keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 262/07.07.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 14995/06.07.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 14995/06.07.2020, al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 14995/06.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr. 2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - venituri proprii; Anexei nr. 3 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr. 4 - Program Dezvoltare 2020 - investitii; Anexei nr. 5 - Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 186/18.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: ANEXA_NR._1_-_BUGET_LOCAL.pdf

Raport buget Sursa de finantare: 02A ANE f Denumirea Total anterior Influente (Total- Total (T1+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar | (T1a+T2a+ T3a+T4a) | Total anterior) T3+T4) | SECTIUNEA TOTAL |. DI | NE 00.01 |TOTAL VENITURI [1.462 779.498,08| -1.190.475,00 1.461.589.023,08 00.02 VENITURI PROPRII | 830.864. 992,10 -93. 673, 00) 830.771. 319, 10 00.03 L VENITURI CURENTE | 898.286.180,15| 120.311, 00| 898. 3.406.491, 15 00.04 A. VENITURI FISCALE 848.167.134,00 2.225,00. 848. 469.359,00 Al. IMPOZIT PE VENIT, | 00.05 PROFIT SI CASTIGURI | 505.726.000,00 0,00, 505.726.000,00 DIN CAPITAL ] A12. IMPOZIT PE VENIT, | d PROFIT, SI CASTIGURI | 03.00.01 DIN CAPITAL DE LA 504.726.000,00 0,00, 504.726.000,00 PERSOANEFIZICE |. SERII IRENE MINEI 03.02A Impozit pe venit 3 500. 000,00) 000, 3.500.000,00 Impozitul pe veniturile | 5 din transferul | | 03.02A.18 proprietatilor imobiliare 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 |din patrimoniul personal Cote si sume defalcate 04.02A din impozitul pe venit 501.226.000,00 0, 00, 226.000, 00 Cote defalcate din 04.02A.01 impozitul pe venit 501.226.000,00 0 „00| _ .226.000,00 |A13. ALTE IMPOZITE PE | 05.00.01 VENIT, PROFIT SI 1.000.000,00 0,00! 1.000.000,00 "CASTIGURI DIN CAPITAL | Alte impozite pe venit, 05.02A |profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 capital |. A |Alte impozite pe venit, i Ho 05.02A.50 |profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00, 1.000.000,00 |capital ERIN RIN RE IN A3. IMPOZITE SI TAXE | ZII PEPROPRIETATE | 201.800.000,00 0,00, op, .000,00 |Impozite si taxe pe | | 07.02A proprietate | 201.800.000,00 ca i 201. 400.008, „00 07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00 0, 00, 168, 700.000.00 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30. 000.6 000,00, 0 00, 30.000.000, 00 07.02A.01.02 |Impozit pe cladiri - PŢ | 138.700.000,00 0, 00! 138.700.000,00 07.02A.02 Impozit pe terenuri | 22.600.000,00 0,00, 22.600.000,00 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri-PF | 10.000.000,00| 0,00| _10.000.000,00 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - P] 12.000.000,00 0,00, 12. 000.0 000, 00 Impozit pe terenurile 07.02A.02.03 ext Sa II Taxe judiciare de timbru, | taxe de timbru pentru 07.02A.03 actistutea notariala si 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 alte taxe de timbru RE DE 07.02A.50 Aire i toxede 1.500.000,00 0,00) 1.500.000,00 proprietate Pagina 1/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 11.00.01 11.02A 11.02A.02 11.02A.09 Sume defalcate din taxa A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA | (se scad) 'pe valoarea adaugata 'pentru finantarea „cheltuielilor descentralizate la nivelul |comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 12.02A ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 12.02A.07 Taxe hoteliere 138.441.134,00 67.749.000,00 57.814.000,00 9.935.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 15.02A 15.02A.01 Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de nm A 30.000,00 60.000,00 67.602.134,00 16.02A.02 de transport 16.02A.02.01 Taxa asupra mijloacelor | de transport - PF | Taxa asupra mijloacelor | 48.602.134,00 33.587.134,00 2.225,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00' 0,00) 0,00 138.443.359,00 67.749.000,00 57.814.000,00 9.935.000,00 ) 3.000.000,00 90.000,00 30.000,00 60.000,00 67.604.359,00 48.602.134,00 33.587.134,00 16.02A.02.02 Taxa asupra mijloacelor l de transport - P] | 15.015.000,00 16.02A.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 0,00 16.02A.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 19.000.000,00 0,00 15.015.000,00 2.225,00 19.000.000,00 18.00.01 18.02A 18.02A.50 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Alte impozite si taxe fiscale 2.500.000,00 0,00 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 30.00.01 30.00.02 C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02A Venituri din proprietate 30.02A.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 49.819.046,15 18.000.000,81 15.000.000,00 118.086,00, 2.500.000,00 0,00 18.000.000,00| 0,00, 0,00 _2.500.000,00 49.937.132,15 18.000.000,81 18.000.000,00 15.000.000,00 Pagina 2/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+T4a) Total anterior | Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 30.02A 30.024 30.02A 31.02A .05.30 -08. 08.03 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 15.000.000,00 "Venituri din dividente | Dividende de la societatile *i companiile |nationale i societăpile |cu capital majoritar de stat Venituri din dobanzi | 3.000.000,00 3.000.000,00 081 31.02A 33.02A. 33.02A 33.02A 34.02A 35.02A 35.02A 35.02A 16024 03. 33.00.01 34.02A.02 35.02A 35.02A.50 [36.02A. 10 12 28 34.02A.50 .01 01.02 02 servicii si alte activitati Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII "Venituri din prestari de Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale |cantinelor de ajutor social __0B1 31.819.045,34 1.600.000,00 500.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 31.937.131,34 1.600.000,00 500.000,00 1.000.000,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, |imputatii si despagubiri Venituri din taxe 'administrative, eliberari | permise 'Taxe extrajudiciare de (timbru 100.000,00 1.500.000,00 0,00 legale Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise Amenzi, penalitati si 'confiscari 1.500.000,00 20.100.300,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor Venituri din amenzi si | alte sanctiuni aplicate de | catre alte institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri 20.000.000,00 20.000.000,00 300,00 0,00 100.000,00 1.500.020,00 20,00 1.500.000,00 20.100.300,00 20.000.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 8.563.745,34 .06 Taxe speciale 5.500.000,00| 36.02A 14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 100.000,00 118.066,00, 00 0,00 8.681.811,34 5.500.000,00 100.000,00 Pagina 3/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 36.02.23 36.02A.50 37.02A 37.02A.01 37.02A.03 (Taxa de reabilitare termica Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile 360.154,68 _2.603.590,66 55.000,00 118.066,00 0,00 0,00 Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea bugetului de venituri proprii si subventii sectiunii de dezvoltare a | 35.000,00 -97.810.018,39 0,00 0,00 478.220,68 2.603.590,66 55.000,00 35.000,00 -97.810.018,39 37.02A.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 97.810.018,39 0,00; 97.810.018,39 37.02A.50 39.00.01 39.02A 39.02A.03 39.02A.07 39.02A.10 40.00.01 40.02A _|FINANCIARE Alte transferuri voluntare II VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri (Venituri din vanzarea locuintelor construite _|din fondurile statului 20.000,00 372.595,75 ac! -213.984,00 372.595,75 353.354,89 -213.984,00 -213.984,00| Venituri din vanzarea domeniului privat Depozite speciale pentru constructii de construinte III. OPERATIUNI Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate “unor bunuri apartinand | 18.325,86 10.216,20 10.216,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 158.611,75 158.611,75 139:370,89 18.325,86 915,00 10.216,20 10.216,20 40.02A.16 42.00.01 |IV. SUBVENTII Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 10.216,20 40.044.835,24 0,00; __8.187.313,00 10.216,20 48.232.148,24 42.00.02 42.02A 42.02A.16 42.02A.16.01 NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE [SUBVENTII DE LA ALTE 40.044.835,24 | 8.187.313,00, 48.232.148,24 Subventii de la bugetul |de stat 40.044.835,24 8.187.313,00 |Suventii de la bugetul de |stat catre bugetele locale entru finantarea (investitiilor i in sanatate | |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta [in sanatate 0,00 0,00 8.105.000,00 3.105.000,00 48.232.148,24 8.105.000,00 3.105.000,00 Pagina 4/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 42.02A.16.03 42.02A.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 0,00 5.000.000,00 (Subventii dela bugetul |de stat catre bugetele |locale necesare sustinerii „derularii proiectelor finantate din FEN 216.235,62 42.02A.34 42.02A.41 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 180,00 16.077.370,00 42.02A.65 (Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 42.02A.69 42.02A.80 (Subventii de la bugetul |de stat catre bugetele |locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina 42.02A.81 45.02A Sume alocate pentru indemniza?ii aferente |suspendarii temporare a sportiva contractului de activitate 21.044.613,00 221.386,62 1.920.000,00 565.050,00 82.313,00' Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 984.392,74 45.02A.01 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.02A.01.02 48.02A 48.02A.01 48.02A.01.01 48.02A.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Sume primite dela UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 984.392,74 | | 984.392,74 523.081.278,00 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate în anul | curent (Sume primite în contul platilor efectuate în anii |anteriori 441.890.584,00 441.758.971,99 131.612,01 -9.284.115,00 -10.349.136,00 -10.369.961,00| 20.825,00 5.000.000,00 216.235,62 180,00 16.077.370,00 21.044.613,00 1 303.699,62 1.920.000,00 565.050,00 984.392,74 984.392,74 984.392,74 513.797.163,00 431.541.448,00 431.389.010,99 152.437,01 Pagina 5/28

Ţ RUE D, i Total anteri Influente (Total- | Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a+T2a+ T3a+T4a) “Total anterior) ta 48.02.02 E IA Social European | 17528.594,00 105717000, 18.585.764,00 E Sume primite în contul | 0 Jo) 48.02A.02.01 platilor efectuate în anul 17.528.594,00 0,00! 17.528.594,00 „curent ERIN DI Sume primite în contul 48.02A.02.02 platilor efectuate în anii | 0,00 465,00 465,00 anteriori 48.02A.02.03 Prefinantare 0,00) 1.056.705,00 1.056.705,00 48.02A.03 DI Fondul de Coeziune (FC) " 62.350.430,00 0,00 62.350.430,00 Sume primite în contul 48.02A.03.01 platilor efectuate în anul 62.350.430,00 0,00' 62.350.430,00 curent _ : Instrumentul de 48.02A.11 Asistenta pentru 739.970,00 7.851,00 747.821,00 DEN __Preaderare (IPA ID) E MIRARE Sume primite în contul 48.02A.11.01 platilor efectuate în anul 737.023,23 000| 737.023,23 jcurent | [Sume primite în contul 48.02A.11.02 platilor efectuate în anii 2.946,77 7.851,00 10.797,77 E anteriori 1 = 8 „Alte programe | Ga comunitare finan?ate în | 48.02A.15 „perioada 2014-2020 571.700,00 0,00 7000 | (APO E NNE MERENI SERII (Sume primite în contul i 48.02A.15.01 pla?ilor efectuate în anul 571.700,00 0,00 571.700,00 a „curent PI ua TOTALCHELTUIELI -1.190.475,00 1.461.946.932,08 01 „CHELTUIELI CURENTE 1.138.286.157,08 a 3.471.120,00, 1.141.757.277,08 TITLUL CHELTUIELI DE | 10 PERSONAL | 133.000,00 ON. TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 347.223.763,08 347.955.053,08 30 II TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00 0,00, 135.000.000,00 TITLUL V FONDURI DE 50 | REZERVA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 45.062.290,00| 3.715.500,00 48.777.790,00 am EEE CE ret TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI n 0,00 10.994.594,00 "TITLUL IX ASISTENTA 57 (SOCIALA 35.766.050,00 35.474.050,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 302.669.530,00 10.330,00, 302.679.860,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 EREI IN | , TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI ” | 41.771.690,00 -827.000,00 _10.044.690,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL, 307.931.980,00| -4.618.550,00 303.313.430,00 Pagina 6/28

n) i Total anteri Influente (Total - | Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar | (Tecla Fiara) | "TITLUL XIII ACTIVE | 71 E NEFINANCIARE 1 Age o IE EROI 279.442.430,00 TITLUL XIV ACTIVE | = FINANCIARE | 87100000 ll 23.871.000,00 "OPERATIUNI 79 FINANCIARE 16.919.270,00 II 0,00 1681087000 TITLUL XVII | 81 RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00, 16.919.270,00 (CREDITE IE | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | 84 RECUPERATE IN ANUL 0,00 -43.045,00| -43.045,00 CURENT E SIRENE TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII 85 PRECEDENTI SI 0,00 -43.045,00| -43.045,00 RECUPERATE IN ANUL ) NNE A CURENT RENE EREI Partea I-a SERVICII 40 50.02A PUBLICE GENERALE 141.244.210,00 „Ja 2282100 Autoritati publice si S1.02A DI actiuni externe 121.105.340,00 UC 1211094000 01 (CHELTUIELI CURENTE _| 107.063.03000| 4.000,00, 107.067.030,00 "TITLUL I CHELTUIELI DE 10 DI „PERSONAL 62.967.000,00 aaa SASCA "TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 25.106.720,00 Area TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 236.210,00 0,00 236.210,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 Ra O TITLUL XI ALTE NE DE II 59 |CHELTUIELI 18.753.100,00 dn ca 0. |CHELTUIELIDE CAPITAL! 14.042.310,00 000| 14.042.310,00 TITLUL XIII ACTIVE m 71 - „NEFINANCIARE 000| 14045 Autoritati executive si 51.02A.01 legislative 121.105.340,00 4.000,00 121.109.340,00 51.02A.01.03 |Autoritati executive 121.105.340,00 4 000,00, 121.109.340,00 1 alte servicii publice n hi ni 54.02A generale 2.498.000,00 ou tai 01 CHELTUIELI CURENTE E 2.498.000,00 0,00 2.498.000,00 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII II 19500600 0,00 LL TITLUL V FONDURI DE 50 „REZERVA 2.000.000,00 i 2.000.000,00 Fond de rezerva 54.02A.05 bugetara la dispozitia 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 „autoritatilor locale NINE . Alte servicii publice 54.02A.50 generale 0,00, 95000.00 Pagina 7/28

i D i Total anteri Influente (Total - Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar T3a+Tda)| Totalanterior) | 1300) Tranzactii privind | 55.02A datoria publica si 17.640.870,00 0,00, 17.640.870,00 EEE imprumuturi | DI 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00| 0,00, 17. 640. 870,00 30 DI TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 Tranzactii privind 55.02A.00 datoria publica si 17.640.870,00 0,00| 17.640.870,00 RE imprumuturi n DMI MIERE SI Partea a ll-a APARARE, | ORDINE PUBLICA SI 59.02A SIGURANTA 39.442.360,00 0,00) 39.442.360,00 Ma NATIONALA Ordine publica si 61.02A a) siguranta nationala [39.2 360,00 00 4123 360,00 01. CHELTUIELI CURENTE | 35.763. 390, 00 0,00| 35. 763.390,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 RN PERSONAL 08700 E : a LI 30.037.000,00 TITLUL II BUNURI SI o SERVICII 2.941.390,00 0,00 2.941.390,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 15.000,00 ae 15.000,00 RE PUBLICE 5 TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI 2.770.000,00 SN UI „00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL _3.678.970,00| 000|. __3.678.970,00 TITLUL XIII ACTIVE ML NEFINANCIARE , 5367857000 00 | 61. 02A. 03 II Ordine publica 35.433.230,00 0,00 35. 433.230, 00 [61.02A. 03.04 Politie locala 35.433.230,00| 0,00, 35. 433.230, A Protectie civila si rotectie contra 61.02A.05 Pr cendiilor (protectie 4.009.130,00 0,00 4.009.130,00 | civila] nonmilitara) EA Partea a III-a 64.02A "CHELTUIELI 557.214.403,08 -809.335,00| 556.405.068,08 —_ - SOCIAL-CULTURALE E A LII 65.02A Invatamant 135.796.214,00| 1.109.890,00 136. 906. 104, 00| 01 CHELTUIELI CURENTE _73.246.074,00 1.389.990,00 74.636. bca] 'TITLUL I CHELTUIELI DE m PERSONAL 300.000,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 42.895.350,00| 3.100.000,00 5 'TITLUL VII ALTE i 55 "TRANSFERURI 10.994.594,00 0,00, 10.994.594,00 _ arca N — _ TITLUL IX ASISTENTA | | 57 SOCIALA 3. 3.018.000 ,00 loial 2.718.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 7.488.130,00 -1.410.010,00. 6.078.120,00 aferente cadrului | : „financiar 2014-2020 RR TITLUL XI ALTE 59 | CHELTUIELI 8.550.000,00 0,00 8.550.000, 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,00 -280.100,00| 62.270.040,00 Pagina 8/28

D i | Totalant Influente (Total - | Total (T1+T2+ Indicator bugetar di bugetar | A anteriori E TITLUL XIII ACTIVE | 71 INI NEFINANCIARE | -280.100,00 lată Invatamant prescolar 65.02A.03 si iprimar 1061 187,00 0,00 15.606.187,00 65.02A.03.01 E Invatamant prescolar 14.349. 252 „00, 0,00) 14.349. 252 2,00 [65.02A.03.02 Invatamant primar 1.256.935,00 0,00, 1 1.256.935, 00 [65.02A.04 Invatamant secundar 120.190.027,00| 1.109.890,00 121.299.917,00 Invatamant secundar 65.02A.04.01 inferior RR 26.64 .645.906,00 26. -362.616,0 616,00 Invatamant secundar 65.02A.04.02 superior lcd tat | SEO 94.937.301,00 66.02A Sanatate | 93.105.820,00| 9.115.430,00| 102.521.250,00 01. CHELTUIELI CURENTE | 72.019.540,00| 3.715.500,00, 75.735. 040,00 TITLUL I1CHELTUIELI DE 10 EI PERSONAL ME 16.077.370,00 0,00 16.077. 077-57008 TITLUL II BUNURI SI 20 E : SERVICII 3.687.890,00 „00 e 3.687.890,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 40.777.290,00| 3.715.500,00 44.492.790,00 DI PUBLICE |TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 0,00 10.276.990,00 aferente cadrului | TE _ financiar 20142020 ditai "TITLUL XI ALTE MINA CHELTUIELI 1.200.000,00 E 1.200.009, „00 70 |CHELTUIELIDE CAPITAL 21.086.280,00| 5.699.930,00, 26.786.210, 00 TITLUL XIII ACTIVE 71 . /NEFINANCIARE 21.086.280,00| 5.699.930,00 26.786.210,00 'Servicii medicale in i 66.02A.06 unitati sanitare cu 76.265.560,00| 9.415.430,00 85.680.990,00 DEEE paturi LL ga 66.02A.06.01 (Spitale generale 76. 265. 560,00| 9.415.430,00 85.680.990,00 Servicii de sanatate i 66.02A.08 RENE (publica 000, 16.840.260,00 67.02A Ce recreere si 201.188.789,08 -11.169.185,00| 190.019.604,08 01 CHELTUIELI CURENTE | 148.694.619,08| -8.109.970,00 140.584.649,08 |TITLUL I CHELTUIELI DE, 10 II PERSONAL | .000,00 133.000,00 31.696.000, n) TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 112.534.249,08 -8.242.970,00| 104.291.279, 08 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | , 51 ADMINISTRATIEI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 PUBLICE 1] orcii _— a "TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 565.050,00 0,00 565.050,00 Pagina 9/28 5

| | i Di | Totalant Influente (Total- | Total (T1+T2+ Indicator bugetar india i T3a+T4a) | d | T3+T4) TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile | 634.360,00 0,00 634.360,00 aferente cadrului fin financiar 2014- 4-2020 DIR NINE TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI 0,00 397.960,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.494.170,00 | -3.016.170,00 49. 478.000,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 82494.170,00 -3.016.170,00 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84 RECUPERATE ÎN ANUL 0,00 -43.045,00 -43.045,00 (CURENT n MINIME 2 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII A 85 PRECEDENTI SI 0,00 -43.045,00 -43.045,00 RECUPERATE IN ANUL CURENT 67.02.03 Servicii culturale 107.131.549,08| -6.269.185,00, 100.862.364,08 Institutii publice: de A 67.02A.03.04 'spectacole Si concerte 55.159-140,00 “2.477. 2135, 00| _66.681. 225.00 67. 02A.03.0( 06 IE 7 Case de cultura 37.827.409,08 -3.796.970,00 34. 030. 139,08 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 145.000,00 5.000,00, 150.000,00 Servicii recreative si NN 67024.05 : sportive RI 92.652.240,00 4.900.000,00, 87.752.240,00 |67.02A.05.01 'Sport 33.939.400,00| -4.900.000,00 29.039.400,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone : 67.02A.05.03 verzi, baze sportive si 58.712.840,00 0,00) 58.712.840,00 'de agrement EI 67.02A.06 | Servicii religioase 370.000,00 0,00 370.000, 99 Alte servicii în 67.02A.50 domeniile culturii, 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 recreerii si religiei NL i 68.02A ea si asistenta 127.123.580,00 165.470,00 126.958.110,00 01 _|CHELTUIELI CURENTE | 124.341.790,00 -65.470,00) 124.276.320,00 (TITLUL I CHELTUIELI DE NI PERSONAL | 58.785.000,00 0,00 OUR TITLUL II BUNURI SI i 20 SERVICII | 5 000,00 _- So .290,00 TITLUL VI TRANSFERURI A INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 PUBLICE | d 1 TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA | 8.000,00 32.191.000,00 TITLUL X Proiecte cu 4 finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.031.870,00 34.530,00 10.066.400,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 : 1 TITLUL XI ALTE A 59 CHELTUIELI 10.100.630,00 -827.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00 -100.000,00, 2.681.790,00 Pagina 10/28 îl

; D i Total anteri Influente (Total - | Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a+T2a+ "Total anterior) E TITLUL XIII ACTIVE E NEFINANCIARE N UNI Fo -100.000,00 2.681.790,00 Asistenta acordata persoanelor i invarsta | 7.517. sală SHOULD 7.567.849,00 Asistenta sociala in caz de boli | invaliditati 70.028. vitala 133.000,00 [ Asistenta sociala in caz 568.024.05.02 de invaliditate ZE AR „00 133. "PODU, "01514809 Asistenta sociala 68.02.06 pentru familie si copii 2.712.894,00 -14.000,00 2.668.894,00 68.02A.11 'Crese SI 16.94 949.8 800, 00 -200.000,00, 16. 749. 800, 00 68.02A.15 _ ea excluderii 29.914.548,00| -104.470,00, 29.810.078,00 68.02A.15.01 Ajutor social 20.606.978,00, -219.000,00 20.387.978,00 68. 02A. 15.02 |Cantine de ajutor social 'social| 9.307.570,00 114.530,00, 9, .422.100,00 Partea a IV-a SERVICII | SI DEZVOLTARE 69.02A PUBLICA, LOCUINTE, 194.523.314,00| 1.615.753,00' 196.139.067,00 (MEDIU SI APE | cara SERRA fr - ; 'Locuinte, servicii si 70.02 dezvoltare publica 145 d n .975.027,00 01 CHELTUIELI CURENTE 112.258.444,00 | 1.566 963 00| 113. 825. 407, 06 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 SE (PERSONAL |. 000, 128.000,06 TITLUL II BUNURI SI | , 0. SERVICII ATA „00 vi ala 45.199.977,00 "TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 68.097.430,00 100.000,00| 68.197.430,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 i RENE RENE 70 . CHELTUIELI I DE CAPITAL | 19.330.350,00 -1.100.000,00| 18. 230. 350, 00 TITLUL XIII ACTIVE 71 N NEFINANCIARE 19.330.350,00 18.230.350,00 OPERATIUNI 79 (FINANCIARE a 16.919.270,00 TITLUL XVII 81 RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,00 (CREDITE " 70.02A.03 Locuinte 74.951.590,00 -1.000.000,00, 73.951.590,00 Dezvoltarea sistemului | | | A BUZA ISO |delocuinte _74951.590.00 -1.000.000,00 73.951.590,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice _7-815.000,00 | 00-05, „00 8215.000.00 70.02A.05.01 Alimentare cu apa | 7.815.000,00 500.000 00,00, 8.315.000, 00 Iluminat public si e electrificari rurale 1 17.051.890, "a 0,00, 051. 290.00 Alte servicii in domeniul locuintei, 70.02A.50 serviciilorsi 48.689.584,00 966.963,00 49.656.547,00 dezvoltarii comunale i [02 Protectia mediului | 46.015.250,00| 1.148.790,00, 47.164.040,00 01 CHELTUIELI CURENTE 44.904.110,00 1.000.000,00 45.904.110,00 Pagina 11/28

) i Totalanterior Influente (Total-| Total (T1+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar (T12+T2a+ T3a+T4a) taria T3+T4) TITLUL II BUNURI SI = SERVICII 43.770.110,00| 1.000. 0.000,00 110 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 1.134.000,00 0,00 1.134.000,00 aferente cadrului RE DI financiar 2014-, -2020 0. |CHELTUIELIDE CAPITAL, 1.111140,00| 148.790,00 MESE TITLUL XIII ACTIVE a „NEFINANCIARE 1. pna 140,00 148.790,00 „ZE ESI Reducerea si controlul citi poluarii 955.130,00 | _148.790,00| 11059200 Salubritate si gestiunea Aa deseurilor RE 44.751.120.00 10 .000.000,00 45.751.120,00 74.02A.05.01 Salubritate 35.730.470,00 0,00 35.730.470,00 pr citita BT a Colectarea, tratarea si | 74.02A.05.02 _ |distrugerea deseurilor | 20500 „00 za .650, 00 Canalizarea si tratarea 74024.06 apelor reziduale 309.000,00 0,00 20000 000,00 Partea a V-a ACTIUNI TIOBA = ECONOMICE II 530.713.120,00 -2-000. 893,00 528.712.227,00 8102A n] Combustibili si energie 148.267.860,00| 0,00 148.267.860,00 01. aa (CHELTUIELI CURENTE 123.34 346.880,00 IMN 0,00) 123.346.880,00 40 e TITLUL IVSUBVENTII | 50. -000.0( 000 0,00 0,00 50.000.000,00 TITLUL X Proiecte cu d finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 0,00 73.346.880,00 (aferente cadrului IE fina financiar 2014-2020 IRINEI 4 70 ERE d CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00 0,00 24.920.980,00 TITLUL XIII ACTIVE MT NEFINANCIARE, 104998000| 000| 1.049.980, 00 TITLUL XIV ACTIVE T [FINANCIARE | 23.871.000,00 0,00 23.871.000, 00 81.02A.06 Energie termica | 148.267.860,00 0,00 148.267.860,00 8402A Transporturi | 382.445.260,00| -2.000.893,00 380.144.367,00 [01 . CHELTUIELI CURENTE 276.509.410,00 3.970.107,00 __280.479.517,00 TITLUL II BUNURI SI ui |SERVICII VI 60.085.750,00 2684.297,00 62.770.047,00 400. TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,00 0,00) 85.000.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 131.423.660,00| 1.285.810,00' 132.709.470,00 aferente cadrului | financiar 2014- 2020 ENI IMI VENIRII. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL| _105.935.850,00| -5.971.000,00 | 99.964.850,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE __105.935.850,00| 99.964.850, 00 84.02A.03 A Transport rutier 382.445.260,00| : 000 893, 00 380.444. 367, 00 84.02A.03.01 Drumuri si poduri _| 23.802. 810,00, 0,00. 23.802.810, 00 84.02A.03.02 RE in n comun, 2 229.788. 270, 00 __314.810,00, 230.103.080,00 84. 02A. 03.03 II 'Strazi DI 128. 854. 180,00| 2.31! 315.703, 00, 126. 538. 477,00 | Pagina 12/28

n) i Total anteri Influente (Total - | Total (T1+T2+ Indicator bugetar | indicatorului bugetar | (Tla+T2a+ Tsa+Tda)| Totalanterior) | |Partea a VII-a 96.02A "REZERVE, 0,00 0,00 0,00 E |EXCEDENT/DEFICIT MN 97.02A REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02A [EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02A __ DEFICIT DI _357.909,00 0,00 357.909,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE PO 00.01 TOTAL VENITURI 818.678.607,08 2.245,00 818.680.852,08 00.02 VENITURI PROPRII | 830.122.025,47| 2.245,00 830.124.270,47 00.03 IE - I. VENITURI CURENTE 800.116.007,08 2.245,00, 800.118.252,08 00.04 1 A. VENITURI FISCALE 848.467.134,00 2.225,00 848.469.359,00 Al. IMPOZIT PE VENIT, 00.05 PROFIT SI CASTIGURI 505.726.000,00 0,00| 505.726.000,00 „DIN CAPITAL tera | A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI | : 03.00.01 DIN CAPITAL DE LA 504.726.000,00 0,00) 504.726.000,00 | PERSOANE FIZICE NIN. 03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 0,00 _ 3.500.000,00 Impozitul pe veniturile | din transferul | 03.02A.18 proprietatilor imobiliare 3.500.000,00 0,00, 3.500.000,00 din patrimoniul personal! i Cote si sume defalcate | IZA |din impozitul pe venit 501.226.000,00 0,00 Cote defalcate din BRATUL impozitul pe venit 501.226.000,00 0,00 Li A13. ALTE IMPOZITE PE 05.00.01 VENIT, PROFIT SI 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 CASTIGURI DIN CAPITAL EEE : Alte impozite pe venit, 05.02A profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 —_ ____ DD DI Alte impozite pe venit, | 4 05.02A.50 profit si castiguri din | 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 EEE capital | DI INNER A3. IMPOZITE SI TAXE Li dia PE PROPRIETATE 201.800.000,00 0,00 201.800.000,00 Impozite si taxe pe | i 07.02A [proprietate 201.800.000,00 0,00, 201.800.000,00 07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00 0,00| 168.700.000,00 07.02A.01.01 Impozitpe cladiri-PF 30.000.00000, 0,00, 30.000.000,00 07.02A.01.02 O Impozit pe cladiri-P] | 138.700.000,00 0,00) 138.700.000,00 07.02A.02 Impozit pe terenuri | 22.600.000,00 DI 0,00| 22.600.000,00 07.02A.02.01 „Impozit pe terenuri - PF _10.000.000,00 0,00, 10.000.000,00 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - P] 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Impozit pe terenurile 07.02A.02.03 extravilâne RS 0,00 |. Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 07.02A.03 activitatea notaralasi | 9.000.000,00 0,00, 9.000.000,00 alte taxe de timbru | | Pagina 13/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 07.02A.50 11.00.01 11.02A.02 _ proprietate Alte impozite si taxe de 1.500.000,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 138.441.134,00 2.225,00 1.500.000,00 138.443.359,00 Sume defalcate din TVA | (se scad) | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea | „cheltuielilor | descentralizate la nivelul | comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor | si Municipiului Bucuresti | 67.749.000,00 57.814.000,00 0,00 0,00 11.02A.09 12.02A.07 15.024. 15. 024.01 SI SERVICII |Sume defalcate din taxa | |pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau |confesional acreditat 9.935.000,00 67.749.000,00 57.814.000,00 9.935.000,00 [ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI Taxe hoteliere Taxe pe s servicii specifice Impozit pe spectacole 3.000.000,00 3.000.000, 00 90.000,00| 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000. 000, 00 90.000,00 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 60.000,00 67.602.134,00 0,00 0,00 2.225,00 30.000,00 60.000,00 67.604.359,00 16.02A.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 48.602.134,00 0,00 48.602.134,00 16.02A.02.01 16.02A.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 33.587.134,00 15.015.000,00 0,00 0,00 33.587.134,00 aL 15. 015. 000, n.a 16.02A.03 16.02A.50 18.00.01 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de | functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 0,00 19.000.000,00 2.225,00 0,00 HI |A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.500.000,00 18.02A 18.02A.50 30.00.01. fiscale Alte impozite si taxe 2.500.000,00 0,00 0,00, 2.225,00 19.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Alte impozite s si taxe 2.500.000,00 0,00) Ie VENITURI NEFISCALE 30.00.02 30.02A -48.351.126,92 20,00! |C1. VENITURI DIN (PROPRIETATE 18.000.000,81 Venituri din proprietate | _18.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 -18.351.106,92 18.000.000,81 18.000.000, 00 Pagina 14/28

Indicator bugetar Denumirea | indicatorului bugetar Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+ T3+T4) ] 30.02A.05 30.02A.05.30 30.02A.08.03 Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividente 15.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Dividende de la societatile *i companiile nationale *i societăpile |cu capital majoritar de stat 31.02A Venituri din dobanzi 31.02A.03 Alte venituri din dobanzi | 33.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3.000.000,00 0,81 0,00 0,00| 15.000.000,00 15.000.000,00 _3.000.000,00 3.000.000,00 0,81 -66.351.127,73 E 0,81 -66.351.107,73 33.02A servicii si alte activitati (Venituri din prestari de 1.600.000,00 33.02A.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02A.12 33.02A.28 34.02A 34.02A.02 34.02A.50 permise Contributia persoanelor | beneficiare ale | cantinelor de ajutor social "Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, | imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari | „Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 500.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.500.000,00 0,00 20,00 20,00 0,00| 1.600.000,00 500.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.500.020,00 20,00 1.500.000,00 35.02A 35.02A.01 35.02A.01.02 35.02A.02 |si taxe Amenzi, penalitati si confiscari Venituri din amenzi si |alte sanctiuni aplicate "conform dispozitiilor |legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de | catre alte institutii de |specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere |a declaratiei de impozite 20.100.300,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 1.500.000,00 20.100.300,00 20.000.000,00 20.000.000,00 300,00 0,00 "300,00 35.02A.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 100.000,00 0,00 36.02A Diverse venituri 36.02A.06 8.203.590,66| 0,00 100.000,00 8.203.590,66 'Taxe speciale 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 Pagina 15/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | (Tla+T2a+ T3a+T4a) Total anterior Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ | 36.02A.14 36.02A.50 37.02A.01 37.02A.03 37.02A.50 42.00.01 42.00.02 altele decat subventiile Venituri din recuperarea | 'cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Alte venituri Transferuri v voluntare, Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii Alte transferuri „voluntare 100.000,00 2.603.590,66| -97.755.018,39 35.000,00| -97.810.018,39 20.000,00 0,00 100.000,00 2.603. 590, 66 -97.733.018,38 35.000,00 -97.810.018,39 20.000,00 IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE 'NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 42.02A Subventii de la bugetul de stat 18.562.600,00 18.562.600,00 18.562.600,00 42.02A.34 42.02A.41 Ajutor pentru incalzirea (locuintei cu lemne, |carbuni si combustibil petrolier 'Subventii de la bugetul 'de stat pentru finantarea sanatatii 42.02A.80 42.02A.81 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor | pentru carantina Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva 16.077.370,00 1.920.000,00 0,00 18.562.600, 00 0,00 18.562.600,00 0,00) 18.562.600,00 0,00 180,00 0,00) 16.077.370,00 0,00 1.920.000,00 565.050,00 0,00 565.050,00 TOTAL CHELTUIELI 01 CHELTUIELI CURENTE 818. 678.607 07,08 801.759.337,08| 818.680.852, 08 801.804.627,08 2.245,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200.157.370,00 45.290,00 133.000,00) 200.290.370,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 347.223.763,08 731.290,00| 347.955.053,08 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 0,00 17.640. -870, 00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50 135.000.000,00 135.000. 000, 00 TITLUL V FONDURI DE |REZERVA 2.000.000,00 51 55 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE "ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.205.000,00 10.994.594,00 300.000,00, 11.505.000,00 __ | 060| 10.994.594,00 Pagina 16/28

| Di i Total anteri | Influente (Total- Total (T1+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a+T2a+ T3a+Tda) “Total anterior) | E | | TITLUL IX ASISTENTA | sr SOCIALA | “5 29200000 35.474.050.00 TITLUL XI ALTE | 59 CHELTUIELI [. Midia 40.944.690,00 OPERATIUNI FR FINANCIARE II 1581827000 ae 16.919.270,00 "TITLUL XVII | 81 "RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,00 E ___ JCREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84 RECUPERATE IN ANUL | 0,00 -43.045,00 -43.045,00 PN aia ERE ii - a |TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII 85 PRECEDENTI SI 0,00 -43.045,00 -43.045,00 RECUPERATE IN ANUL ] pa CURENT irina = e I-a SERVICII GOL. MII PUBLICE GENERALE 126:905.65000 200 A N |Autoritati publice si | , S1.0ZA actiuni externe 4 il 106:880.820.00 01. (CHELTUIELI CURENTE 106.826.820,00 4.000,00) 106.830.820,00 'TITLUL I CHELTUIELI DE 10 „PERSONAL adusă 0,00, 62.967.000,00 "TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII e LOGO 25.110.720,00 "TITLUL XI ALTE 8 1 CHELTUIELI 1678810009 0,00 18358000 Autoritati executive si legislative RR 10626 co 106.830.820,00 51.02A.01.03 Autoritati executive 106.826.820,00 4.000,00 106.830.820,00 Alte servicii publice | > 08 000.00 | aa Ma i at 01 DI CHELTUIELI CURENTE 2.498.000,00 0,00 . _2.498.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII MR UE 498.000,00 | 0,00 4198.000,00 TITLUL V FONDURI DE 50 „REZERVA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Fond de rezerva 54.02A.05 bugetara la dispozitia 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 autoritatilor locale INI II 5 Alte servicii publice PAUZA generale RE 0,00 498.000,00 PI |Tranzactii privind n 55.02A datoria publica si 17.640.870,00 0,00) 17.640.870,00 imprumuturi II SIN RN | 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00| 0,00) 17.640.870,00 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00| 0,00) 17.640.870,00 Tranzactii privind ; 55.02A.00 datoria publica si 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 imprumuturi d Pagina 17/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Ţ Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) | Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+14) , Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI , 59.02A SIGURANTA 35.763.390,00 0,00, 35.763.390,00 NATIONALA | Ordine publica « si | SLOZA siguranta nationala | 35-763-390,00 000 35.763.590.00 01 CHELTUIELI CURENTE 35.763.390,00 0,00 35.763.390,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 MINI PERSONAL, 30.037.000,00 0,00 30.037.000,00 TITLUL II BUNURI SI a _ SERVICI 2503000) 000 2541 000 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 "ADMINISTRATIEI 15.000,00 0,00 : PUBLICE ) TITLUL XI ALTE | 59 RE CHELTUIELI . 2.770.000,00 0,00 2.770.000,00 61. 02A. 03. Ordine publica 32.191.760,00 0,00 32.191.760,00 61.02A. 03. 04 Politie locala NNE 32.191. 760 „00|. 0,00 32.191.760,00 Protectie civila si : protectie contra Hat 61.02A.05 incendiilor (protectie 3.571.630,00 0,00 3.571.630,00 SEEN civila nonmilitara) = Partea a III-a 64.02A CHELTUIELI 356.013.383,08| -5.153.015,00 lu SOCIAL-CULTURALE 65.02A DI MI Invatamant 65.757.944,00| 2.800.000,00 68. 557. 944, 00 01 CHELTUIELI CURENTE 65.757.944,00| 2.800.000 00, 68.557.944,00 ps cu RARE 3 "TITLUL I CHELTUIELI DE | 10. PERSONAL 300.000,00 __ a _300.000,00 TITLUL II BUNURI SI = SERVICII 42.895.350,00| 3.100.000, 00 45. 3065500) TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.994.594,00 a 16 .994.594, d TITLUL IX ASISTENTA ! DR SOCIALA 3.018.000,00| -300.000, 00 2.718.000,00 TITLUL XI ALTE Fri 59 CHELTUIELI 8-550.000,00 060, 8.550.000,00 Invatamant prescolar , 65.02A.03 . si primar 11.904.207,00 00 11.904.207, 00 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 10.647.272,00 - 0,00, 10.647 272,00 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.256.935,00 0,00 1.256. 935, 00 65.02A.04 Invatamant secundar 53.853.737,00| 2.800.000,00 56.653.737,00 |Invatamant secundar | inferior 14.521.556,00 -100.000,00 14.421.336,00 Invatamant secundar 65.02A.04.02 superior RIN 39.332.401,00 2.900.000,00 ZI 80308 66.02A |Sanatate 30.885.260,00| 300.000,00| 31.185.260,00 01 CHELTUIELI CURENTE 30.885.260,00 300.000,00, 31.185. 260,00 TITLUL I CHELTUIELI DE | 10 PERSONAL, ! 1607757000100 16.077.570,00 TITLUL II BUNURI SI Ă 20 (SERVICII 3.687.890,00 0,00 3.687.890,00 Pagina 18/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) TITLUL VI TRANSFERURI (INTRE UNITATI ALE | 51 9.920.000,00| 300.000,00 10.220.000,00 PUBLICE | TITLUL XI ALTE | 59 CHELTUIELI 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Servicii medicale in i 66.02A.06 unitati sanitare cu 14.045.000,00| 300.000,00 14.345.000,00 E paturi DI MATIA, 66.02A.06.01 Spitale generale 14.045.000,00| 300.000,00| 14.345.000,00 Servicii de sanatate 66.024.08 E Ec 16.840.260,00 0,00 16.840. :260,00 67.02A ci 145.060.259,08| -8.153.015,00| 136.907.244,08 01 e CHELTUIELI CURENTE | 145.060.259,08| -8.109.970,00, 136.950.289,08 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 E RSONAR 31.563.000,00 _133.000,00, 31.696.000,00 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 112.534.249,08| -8.242.970,00 104.291.279,08 TITLUL IX ASISTENTA 7 SOCIALA 565.050,00 0,00 565.050,00 TITLUL XI ALTE | 59 CREIER | 397.960,00 0,00 397.960,00 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84 IN ANUL, 0,00 oa) -43.045,0Q CURENT Lo II III MERE TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII i 85 |PRECEDENTI SI 0,00) -43.045,00 -43.045,00 (RECUPERATE IN ANUL | DE _JCURENT In Ţ ră 67.02A.03 Servicii culturale 70.864.069,08, -1.653.015,00, 66.211.054, 08 Institutii publice de 67.02A.03.04 |spectacole si concerte 33.219.070,00 283715, 00| 32. 935 355, 00 67.02A.03.06 |Case de cultura | 37.549.999,08| -4.369.300 00, 33.180.699, 08 67.02A.03.30 Alte servicii culturale _95.000,00 0,00; 95.000,00 „Servicii recreative si 67.02A.05 _ |sportive _72.791.190,00 -3.500.000,00, 69.291.190,00 67.02A.05.01 26.041.190,00| -3.500.000,00| 22.541.190,00 Intretinere gradini Ă (publice, parcuri, zone i 67.02A.05.03 PE natia sotnii van 46.750.000,00 000 46.750.000,00 de agrement 67. 02A. 06 |Servicii religioase E 370.000, 00 0,00, 370.000,00 Alte servicii în , 67.02A.50 domeniile culturii, 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 „recreerii si religiei PRR IN | 68.02A Asigurari si asistenta 114,300, 920,00, -100.000,00| 114.209.920,00 01. CHELTUIELI CURENTE | 114.309.920,00) -100.000,00| 114.209.920,00 TITLUL I CHELTUIELI DE! 10 PERSONAL 58.785.000,00 000 58.785.000,00 Pagina 19/28

Ţ Influente (Total - | deseurilor i D i Total anteri Total (T1+T2+ Indicator bugetar ELL AA DĂ (T1a+T2a+ T3a+T4a) Total anterior) ta) TITLUL II BUNURI SI 20. E SERVICII 11.971.290,00 BI 713. .000, 00, 12.690.290,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | 51 ADMINISTRATIEI 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 NE __.. PUBLICE DIR RENE DE | TITLUL IX ASISTENTA , 57 SOCIALA | 1218800000 8.000,00, 32.191.000,00 TITLUL XI ALTE 59 CHELTUIELI 10.100.630,00 -827.000,00 9.273.630,00 68.02A.04 Asistenta acordata 5.806.749,00| 50.000,00| 5.856.749,00 ta ____ Persoanelor in varsta lili Asistenta sociala in caz | 68.02A.05 de boli si invaliditati 133.000,00, 69.815.659,00 Asistenta sociala in caz 68.0 .02A.05.02 de invaliditate | 69.682.659,00 | _138.000,00/ . 5, 55500 Asistenta sociala 68. AO .06 (pentru familie si copii 1.771.094,00 2.0000 1. TE. 094,00 68.02A.11 Crese | 10.358. 290 „00, -100.000,00, 10.258. 290,00 68.02A.15 Prevenirea excluderii 26.691.128,00| -139.000,00 26.552.128,00 68.02A.15.01 Ajutorsocial | 17.847.358,00, -219.000,00, 17.628.358,00 68.02A.15.02 . Cantine de ajutor « social 8.843.770,00 VI 80.000,00, 8.923.770,00 Partea aIV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 69.02A PUBLICA, LOCUINTE, 104.850.394,00| 2.466.963,00| 107.317.357,00 DI E SI APE | a a Locuinte, servicii si | : 70.02A dezvoltare publica _61.080.284,00 1466.06300| cal 547. .247,00 01. CHELTUIELI CURENTE 44161.01400| 1.466.963,00, 45.627.977, 00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 428.000,00 0,00 II di 000, 00 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 13.733.01400 1.466.863,00 45.199.977, 00 OPERATIUNI 79 FINANCIARE 16.919.270,00 0,00| 16.919.270,00 "TITLUL XVII 81 RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00| 16.919.270,00 UI CREDITE ! Alimentare cu apasi amenajari hidrotehnice 1-300.000,00 S00.000,00| 4.800.000,00 [70.02A.05.01 Alimentare cu apa 4.300.000,00 500.000,00| 4.800.000,00 Iluminat public si electrificari rurale 15.000-000,00 0,00 15.000.000.06 Alte servicii in domeniul locuintei, n 70.02A.50 serviciilor si 41.780.284,00| 966.963,00, 42.747.247,00 dezvoltarii comunale RI 74.02A Protectia mediului 43.770.110,00| 1.000.000,00, 44.770.110,00 01 'CHELTUIELI CURENTE 43.770.110,00 1.000.000,00| 44.770.110,00 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 43. TIE. 110,00 1.000.000,00 14.770110,00 74.02A.05 Salubritate si gestiunea 43 770,110,00| 1.000.000,00 44.770.110,08 L i Pagina 20/28

D i | Total anteri Influente (Total- Total (T1+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar | (11a+T2a+ T3a+T4a) | “Total anterior) ELE |74.02A.05.01 Salubritate 35.199.460,00 000 35.199.460,00 Colectarea, tratarea si FE II (distrugerea deseurilor | 8 1. 00» .000,00 9.570.650,00 Partea a V-a ACTIUNI 79.02A ECONOMICE | 195.085. 750, 00| 2.684.297,00 197.770.047,00 81.02A Combustibili si energie 50. 000. 000,00| 0, 00, | 50.000.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 50.000.000, 00 E 0,00, 50.000.000, 00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50. .000. 000,00 0,00, 50.000.000, 00 81.02A.06 Energie termica 50. 000. 000,0 00 0,00, 50.000.000,00 [84.02A Transporturi | 145.085.750,00| 2.684.297,00, 147.770.047,00 01 CHELTUIELI CURENTE 145.085.750,00| ' 2. 2.684. 297, 00|. E 147. 770.047,00 TITLUL II BUNURI SI | = ERIE SERVICE 60.085.750,00| 2. Ss. 297,00, 62.770. = „00 40 TITLUL IV SUBVENTII 85. 000.0 000, 00 i 0 00. 85. 000. 000,00 84.02A.03 Transport rutier 145.085.7: 750, 00 |. 2. 2.684. 297, 00, 147.770. 047, 00 [84.02A.03.02 Transport in comun 85.085.750,00 0,00 85.085. 750, ,00 84.02A.03.03 Strazi 60.000.000,00| 2.684.297,00, 62.684.297, 00 | E |Partea a VII-a N IE 96.02A REZERVE, 0,00 0,00 0,00 e EXCEDENTIDEFICIT N N | 8 97.02A Su REZERVE _0,00| 0,00) 0,0 00 98.02A 4] EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02A DEFICIT - 0,00 000, 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE HI II ÎI RI CR 00.01 SE |TOTALVENITURI | 644.100.891,00, -1.192.720,00, 642.908.171, 00 00.02 VENITURI. PROPRII 742.966,63| -95. 918, 00| 647.048, 63 00.03 L VENITURI CURENTE 98.170.173,07 | 118. 066, 00, 98. 288. 239, 07 30.00.01 (C. VENITURI NEFISCALE | 98.170.173,07 118.066,00| 98. 288. 239, 07 'C2. VANZARI DE BUNURI | 33.00.01 (SI SERVICII 98.170.173,07 118.066, „00 98.288.239,07 [36.02A N Diverse venituri 360.154,68 118. 066,00, 478.220,68 Taxa de reabilitare , 36.02A.23 termica 0018468 118.066,00 folia Să |Transferuri voluntare, | , 37.02A altele decat subventiile 78100188 da 97.810.018,39 Varsaminte din 37.02.04 : sectiunea de functionare 97.810.018,39 0,00 ATEGO II. VENITURI DIN 39.00.01 CAPITAL — ISAIA Venituri din 39.02A valorificarea unor 372.595,75 -213.984,00, 158.611,75 bunuri CE [Venituri din vanzarea E 39.02A.03 |locuintelor construite 353.354,89 -213.984,00 139.370,89 din fondurile statului MI INN i Venituri din vanzarea 39.02A.07 unor bunuri apartinand 18.325,86 0,00| 18.325,86 domeniului privat | i Pagina 21/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | (Tla+T2a+ T3a+T4a) Total anterior Influente (Total - | Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 39.02A.10 40.00.01 40.02A 40.02A.16 42.00.01 42.00.02 42.02A.16 42.02A.16.01 42.02A.16.03 42.02A.20 42.02A.65 Subventii de la bugetul | „postaderare Depozite speciale pentru 'constructii de „construinte III. OPERATIUNI „FINANCIARE |Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Sume primite în cadrul mecanismului decontării „cererilor de plată (IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE "ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de |comunicatii in urgenta in sanatate de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 42.02A.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 45.02A (Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate Subventii de la bugetul [Subventii de la bugetul | 915,00 10.216,20 0,00 10.216,20 10.216,20 21.482.235,24 0,00 0,00 216.235,62 21.044.613,00 221.386,62 984.392,74 45.02A.01 45.02A.01.02 Fondul European de Dezvoltare regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anii 984.392,74 984.392,74 (anteriori 21.482.235,24| 0,00 8.187.313,00 8.187.313,00 8.187.313,00 8.105.000,00 3.105.000,00, 5.000.000,00 0,00 0,00 | 82.313,00 bt | 0,00 0,00, 915,00 10.216,20 10.216,20 10.216,20 29.669.548,24 29.669.548,24 29.669.548,24 8.105.000,00 3.105.000,00 5.000.000,00 216.235,62 21.044.613,00 303.699,62 984.392,74 984.392,74 984.392,74 Pagina 22/28

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Tatal anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 48.02A 48.02A.01 48.02A.01.01 48.02A.01.02 48.02A.02 48.02A.02.01 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate în anul | curent 523.081.278,00| -9.2 441.890.584,00 441.758.971,99|-10.3 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 131.612,01 Fondul Social European (FSE) 17.528.594,00| 1.0 -10.349.136,00 84.115,00, 513.797.163,00 431.541.448,00 69.961,00, 431.389.010,99 20.825,00 152.437,01 57.170,00 18.585.764,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent III 48.02A.02.02 48.02.0203 48.02A.03 48.02A.03.01 48.02A.11 48.02A.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anii | anteriori 17.528.594,00 0,00 17.528.594,00 Prefinantare 0,00) 10 56.705,00, 1.056.705,00 Fondul de Coeziune (FC) 62.350.430,00 Sume primite în contul |platilor efectuate în anul curent 'Instrumentul de (Asistenta pentru Preaderare (IPA ID Sume primite în contul 'platilor efectuate în anul curent | 48.02A.11.02 62.350.430,00 739.970,00 7137.023,23 0,00 62.350.430,00 0,00| 62.350.430,00 7.851,00, 747.821,00 | 0,00 737.023,23 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 2.946,77 48.02A.15 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 48.02A.15.01 „curent Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul 571.700,00 571.700,00 CHELTUIELI CURENTE |TOTAL CHELTUIELI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE _644.458.800,00 336.526.820,00 33.857.290,00 financiar 2014-2020 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 'externe nerambursabile aferente cadrului 302.669.530,00 1192.720,00 3.425.830,00 3.415.500,00 7.851,00 10.797,77 571.700,00 571.700,00 | 643.266.080,00 339.952.650,00 37,272.790,00 10.330,00, 302.679.860,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 307.931.980,00 _4.618.550,00 303.313.430,00 Pagina 23/28

| Denumi Total anteri Infl Total-| Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar T3a+T4a) nene tal | AI TITLUL XIII ACTIVE 71 SI NEFINANCIARE 1 284.060.980,00 -4518.550.00, 279.442.430,00 TITLUL XIV ACTIVE 72 FINANCIARE 23.871.000,00 0,00 23.871.000,00 |Partea I-a SERVICII o Iom 50. ZA (PUBLICE E GENERALE 14.278.520,00 0,00 14.278.520,00 Autoritati publice si | 51.02A ERE actiuni e externe 14.278.520,00 __0,00 |, 14.278.520,00 01 CHELTUIELI CURENTE 236.210,00 0,00| 236.210,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 |externe nerambursabile ' 236.210,00 0,00 236.210,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 |. | DI 70 DRE |CHELTUIELI DE CAPITAL _14.042.310,00| 0,00, 14.042. 310, 00 TITLUL XIII ACTIVE 7” NEFINANCIARE - bit |. ue , 14.042.310,00 Autoritati executive si RSR ni 51.02A.01 legislative 14.278. so „00 0,00 14.278.520,00 51.02A.01.03 Autoritati executive | 14 278.5 520,00 0, 00, 14.278.520,00 Partea all-a APARARE, II ORDINE PUBLICA SI | 59.02A SIGURANTA 3.678.970,00 0,00, 3.678.970,00 "NATIONALA | 61.02A Gradina publicasi 3.678.970,00 000, 3.678.970,09 MESE „siguranta nationala | 70 MIEI CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00| 0,00) 3.678.970, 00 TITLUL XIII ACTIVE 7" NEFINANCIARE | 3.678.970,00 0,00, 3.678.970,00 61.02A.03 DI (Ordine publica 3.241.470,00 0,00, 3.241. 470,00 61.02A.03.04 e Politie locala 3.241 1.470, 00 0,00. 3. 241. 470,00 Protectie civila si (protectie contra 61.02A.05 lincendiilor (protectie 437.500,00 0,00 487500,00 SEE civila nonmilitara) Î Partea alll-a 64.02A CHELTUIELI 201.201.020,00| 4.343.680,00| 205.544.700,00 II SOCIAL-CULTURALE | E 65.02A Invatamant 70.038.270,00| -1.690.110,00, 68.348.160,00 01 CHELTUIELI CURENTE 7.488.130,00| -1.410.010,00 6.078.120,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | i 58 externe nerambursabile 7.488.130,00| -1.410.010,00 6.078.120,00 aferente cadrului : financiar 2014-2020 II 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,00 -280.100,00 62.270.040,00 TITLUL XIII ACTIVE | j 71 NEFINANCIARE 62.550.140,00| -280.100,00 robot |Invatamant prescolar 65. ALE si primar 3.701.980,00 0,00 „00 65. 02A.03. 01 ERE Invatamant prescolar | 3.701.980,00 0,00 3.701.980,00 65.02A.04 Invatamant secundar | 66.336. 290, 00| -1.690.110,00| 64.646.180,00 Pagina 24/28

| Influente (Total - : Di i Total anteri Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar (Tla:T2a+ T3a+T4a) | Total anterior) T3+74) Invatamant secundar n inferior II 1212487000 -183.290,00 1184128000 Invatamant secundar superior 54.211.720,00 "10682000 52.704.900,00 66.02A Sanatate 62.220.560,00| 9.115.430,00, 71.335.990,00 01 SE DI CHELTUIELI CURENTE 41.134.280,00 3.415.500,00 44.549.780,00 TITLUL VI TRANSFERURI | INTRE UNITATI ALE | 51 ADMINISTRATIEI 30.857.290,00| 3.415.500,00 34.272.790,00 - IN PUBLICE EEE TITLUL X Proiecte cu E finantare din fonduri | ț 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 0,00 10.276.990,00 aferente cadrului | financiar 2014-2020 DI ua E 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.086.280,00| 5.699.930,00 26.786.210,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 II NEFINANCIARE 1.088.280 5.699.930,00/ 26.786.210,00 Servicii medicale in | 66.02A.06 unitati sanitare cu 62.220.560,00| 9.115.430,00' 71.335.990,00 Paturi - 1 66.02A.06.01 Spitale generale 62.220.560,00 9.115.430,00' 71.335.990,00 67.02A Cultura, recreere si 56.128.530,00| -3.016.170,00, 53.112.360,00 religie DI 01 CHELTUIELI CURENTE 3.634.360,00 0,00) 3.634.360,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | + 51 ADMINISTRATIEI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 PUBLICE _ ! TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | i 58 externe nerambursabile 634.360,00 0,00, 634.360,00 'aferente cadrului = financiar 2014-2020 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL| _52.494.170,00| -3.016.17000, _49.478.000,00 TITLUL XIII ACTIVE A 71 ! NEFINANCIARE 52.494.170,00| -3.016.170,00 49.478.000,00 67.02A03 Servicii culturale 36.267.480,00| -1.616.170,00,_34.651.510,00 Institutii publice de i spectacole ȘI concerte SS -2.193.500,00 33.746.570,00 |67.02A.03.06 |Case de cultura 277.410,00 572.330,00| 849.740,00 67.02A.0330 Alte servicii culturale 50.000,00 5.000,00) 55.000,00 Servicii recreative si 67.02A.05 sportive |. 1840108008 67.02A.05.01 Sport | 7898210,00| -1.400.000,00 6.498.210,00 Intretinere gradini , publice, parcuri, zone 67.02A.05.03 verzi, baze sportive si | 11.962.840,00 0,00 11.962.840,00 IERI de agrement | SRR N d 68.02A si asistenta 12.813.660,00| -65.470,00| 12.748.190,00 — _ sociala TI 01 CHELTUIELI CURENTE 10.031.870,00 3453000, 10.066.400,00 Pagina 25/28 e EI i

Denumirea Total anterior Influente (Total-| Total (T1+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a+T2a+ T3a+T4a) | Total anterior) | T3+T4) ) TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 10.031.870,00 34.530,00, 10.066.400,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CAPITAL, 2.781.790,00| _-100.000,00, 2.681.790,00 TITLUL XIII ACTIVE n NEFINANCIARE 2.781.790,00 -100.000,00 2.681. ode Asistenta acordata SEMZAUA II „persoanelor in varsta | Aa ou Asistenta sociala in caz 68.02A.05 1 lde boli si invaliditati 0,00 345.830,00 Asistenta sociala in caz | 68.02A.05.02 de invaliditate | 345.830,00 00 |Asistenta sociala ana n [pentru familie si copii 941.800,00 0,00 931.500,0) 68.02A.11 Crese 6.591.510,00 -100.000,00 6.491.510,00 68.02.15 so ale excluderii 3.223.420,00| 3.257.950,00 68.02A.15.01 Ajutor social | 2.759.620,00, 0,00, 2.759.620,00 |68.0 .02A.15.02 'Cantine de ajutor social 463.800,00 34.530, 00. 498.330,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 69.02A PUBLICA, LOCUINTE, 89.672.920,00| -851.210,00| 88.821.710,00 "MEDIU SI APE MA DE | ni Locuinte, servicii si Î , 70-02A dezvoltare publica 87.427.780,00| -1.000.000,00| 86.427.780,00 01 . (CHELTUIELI CURENTE 68.097.430,00 100.000,00 68. 197. 130,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 1 58 externe nerambursabile 68.097.430,00 100.000,00 68.197.430,00 aferente cadrului |financiar 2014-2020 E 70 CHELTUIELI DECAPITAL, 19.330.350,00| -1.100.000,00 18.230.350,00 TITLUL XIII ACTIVE N" NEFINANCIARE 19.330.350,00| -1.100.000,00| 18.230.350,00 70.02A.03 NINE Locuinte 74.951.590,00| -1.000.000,00' 73. 951. 590, 00 Dezvoltarea sistemului 70.02A.03.01 |de locuinte 40515000 73. i ae Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice _ __ 8.000,00 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 3.515.000,00 0,00, _3.515.000,00 Iluminat public si 70.02A.06 electrificari rurale II 0,00 051 5 op Alte servicii in i "domeniul locuintei, | A 70.02A.50 iserviciilor si 6.909.300,00 0,00 6.909.300,00 (dezvoltarii i comunale LL E SN E [74.02A II Protectia mediului 2.245.140,00) 148.790,00, 2.393.930,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 1.134.000,00 0,00 1.134.000, 00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile | 1.134.000,00 0,00 1.134.000,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 Pagina 26/28

Di i Total ant Influente (Total - | Total (T1+T2+ Înslicatar bugetar indicata ui | Ta: | SERIE | T3+T4) 70 1 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 111. 140,00) 148.7 790,00 1.259.930,00 "TITLUL XIII ACTIVE 71 II NEFINANCIARE a 1.111.140,00 148.790,00 1.259.930,00 "Reducerea si controlul a poluarii 955.130,00 148.79 790,00 1, ul 920,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea 981.010,00 0,00 981.010,00 , deseurilor di, 74.02A.05.01 Salubritate 531.010,00 000 531.010,00 Colectarea, tratarea si 74.02A.05.02 RE _ distrugerea deseurilor 450.000,00 lil 450.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 0,00 __- a, Partea a V-a ACTIUNI | dt |ECONOMICE 335.627.370,00 lina 330.942.180, 00 81.02A Combustibili si energie 98.267.860,00 0,00 98.267.860,00 01 CI HELTUIELI CURENTE 73.346.880,00 0,00 73.346.880,00 TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri bă 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 0,00 73.346.880,00 aferente cadrului | ; DI _ financiar 2014-2020 III III : 70. CHELTUIELI DE CAPITAL| 24.920.980,00 0,00 24.920:980,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 (NEFINANCIARE 1.049.980,00 0,00 1.049.980,00 TITLUL XIV ACTIVE , 72 FINANCIARE 23.871.000,00 | 000, 28.71.0000 81. 02A. 06. IRENE Energie termica 98.267.860,00 0,00, 98.267.860,00 BLA "Transporturi | 237.359.510,00| -4.685.190,00, 232.674.320,00 a __|CHELTUIELI CURENTE 131.423.660,00| 1.285.810,00, 132.709.470,00 (TITLUL X Proiecte cu 'finantare din fonduri , 58 lexterne nerambursabile | 131.423.660,00| 1.285.810,00| 132.709.470,00 aferente cadrului | UE financiar 2014-2020 E 70 DI (CHELTUIELI DECAPITAL| 105.935. 850,00| 99.964.850,00 TITLUL XIII ACTIVE 7 SEE NEFINANCIARE luai -5.971.000,00 99.964.850,00 84.02A.03 Transport rutier 237.359.510,00| -4.685.190,00, 232.674. 320, 00 84. 02A.0 03.1 01 Drumuri si poduri 23.802.810,00 0, „00 , 23. 802. 810, „00 84. 02A.0 03.02 Transport in comun 144.702.520,00 314. 810, 00 145. 017. 330, 00 84.02A.03.03 Strazi 68.854.180,00 5. 000. 000,00, 63.854.180,00 Partea a VII-a | 96.02A REZERVE, 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT/DEFICIT | IEEE A. 97.02A REZERVE N 0, 00 . 0,00 RE 0,00 98.02A EXCEDENT 0, 00 0,00, 99.02A DEFICIT 357. 909, 00 0,00| 357.909,00 Pagina 27/28

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu Steliana Stanciu Pagina 28/28

Atasament: ANEXA_NR._2_-_BUGET_DE_VENITURI_PROPRII_SURSA_2E.pdf

Raport buget ANEX A NR. Sursa de finantare: 02E | Totalanterior | Influent Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar | | Total Ta E | | T3a+T4a) anterior) SECTIUNEA TOTAL e IEEE DI MEN RE 00.01 |TOTAL VENITURI 46. 871.11 108, 00 |-653.450, 00| 00.02 | IL VENITURI CURENTE |46.419.822,00 753.450 00 £ 45.666.372,00 16.00. 03. |C. VENITURI NEFISCALE |46.419.822,00 -153. 450, 00| 45. .666.372,00 16. 00 MI C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 1.899. 485, 00, -105 200,00 1, 794, 285,00 30.02E DI (Venituri din proprietate [1 899.48 485, 00 -105.200, 1.794.285,00 Venituri din concesiuni si | SOARE II închirieri 1.535. 45,0 - -105.200, 0 a 245,00 Alte venituri din concesiuni si | 30.02E.05.30 inchirieri de catre institutiile | 1.535.445,00 -105.200,00, 1.430.245,00 | publice m) 30.02E.50 m venituri din proprietate | 364.040,00| 0, 00 364. 040,00 00 E tinta E E E PI | tii A 31.00.01 ICE SI 44.520.337 7,00 -648.250,00 43.872.087,00 _ SERVICII cinici a titi TI |Venituri din prestari de servicii si 3302E lalte activitati 43.221.497, 00| 12510240, 00 |Taxe si alte venituri in | 33. RECE DI invatamant 87 714.770, 00| 0, A SR 770,00 33.02E.08 |Venituri din prestari de servicii | 160.400, 00 60.000,00, 220.400,00 [Contributia elevilor si studentilor 33.02E.14 pentru internate, camine si 22.686.260,00' 0,00, 22.686.260,00 PI __ cantine DN DIN | II "Venituri din valorificarea | | 33.02E.16 produselor obtinute din | 5.500,00 0,00 5.500,00 |activitatea proprie sau anexa | | SE aa — aerieni mp Iara Venituri din organizarea de | : cursuri de calificare si conversie | | 33.02E.17 profesionala, specializare si 357.500,00| 00 perfectionare | | DI DI |Venituri din serbari si spectacole | | | : 33.02E.19 scolare, manifestari culturale, 988.500,00 -284.500,00 704.000,00 |artistice si sportive | | Alte venituri din prestari de 33.02E.50 servicii si alte activitati 10.308.567 0 4 -486.750,00, 9. E 00 35.02E „Amenzi, penalitati si confiscari 14, 000, 00. DI 0,00, _14.000,00 Alte amenzi, penalitati si | | 35.02E.50 confiscari 14.000,00 __ 14000, „00 36.02E Diverse venituri | 1.033.900,00, _0,00| 1.033.900,00 36.02E.50 |Alte venituri | 1.033.900,00 0,00, 1.033.900,00 37.02E 37.02E.03 37.02E.04 37.02E-01 Transferuri + voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari | 178. 940,00, 63. 000, 00, 241. 940, 00 |Varsaminte din sectiunea de | | (functionare pentru finantarea | | | sectiunii de dezvoltare a | -206.500,00| 90.500,00' -116.000,00 bugetului de venituri proprii si | | subventii 250.940,00| 63.000,00 313.940,00 | i functionare 116.000,00 | | ALI re | | _ | Varsaminte din sectiunea de | 206.500 00) -90.500,00 Pagina 1/7

| Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar er crotal Total Pr T3a+T4a) anterior) 37.02E.50 Alte transferuri voluntare 72.000,00 0,00 72.000,00 39.00.01 II VENITURI DIN CAPITAL | 451.286, 00 100.000,00, 551.286,00 39.000: DN HI VENITU AL | 451.286,00, 00,00 40.02E eur ATENA 0,00, 100.000,00, 100.000,00 Sume utilizate din excedentul E DESIRE 40.02E.15 anului precedent pentru 0,00| 100.000,00| 100.000,00 efectuarea de cheltuieli | ) IE Sume utilizate de administratiile E DEE O 40.02E.15.01 Ca e at ana de 0,00) 100.000,00) 100.000,00 functionare 41.02E | ! ) 451.286,00 000 451.286, „00 |Sume din excedentul anului Ip A 41.02E.06 (precedent pentru acoperirea 451.286,00 0,00' 451.286,00 golurilor temporare de casa | | : : TOTAL CHELTUIELI 46.871.108,00 -653.450,00 46.217.658,00 01 IE CHELTUIELI CURENTE |46.664.608,00 -556.238 00 46.108.370,00 10 TITLUL! CHELTUIELI D DE (11.637.100 00395, 00, 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII |34.587.508,00 -555.239,00 34.032.269,00 57 (TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000, 00, 000, 371.000,00 59 n TITLUL XI ALTE CHELTUIELI _69.000,00| 0,00| 69.000,00 0 CHELTUIELI DECAPITAL | 206.500,00, -90.500,00| 116.000,00 71 TITLUL XII REA 206.500,00 -90.500,00| 116.000,00 n |PLATI EFECTUATE IN ANII [ | 84 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 0,00| 6.712,00) 6.712,00 ANUL CURENT | II TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN 85 |ANII PRECEDENTI SI 0,00) -6.712,00| 6.712,00 RECUPERATE IN ANUL CURENT 64.02E | ROZE A TIT 46.871.108,00 -713.450,00 46.157.658, 00 65.02E |Invatamant II 42.053.400,00 0,00/42.053.400,00 01 CHELTUIELICURENTE 42.027.40000, 0,00 42.027.400, 00 10 E DE 11.347.100,00 0,00 11.347.100,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII |30.240.300,00 0,00 00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 371.00000| 000| 371.000,00 59 TITLULXI ALTE CHELTUIELI 69.000,00 0,00) 69.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.000,00 0,00) 26.000,00 71 AAA 26.000,00 0,00, 26.000,00 65.02E.03 Invatamant prescolar si primar 20.486.700,00 0,00 20.486.700,00 65.02E.03.01 “Invatamant prescolar 13.919.000,00 0,00 13.919.000,00 |65.02E.03.02 Invatamant primar 6.567.700,00|. 0,00 6.567.700,00 65.02E.04 Invatamant secundar 16.913.800,00| 0,00 16.913.800,00 65.02E.04.01 Invatamant secundar inferior T 4.259.600,00 0,00. 4.259.600,00 [65.02E.04.02 Invatamant secundar superior 12.552.200,00 0,00,12.552.200,00 Pagina 2/7

Totalanterior | Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1a+T2a+ (Total - Total ua T3a+T4a) anterior) 65.02E.04.03 Invatamant profesional | 102.000,00, 0,00) 102.000, „00 65.02E.05 Invatamant postliceal | 2.447.700,00, 0, n, 2.447. 700, 00 Servicii auxiliare pentru 65.02E.11 educatie 2.205.200,00 0,00| 2.205.200,00 PP EEE - 65.02E.11.03 OT si cantine pentru 2.205.200,00 0,00 2.205.200,00 67.02E _|Cultura, recreere sireligie | 4.817.708,00 -713.450,00 4.104.258,00 01 CHELTUIELI CURENTE 4.637.208,00 4.020.970,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 E PERSONAL 290.000,00 -999,00, O 20 : TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.347.208,00|-615.239,00 3.731.969,00 09. CHELTUIELI DE CAPITAL _180.500,00 -90.500 „00| 90.000,00 TITLUL XIII ACTIVE n NEFINANCIARE -90,50000 20.000,09 (PLATI EFECTUATE IN ANII 84 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 0,00, -6.712,00 -6.712,00 ANUL CURENT | | i TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN - 85 ANII PRECEDENTI SI 0,00, -6.712,00 -6.712,00 O RECUPERATE IN ANUL CURENT | 67.02E.03 INN Servicii culturale | 2.665.700, 00 369." 700,00| 2. 296.000,00 Institutii publice de spectacole [67.02E.03.04. si concerte Jr 50, ,00 -369.700,00| 1.346. 000, 00 67.02E.03.06 Case de cultura | 950.000, 00: 0,00) 950.000, 00 67.02E.05 ___|Servicii recreative si sportive | 2.152.008,00 -343.750,00 1.808.258,00 67.02E.05.01 EEE Sport | 2.152.008,00 -343.750,00 1. 808. .258, „00 Partea a IV-a SERVICII SI PT IE: 69.02E DEZVOLTARE PUBLICA, 0,00, 60.000,00 60.000,00 LOCUINTE, MEDIU SI APE _— RL —_ = = ţ Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02E publica 0,00 50.000,00 60.000,00 01 |CHELTUIELI CURENTE | 0,00| 60.00000) 60.000,06 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00) 60.000,00' 60.000,00 Alte servicii in domeniul , 70.02E.50 locuintei, serviciilor si 0,00 60.000,00 60.000,00 RE dezvoltarii comunale | E a Partea a VII-a REZERVE, | at BSE EXCEDENT/DEFICIT oma 0,00 0,00 97.02E . . REZERVE - 0,00 0,00 0,00 98.02E EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02E DEFICIT 0,00 0,00, 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE III 00.01 _|TOTAL VENITURI 416.664.608,00 -562.950,00 46.101.658,00 00.02 1. VENITURI CURENTE 46.213.322,00 -662.950,00 45.550.372, 00 16.00. 03. C. VENITURI NEFISCALE [46.213. 322,00|-662.950,00|45.550.372,00 16.00.04 'C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.899.485,00|-105.200,00, 1.794.285,0Q Pagina 3/7

| ţ Totalanterior Influent : Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | (Total. Total PER T3a+T4a) anterior) 30.02E DI Venituri din proprietate | _1.899.485,00 -105.200,00, 1.794.285,00 Venituri din concesiuni si 30. ZE OS ! inchirieri MERA 0 una one „00 Alte venituri din concesiuni si 30.02E.05.30 inchirieri de catre institutiile 1.535.445,00|-105.200,00| 1.430.245,00 | publice | DI 30.02E. 50 Alte venituri din proprietate 364.040,00 0,00 | 364.040,00 'C2. VANZARI DE BUNURI SI | Oa SERVICII 14.313.857,00 -557.750,00, RES „Venituri din prestari de servicii si | 33.02E alte activitati 43.221.497,00|-711.250,00 | 42.510.247,00 Taxe si alte venituri in | 33 az, 05 IN (invatamant 8.714.770,00 0,00, 8.714.770,00 33. 02E.08 'Venituri din prestari de servicii 160.400,00 60.000,00 220.400,00 [Contributia elevilor si studentilor | | : 33.02E.14 pentru internate, camine si 22.686.260,00 0,00| 22.686.260,00 cantine LL Venituri din valorificarea 33.02E.16 'produselor obtinute din 5.500,00: 0,00 5.500,00 activitatea proprie sau anexa 1 |Venituri din organizarea de | | (cursuri de calificare si conversie 33.02E.17 profesionala, specializare si 357.500,00 0,00 357.500,00 perfectionare j DI INI : Venituri din serbari si spectacole 33.02E.19 |scolare, manifestari culturale, 988.500,00 -284.500,00 704.000,00 'artistice si sportive a | LA 33.02E.50 Alte venituri din prostiride 10.308.567,00 -486.750 00 9.821.817,00 NM RENI servicii si alte activitati lolita „d 35.02E penalitati: si confiscari DU 14.000,00 0,00| |. 14.000,00 Alte amenzi, penalitati si |confiscari 14.000,00 e 14.000,00 36-02 Diverse venituri | 1.033.900,00, 0,00, 1.033.900,00 36.02E.50 Alte venituri | 1.033.900,00, 0,00 1.033.900,00 |Transferuri voluntare, altele |decat subventiile 44.440,00| 153.500,00 „101 37.02E.01 EN Donatii si sponsorizari 178.940,00 63.000,00 241.940,00 „Varsaminte din sectiunea de | functionare pentru finantarea 37.02E.03 |sectiunii de dezvoltare a -206.500,00| 90.500,00, -116.000,00 bugetului de venituri proprii si _ _______ subventii - 37. 02E. 50 n Alte transferuri voluntare 72.000,00 0,00! 72, 000, 00 39.00. 01 a Il. VENITURI DIN CAPITAL 451.286,00) 100.000,00, 551.286,00 Incasari din rambursarea ME EN imprumuturilor acordate 0,00 100.000,00 Sume utilizate din excedentul | , 40.02E.15 (anului precedent pentru 0,00 100.000,00 100.000,00 DI III efectuarea de cheltuieli IE Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului 40.02E.15.01 precedent pentru sectiunea de 0,00 100.000,00 100.000,00 functionare 41.02E 451.286,00 0,00, 451.286,00 Pagina 4/7 | ţ | ţ ţ Îi i

Total anterior Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ (Total - Total T3a+T4a) anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) Sume din excedentul anului 41.02E.06 precedent pentru acoperirea 451.286,00 0,00 451.286,00 golurilor temporare de casa | | | | "TOTAL CHELTUIELI 46.664.608,00 -562.950,00 46.101.658,00 01 _ |CHELTUIELI CURENTE ,46.664.608,00 -556.238,00 46.108.370,00 10 ȚIILULI CHELTUIELI DE |11.637.100, 00, 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.587.508,00 -555.239, 00 34. 032.269,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 371.000,00 0.00, 371.000,00 59 ALTE CHELTUIELI, 69.000,00 000 69.000,00 |PLATI EFECTUATE IN ANII | 84 (PRECEDENTI SI RECUPERATE IN | 0,00) -6.712,00| -6.712,00 |ANUL CURENT | "TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN | PI E 85 ANII PRECEDENTI SI 0,00 6.712,00) 6.712,00 RECUPERATE IN ANUL CURENT | : 64.02E SOCIALCULTURALE 46.664.608,00 -622.950,00 46.041.658,00 65.02E |Invatamant 0,00 42.027.400,00 01 |CHELTUIELI CURENTE - 42.027.400,00,0,00,42.027.400,00 10 TITLUL! CHELTUIELI DE 11.347.100,00 0.00) 11.347.100,00 20 TITLULIIBUNURISISERVICII |30.240.300,00, 0,00! 30.240.300,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 371.000,00, 0,00, _371.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00, [65.02E.03 | Invatamant prescolar si primar 20.486.700, 00) 65.02E.0301 Invatamant prescolar /13.919.000,00 0, 00 18. 919.000.00 65.02E.03.02 Invatamant primar 6.567.700,00, 0,00, 6.567.700,00 65.02E.04 | Invatamant secundar - __|16.887.800,00, 0,00 16.887.800, 00 65.02E.04.01 Invatamant secundar inferior 4. 259. 600, 00. 0,00 4. 259. 600, 00 65.02E.04.02 Invatamant secundar superior 12.526.200, 00. 0,00 12.526.200,00 65.02E.04.03 Invatamant profesional | 102.000,00. 000 102.000,00 65.02E.05 | Invatamant postliceal | 2.447700,00, 0,00 2.447.700,00 65.02E.11 (Servicii pentru | 2.205.200,00 0,00, 2.205.200,00 65.02E.11.03 si cantine pentru 2.205.200,00 0,00) 2.205.200, 00 67.02E Cultura, recreere si religie 4.637.208,00 -622.950,00 4.014.258,00 04 |CHELTUIELI CURENTE | 4.637.208,00 -616.238,00, 4.020. 97, 00 10 E pare DE | 290.000,00| -999,00| 289.001,00 20. TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.347.208,00 -615.239,00| 3.731.969,00 FI PLATI EFECTUATE INANIE | aa 84 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 000 6.712,00 6.712,00 ANUL CURENT |TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN 85 ANII PRECEDENTI SI 000 671200 6.712,00 (RECUPERATE IN ANUL CURENT | | Pagina 5/7

Total anteri Influente | Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar m (Total Total Ton a T3a+T4a) anterior) 67.02E.03 Servicii culturale 2.485.200,00 -279.200,00, 2.206. 000, 00 Institutii publice de spectacole | 67.02E.03.04 si concerte 1 1.535.200,00|-279.200,00, 1.256.000, 00 67.02E.03.06 Case de cultura 950.000,00 0,00 950.000 00 67.02E.05 DI Servicii recreative si sportive | _2.152.008,00 -343.750,00| 1 808.258,00 67.02E.05.01 Sport | 2.152.008,00 -343.750,00, 1.808.258,00 Partea a IV-a SERVICII SI TA 69.02E DEZVOLTARE PUBLICA, 0,00| 60.000,00 60.000,00 DI RIN LOCUINTE, MEDIU SI APE DI Locuinte, servicii si dezvoltare | 70.02E IE publica 0,00: 60.000,00 | 60.000,00 01 "CHELTUIELI C CURENTE 0,00 60. 000, 00 60. 000, 00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00, 60.000 „00 60.01 000, 00 Alte servicii in domeniul 70.02E.50 locuintei, serviciilor si 0,00, 60.000,00 60.005,00 dezvoltarii comunale | | ui. E Parteaa VII-a REZERVE, |. | aa 96.02E EXCEDENT [DEFICIT - LL 0,00 0,00 0,00 97.02E REZERVE 0,00 0,00, 0,00 EXCEDENT 00,000 0,00 99.02E _ DEHOT 0,00, 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE ŢI NN 00.01 TOTAL VENITURI | 206.500,00/ -90.500,00, 116.000, 00 00.02 I. VENITURI CURENTE. 206. 500, 00 -90.500,00: 116. 5.000, 00 16. 00. 03 |C. VENITURI NEFISCALE | 206.500,00| -90.500,00| 116.000, 00 C2. VANZARI DE BUNURI SI | 31.00.01 III SERVICII - : -90.500,00 util Transferuri voluntare, altele 37.02E decat subventiile — 206.500,00 -90.500,00| 116.000,00 Varsaminte din sectiunea de And 37.02E.04 functionare a 116.000,00 TOTALCHELTUIELI 206.500,00) -90.500,00| 116.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 206.500,00| -90.500,00| 116. 000, 00 TITLUL XIII ACTIVE 7" NEFINANCIARE 206.500,00) -90.500,00| 116.000,06 [n [Partea a III-a CHELTUIELI aan an an san an) 118 006 E 64.02E AL-CULTURALE 206.500,00| -90.500,00| 116.000,00 65.02E Invatamant 26.000,00 0,00 26. 000, 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.000,00 0,00| 26. 000 „00 TITLUL XIII ACTIVE | 71 RE „NEFINANCIARE II 26.000,00 0,00 26.000,00 65.02E.04 Invatamant secundar 26.000,00 0,00 26.000,00 65.02E.04.02 Invatamant secundar superior 26.000,00 0,00 26.000,00 6702E Cultura, recreere sireligie | 180.500,00| -90.500,00 90.000,00 Pagina 6/7

| Total anterior Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ (Total - Total E , T3a+T4a) anterior) 0 RE _ |CHELTUIELI DE CAPITAL 180.500,00| -90.500,00 90.000,00 TITLUL XIII ACTIVE | 7" - NEFINANCIARE e dan 67.02E.03 Servicii culturale , 180.500,00 -90.500,00 90.000,00 Institutii publice de spectacole 67.02E.03.04 si concerte 180.500,00| -90.500,00 90.000,00 96.02E Partea a VII-a REZERVE, | 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT/DEFICIT | 97.02E REZERVE II 0,00| 000 0,00 9802E EXCEDENT 0,00 000| 0,00 99.02E DEHOIT 0,00 0,00 0,00 | PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu Steliana Stanciu Pagina 7/7

Atasament: ANEXA_NR._3_-_BUGET_DE_VENITURI_PROPRII_SURSA_2F.pdf

Raport buget Sursa de finantare: 02F ANEX NE 3 Total anterior | ron ind: ; | Îor mg te (Total-| Total (T1+T2 Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar | SIE SUI RI o și DE + SECTIUNEA TOTAL | DI 00.01 'TOTAL VENITURI | 689.276.984,00. 95.316.500, 00, 784.593.484,00 00.02 1. VENITURI CURENTE |443.892.444,00, 34.301, 000, 00 478.193.444,00 16.00.03 Cc. VENITURI NEFISCALE |443.892.444,00 34.301.000,00 (478.193 444, 00 C1. VENITURI DIN | 16.00.04 ” PROPRIETATE 217.700,00 10.250,00 227.950,00 30.02F Venituri din proprietate 217.700,00 10.250,00 227.950,00 |Venituri din concesiuni si | DURE (închirieri | 158.700,00 ladă 158.700,00 Alte venituri din concesiuni | 30.02F.05.30 si inchirieri de catre 158.700,00 0,00 158.700,00 institutiile publice 30.02F.50 Alte venituri din proprietate 59.000,00 10.250,00| 69.250,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI | Ga 31.00.01 |SERVICII 443.674.744,00 34.290.750,00 477.965.494,00 |Venituri din prestari de az AA NI 33.02F servicii si alte acâvitati |441.838.484,00 34.190.750,00 476.029.234,00 * + RE ES | [ X 33.02F.08 Venituri din prestari de | 2.610.960,00| 250.000,00| 2.860.960,00 - __Jservicli _ RI - __ 33.02F.20 - Venituri din cercetare | 80.000,00 0,00, 80.000,00 Venituri din contractele 33.02F.21 (incheiate cu casele de 298.557.524,00 30.240.750,00 328.798.274,00 |asigurari sociale de sanatate | | „Venituri din contractele |incheiate cu directiile de | 33.02F.30 |sanatate publica din sume |189.420.000,00 3.700.000,00/ 143.120.000,00 alocate de la bugetul de stat | | Alte venituri din prestari de | i 33.02.50 servicii si alte activitati | 1.170.000,00 0,00, 1.170.000,00 36.02F _|Diverse venituri | 600.000,00 9 00, 600. 000, 00 36.02F.50 Alte venituri _600.000,00| 0 „00| 600. -000, 00 Transferuri voluntare, altele | | | 37.02F decat subventiile 1.236.260,00/ 100.000,00| 1.336.260,00 37.02F.01 Donatii si sponsorizari | 766.400,00, 100.000,00 866. 400, 00 Varsaminte din sectiunea de | functionare pentru | | 37.02F.03 finantarea sectiunii de -2.263.750,00| -250.000,00 -2.513.750,00 dezvoltare a bugetului de | A venituri proprii si subventii | | 'Varsaminte din sectiunea de | | 37.02E. 0 fanctioriare 2680 250.000,00| 2.513.750,00 37.02F.50 |Alte transferuri voluntare 469.860,00 dese IA 469.860,0 00 |SUBVENTII DELA ALTE | 42.00.02 (NIVELE ALE 231.789.540,00 251.580.040,00 (ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | E az iii in 42.02E Subventii de la bugetul de | 2.172.250,00 |stat | 8.230.000,00, 10.402.250,00 Pagina 1/7

Indicator bugetar ' Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 42.02F.70 42.02F.82 43.02F 43.02F.10 43.02F.14 43.02F.16 43.02F.16.01 43.02F.33 43.02F.40 46.02F 46.02F.04 48.02F 48.02F.01 48.02F.01.01 48.02F.01.02 48.02F.02 Subventii de la bugetul de |stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare |2014-2020 Sume alocate pentru stimulentul de risc 2.172.250,00, 0,00 7.275.000,00 __|Alte sume primite de la UE Subventii de la alte administratii 229.617. 290, 00, 11.560.500,00 Subventii de la bugetele | |locale pentru finantarea | cheltuielilor curente in domeniul santatii “Subventii dela bugetul local / finantarea |cheltuielilor de capital din domeniul santatii Sume din bugetul de stat | catre bugetele locale pentru / 'finantarea investitiilor in sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Fondului national unic de pentru acoperirea cresterilor | salariale Sume alocate pentru de risc (Subventii din bugetul ! | 10.200.000,00 | 30.857.290,00' 0,00 0,00 3.105.000,00 asigurari sociale de sanatate '188.560.000, e 6.000.000,00, 0,00' 2.145.000,00 0,00 310.500,00 3.105.000,00 733.000,00, _0,00 9.447.250,00 955.000,00 241.177.790,00 10.200.000,00 31.167.790,00 3.105.000,00 3.105.000,00 194.560.000,00 2.145.000,06 733.000,00 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 733.000,00| 12.862.000,00 0,00 41.225.000,00 7133.000,00 54.087.000,00 Fondul European de 'Dezvoltare Regionala (FEDR) 8.380.290,00, 41.225.000,00 „curent |Sume primite in contul 'platilor efectuate în anul Sume primite în contul | platilor efectuate în anii anteriori Fondul Social European (ESE), 8.180.290,00 200.000,00| 960.160,00 41.225.000,00 0,00 0,00, 49.605.290,00 49.405.290,00 200.000,00 960.160,00 Pagina 2/7

Total anteri Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar HI ATI | Sume primite în contul | 48.02F.02.01 platilor efectuate în anul 407.610,00 0,00 407.610,00 DE _curent DE ME DI FER e Sume primite în contul | 48.02F.02.02 platilor efectuate în anii 552.550,00 0,00 552.550,00 ERIN anteriori Instrumentul de Asistenta Fata UFĂ TD 3.52155000 | 000 3.521.550,00 |Sume primite în contul 48.02F.11.01 platilor efectuate în anul 3.472.370,00 0,00| 3.472.370,00 E curent N E SINE DN AN DI Sume primite în contul 48.02F.11.02 'platilor efectuate în anii 49.180,00 0,00 49.180,00 __ |anteriori _ TOTAL CHELTUIELI 689.276.984,00 95.316.500,00 784.593.184,00 01 CHELTUIELI CURENTE 656.155.944,00 91.651.000,00747.806.944,00 10 (TITLUL! CHELTUIELI DE |135.425.000,00_6.450.000,00 441.879.000,00 NNE ME rr pt MII __ — 20 BUNURTSI 239.770.694,00 PI TITLUL X Proiecte cu = finantare din fonduri ) 58 externe nerambursabile | 15.767.250,00 48.500.000,00| 64.267.250,00 aferente cadrului financiar , 2014-2020 59 a TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00) 1.890.000,00, 1.890.000,00 0 ____ |CHELTUIELI DECAPITAL | 33.121.040,00| 3.665.500,00 36.786.540,00 n [ITI CIV | 33.121.040,00| 3.665.500,00| 36.786.540,00 64.02F SOCIAL CULTURALE FI! |689.276.984,00 95.316.500,00 784.593.84,00 66.02E |Sanatate |689.276.984,00 95.316.500,00 784.593.484,00 01. CHELTUIELI CURENTE 656.155.944,00 91.651.000,00| 747.806.944,00 10 (PERSONAL PE |435.429.000,00 6.450.000,00 441.879.000,00 20 EREI BUNURI SI 204.959.694,00 34.811.000,00 239.770.694,00 O TITLUL X Proiecte cu | i finantare din fonduri | | i i 58 externe nerambursabile 15.767.250,00|48.500.000,00, 64.267.250,00 aferente cadrului financiar | 2014-2020 RE 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00 1.890.000,00, 1.890.000,00 93. SULA „n Ă | 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.121.040,00 3.665.500,00 36.786.540,00 71 ARII ACTIVE 33.121.040,00 3.665.500,00 36.786.540,00 66.02F.06 cu unitati 629 276.984,00 95.316.500,00 784.593.484,00 66.02F.06.01 Spitale generale 689.276.984,00 95.316.500,00 784.593.184 06 Eno (Partea a VII-a REZERVE, Tr MI 96.02F 'EXCEDENT/DEFICIT 0,00 00 0,00 Pagina 3/7

| Total anterior Influente (Total - ai i | Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar a Total anterior) | oi LEI + 97.02E JREZERVE 000 0 00| 0,06 [98.02F DI EXCEDENT E DI 0,00, A 0 00 0,00 99.02F DEFICIT 000 2 0 0,00 [SECTIUNEA FUNCTIONARE) II 00. 01 TOTAL VENITURI 640. 388.694, 00| 43.15: 151.000, 00 683. 539. 694,0 00 00.02 JL VENITURI CURENTE 441. 628. 694, 00 34.05 051.000 00, 475. 679. 694,00 16.00.03 IC. VENITURI NEFISCALE 441. 628. 694, 00, 34.051.000,00 475.679.694,00 Ir E VINE at a = re te C1. VENITURI DIN PROPRIETATE SII dul i 10.250, a 227.950,00 30.02F a Venituri din proprietate E 217.700,00| 1 10. 250 00, 227. 7.959, 00 Venituri din concesiuni si | SURE inchirieri 158.700,00 0,00 BE 158.700,00 Alte venituri din concesiuni | hd 30.02F.05.30 si inchirieri de catre 158.700,00 0,00 158.700,00 institutiile publice DEEE EEE |. 30.02F.50 Alte venituri din proprietate 59.000,00 10.250, 00, 69.250, a 31.00.01 C2, VANZARI DE BUNURI SI 441.410.994,00 34.040.750,00 475.451.744, 00 SERVICII e NEI | Venituri din prestari de | 33.02F servicii si alte activitati 41 RBA OO 34.190.750, 00 476.029.234, 00 33.02F.08 |Venituri din prestari de 2.610.960,00, 25000000, 2.860.960,00 - d Pal CL 33.02F.20 Venituri din cercetare 80.000,00 - 0,00, 80.000,00 (Venituri din contractele | 33.02F.21 incheiate cu casele de |298.557.524,00 | 30.240.750,00| 328.798.274,00 : II „asigurari sociale de sanatate | N Venituri din contractele | incheiate cu directiile de 33.02F.30 sanatate publica din sume 139.420.000,00, 3.700.000,00 143.120.000,00 - alocate de la bugetul de stat DI i venituri din prestari de 33.02F.50 servicii si alte activitati 1.170.000,00 0,00 1.170.000, 00 36.02F Diverse venituri 600.000,00 0,00| 600. 000, 00 36.02F.50 alte venituri 600.000,00 0,00| 600. 0.000, 00 Transferuri voluntare, altele | ldecat subventiile -150.000,00 -1.177.490,00 37.02F.01 Donatii si sponsorizari 766.400,00 100.000,00 _866.400,00 Varsaminte din sectiunea de | functionare pentru 37.02F.03 finantarea sectiunii de -2.263.750,00| -250.000,00| -2.513.750,00 dezvoltare a bugetului de | 1 |venituri proprii si subventii 1 37.02F.50 Alte transferuri voluntare 469.860,00 0.00) 469.860, 00 SUBVENTII DELA ALTE 42.00.02 NIVELE ALE '198.760.000,00 9.100.000,00. 207.860.000,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE | 42.02F Suoventii de la bugetul de 000, 955.00000, 955.000,00 no | Sume alocate pentru [n a 42.02F.82 stimulentul de risc a 955.000,00 Subventii de la alte | 43.02F administrati 198.760.000,00' 8.145.000,00 | 206.905.000,00 Pagina 4/7

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) Subventii de la bugetele locale pentru finantarea 43.02F.10 CTE 0,00) 10.200.000,00 domeniul santatii | Subventii din bugetul | Fondului national unic de | ; 43.02F.33 asigurari sociale de sanatate |188.560.000,00, 6.000.000,00|194.560.000,00 pentru acoperirea cresterilor | DI salariale . Sume alocate pentru 43.02F.40 stimulentul de risc 0,00 2.145.000,00 2.145.000,00 | 640.388.694,00 43.151.000,00, 683.539.694,00 01. |CHELTUIELI CURENTE __|640.388.694,00 43.151.000,00| 683.539.694,00 I CHELTUIELI DE | , A 10 PERSONAL CI |435.429.000,00 6.450.000,00 441.879.000,00 'TITLUL II BUNURI SI | OI, 20 SERVICII 204.959.694,00 | 34.811.000,00 239.770.694,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00, 1.890.000,00, 1.890.000,00 i n (Partea a II-a CHELTUIELI | Laz 1 N 64.02F _|SOCIAL-CULTURALE 610.388.694,00 43-151.000,00 683.539.694,00 66.02F Sanatate 640.388.694,00 43.151.000,00 683.539.694,00 01 CHELTUIELI CURENTE 640.388.694,00 43.151.000,00| 683.539.694,00 TITLULI CHELTUIELI DE | 10 : PERSONAL — IS 435.429.000,00 6.450.000,00 441.879.000,00 TITLUL II BUNURI SI : 20 SERVICII E 204.959.694,00 34.811.000,00 239.770.694,00 59 |TITLUL XI ALTE CHELTUIELI __ 0,00) 1.890.000,00| 1.890.000,00 Servicii medicale in unitati i 66.02F.06 CE 610.388.694,00 13.151.000,00 683.539.694,00 66.02F.06.01 _|Spitale generale __|640.388.694,00 43.151.000,00 683.539.694,00 i 3 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT o 0 000 97.02F REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02F EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02F DEFICIT 0,00, 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE | e NE 3 00.01 _ |TOTAL VENITURI | 48.888.290,00|52.165.500,00 101.053.790,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 2.263.750,00, 250.000,00, 2.513.750,00 16.00.03 _ |C. VENITURI NEFISCALE 2.263.750,00, 250.000,00, 2.513.750,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI 31.00.01 — |SERVICII CI 2.263.750,00 250.000,00, 2.513.750,00 Transferuri voluntare, altele 37.02F decat subventiile 2.263.750,00 250.000,00/ 2.513.750,08 Varsaminte din sectiunea de AR 37.02F.04 functionare 2.263.750,00 250.000,00 SUBVENTII DE LA ALTE | 42.00.02 NIVELE ALE 33.029.540,00|10.690.500,00| 43.720.040,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE Pagina 5/7 BI n ji

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 42.02F 42.02F.70 |Subventii de la bugetul de stat Subventii de la bugetul de (stat catre institutii publice | finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii 'proiectelor finantate din „FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 43.02F |Subventii de la alte administratii 2.172.250,00, | 7.275.000,00 2.172.250,00' 7.275.000,00 43.02F.14 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii | 30.857.290,00| 310.500,00 43.02F.16 Sume din bugetul de stat |catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 0,00) 3.105.000,00 9.447.250,00 9.447.250,00 30.857.290,00' 3.415.500,00 34.272.790,00 31.167.790,00 3.105.000,00 43.02F.16.01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 0,00) 3.105.000,00 [46-02E Alte sume primite dela UE. __133.000,00 46.02F.04 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 733.000,00 48.02F (Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 12.862.000,00|41.225.000,00 48.02F.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 8.380.290,00 | 41.225.000,00 3.105.000,00 j _733.000,00 733.000,00 54.087.000,00 49.605.290,00 48.02F.01.01 Sume primite in contul efectuate în anul curent 48.02F.01.02 48.02F.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori Fondul Social European (FSE) 8.180.290,00 41.225.000,00 200.000,00| 0,00 960.160,00 0,00 48.02F.02.01 48.02F.02.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 407.610,00 0,00 552.550,00 0,00, 49.405.290,00 200.000,00 _960.160,00 407.610,00 552.550,00 48.02F.11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA ID 3.521.550,00 0,00| 3.521.550,00 48.02F.11.01 Sume primite în contul 'platilor efectuate în anul (curent 3.472.370,00 0,00, 3.472.370,00 Pagina 6/7

Total anterior Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | URI OI - Ir | Sume primite în contul 48.02F.11.02 platilor efectuate în anii 49.180,00 0,00 49.180,00 DI ____ TOTALCHELTUIELI 48.888.290,00 52.165.500,00 101.053.790,00 01 CHELTUIELI CURENTE 15.767.250,00, 48.50 500. .000 00|. 64. 267. 7.250, 00 TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 15.767.250,00|48.500.000,00| 64.267.250,00 |aferente cadrului financiar 2014-2020 DI RN |. EIN ȘI 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.665.500,00, 36.786.540,00 TITLUL. XIII ACTIVE 71 (NEFINANCIARE 33.121.040,00 A A "Partea alll-a CHELTUIELI | ,, GTA rin OSD Dă 64.02F SOCIAL-CULTURALE ' 48.888.290,00 52.165.500, 0,00[101. 00 66.02F Sanatate | 48. 888. 290, 00| 52.165. 500, 00 101.053.790, 00 01 „CHELTUIELI CURENTE 15.767, 250, 00, |48. 500.0 0.000 00, € 64. 267. 250, 00 TITLUL X Proiecte cu | , finantare din fonduri | 13 58 externe nerambursabile 15.767.250,00 48.500.000,00| 64.267.250,00 aferente cadrului financiar | 2014- 2020 | DIE 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.121.040,00, 3.665. 500, o 36 786. 5.540, 00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE | 38.121.040,00 3.665.500, 00 36.786.540,00 Servicii medicale in unitati 66.02F.06 sanitare cu paturi ' 48.888.290,00 21653000 66.02F.06.01 (Spitale generale | 48.888.290,00 52.165.500,00 101.053.790,00 Pa a fn 'Partea a VII-a REZERVE, | 96.02F |EXCEDENT/DEFICIT a | 0,00 0,00 0,00 97.02E _ |REZERVE | 0,00 0,00, 0,00 98.02F EXCEDENT II 0, 00| 0, 00, 0,00 99.02F (DEFICIT 0 00, 0.00, 0,00 UI PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu Pagina 7/7 Steliana Stanciu

Atasament: Anexa_NR._4_-_PROGRAM_DEZVOLTARE_2020.pdf

ROMÂNIA Anexa nr.4 JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2020 -

Program Dezvoltare 2020 - investitii

0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 343.215,97 18.251,64 2.629,75 322.334,58 2.444.118,43

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 122.358,49 13.740,46 0,00 108.618,03 123.648,11 LUCRĂRI NOI - B 90.909,28 1.406,18 0,00 89.503,10 1.802.729,24

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 129.948,20 3.105,00 2.629,75 124.213,45 517.741,08 TOTAL GENERAL 343.215,97 18.251,64 2.629,75 322.334,58 2.444.118,43 din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 14.042,31 0,00 0,00 14.042,31 10.420,13

51.02.01.03 Autorităţi executive 14.042,31 0,00 0,00 14.042,31 10.420,13

A.Lucrări în continuare 5.884,76 0,00 0,00 5.884,76 0,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016

5.884,76 0,00 0,00 5.884,76 0,00

B. Lucrări noi 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 8.000,26

"Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga , nr.1" HCL 113/2019

2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 7.044,26

Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016

500,00 0,00 0,00 500,00 956,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 4.857,55 0,00 0,00 4.857,55 2.419,87

b. Dotări independente 2.747,79 0,00 0,00 2.747,79 0,00

Dotari Directia Fiscala 84,49 0,00 0,00 84,49 0,00

Dotări Primărie 2.663,30 0,00 0,00 2.663,30 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87

Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu

noi aplicatii a Sistemului Informatic Geografic de administrare al Municipiului

Timisoara 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2.419,87

DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la

corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga , nr.1" 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00

PRIMAR

Nicolae ROBU

mii leirectificare 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

APROBAT,

BUGET STAT Credit de

angajament

Page 1

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

ET+DALI ,, Reparaţii capitale la ansamblul ,,Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr.

419709-C1” 261,80 0,00 0,00 261,80 0,00

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1

16,48 0,00 0,00 16,48 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -

PMT 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 3.678,97 0,00 0,00 3.678,97 0,00

61.02.03.Ordine publică 3.678,97 0,00 0,00 3.678,97 0,00

61.02.03.04 Poliţie locala 3.241,47 0,00 0,00 3.241,47 0,00

A. Lucrări în continuare 1.750,96 0,00 0,00 1.750,96 0,00

Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei

centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1.750,96 0,00 0,00 1.750,96 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 1.490,51 0,00 0,00 1.490,51 0,00

b.Dotări independente 1.207,98 0,00 0,00 1.207,98 0,00

Dotari 1.207,98 0,00 0,00 1.207,98 0,00

Studii şi proiecte 282,53 0,00 0,00 282,53 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru

"Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 47,43 0,00 0,00 47,43 0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii

aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de

supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii

aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de

supraveghere video sediu DPLT" 15,10 0,00 0,00 15,10 0,00

Studiu pentru construire ponton pe Canalul Bega

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

61.02.05. Protecţie Civilă 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00

b. Dotări independente 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00

Dotări 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00

Capitolul 65.02 Învăţământ 62.296,04 4.626,05 26,00 57.643,99 126.199,59

65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67

65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67

Page 2

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin montare

termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11,

str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 195,40 0,00 0,00 195,40 0,00

C.Dotări independente şi alte investiţii 1.091,36 0,00 0,00 1.091,36 2.516,67

a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 100,00 1.801,20

Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program

prelungit nr. 14 HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 1.801,20

b. Dotări independente 56,88 0,00 0,00 56,88 0,00

Dotari invatamant prescolar 56,88 0,00 0,00 56,88 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 934,48 0,00 0,00 934,48 715,47

Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire Gradinita PP nr.1, Timisoara, str. Alunis nr.

41 A 15,56 0,00 0,00 15,56 0,00

Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire GRĂDINIȚA PP NR.10 TIMIȘOARA Str.

Iuliu Maniu nr 42 10,41 0,00 0,00 10,41 17,30

Expertiza+DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 23, str. Musicescu nr.9 80,65 0,00 0,00 80,65 83,87

Expertiza+DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A

74,29 0,00 0,00 74,29 0,00

AE+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare constructii instalatii Gradinita PP 22, str.semenic nr.8, Timisoara, jud. Timis 5,00 0,00 0,00 5,00 382,25

SF+PT+AC Construire gradinita, cu utilitati,Timisoara, jud.Timis 154,70 0,00 0,00 154,70 232,05

"Studii si proiecte - învățământ preșcolar" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Gradiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str.

Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00

“DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega

nr.1” Timisoara, jud. Timiş 42,84 0,00 0,00 42,84 0,00

"Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara,

str. Ismail nr.17 46,83 0,00 0,00 46,83 0,00

„Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din

Timisoara, Jud. Timis” 30,36 0,00 0,00 30,36 0,00

Page 3

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

"Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT

intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal,

Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe

amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 52,69 0,00 0,00 52,69 0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27,

PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 174,95 0,00 0,00 174,95 0,00

65.02.04 Învăţământ secundar 60.872,05 4.626,05 26,00 56.220,00 123.682,92

65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 11.941,28 4.538,15 0,00 7.403,13 31.410,67

A. Lucrari in continuare 5.047,62 3.192,56 0,00 1.855,06 0,00 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL

12/2015 416,61 0,00 0,00 416,61 0,00

Extindere scoala in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr.16, str. Bucuresti nr.11, HCL13/2015,HCL499/2017; PNDL 3.280,52 3.192,56 0,00 87,96 0,00

Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii

nr.24 Timişoara HCL 215/2015 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 488,86 0,00 0,00 488,86 0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.

24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 510,91 0,00 0,00 510,91 0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 2,

str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 349,72 0,00 0,00 349,72 0,00

B. Lucrari noi 2.345,59 1.345,59 0,00 1.000,00 30.982,67

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - Etapa I Sc.

Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timisoara, str. Cosminului nr. 42, HCL 498/2017,

HCL 42/2020 PNDL 1.845,59 1.345,59 0,00 500,00 610,31

Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoara, str. Muzicescu nr.14 -

HCL 40/05.02.2019 200,00 0,00 0,00 200,00 3.775,64

Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara - HCL 274/22.05.2018

200,00 0,00 0,00 200,00 6.941,04

Page 4

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

”Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara”-HCL 316/15.09.2018 100,00 0,00 0,00 100,00 19.655,68

C. Dotări independente şi alte investiţii 4.548,07 0,00 0,00 4.548,07 428,00

b. Dotări independente 3.491,35 0,00 0,00 3.491,35 0,00

Dotari invatamant secundar inferior 880,53 0,00 0,00 880,53 0,00

Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru

unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara

2.183,80 0,00 0,00 2.183,80 0,00

Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 3 săli de clasă pentru Scoala

Gimnaziala nr.27, Timişoara 427,02 0,00 0,00 427,02 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii 1.056,72 0,00 0,00 1.056,72 428,00

SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoar str.

Muzicescu nr.14 48,91 0,00 0,00 48,91 0,00

DALI+PT realizare instalatii curenti tari si slabi, tablouri electrice la Scoala

Gimnaziala nr.6. str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timis 78,30 0,00 0,00 78,30 0,00

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp cladire C1 Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad ,

nr.2, Timisoara 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele I-IV, nr 11,

Timisoara str. Razboieni nr.2” 11,93 0,00 0,00 11,93 0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram

Iancu nr. 5” Timisoara, 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00

Expertiza +DALI Reabilitare Corp Scoala Generala nr. 2, str. Izlaz, nr. 44-46 17,60 0,00 0,00 17,60 28,00

"Studii si proiecte - învățământ secundar inferior" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Expertiza+AE+D.A.L.I.+P.T. Reabilitare constructii si instalatii la Scoala Generala

nr.12 b-dul Regele Carol I (Tineretii) nr17, Timisoara 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00

„Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud.

Timiş” 192,78 0,00 0,00 192,78 0,00

Page 5

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de

invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12

,Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, )

Municipiul Timisoara 323,00 0,00 0,00 323,00 400,00

SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii

aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 9,20 0,00 0,00 9,20 0,00

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 48.930,77 87,90 26,00 48.816,87 92.272,25

A. Lucrări în continuare 31.699,58 87,90 0,00 31.611,68 56.778,95

Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din

Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL

243/2017, HCL 156/2018 ,HCL 167/11.04.2019 - PNDL 149,60 87,90 0,00 61,70 0,00

Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str.

Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.110,85

PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul I.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2

HCL717/2018 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 9.596,32

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială

Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.167,54

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale,

nr.6 HCL 299/2015 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00

Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu

str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.904,24

B. Lucrări noi 400,00 0,00 0,00 400,00 33.567,07 PT + Executie Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul

Tehnologic de Industrie Alimentara HCL 327/14.06.2019 50,00 0,00 0,00 50,00 12.000,35

PT + Executie „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica

constructii si instalatii la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str. Brediceanu nr.37

HCL 326/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 18.859,02

Page 6

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand,

str. Renasterii nr.24/A HCL237/2014 300,00 0,00 0,00 300,00 2.707,70

C. Dotări independente şi alte investiţii 16.831,19 0,00 26,00 16.805,19 1.926,23

a. Achiziţii imobile 11.840,07 0,00 0,00 11.840,07 1.926,23

“Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul

Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis

634,00 0,00 0,00 634,00 0,00

Achiziţionarea imobilului situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr.

30 în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest 100,00 0,00 0,00 100,00 1.926,23

Achiziţie de dotări „Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox

Antim Ivireanul, Timişoara” 707,00 0,00 0,00 707,00 0,00

Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul

Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 10.399,07 0,00 0,00 10.399,07 0,00

b. Dotări independente 1.121,26 0,00 26,00 1.095,26 0,00

Dotari invatamant secundar superior 1.121,26 0,00 26,00 1.095,26 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.869,86 0,00 0,00 3.869,86 0,00 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT

Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud

Timis" 63,30 0,00 0,00 63,30 0,00

ET+AE+DALI+PT Reabilitare cladire camin internat I al Liceului Tehnologic

Energetic "Regele Ferdinand I" (fost Liceu Tănăsescu) str. Lorena nr.35, Timișoara

141,38 0,00 0,00 141,38 0,00

"Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N.

Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud.

Timis 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00

“Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr.

22-30” jud. Timis 228,60 0,00 0,00 228,60 0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva

Colegiul C.D. Loga, Timisoara" 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00

Page 7

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

“Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana

Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş 177,60 0,00 0,00 177,60 0,00

“Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic

"ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

„Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul

Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau,

Timisoara 177,53 0,00 0,00 177,53 0,00

Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la

incendiu la Colegiul National C.D.Loga 53,32 0,00 0,00 53,32 0,00

SF+PT realizare corp cladire P+1E, si spatii conexe de invatamant la Colegiul

Banatean- fosta PP14, Timisoara 111,50 0,00 0,00 111,50 0,00

SF (avize) pentru realizarea investitiei: “Creșterea eficientei energetice prin

reabilitare termică construcții și instalații; amenajare mansarda in pod existent la

Liceul Teoretic “Grigore Moisil”-pentru corp de clădire situat in Piața N.Balcescu,

Nr.2-3, Timisoara 17,07 0,00 0,00 17,07 0,00

SF (avize) pentru realizarea investitiei: “ Reabilitare fatade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp cladire B

existent cu doua corpuri de cladire in regim de inaltime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moisil,

corp Ghe, Doja, Timisoara 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Liceul de Arte Plastice, TIMIȘOARA, str. Lorena

nr.35, jud. Timiş 44,04 0,00 0,00 44,04 0,00

ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş tip şarpantă la Căminul internat al Liceului

Teoretic ”Nikolaus Lenau, situat în Timişoara str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 5 15,90 0,00 0,00 15,90 0,00

Expertiză+ DALI+PT - Refuncţionalizarea atelierelor şcoală ale Colegiului Tehnic I.C.

Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spaţii pentru învăţământul preşcolar

242,05 0,00 0,00 242,05 0,00

"studii si proiecte - învățământ secundar superior"

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Page 8

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

“ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara”

jud. Timis 137,00 0,00 0,00 137,00 0,00

“DALI+PT – realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis 31,32 0,00 0,00 31,32 0,00

„AE+expertiza+DALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire C1 (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO

SAVERIO NITTI" Munucipiul Timișoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” 172,30 0,00 0,00 172,30 0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul

Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timișoara, str. Cluj nr.12 178,40 0,00 0,00 178,40 0,00

D.A.L.I.+P.T.–Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok

54,84 0,00 0,00 54,84 0,00

DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii

la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 57,47 0,00 0,00 57,47 0,00

DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 43,47 0,00 0,00 43,47 0,00

Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta

Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 100,29 0,00 0,00 100,29 0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de

invatamant superior: ( Liceul Tehnologic Transporturi

Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul

Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 814,34 0,00 0,00 814,34 0,00

DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in

tablouri electrice de incinta , realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul

Teoretic ,,W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timisoara, jud.Timis 60,34 0,00 0,00 60,34 0,00

ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din

Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 24,43 0,00 0,00 24,43 0,00

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului

Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 31,86 0,00 0,00 31,86 0,00

Page 9

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

„Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" – Timisoara, Str. Moise Nicoară” 22,90 0,00 0,00 22,90 0,00

„Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”CASA

VERDE” – Timisoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5” 35,42 0,00 0,00 35,42 0,00

” Spor de putere- redimensionare retea electrica” la LICEUL TEORETIC "VLAD

TEPES", Timisoara 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Expertiza tehnica la Sala de sport al Liceului Teoretic Grigore Moisil Timisoara

3,19 0,00 0,00 3,19 0,00

Capitolul 66.02 Sănătate 63.572,75 8.105,00 2.513,75 52.954,00 569.732,30

66.02.06 Spitale 63.572,75 8.105,00 2.513,75 52.954,00 569.732,30

A. Lucrări în continuare 20.759,01 5.000,00 0,00 15.759,01 47.593,66

Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de

incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL

303/25.06.2015 2.581,13 0,00 0,00 2.581,13 967,59

Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş,

str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 335,97 0,00 0,00 335,97 0,00

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul

Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

PT +Executie„ Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp

de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru

vizitatori si ambulatoriu – Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, HCL 328/14.06.2019

1.710,62 0,00 0,00 1.710,62 0,00

Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si

reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str.

Braila HCL 124/2013 16.111,29 5.000,00 0,00 11.111,29 46.626,07

B. Lucrări noi 2.971,54 0,00 0,00 2.971,54 513.695,34

Page 10

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

PT + Executie Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș

Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ,

Laboratoare,Spital TBC, Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier,

Centrală Termică, HCL 413/2018 50,00 0,00 0,00 50,00 12.206,14

Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli

Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala

respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 36.555,17

Reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis

Ţurcanu" din Timişoara HCL 528/2019 331,50 0,00 0,00 331,50 5.700,75

Constructie in regim maxim de inaltime cu functiuni mixte (administrativ , birouri ,

spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele

utilitare pentru, ,Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" , str.Balta Verde, nr.17,

Timisoara , Timis HCL 316/2019 300,00 0,00 0,00 300,00 356.574,12

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital

Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017, HCL468/2019

200,00 0,00 0,00 200,00 10.523,24

PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str.Gheoeghe Adam nr.13 HCL 90/2020

1.090,04 0,00 0,00 1.090,04 92.135,92

C. Dotări independente şi alte investiţii 39.842,20 3.105,00 2.513,75 34.223,45 8.443,30

a.Achizitii imobile 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 5.338,30

Achiziţie constructii pentru Spitalului Clinic Municipal de Urgrnţă, situate in

Timisoara, str. Intrarea Doinei nr.2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 5.338,30

b. Dotari independente 35.928,71 3.105,00 1.050,99 31.772,72 3.105,00

Spatii modulare pentru realizarea unei farmacii la Spitalul Clinic Municipal de

Urgenta Timisoara 679,93 0,00 0,00 679,93 0,00

DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 5.498,13 0,00 373,13 5.125,00 0,00

DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 9.498,18 3.105,00 677,86 5.715,32 3.105,00

Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 20.252,47 0,00 0,00 20.252,47 0,00

Page 11

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.913,49 0,00 1.462,76 1.450,73 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

75,00 0,00 0,00 75,00 0,00

SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) 56,23 0,00 56,23 0,00 0,00

SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT) 103,89 0,00 103,89 0,00 0,00

Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 316,64 0,00 316,64 0,00 0,00

SF+DTAC+DDE Sectie Ingrijiri Paleative (SCMUT) 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00

Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT) 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

“Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara,

str. V. Babes nr.22” jud. Timis 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00

“Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare

si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie ,

Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara

134,75 0,00 0,00 134,75 0,00

DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si

relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. I.Nemoianu – Dr. L.

Gabor, colţ cu str.Brăila” 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul

Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timisoara - str. I. Nemoianu nr.2 23,40 0,00 0,00 23,40 0,00

DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii

"Louis Ţurcanu" din Timişoara 35,62 0,00 0,00 35,62 0,00

Page 12

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent

la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara,

etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie

14,80 0,00 0,00 14,80 0,00

DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in

tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli

infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis 21,18 0,00 0,00 21,18 0,00

D.A.L.I.«Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile

C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital

Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara,

str. Ghe. Adam, nr. 13 54,74 0,00 0,00 54,74 0,00

Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare

pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str.

Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 138,00 0,00 0,00 138,00 0,00

Studii si proiecte - spitale 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ

258,24 0,00 0,00 258,24 0,00

ET+DALI+PT Reabilitare constructii si instalatii la Clinica de oftalmologie,

Timisoara str. Scuarul Radian Belici nr.1, jud. Timis 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 52.568,00 0,00 90,00 52.478,00 393.381,71

67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 33.202,21 0,00 90,00 33.112,21 197.005,70

A. Lucrări în continuare 5.312,04 0,00 0,00 5.312,04 0,00

Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL

286/2008 5.312,04 0,00 0,00 5.312,04 0,00

B. Lucrări noi 22.702,19 0,00 0,00 22.702,19 196.683,46

Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2,

Timisoara, HCL 488/02.10.2019 50,00 0,00 0,00 50,00 113.605,13

Page 13

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str.

Gh.Baritiu, HCL 572/12.11.2019 50,00 0,00 0,00 50,00 8.658,73

Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu

functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 23.743,00

Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta

N.Balcescu nr.7-8,Timisoara HCL 278/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6.268,50

Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 5.882,40

Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz nr.40,Timisoara HCL

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 5.741,70

Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara

HCL 615/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 13.784,00

Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara HCL

351/2019 2.143,54 0,00 0,00 2.143,54 14.000,00

Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018 1.958,65 0,00 0,00 1.958,65 5.000,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 5.187,98 0,00 90,00 5.097,98 322,24

b. Dotări independente 303,10 0,00 90,00 213,10 0,00

Dotari Teatrul Maghiar 68,10 0,00 0,00 68,10 0,00

Dotari Filarmonica 235,00 0,00 90,00 145,00 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 4.884,88 0,00 0,00 4.884,88 322,24

DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timisoara str. Iancu Vacarescu nr.18,

Refunctionalizare cladire Cinematograf Arta" cf. contract nr.2840/2018 (Teatrul

Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara) 118,00 0,00 0,00 118,00 0,00

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri

A1, A2 si B ale Palatului Culturii 138,66 0,00 0,00 138,66 0,00

DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic

I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat

Timisoara 133,88 0,00 0,00 133,88 0,00

Page 14

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei

din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga

nr.2, Timisoara 222,77 0,00 0,00 222,77 99,01

Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru

cladirile ce apartin Palatului Culturii 44,50 0,00 0,00 44,50 0,00

DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str.

Gh.Baritiu HCL 572/2019 103,93 0,00 0,00 103,93 0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 ( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara

314,87 0,00 0,00 314,87 0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7,

Timisoara 69,51 0,00 0,00 69,51 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str.

C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- 8,Timisoara 70,62 0,00 0,00 70,62 0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural

multifunctional 68,16 0,00 0,00 68,16 0,00

Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie și

Experiment, MultipleXity", în Timișoara HCL 1/2020 3.080,20 0,00 0,00 3.080,20 0,00

DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole

Sinagoga Fabric, Timisoara 378,20 0,00 0,00 378,20 223,23

DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba Iulia-

Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 b. Dotari 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00

Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul

ramas liber din fata liceului situat in Piata Huniade nr.3 Timisoara 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00

67.02.03.06 Casa de cultură 849,74 0,00 0,00 849,74 0,00 B. Lucrări noi 783,91 0,00 0,00 783,91 0,00

Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara HCL

538/2019 147,26 0,00 0,00 147,26 0,00

Page 15

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

PT+Executie Reabilitare scena de spectacole in Parcul Rozelor HCL 530/2019

636,65 0,00 0,00 636,65 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00

Studii şi proiecte 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00

SF+PT Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " 15,83 0,00 0,00 15,83 0,00

67.02.05.01 Sport 6.498,21 0,00 0,00 6.498,21 193.376,01

A. Lucrări în continuare 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4

cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00

B. Lucrări noi 600,00 0,00 0,00 600,00 182.322,45

Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber,

terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.

Verde, Silistra – Zona Lipovei, Timisoara”, HCL 366/2019 500,00 0,00 0,00 500,00 25.738,09

Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber,

teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman, HCL

12/2020 50,00 0,00 0,00 50,00 59.305,40

Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str.

Legumiculturii, str. Recoltei, HCL 13/2020 50,00 0,00 0,00 50,00 97.278,96

C. Dotări independente şi alte investitii 2.898,21 0,00 0,00 2.898,21 132,56

c.Studii şi proiecte 1.798,36 0,00 0,00 1.798,36 132,56

SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in

aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str.

Legumiculturii, str. Recoltei 286,79 0,00 0,00 286,79 70,21

SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in

aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee

Dedeman 187,67 0,00 0,00 187,67 44,91 SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei

(bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren

multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra – Zona

Lipovei, Timisoara” 17,43 0,00 0,00 17,43 17,44

Page 16

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Studii de fezabilitate – amenajare terenuri de sport multifuncţionale de minifotbal,

baschet, handbal în Timişoara 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00

ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor

nr. 2, Timişoara 87,98 0,00 0,00 87,98 0,00

ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş şi faţade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str. F.C. Ripensia nr. 11, Timişoara 320,32 0,00 0,00 320,32 0,00

SF – „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timişoara,

Splaiul Tudor Vladimirescu nr.17 214,61 0,00 0,00 214,61 0,00

SF – „Amenajare teren de fotbal in Timişoara, str. Mircea Cel Batrân nr.114

66,10 0,00 0,00 66,10 0,00

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport

multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal Calea

Bogdanestilor/Ion Ratiu” 43,70 0,00 0,00 43,70 0,00

SF – „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timişoara str.

Pictor Aman nr.11 45,30 0,00 0,00 45,30 0,00

"ET+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria(fost Parcul

Poporului), Timisoara 28,70 0,00 0,00 28,70 0,00

DALI Sistem de iluminat cu LED Sala ”Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 13,09 0,00

SF – Amenajare terenuri de sport - ,,Construire stadion pe structură metalică” 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00

DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta

Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00

Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investitiei "Construire bază

sportivă TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timişoara, judeţul Timiş

25,00 0,00 0,00 25,00 0,00

Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă 16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37, Municipiul Timișoara

(inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă, alei, etc.)˝, 65,17 0,00 0,00 65,17 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta ''Constantin Jude''(Olimpia) , Aleea FC

Ripensia nr.11 91,50 0,00 0,00 91,50 0,00

"studii si proiecte - sport " 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

b. Dotări independente 1.099,85 0,00 0,00 1.099,85 0,00

Page 17

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Dotari Sala Polivalenta ”Constantin Jude”: 846,32 0,00 0,00 846,32 0,00

Echipamente pentru terenuri multifuncţionale 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00

Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 218,53 0,00 0,00 218,53 0,00

67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement

11.962,84 0,00 0,00 11.962,84 3.000,00

A. Lucrări în continuare 6.088,27 0,00 0,00 6.088,27 0,00

Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 6.033,81 0,00 0,00 6.033,81 0,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 47,91 0,00 0,00 47,91 0,00

Reconstrucţia ecologica a bălţii de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6,55 0,00 0,00 6,55 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 5.874,57 0,00 0,00 5.874,57 3.000,00

b. Dotări independente 362,83 0,00 0,00 362,83 0,00

Dotari Gradina Zoologica 178,38 0,00 0,00 178,38 0,00

Achizitie Tomograf pentru evaluarea sanatatii arborilor 184,45 0,00 0,00 184,45 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.511,74 0,00 0,00 5.511,74 3.000,00

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul

Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00

SF+PT+DE+CS+DTAC Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița

142,80 0,00 0,00 142,80 0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde

de pe strada Kiriac 56,43 0,00 0,00 56,43 0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde

de pe strada Verde 80,24 0,00 0,00 80,24 0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata

Crucii 42,04 0,00 0,00 42,04 0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015

5,80 0,00 0,00 5,80 0,00

DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor

Ion Creanga 127,84 0,00 0,00 127,84 0,00

Page 18

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei și tigrii) la Grădina

Zoologică Timișoara” 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00

Studiu - "Amenajament Silvic" 25,03 0,00 0,00 25,03 0,00

Intocmirea Registrului Spaților Verzi în Municipiul Timișoara 4.920,05 0,00 0,00 4.920,05 3.000,00

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.681,79 0,00 0,00 2.681,79 7.075,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 654,60 0,00 0,00 654,60 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 654,60 0,00 0,00 654,60 0,00

b. Dotări independente 638,03 0,00 0,00 638,03 0,00

Dotari pentru persoane vârstnice 638,03 0,00 0,00 638,03 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 16,57 0,00 0,00 16,57 0,00

Documentatie de proiectare si avizare centrala termica - Camin persoane

varstnice M.Klein DASMTM 16,57 0,00 0,00 16,57 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de

invaliditati 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00

Dotări independente 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00

Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 60,11 0,00 0,00 60,11 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 60,11 0,00 0,00 60,11 0,00

Dotări independente 54,16 0,00 0,00 54,16 0,00

Dotari Servicii pentru copii si familie 54,16 0,00 0,00 54,16 0,00

Studii şi proiecte 5,95 0,00 0,00 5,95 0,00 PT Bransare la reteaua de gaz Complexul de servicii pentru victimele violentei domestice si agresori, str. Simion Barnutiu nr.11 a DASMTM 5,95 0,00 0,00 5,95 0,00

68.02. 11 Creşe 536,00 0,00 0,00 536,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 536,00 0,00 0,00 536,00 0,00

b. Dotări independente 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00

Dotari creşe 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00

Page 19

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+1E a imobilului situat in str.

Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Sistem de supraveghere video pentru creşe 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.085,25 0,00 0,00 1.085,25 7.075,00

68.02.15.01 Ajutor social 650,74 0,00 0,00 650,74 7.075,00 B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 7.075,00

Centru Multifunctional Kuncz HCL 200,00 0,00 0,00 200,00 7.075,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 450,74 0,00 0,00 450,74 0,00

b. Dotări independente 302,58 0,00 0,00 302,58 0,00

Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara 302,58 0,00 0,00 302,58 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 148,16 0,00 0,00 148,16 0,00

SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz" 148,16 0,00 0,00 148,16 0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00

C Dotări independente şi alte investiţii 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00

Dotări independente 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00

Dotari prevenirea excluderii sociale 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 18.230,35 0,00 0,00 18.230,35 89.010,00

70.02.03 Locuinţe 5.854,16 0,00 0,00 5.854,16 47.290,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 5.854,16 0,00 0,00 5.854,16 47.290,00

A.Lucrări în continuare 2.824,65 0,00 0,00 2.824,65 0,00

Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare

a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" HCL414/2009 HCL 74/2016 2.187,70 0,00 0,00 2.187,70 0,00

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016

636,95 0,00 0,00 636,95 0,00

B. Lucrări noi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 47.000,00

Page 20

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar

al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 47.000,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 2.029,51 0,00 0,00 2.029,51 290,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.029,51 0,00 0,00 2.029,51 290,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00

DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00

DALI+PT+ET Reabilitare SAD - Bv. Republicii nr.6 50,00 0,00 0,00 50,00 290,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.Ion Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444151 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.ion Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444153 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.Ion Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444150 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00

SF în vederea construirii de locuințe de către ANL teren înscris în

CF 446813 188,40 0,00 0,00 188,40 0,00

SF în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt

cu Grigore Alexandrescu 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de

locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 931,11 0,00 0,00 931,11 0,00

70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 3.515,00 0,00 0,00 3.515,00 22.720,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.515,00 0,00 0,00 3.515,00 22.720,00

A. Lucrări în continuare 1.326,00 0,00 0,00 1.326,00 700,00

Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 576,00 0,00 0,00 576,00 0,00

PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 50,00 0,00 0,00 50,00 700,00

Page 21

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00

B. Lucrări noi 2.105,00 0,00 0,00 2.105,00 22.020,00

Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00

Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00

Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00

Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 970,00 0,00 0,00 970,00 0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Balcescu HCL 404/2019

50,00 0,00 0,00 50,00 930,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria

1 HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 470,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 240,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 940,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 450,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 700,00

PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 18.290,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

84,00 0,00 0,00 84,00 0,00

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara

60,00 0,00 0,00 60,00 0,00

SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00

SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

70.02.06. Iluminat public şi electrificări 1.951,89 0,00 0,00 1.951,89 0,00

B. Lucrări noi 1.629,82 0,00 0,00 1.629,82 0,00 PT + Executie lucrari - Extindere iluminat

publci în parcare Calea Buziaşului - str.Siemens HCL 801,05 0,00 0,00 801,05 0,00

PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public Calea Aradului Est HCL

536,70 0,00 0,00 536,70 0,00

PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele

blocului), str. Iosif Sârbu HCL 292,07 0,00 0,00 292,07 0,00

Page 22

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

C. Dotări independente şi alte investiţii 322,07 0,00 0,00 322,07 0,00

Studii şi proiecte 322,07 0,00 0,00 322,07 0,00

SF - Extindere iluminat public Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului -

str.Siemens 34,99 0,00 0,00 34,99 0,00

SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est

26,18 0,00 0,00 26,18 0,00

SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) și str.

Iosif Sarbu 14,28 0,00 0,00 14,28 0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților

(porțiunea de la Hotel 2000 pâna la ieșirea din oraș) 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Calea Aradului

20,74 0,00 0,00 20,74 0,00

SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între

Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17,98 0,00 0,00 17,98 0,00

SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timisoara

84,10 0,00 0,00 84,10 0,00

DALI - Modernizarea iluminat public Calea Șagului, Calea Martirilor

22,38 0,00 0,00 22,38 0,00 Proiect luminotehnic+devize - Modernizare

iluminat public blv. Take Ionescu și blv. Simion Barnuțiu 11,31 0,00 0,00 11,31 0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea

Torontalului, Calea Sever Bocu 31,78 0,00 0,00 31,78 0,00

DALI - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad.

Alex.Borza, Michelangelor, I.C. Brătianu, 20 Decembrie 1989

15,83 0,00 0,00 15,83 0,00

Consultanță și întocmire cerere de finanțare aferente proiectului

”Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul

Timișoara, județul Timiș” 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile

locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 6.909,30 0,00 0,00 6.909,30 19.000,00

C.Dotări independente şi alte investiţii 6.909,30 0,00 0,00 6.909,30 19.000,00

Page 23

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

a. Achiziţii imobile 4.559,00 0,00 0,00 4.559,00 18.200,00

Achizitie imobile 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 18.200,00

Exproprierea terenului in suprafata de 3769 mp situat in Timisoara, str. Bistrei nr. 5 2.618,00 0,00 0,00 2.618,00 0,00

Achiziții imobile/expopriere pentru cauza de utilitate

publică Str.Mureș nr.52 941,00 0,00 0,00 941,00 0,00

b. Dotări independente 299,30 0,00 0,00 299,30 800,00

Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 97,30 0,00 0,00 97,30 0,00

Camera tehnică si dotari pentru Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C. 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00

Dotari Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C. 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00

Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil pentru cetateni 160,00 0,00 0,00 160,00 800,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.051,00 0,00 0,00 2.051,00 0,00

Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD, ) 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Alte studii si proiecte 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului,

Calea Torontalului 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul

cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de

Crestere Timisoara 206,00 0,00 0,00 206,00 0,00

Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 282,00 0,00 0,00 282,00 0,00

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant

48,80 0,00 0,00 48,80 0,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru

elaborare si avizare 614,20 0,00 0,00 614,20 0,00

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.259,93 60,59 0,00 1.199,34 4.625,71

74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 278,92 60,59 0,00 218,33 4.055,71

Page 24

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

B. Lucrari noi 148,79 60,59 0,00 88,20 4.055,71 Realizare statii de reincarcare pentru

vehicule electrice in Munucipiul Timisoara HCL 15/2019

148,79 60,59 0,00 88,20 4.055,71

C. Dotări independente şi alte investiţii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00

Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00

74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 981,01 0,00 0,00 981,01 570,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 981,01 0,00 0,00 981,01 570,00

Dotări independente 531,01 0,00 0,00 531,01 0,00

Dotari salubritate 531,01 0,00 0,00 531,01 0,00 Studii şi proiecte 450,00 0,00 0,00 450,00 570,00

DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deseuri din Municipiul

Timisoara, str. Mile Cărpenișan nr.3 450,00 0,00 0,00 450,00 570,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 29.140,00

81.02.06 Energie termică 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 29.140,00

A. Lucrări în continuare 428,97 0,00 0,00 428,97 0,00 PT+ Executie lucrari privind maximizarea

puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea

interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 423,46 0,00 0,00 423,46 0,00

PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET

Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 5,51 0,00 0,00 5,51 0,00

B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 29.140,00

PT + Execuţie lucrări de Retehnologizare reţea primară de termoficare în municipiul

Timişoara - Zona centrală şi Zona Constantin cel Mare. HCL 213/2020

100,00 0,00 0,00 100,00 26.972,00

PT + Execuţie lucrări de retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru

utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL 214/2020 100,00 0,00 0,00 100,00 2.168,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 24.292,01 0,00 0,00 24.292,01 0,00

Studii şi proiecte 421,01 0,00 0,00 421,01 0,00

Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in

municipiul Timisoara 46,83 0,00 0,00 46,83 0,00

Page 25

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica

aferente proiectului – Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în

Municipiul Timişoara – etapa II-a. 52,88 0,00 0,00 52,88 0,00

Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul

"Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica

instalata de 15 MW" 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00

Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul

"Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in

vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu

caldura urbana" etapa III 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 23.871,00 0,00 0,00 23.871,00 0,00

Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 23.871,00 0,00 0,00 23.871,00 0,00

Capitolul 84.02 Transporturi 99.964,85 5.460,00 0,00 94.504,85 1.214.533,99

84.02.03 Transport rutier 99.964,85 5.460,00 0,00 94.504,85 1.214.533,99

84.02.03.02 Transportul în comun 12.307,86 0,00 0,00 12.307,86 792.817,42

B. Lucrări noi 8.607,84 0,00 0,00 8.607,84 314.847,86 Lucrări de energoalimentare a stațiilor de

încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele

electrice HCL 500,00 0,00 0,00 500,00 22.967,00

PT+execuție Port agrement Timișoara 100,00 0,00 0,00 100,00 8.825,00

M16a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 26.603,60

PT+execuție "Tunelul Luminii" HCL 500,00 0,00 0,00 500,00 4.300,00

PT+ Executie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in

municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii" HCL 186/2016 -PMUD 1.808,37 0,00 0,00 1.808,37 85.077,81

PT+execuție "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord" HCL 91/2019 2.229,74 0,00 0,00 2.229,74 54.828,74

PT+execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in

Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin" HCL 66/2020 2.369,73 0,00 0,00 2.369,73 88.940,36

Amenajare parcare P+4E+etaj Retras HCL 629/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23.305,35

Page 26

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

C. Dotări independente şi alte investiţii 3.700,02 0,00 0,00 3.700,02 477.969,56

b.Dotări independente 1.262,50 0,00 0,00 1.262,50 477.569,56

Maşini, echipamente si mijloace de transport 1.262,50 0,00 0,00 1.262,50 477.569,56

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 97,50 0,00 0,00 97,50 0,00 Achiziție autobuze de capacitate mică (21

buc.) + autocar 500,00 0,00 0,00 500,00 24.004,48

M7a.Innoirea flotei de tramvaie 115,00 0,00 0,00 115,00 301.259,00

Achiziție statii de transport public 100,00 0,00 0,00 100,00 13.539,78

Achiziție ambarcațiune 50,00 0,00 0,00 50,00 445,10

Achiziție autobuze hibride (30 buc.) 100,00 0,00 0,00 100,00 54.735,20

Achiziție troleibuze (15 buc. troleibuze articulate și 15 buc. troleibuze scurte) 50,00 0,00 0,00 50,00 81.346,00

Achiziție navă turistică 200,00 0,00 0,00 200,00 1.450,00

Sistem proiecție holografică Poarta Cetății 50,00 0,00 0,00 50,00 790,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii

aferente obiectivelor de investitii 2.437,52 0,00 0,00 2.437,52 400,00 Studii si proiecte 2.437,52 0,00 0,00 2.437,52 400,00

Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme

inteligente de transport (IC-ITS) 293,52 0,00 0,00 293,52 0,00

Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Crestere Timisoara 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timișoara", situat în

str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 50,00 400,00

SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00

Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timișoara; Elaborare regulament

de navigație portuară 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00

SF+PT - Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare

locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00

SF+PT M16a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a

714,00 0,00 0,00 714,00 0,00

SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V,

respectiv pe relatia N-S 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Page 27

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

84.02.03.01 Drumuri si poduri

23.802,81 5.460,00 0,00 18.342,81 222.934,47

A. Lucrări în continuare 8.169,02 5.460,00 0,00 2.709,02 0,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

PNDL 4.459,02 2.150,00 0,00 2.309,02 0,00

Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL 3.710,00 3.310,00 0,00 400,00 0,00

B. Lucrări noi 15.055,61 0,00 0,00 15.055,61 222.934,47 Construire Pod peste Bega - str. Jiul

HCL 845/2018 2.121,32 0,00 0,00 2.121,32 20.506,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii)

HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)

HCL 455/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 48.115,00

Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019 12.148,29 0,00 0,00 12.148,29 120.000,00

PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 9.900,00 Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 456/

2019 536,00 0,00 0,00 536,00 12.513,47

C. Dotări independente şi alte investiţii 578,18 0,00 0,00 578,18 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 578,18 0,00 0,00 578,18 0,00

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 54,88 0,00 0,00 54,88 0,00

SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 71,41 0,00 0,00 71,41 0,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,15 0,00 0,00 20,15 0,00

Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

84.02.03.03 Străzi 63.854,18 0,00 0,00 63.854,18 198.782,10

A. Lucrări în continuare 29.734,98 0,00 0,00 29.734,98 7.654,50

PT+ Execuție Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 7.654,50

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade

HCL 578/2013 8.820,18 0,00 0,00 8.820,18 0,00

Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016

23,53 0,00 0,00 23,53 0,00

Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL

34/2017 16.597,69 0,00 0,00 16.597,69 0,00

Page 28

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad 1/E etapa I-

pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 293,58 0,00 0,00 293,58 0,00

B. Lucrări noi 28.858,99 0,00 0,00 28.858,99 190.404,95

Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca,

Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.886,26

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018

HCL 583/2018 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.932,96

Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL

318/2018 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 44.609,53

Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.212,34

Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor HCL 454/2019 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 4.918,96

Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu HCL 527/2019 528,99 0,00 0,00 528,99 0,00

Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade HCL 92/2019 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 47.693,20

Extindere Calea Buziașului HCL 505/2019 3.340,00 0,00 0,00 3.340,00 33.616,00

PT+Executie Inel IV tronson Calea Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului-

Str.J.H.Pestalozzi) HCL 564/2018 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00 46.535,70

C. Dotări independente şi alte investiţii 5.260,21 0,00 0,00 5.260,21 722,65

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.260,21 0,00 0,00 5.260,21 722,65

DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 100,00 0,00 0,00 100,00 350,65

SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,81 0,00 0,00 35,81 0,00

SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00 25,53 0,00

SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00

Page 29

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

107,48 0,00 0,00 107,48 0,00

SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 54,42 0,00 0,00 54,42 0,00

SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 108,60 0,00 0,00 108,60 0,00

SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 18,26 0,00 0,00 18,26 0,00

SF+PT Viabilizare zona cu destinatie sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu -

str. Costica Radulescu - Aleea F.C. Ripensia, in vederea realizarii obiectivelor

CNI 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 370,00 0,00 0,00 370,00 0,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici 150,25 0,00 0,00 150,25 0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 119,96 0,00 0,00 119,96 0,00

DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 81,02 0,00 0,00 81,02 0,00

SF+PT Extindere Calea Buziasului 158,58 0,00 0,00 158,58 0,00

SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H.

Hulubei) 218,10 0,00 0,00 218,10 0,00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de

Martonne 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Buziașului -

Malul stâng al Canalului Bega 353,00 0,00 0,00 353,00 0,00 SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului

Bega - Calea Lugojului 443,00 0,00 0,00 443,00 0,00

SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter - Canal Bega 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00

SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin 159,00 0,00 0,00 159,00 372,00

SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00

SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloșca 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00

SF Inel IV tronson str. Cloșca - Calea Bogdăneștilor 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

SF+PT Amenajare zona Paul Constantinescu 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop și Calea Torontalului 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00

SF Amenajare strada Stefan Szonyi 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00

SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00

SF Modernizare strada Ovidiu Cotruș 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00

Page 30

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

BUGET STAT Credit de

angajament

SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chișodei 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00

SF+PT Zona Calea Urseni 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00

SF+PT Amenajare zona Kuntz 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00

DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00

DALI Amenajare strazi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac 163,00 0,00 0,00 163,00 0,00

Alte studii şi proiecte parcări 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Alte studii şi proiecte drumuri 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

Cod FO-03-07, ver.1

SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA

Întocmit, Consilier SERVICUL M.I.P.

Luminița TOMA

Page 31

Atasament: ANEXA_NR._5_-_PROIECTE_CU_FINANTARE_DIN_FONDURI_EXTERNE_NERAMBURSABILE.pdf

ROMÂNIA Anexa nr.5

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Rectificare 6

mii lei

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

TOTAL GENERAL I 367.288,11 29.432,98 45.388,95 43.030,35 249.120,03 315,80 656.366,06

TOTAL GENERAL II 367.288,11 29.432,98 45.388,95 43.030,35 249.120,03 315,80 656.366,06

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 316.016,17 29.281,75 45.228,94 35.428,93 205.760,75 315,80 515.825,65 LUCRĂRI NOI - B 51.271,94 151,23 160,01 7.601,42 43.359,28 0,00 140.540,41

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 367.288,11 29.432,98 45.388,95 43.030,35 249.120,03 315,80 656.366,06

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe

236,21 3,29 0,00 21,39 211,53 0,00 0,00

51.02.01.03 Autorităţi executive 236,21 3,29 0,00 21,39 211,53 0,00 0,00

A.Lucrări în continuare 236,21 3,29 0,00 21,39 211,53 0,00 0,00

„Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului

Timișoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160, HCL 455/2018

164,51 3,29 0,00 21,39 139,83 0,00 0,00

WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/1-2018/007134-

009609 71,70 0,00 0,00 0,00 71,70 0,00 0,00

Capitolul 65.02 Învăţământ 6.078,12 113,14 88,74 699,23 5.177,01 0,00 34.148,44

65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar

2.277,99 45,56 0,00 296,14 1.936,29 0,00 1.518,66

65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 2.277,99 45,56 0,00 296,14 1.936,29 0,00 1.518,66

A. Lucrări în continuare 2.277,99 45,56 0,00 296,14 1.936,29 0,00 1.518,66

,,Grădiniţa PP33 – Extindere grădiniţă existentă în regim de înălţime P+1E+M,

reparaţii şi reabilitare termică corp existent'' Cod SMIS 2014+: 121232 HCL 223/23.04.2019 HCL181/2020

2.277,99 45,56 0,00 296,14 1.936,29 0,00 1.518,66

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior

3.800,13 67,58 88,74 403,09 3.240,72 0,00 32.629,78

A. Lucrări în continuare 3.510,43 63,56 0,00 376,97 3.069,90 0,00 0,00

Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Nicolae ROBU

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Program Dezvoltare 2020

APROBAT, PRIMAR

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Page 1

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Banat Schoolingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul

Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romania-Republica Serbia - Liceul Teoretic " Dositei Obradovici"-

partener 1 HCL 214/2019

414,97 8,30 0,00 53,95 352,72 0,00 0,00

Proiect transfrontalier Interreg V-A RO - HU "Cross-border joint training centers"

(eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019

2.547,88 44,31 0,00 251,84 2.251,73 0,00 0,00

TIPS - Tine pasul cu Scoala!, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic "Vlad

Tepes" Timisoara - partener 2 547,58 10,95 0,00 71,18 465,45 0,00 0,00

B. Lucrări noi 289,70 4,02 88,74 26,12 170,82 0,00 32.629,78

Reabilitare constructii, instalatii clãdire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil

Ungureanu, cod SMIS 129105, HCL 95/12.03.2019, HCL 483/2019

289,70 4,02 88,74 26,12 170,82 0,00 32.629,78

Capitolul 66.02 Sănătate 74.885,24 189,94 779,53 12.041,74 61.558,23 315,80 30.809,08

66.02.06 Spitale 74.885,24 189,94 779,53 12.041,74 61.558,23 315,80 30.809,08

A. Lucrări în continuare 26.385,24 189,94 779,53 4.766,74 20.333,23 315,80 30.809,08

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in

managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii

infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT

1.137,10 0,00 0,00 154,19 960,16 22,75 0,00

Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular

diseases in Bekes-Timis counties" Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod

eMS ROHU 396 SCMUT

6.216,32 0,00 0,00 808,12 5.283,87 124,33 0,00

New approaches in the prevention and treatment of common cancers".

Acronim: 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397

SCMUT

3.642,84 0,00 0,00 473,56 3.096,42 72,86 0,00

Page 2

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer in the populations of partner areas cod e-

MS RORS350 SCMUT

4.142,99 0,00 0,00 538,58 3.521,55 82,86 0,00

Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de

urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu

628,00 0,00 0,00 82,00 533,00 13,00 0,00

Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin

imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna,

instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari - Mecanism

financiar norvegian SP. L.Turcanu

341,00 0,00 0,00 51,00 290,00 0,00 0,00

Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente SMIS 126783 HCL

277/2019

1.345,04 26,89 0,54 376,46 941,15 0,00 9.217,50

Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de

Urgenta pentru Copii Louis Turcanu cod SMIS 121198, HCL 477/2018

6.817,67 136,15 9,99 1.906,15 4.765,38 0,00 0,00

Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate

al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si

verticala“, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019

2.114,28 26,90 769,00 376,68 941,70 0,00 21.591,58

B. Lucrări noi 48.500,00 0,00 0,00 7.275,00 41.225,00 0,00 0,00

Cresterea capacitatii de reactie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, la criza de sanatate publica

cauzata de raspandirea virusului SARS- CoV-2 smis 138224 SCMUT

48.500,00 0,00 0,00 7.275,00 41.225,00 0,00 0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

634,36 111,67 0,00 69,34 453,35 0,00 533,44

67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

634,36 111,67 0,00 69,34 453,35 0,00 533,44

A. Lucrări în continuare 533,36 10,67 0,00 69,34 453,35 0,00 533,44

Page 3

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

„REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish

heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul

Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL

341/2018

318,08 6,36 0,00 41,35 270,37 0,00 200,33

PGI06047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni

de stimulare a cresterii si ionovarii IMM- urilor prin evenimentul CEC si

mostenirea acestuia HCL369 /15.07.2019

215,28 4,31 0,00 27,99 182,98 0,00 333,11

B. Lucrări noi 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

emPOWERing the informal 2018-3-RO01-KA205-061362

HCL nr. 134/27.03.2019 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

„European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination

of Migrants and Minorities” / „Orașe europene care promovează dialogul

intercultural și lupta împotriva discriminării migranților și

minorităților”612749-CITIZ-1-2019-1- LV-CITIZ-NT HCL nr. 589/26.11.2019

72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială

10.066,40 141,37 3.002,23 918,27 6.004,53 0,00 27.180,25

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

1.056,50 21,21 0,00 137,27 898,02 0,00 1.305,03

A. Lucrări în continuare 1.056,50 21,21 0,00 137,27 898,02 0,00 1.305,03

GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru

vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019

(DASMTM)

1.056,50 21,21 0,00 137,27 898,02 0,00 1.305,03

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

881,69 17,63 0,00 114,62 749,44 0,00 646,86

A. Lucrări în continuare 881,69 17,63 0,00 114,62 749,44 0,00 646,86

"SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019

(DASMTM)

881,69 17,63 0,00 114,62 749,44 0,00 646,86

68.02. 11 Creşe 5.955,51 60,49 2.930,96 393,19 2.570,87 0,00 17.293,86

A. Lucrări în continuare 5.955,51 60,49 2.930,96 393,19 2.570,87 0,00 17.293,86

Page 4

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

,,Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie anteprescolară

în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneştilor’’ Cod SMIS

2014+:129119, HCL325/14.06.2019

1.932,37 13,00 1.282,00 84,55 552,82 0,00 5.736,95

"Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea", Timisoara, Str. Nicolae D.

Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019

1.987,46 26,73 651,13 173,72 1.135,88 0,00 5.750,15

Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara,

str.I.I.de la Brad, nr. 1/E- cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019;

HCL 236/23.04.2019

2.035,68 20,76 997,83 134,92 882,17 0,00 5.806,76

68.02.15.01 Ajutor Social 2.108,88 40,76 71,27 264,89 1.731,96 0,00 7.934,50

B. Lucrări noi 2.108,88 40,76 71,27 264,89 1.731,96 0,00 7.934,50

Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale

fără cazare SMIS 121016 , HCL 500/2019

366,77 6,64 35,00 43,13 282,00 0,00 3.990,49

„Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din

cartierul Ronaţ Timişoara-Construire centru multifuncţional” cod SMIS

121017, HCL 274/2019, HCL 451/2019

1.742,11 34,12 36,27 221,76 1.449,96 0,00 3.944,01

68.02.15.02 Cantine de ajutor social 63,82 1,28 0,00 8,30 54,24 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 6,31 0,13 0,00 0,82 5,36 0,00 0,00

ROOF- Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene HCL

378/2019 (DASMTM) 6,31 0,13 0,00 0,82 5,36 0,00 0,00

B. Lucrări noi 57,51 1,15 0,00 7,48 48,88 0,00 0,00

ROOF- Faza II -Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei

Europene HCL 216/2020 (DASMTM) 57,51 1,15 0,00 7,48 48,88 0,00 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica

68.197,43 25.171,49 5.172,73 5.595,13 32.258,08 0,00 18.212,79

70.02.03 Locuinţe 68.097,43 25.169,49 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe

68.097,43 25.169,49 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22

A.Lucrări în continuare 68.097,43 25.169,49 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22

Page 5

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C.Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir

Caceu, Str. Măgura, Str. Mareşal Averescu, Str. Învăţătorului, SMIS

116928, HCL 248/18.05.2018

5.723,13 2.238,12 127,83 503,58 2.853,60 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: - zona Dâmbovița I Cod SMIS 2014+: 117520,

HCL 343/2018

2.872,06 1.136,91 29,80 255,80 1.449,55 0,00 0,00

Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str.

Martir Ioan Stanciu nr. 2- Calea Martirilor 1989 nr. 31 , str. Stiintei nr 3- 5”, SMIS 119305, HCL 582/16.11.2018

1.885,16 734,71 48,38 165,31 936,76 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67,

Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018

1.078,46 400,00 78,46 9,00 591,00 0,00 9.709,27

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790, HCL580/2018,

HCL 642/ 28.11.2018

3.473,18 1.327,23 155,10 298,63 1.692,22 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11 sc.A,B,

str. Cernăuţi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A,B, str.

Topologului nr.1, sc.A, str. Argeş nr.4, b- dul Cetăţii nr.30, str. Răsăritului nr.5” -

COD SMIS: 121134, HCL 638/2018

6.077,57 1.737,08 1.734,87 390,84 2.214,78 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.

Intrarea Doinei 19-21-23-25-31”, Cod SMIS 2014+: 121436,HCL 674/

12.12.2018

6.248,27 2.418,11 203,00 544,07 3.083,09 0,00 0,00

Page 6

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte, str. Nicolae Titulescu nr. 10A, SMIS

119739, HCL 566/2018

1.667,09 622,50 110,83 140,06 793,70 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379,

HCL 639/2018

743,80 296,88 1,61 66,80 378,51 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare

termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea

Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587,

HCL 12/2019

6.557,74 1.677,59 2.362,77 377,46 2.139,92 0,00 1.000,00

Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din

strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str.

Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019

8.021,06 3.122,90 213,81 702,65 3.981,70 0,00 1.000,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe Zona Take Ionescu - Torontalului " Cod

SMIS 2014+:121133, HCL 697/2018

4.592,70 1.837,08 0,00 413,34 2.342,28 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieș nr.20” - COD SMIS 2014+:

121249, HCL 138/2019

3.232,98 1.282,82 25,93 288,63 1.635,60 0,00 0,00

”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea

Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu nr. 11-13”- COD SMIS

2014+: 121538, HCL 675/2018

4.255,32 1.694,66 18,69 381,30 2.160,67 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe str. Luminita Botoc nr.2, Luminita Botoc nr.4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13,

Vasile Lucaciu nr. 18- Cod SMIS 2014+:120790, HCL139/2019

2.348,23 939,29 0,00 211,34 1.197,60 0,00 0,00

Page 7

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr

nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C, SMIS 121240, HCL 647/2018

2.944,74 1.170,69 18,01 263,41 1.492,63 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe Zona Aradului - Torontalului " Cod SMIS

2014+:117404, HCL 158/2019

3.748,61 1.492,04 18,50 335,71 1.902,36 0,00 0,00

”Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea

Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr.

16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - COD SMIS

2014+: 121401, HCL 166/2019

2.627,33 1.040,88 25,14 234,20 1.327,11 0,00 2.790,95

70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale

100,00 2,00 0,00 13,00 85,00 0,00 3.712,57

B. Lucrări noi 100,00 2,00 0,00 13,00 85,00 0,00 3.712,57

Extindere iluminat public in Parcul Botanic SMIS 126909

HCL470/2018; 330/2019; 20/2020 100,00 2,00 0,00 13,00 85,00 0,00 3.712,57

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.134,00 315,50 0,00 42,25 776,25 0,00 185,07

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

825,00 6,50 0,00 42,25 776,25 0,00 185,07

A. Lucrări în continuare 825,00 6,50 0,00 42,25 776,25 0,00 185,07

PadovaFIT Expanded - Expanding PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 - finantat in cadrul Programului Horizon

2020 HCL 177/2019

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 141,20

Smart And Sustainable Energy Consumption, acronim SASEC, e-MS

RORS-300 - finantat in cadrul INTERREG IPA 2014-2020, HCL

44/2019, 117/2019

325,00 6,50 0,00 42,25 276,25 0,00 43,87

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 309,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 8

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara

HCL 415/2018

309,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54

81.02.06 Energie termică 73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54

A. Lucrări în continuare 73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara

în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea

eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL

490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006

73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54

Capitolul 84.02 Transporturi 132.709,47 2.145,75 25.040,27 15.577,61 89.945,84 0,00 470.525,45

84.02.03 Transport rutier 132.709,47 2.145,75 25.040,27 15.577,61 89.945,84 0,00 470.525,45

84.02.03.02 Transportul în comun 132.709,47 2.145,75 25.040,27 15.577,61 89.945,84 0,00 470.525,45 A. Lucrări în continuare 132.594,62 2.143,45 25.040,27 15.562,68 89.848,22 0,00 374.261,89

"The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH-

UP”, cod proiect PGI05382, HCL 342/22.06.2018

436,43 8,73 0,00 56,74 370,96 0,00 132,11

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I, cod SMIS 123654,

HCL nr. 145, 146/11.04.2019 11.609,41 195,19 0,00 3.119,18 8.295,04 0,00 69.613,63

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II, cod SMIS 129030,

HCL nr. 420, 421/25.07.2019 110,84 2,22 0,00 14,41 94,21 0,00 96.267,57

Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 18m Brasov,

Timisoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019

80.444,08 1.479,09 6.489,50 9.614,10 62.861,39 0,00 99.024,70

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în

Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL

nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019

39.768,08 424,35 18.550,77 2.758,25 18.034,71 0,00 108.969,88

Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility

of citizens – PriMaaS, Index number PGI05830

225,78 33,87 0,00 0,00 191,91 0,00 254,00

Page 9

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

B. Lucrări noi 114,85 2,30 0,00 14,93 97,62 0,00 96.263,56

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa III, cod SMIS 129031,

HCL nr. 231,232/2019; 95/27.03.2020 114,85 2,30 0,00 14,93 97,62 0,00 96.263,56

Întocmit

Cod FO-03-08, ver.1

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA

CONSILIER S.M.I.P. Luminița TOMA

Page 10

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr, SC2020 —14995/06.07.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 Având în vedere: Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 — 14995/06.07.2020 al Primarului Municipiului Timişoara; Adresa nr. 17437/01.07.2020 a Directiei de Sanatate Publice, prin care se face cunoscut faptul ca, in cadrul fondurilor alocate pe anul 2020, la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.02 „Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii de sanatate”, a fost repartizata suma de 5.000,00 mii lei pentru obiectivul „Extindere Corp B Spitalul Louis Turcanu”; Adresa nr. 17436/02.07.2020, prin care se face cunoscut faptul ca, in cadrul fondurilor alocate pe anul 2020, la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.02.22 „Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate”, a fost repartizata suma de 3.105,00 mii lei pentru obiectivele „Aparat de radiologie full digital” si „Sistemele de radiologie full digital cu post scopie - grafie”, pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta; Referatul cu nr. SC 2020 — 14786/03.07.2020 al Directiei Generale D.P.P.R.U, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 84.02.03.01 „Drumuri si Poduri”, titlul XIII — active nefinaciare; de diminuare a sumelor prevazute la cap. 84.02.03.03 „Strazi”, titlul XIII — active nefinanciare; de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.06 „luminat public”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2020 — 14450/30.06.2020 al Directiei Dezvoltare, de diminuare a sumelor prevazute in Programul de Dezvoltare pe anul 2020, respectiv d& modificare a cotelor de finantare nerambursabila pentru proiectul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul tehnic Emanuil Ungureanu”; Referatul cu nr. SC 2020 — 14748/03.07.2020 al Serviciul Scoli — Spitale, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul II — bunuri si servicii si de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02.04.02 „Invatamant secundar superior”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. E — 2661/26.06.2020 al Spitalului Municipal de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale generale”, titlul I — cheltuieli de personal, titlul II — bunuri si servicii, titlul X — proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, titlul XI — alte cheltuieli, respectiv titlul XIII — active nefinanciare; , Referatul cu nr, 1463/15.06.2020 al Serviciului Crese, de diminuare a sumei prevazute la cap. 68.02.11 „Crese”, titlul XI — alte cheltuieli, respectiv titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. 2011/16.06.2020 al Teatrului Maghiar de Stat, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv titlul XIII — active nefinanciare, precum si de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2E.03.04 „Institutii publice de spectacole

si concerte” — sursa E — venituri proprii,titlul I — cheltuieli de personal, respectiv de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.2E.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte” — sursa E — venituri proprii,titlul II — bunuri si servicii; Solicitarile unitatilor de invatamant prin Biroul Finantare Scoli, de suplimentare 'a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. 12193/25.06.2020 de suplimentare al Biroului Gestiune Populatie Canina Deratizare, Dezinsectie Dezinfectie a sumei prevazute la cap. 74.02.05.02 „Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. 10479/15.06.2020 de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 68.02 „Asistenta Sociala”, titlul I — cheltuieli de personal, titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii, titlul IX — asistenta sociala, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la titlul X — proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile; Referatul cu nr. 701/15.06.2020 al Serviciului Public de Administrare Cerc, de diminuare a sumei prevazute la cap. 70.02 „Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II — bunuri si servicii, de includere a sumei la cap. 70.2E „Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale” — venituri proprii, la titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. 13621/22.06.2020 al Directiei Generale Urbanism, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. SC 2020 — 13508/19.06.2020 al Directiei Generale D.P.P.R.U,, de includere a unui proiect in cadrul anexei „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”, precum si de transfer al unci sume din cadrul anexei „Program Dezvoltare 2020”, in cadrul anexei „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”; Referatul cu nr. 1425/15.06.2020 al Casei de Cultura, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. 1931/19.06.2020 a Filarmonicii Banatul, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv titlul XIII — active nefinanciare, precum si de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.2E.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte” — venituri proprii, titlul I — cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii; Referatul cu nr. 1486/15.06.2020 al Teatrului German, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. 953/15.06.2020 al Sport Club Municipal, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. 12530/10.06.2020 al Compartimentului Guvernanta Corporativa, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. 12190/04.06.2020 al Directiei de Mediu, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 74.02.03 „Reducerea si controlul poluarii”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2020 — 10498/13.05.2020 al Compartimentului Monumente , di suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2020 - 14843/06.07.2020 al Directiei Generale DPP.RIU, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02.03.02 „Transport in comun”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatele cu nr. 14752/03.07.2020, 14750/03.07.2020, 14749/03.07.2020, 14751/03.07.2020, si 14973/06.07.2020, ale Serviciului Scoli — Spitale, de

suplimentare a sumelor prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, respectiv cap. 66.02 „Spitale Generale”, titlul XIII — active nefinanciare; - Referatul cu nr. SC 2020 — 14430/30.06.2020 al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 „alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II — bunuri si servicii; - Legea bugetului de stat pe anul 2020 cu nr.5/2020, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art, 20 alin.1 şi art.82; OQUG 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare art.IX alin.2, precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanţa de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, arţ.139 alin.3 lit.a, art.155 alin. lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2024, conform anexelor: Anexa nr.1 — BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexa nr.2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - venituri proprii; Anexa nr.3 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexa nr.4 — Program Dezvoltare 2020 — investitii; Anexa nr.5 — Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, DIRECTOR ECONOMIC, PT. SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU Cod FP 53-01, Ver.

Atasament: REFERAT.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020 — 14995 / 06.07.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2020 Avand in vedere: - Adresa nr. 17437/01.07.2020 a Directiei de Sanatate Publice, prin care se face cunoscut faptul ca, in cadrul fondurilor alocate pe anul 2020, la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.02 „Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii de sanatate”, a fost repartizata suma de 5.000,00 mii lei pentru obiectivul „Extindere Corp B Spitalul Louis Turcanu”; - Adresa nr. 17436/02.07.2029, prin care se face cunoscut faptul ca, in cadrul fondurilor alocate pe anul 2020, la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.02.22 „Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate”, a fost repartizata suma de 3.105,00 mii lei pentru obiectivele „Aparat de radiologie full digital” si „Sistemele de radiologie full digital cu post scopie - grafie”, pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta; - Referatul cu nr. SC 2020 — 14450/30.06.2020 al Directiei Dezvoltare, de diminuare a sumelor prevazute in Programul de Dezvoltare pe anul 2020, respectiv de modificare a cotelor de finantare nerambursabila pentru proiectul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul tehnic Emanuil Ungureanu”; - Referatul cu nr. E — 2661/26.06.2020 al Spitalului Municipal de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale generale”, titlul I — cheltuieli de personal, titlul TI — bunuri si servicii, titlul X — proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, titlul XI — alte cheltuieli, respectiv titlul XIII — active nefinanciare; - Referatele ordonatorilor tertiari de credite/compartimentelor de specialitate din cadrul unitatii administrativ — teritoriale de diminuare/redistribuire a sumelor prevazute in cadrul bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020; - Referatul cu nr. 12193/25.06.2020 de suplimentare al Biroului Gestiune Populatie Canina Deratizare, Dezinsectie Dezinfectie a sumei prevazute la cap. 74.02.05.02 „Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul cu nr, 13621/22.06.2020 al Directiei Generale Urbanism, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul cu nr. SC 2020 — 13508/19.06.2020 al Directiei Generale D.PP.RU,, de includere a unui proiect in cadrul anexei „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe

Nerambursabile”, precum si de transfer al unei sume din cadrul anexei „Prograni Dezvoltare 2020”, in cadrul anexei „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”; - Referatul cu nr. 1425/15.06.2020 al Casei de Cultura, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la titlul XIII — active nefinanciare; - Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nt. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art, 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanţa de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lita, art.139 alin.3 lit.a, art.135 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta, PRIMAR DIRECTOR ECONONMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU Cod FO53-03,Ver.3