sportive 69.291.190,00 0,00 69.291.190,060 67.02A.05.01 Sport 22.541.190,00 0,00 22.541.190,00 Intretinere gradini : publice, parcuri, zone : nr 67.024.05.03 verzi, baze sportive si 46.750.000,00 0,00| 46.750.000,06 de agrement i i 67.02A.06 Servicii religioase 370.000,00 a 0,00 370.006,06 Alte servicii în , 1 67.02A.50 domeniile culturii, 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 recreerii si religiei 1 Asigurari si asistenta 1 na con na 68.02A 114.209.920,00 2 | 114.209.920,08, 01 CHELTUIELI CURENTE 114.209.920,00 0,00) 114.209.920,08 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 58.785.000,00 0,00 58.785.000,09 TITLUL II BUNURI SI an no, 20 SERVICII 12,690.290,00 12.680.290,00 TITLUL VI TRANSFERURI 1 INTRE UNITATI ALE A 51 ADMINISTRATIEI 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 PUBLICE Pagina 19/27 | |

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total T3+T4) TITLUL IX ASISTENTA E 57 SOCIALA 32,191.000,00 0,00 32.191.000,00 TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI 9.273.630,00 0,00 9.273.630,00 Asistenta acordata «| 68.02A.04 persoanelor in varsta 5.856.749,00 0,00 5.856.749,00 Asistenta sociala in caz 68.02A.05 de boli si invaliditati 69.815.659,00 0,00 69.815.659,00 Asistenta sociala in caz 68.02A.05.02 de invaliditate 69.815.659,00 0,00 69.815.659,00 Asistenta sociala pentru FE 68.02A.06 familie si copii 1.727.094,00 0,00 1.727.094,00 68.02A.11 Crese 10.258.290,00 0,00 10.258.290,00 68.02A.15 Prevenirea excluderii 26.552.128,00 0,00, 26.552.128,06 sociale 3 68.02A.15.01 Ajutor social 17.628.358,00 0,00 17.628.358,00 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 8.923.770,00 0,00 8.923.770,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 69.02A PUBLICA, LOCUINTE, 107.317.357,00| 2.000.000,00| 109.317.357,06 MEDIU SI APE E Locuinte, servicii si = na 70.02A dezvoltare publica 62.547.247,00| 2.000.000,00 64.547.247,00 01 CHELTUIELI CURENTE 45.627.977,00| 2.000.000,00 47.627.971,00 TITLUL I CHELTUIELI DE mea 10 PERSONAL, 428.000,00 0,00 148.000,00 TITLUL II BUNURI SI m n 20 SERVICII 45.199.977,00) 2.000.000,00 47.199.377,00 OPERATIUNI 79 FINANCIARE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,00 TITLUL XVII : 81 RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,06 CREDITE Alimentare cu apa si n 70.02A.05 amenajari hidrotehnice 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 4.800.000,00 0,00 4.800.000,04 Iluminat public si , i 70.02A.06 electrificari rurale 15.000.000,00 0,00 15.000:000,00 Alte servicii in e domeniul locuintei, : i 70.02A.50 serviciilor si dezvoltarii 42.747.247,00| 2.000.000,00 44.747.247,00 comunale i 74.02A Protectia mediului 44.770.110,00 0,00] 44.770.110,06 01 CHELTUIELI CURENTE 44.770.110,00 0,00 44.770.110,00 TITLUL II BUNURI SI n 20 SERVICII 44.770.110,00 0,00 44.770.119,08| Salubritate si gestiunea a ni 74.02A.05 deseurilor 44.770.110,00 0,06 44.776.110,00 74.02A.05.01 Salubritate 35.199.160,00 0,00) 35.199.460,00)| Colectarea, tratarea si 74.02A.05.02 distrugerea deseurilor 9.570.650,00 0,00 9.570.65,08 Partea a V-a ACTIUNI 79.02A ECONOMICE 197.770.047,00| 8.000.000,00| 205.770.047,00 Pagina 20/27

Denumirea Total anterior Influente (Total - Total (T1+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+T4a) | Total anterior) T3+T4) 81.02A Combustibili si energie 50.000.000,00 0,00) 50.000.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 81.02A.06 Energie termica 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 84.02A Transporturi 147.770.047,00| 8.000.000,00 155,770.047,00 01 CHELTUIELI CURENTE 147.770.047,00| 8.000.000,00 155.770.047,00 TITLUL II BUNURI SI A 20 SERVICII 62.770.047,00| 8.000.000,00 70.770.047,08 40 TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,00 0,00 85.000.000,08) 84.02A.03 Transport rutier 147.770.047,00| 8.000.000,00| 155.770.047,00. 84.02A.03.02 Transport in comun 85.085.750,00 0,00 85.085.750,00 84.02A.03.03 Strazi 62.684.297,00| 8.000.000,00 70.684.297,00 a Partea a VII-a REZERVE, : 96.02A EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00 97.02A REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0,08 99.02A DEFICIT 0,00 0,00 9,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE II 00.01 TOTAL VENITURI 642.908.171,00 739.070,00 643.647.241,0() 00.02 VENITURI PROPRII 647.048,63 133.636,00 780.684,65 00.03 1. VENITURI CURENTE 98.288.239,07| -5.000.000,00 |. 93.288.239,01 30.00.01 C. VENITURI NEFISCALE 98.288.239,07| -5.000.000,00 93.288.239,07| C2. VANZARI DE BUNURI a ni 33.00.01 SI SERVICII 98.288.239,07| -5.000.000,00 93288.239,07 36.02A Diverse venituri 47822068. 0,00 478.220,68 Taxa de reabilitare Ă , 36.02A.23 termica 478.220,68 0,00 478.220,68 Transferuri voluntare, 37.02A altele decat subventiile 1 97.810.018,39 | -5.000.000,00 92.810.018,39 Varsaminte din sectiunea 1 37.02A.04 de functionare 97.810.018,39| -5.000.000,00 92.810.018,39 I, VENITURI DIN | 39.00.01 CAPITAL 158.611,75 133.636,00 292.247,15 Venituri din valorificarea EI 39.02A unor bunuri 158.611,75 133.636,00 292.247,78 Venituri din vanzarea IE 39.02A.03 locuintelor construite din 139.370,89 106.036,00 245.406,89 fondurile statului n Venituri din vanzarea A 39.02A.07 unor bunuri apartinand 18.325,86 27.600,00 45.925,86 domeniului privat | Depozite speciale pentru 39.02A.10 constructii de construinte 913,00 0,00 715,08 III, OPERATIUNI 40.00.01 FINANCIARE 10,216,20 0,00 10.216,26 40.02A Incasari din rambursarea 10.216,20 0,00 10.216,20 Pagina 21/27 imprumuturilor acordate

Indicator bugetar 40.02A,16 Denumirea indicatorului bugetar Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) 10.216,20 Influente (Total - Total anterior) 0,00 Total (T1+T2+ T3+T4) 10.216,20 [42.00.01 IV, SUBVENTII 29.669.548,24 0,00 42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.669.548,24 0,00 29.669.548,24 29.669.548,24 42.02A Subventii de la bugetul de stat 29.669.548,24 0,00 29.669.548,24 42.02A.16 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale entru finantarea investitiilor in sanatate 8.105.000,00 0,00 8.105.000,00 42.02A.16.01 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 3.105.000,00 0,00 3.105.000,06 412.024.16.03 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 42.02A.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 216.235,62 0,00 216.235,62 42.02A.65 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 21.044.613,00 0,00 4 21.044.613,00 42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 303.699,62 0,00 303.699,62 415.02A Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 984.392,74 0,00 984.392,74 45.02A.01 Fondul European de Dezvoltare regionala 984.392,74 0,00 984.392,74 45.02A.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 984.392,74 0,00 984.392,74 418.02A Sume primite de la donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 513.797.163,00 5.605.434,00 519.402.597,00 48.02A.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Pagina 22/27 431.541.448,00 5.605.434,00 437.146.882,00 a |

Indicator bugetar 48.02A.01.01 Denumirea indicatorului bugetar Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent (Tla+T2a+ T3a+T4a) Total anterior Influente (Total - Total anterior) E E 431.389.010,99) 5.605.434,00 Total (T1+T2+ T3+T4) 436.994.444,99 48.02A.01.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 152.437,01 0,00 152.437,01 48.02A.02 Fondul Social European (FSE) 18.585.764,00 0,00 18.585.764,00 418.024.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 17.528.594,00 0,00 17.528.594,00 48.02A.02.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 465,00 0,00 465,00 48.02A.02.03 Prefinantare 1.056.705,00 0,00 1.056.705,00 48.02A.03 Fondul de Coeziune (FC) 62.350.430,00 0,00 62.350.430,00 48.02A.03.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 62.350.430,00 0,00 62.350.430,06 48.02A.11 Instrurnentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 747.821,00 0,00 4 747.821,06 418.024.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 737.023,23 0,00 1 7137.023,23 48,02A.11.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 10.797,77 0,00 10.797,77 48.02A.15 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 571.700,00 0,00 î % 571.700,06 Ă 418.024.15.01 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 571.700,00 0,00 571.700,0 d TOTAL CHELTUIELI 643.266.080,00 "739.070,00 644.005.150,06 01 CHELTUIELI CURENTE 339.952.650,00| 2.278.880,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37.272.790,00) 1.625.720,00 342.231.530,00 38.898.510,00 58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 302.679.860,00 653.160,00 VI 303.333.020,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 303.313.430,00/ -1.539.810,00| 301.773.620,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 279.442.430,00) -1.539.810,00 271.902:620,08 172 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 23.871.000,00 0,00 1 23.871.000,00 E i FI 50.02A Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 14.278.520,00 0,00 14.278.520,00 51.02A Autoritati publice si actiuni externe 14.278.520,00 0,00 14.278.520,00 01 Pagina 23/27 CHELTUIELI CURENTE 236.210,00 0,00 mmm mr ""236.210,00

Denumirea Total anterior Influente (Total - Total (T1+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar (Tta+T2a+ T3a+T4a) | Total anterior) 'T3+74) TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 236.210,00 0,00 236.210,00 aferente cadrului ; financiar 2014-2020 : 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00 0,00 14.042.310,00 TITLUL XIII ACTIVE : 71 NEFINANCIARE 14.042.310,00 0,00 14.042.310,00 Autoritati executive si 51.02A.01 legislative 14.278.520,00 0,00 14.278.520,00 51.02A.01.03 Autoritati executive 14.278.520,00 0,00 14,278.520,00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI 59.02A SIGURANTA 3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 NATIONALA Ordine publica si N 61.02A siguranta nationala 3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 TITLUL XIII ACTIVE - 71 NEFINANCIARE 3.678.970,00 0,00 +.678.970,00 61.02A.03 Ordine publica 3.241.470,00 0,00, 3.241.47,06 61.02A.03.04 Politie locala 3.241.470,00 0,00 3.241.470,06 Protectie civila si protectie contra 61.02A.05 încendiilor (protectie 437.500,00 0,00 437.500,00 civila nonmilitara) ME Partea a III-a , 64.02A CHELTUIELI 205.544.700,00| 7.239.070,00| 212.783.770,00 SOCIAL-CULTURALE 65.02A Invatamant 68.348.160,00| -100.000,00 68.248.160,00, 01 CHELTUIELI CURENTE 6.078.120,00 50.000,00 6.128.120,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri SA 58 externe nerambursabile 6.078.120,00 50.000,00 6.128.120,00 aferente cadrului CCI financiar 2014-2020 |. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.270.040,00 _-150.000,00 62.120.040,09 TITLUL XIII ACTIVE i 71 NEFINANCIARE 62.270.040,00| -150.000,00 62.120.040,00 Invatamant prescolar si i 65.02A.03 primar 3.701.980,00 0,00 3.701.980,06 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 3.701.980,00 0,00 ___3.701.980,04 65.02A.04 Invatamant secundar 64.646.180,00| -100.000,00 64.546.180,0d Invatamant secundar : 65.02A.04.01 inferior | 11.941.280,00| -150.000,00 11.781.280,00 Invatamant secundar N 65.02A.04.02 superior 52.704.900,00 30.000,00 52.754.900,00 66.02A Sanatate 71.335.990,00| 3.192.550,00| 74.528:540,00 01 CHELTUIELI CURENTE | _44549.780,00| 1.634.050,00| 46.183.830,06 TITLUL VI TRANSFERURI RE 5 INTRE UNITATI ALE Că 51 ADMINISTRATIEI 34.272.790,00) 1.625.720,00 35.898.510,0C PUBLICE Pagina 24/27

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri Total anterior (Tla+I2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2* | ÎI T3+14) 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 8.330,00 10.285.320,00 aferente cadrului : financiar 2014-2020 : 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.786.210,00| 1.558.500,00 28.344.710,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 26.786.210,00| 1.558.500,00 28.344:716,00 Servicii medicale în 66.02A.06 unitati sanitare cu 71.335.990,00| 3.192.550,00| 74.528.540,06 paturi FINE 66.02A.06.01 Spitale generale 71.335.990,00j 3.192.550,00| 74.528.540,00 67.02A FeCTeere si 53.112.360,00| 3.551.690,00| 56.664.050,00 01 CHELTUIELI CURENTE 3.634.360,00 0,00 3.634.360,00 TITLUL VI TRANSFERURI 1 INTRE UNITATI ALE nd 51 ADMINISTRATIEI 3.000.000,00 0,00 3.000.00,08 PUBLICE n TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri Bar A 58 externe nerambursabile 634.360,00 0,00 634.360,00 aferente cadrului —_ financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 49.478.000,00| 3.551.690,00 53.029.690,00 TITLUL XIII ACTIVE : 71 NEFINANCIARE 49.478.000,00| 3.551.690,00 +3.029.690,00 67.02A.03 Servicii culturale 34.651.310,00| -6.700.000,00 27.951.310,00 Institutii publice de 67.024.03.04 spectacole si concerte 33.746.570,00| -6.700.000,00 =7.046.570,00 67.024A.03.06 Case de cultura 849.740,00 0,00 849.740,00 867.024.03.30 Alte servicii culturale 55.000,00 0,00 55.000,00 Servicii recreative si “8 ban ni sportive 18.461.050,00|10.251.690,00 67.02A.05.01 Sport 6.498.210,00 0,00 6.498.210,00 Intretinere gradini 4 publice, parcuri, zone 67.02A.05.03 verzi, baze sportive si 11.962.840,00|10.251.690,00 22.214.530,00 de agrement , 68.02A si asistenta 12.748.190,00| 594.830,00| 13.343.026,0( 01 CHELTUIELI CURENTE 10.066.400,00) 594.830,00| 10.661.238,00| TITLUL X Proiecte cu n finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.086.400,00 594.830,00 10.661:230,00 aferente cadrului m financiar 2014-2020 1 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.681.790,00 0,00 2.681.790,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 2.681.790,00 0,00 2.681.790,00 Asistenta acordata i 68.02A.04 persoanelor in varsta 1.711.100,00 221.470,00 1.932.570,00 68.02A.05 Asistenta sociala in caz 345.830,00 0,00 Pagina 25/27 de boli si invaliditati UR 345.830,00

D i Total anteri Influente (Total -| Total (T1+T2 Indicator bugetar îndicatorultui bugetar T3a+T4a) "Total anterior) ST ” Asistenta sociala in caz 68.02A.05.02 de invaliditate 345.830,00 0,00 345.880,00 Asistenta sociala pentru i 68.02A.06 familie si copii 941.800,00 0,00 941.800,00 68.02A.11 Crese 6.491.510,00 0,00 6.491.510,00 68.02A.15 prevenirea excluderii 3.257.950,00| 373.360,00| 3.631:310;00 68.02A.15.01 Ajutor social 2.759.620,00 0,00 2.759.620,00 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 498.330,00| 373.360,00 871.690,08. Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 69.02A PUBLICA, LOCUINTE, 88.821.710,00| -500.000,00 88.321.710,00 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si n ni 70.02A dezvoltare publica 86.427.780,00| -500.000,00 85.927,780,00 01 CHELTUIELI CURENTE 68.197.430,00 0,00 68.197.430,00 TITLUL X Proiecte cu i finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 68.197.430,00 0,00 68.197.430,00 aferente cadrului â financiar 2014-2020 | 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.230.350,00| -500.000,00 17.730.350,06 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 18.230.350,00j -500.000,00 17.730.350,00 70.02A.-03 Locuinte 73.951.590,00 0,00 73.951.590,06 Dezvoltarea sistemului RE 70.02A.03.01 de locuinte 73.951.590,00 0,00 73.951,590,00 Alimentare cu apa si n nr na 70.02A.05 amenajari hidrotehnice 3.515.000,00 0,00 3.515.000,00 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 3.515.000,00 0,00 3.515.000,00 Iluminat public si d ni 70.02A.06 electrificari rurale 2.051.890,00 0,00 2.051.890,08 Alte servicii in domeniul locuintei, : 70.02A.50 serviciilor si dezvoltarii 6.909.300,00) -500.000,00 6.409.300,00 comunale d 74.02A Protectia mediului 2.393.930,00 0,00 2.393.930,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.134.000,00 0,00 1.134.000,06 TITLUL X Proiecte cu RA finantare din fonduri A 58 externe nerambursabile 1,134.000,00 0,00 1.1834.000,09 aferente cadrului E: financiar 2014-2020 FĂ 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.259.930,00 0,00 1.259.930,00 TITLUL XIII ACTIVE i 71 NEFINANCIARE 1.259.930,00 0,00 1.259.930,06 Reducerea si controlul : 74.02A.03 poluarii 1.103.920,00 0,00 1.103.920,00 Salubritate si gestiunea i 74.02A.05 deseurilor 981.010,00 0,00 981.019;08 EL: 74.024.05.01 Salubritate 531.010,00 0,00 531.010,00 : Ţ 74.02A.05.02 Colectarea, tratarea si 450.000,00 000| 450.000,00 Pagina 26/27 distrugerea deseurilor

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Canalizarea si tratarea Total anterior (Ia+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+14) 74.02A.06 apelor reziduale 309.000,00 0,00 309.000,00 Partea a V-a ACTIUNI 79.02A ECONOMICE 330.942.180,00 | -6.000.000,00 81.02A Combustibili si energie 98.267.860,00 0,00 98.267.860,00 i 01 CHELTUIELI CURENTE 73.346.880,00 0,00 73.346.880,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri PE 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 0,00 73.346.880,00 aferente cadrului îl financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00 0,00 24,920.980,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.049.980,00 0,00 1.049.980,00 TITLUL XIV ACTIVE , 72 FINANCIARE 23.871.000,00 0,00 23.871.000,00 81.02A.06 Energie termica 98.267.860,00 0,00 98.267.860,0() 84.02A Transporturi 232.674.320,00 | -6.000.000,00 226.674.320,00 01 CHELTUIELI CURENTE 132.709.470,00 0,00 132.709.470,00 TITLUL X Proiecte cu E! finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 132.709.470,00 0,00| 132.709.470,09 aferente cadrului 1 financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 99.964.850,00| -6.000.000,00 93.964.850,06 “ |TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 99.964.850,00| -6.000.000,00 93.964.850,08 84.02A.03 Transport rutier 232.674.320,00 | -6.000.000,00 226.674.320,06 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 23.802.810,00 -4.000.000,00 19.802.810,00 84.02A.03.02 Transport in comun 145.017.330,00 0,00| 145.017 330,04 84.02A.03.03 Strazi 63.854.180,00 | -2.000.000,00 61.854.180,00 Partea a VII-a REZERVE, 96.0ZA EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,08 97.02A REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0,0 99.02A DEFICIT 357.909,00 0,00 357.909,00 PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu Pagina 27/27 Steliana Stanciu