keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 208/04.06.2020 Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces la şi în incinta Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţ㠄Dr.Victor Popescu" Timişoara

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 208/04.06.2020
Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces la şi în incinta Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţ㠄Dr.Victor Popescu" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.CDE2020 - 470/03.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CDE2020 -000470/03.06.2020 al Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.06.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CDE2020 - 00470/03.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 03.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
Având în vedere Ordinul Comandantului Acţiunii - Secretar de Stat, Dr.Raed Arafat, Şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, cu nr.74600 din 21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara;
Având în vedere solicitarea Comandantului Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr.Victor Popescu" Timişoara, de amenajare a drumurilor de acces la Sistemul modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr.Victor Popescu" Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara, nr.348/A-7658/30.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDE2020-00470/04.05.2020;
Având în vedere Referatul de necesitate nr.CDE2020-000470/04.05.2020 întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi cu privire la necesitatea amenajării drumurilor de acces la şi în perimetrul Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr.Victor Popescu" Timişoara, pentru asigurarea circulaţiei ambulanţelor în condiţii de siguranţă.
Având în vedere devizul ofertă emis de către SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA SA.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.1, lit(a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cheltuielile aferente lucrărilor de amenajare a drumurilor de acces necesare funcţionării Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19 aparţinând Spitalului Militar de Urgenţă Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara, în valoare de 247.205,69 lei (TVA inclus), efectuate având ca temei Decretul preşedintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României


Art.2: Lucrările au fost executate de către SC DRUMURI MUNICIPALE Timişoara SA .


Art.3: Cheltuielile în valoare de 247.205,69 lei (TVA inclus) se vor face din Bugetul Local al Municipiului Timişoara Cap. 84.02.03.03.Străzi- cheltuieli materiale , din bugetul alocat contractului nr.10724/02.05.2017 având obiectul: "Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor, trotuarelor, aleilor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timişoara".


Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Red.DC

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GEN.D.P.P.R.U. SERVICIUL D.PPCAA BIROU DRUMURI, PODURI ŞI PARCAJE CDE2020-000470/03.06.2020________________

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces la şi în incinta Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor De COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara Având în vedere solicitarea Comandantului Spitalului Clinic Militar de urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, de amenajare a drumurilor de acces în perimetrul Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara; nr.348/1- 7658/30.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDE2020-00470/04.05.2020. În conformitate cu Ordinul Comandantului Acţiunii Secretar de Stat, Dr.Raed Arafat, Şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă nr.74600 din 21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara, asigurarea asistenţei medicale şi a condiţiilor de hrană şi odihnă în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara pentru personalul medical şi de suport care deserveşte obiectivul, art.1 alin.(2) „Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici şi toate celelalte entităţi juridice de la nivelul municipiului Timişoara, sprijină Ministerul Apărării Naţionale pentru asigurarea facilităţilor necesare funcţionării spitalului modular şi a taberei de carantinare”. Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României; În contextul amenajării Sistemul modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID-19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara, ca urmare a solicitării menţionate anterior şi pentru respectarea ordinului şi decretului emise ca urmare a existenţei starii de urgenţă pe teritoriul României, pentru funcţionarea în amplasament a sistemului modular, este necesar a se amenaja căi de acces asfaltate înspre şi între module (corturile militare). Având în vedere Referatul de necesitate nr.SC2020-000470/04.05.2020 întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi cu privire la necesitatea amenajării drumurilor de acces la şi în perimetrul Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, pentru asigurarea circulaţiei ambulanţelor în condiţii de siguranţă. Având în vedere faptul că aceste lucrări generează costuri în valoare de 247.205,69 lei (TVA inclus), conform devizului ofertă anexat întocmit de către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în cadrul Contractului nr.10724/02.05.2017 având obiectul: ”Lucrări de reparaţii şi de

PA 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Red.DC

întreţinere a străzilor, trotuarelor, aleilor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timişoara” încheiat cu SC Drumuri Municipale Timişoara SA Ca urmare a celor prezentate anterior supunem Consiliului Local aprobarea cheltuielilor aferente lucrărilor de amenajare drumurilor de acces la şi în perimetrul Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, în valoare de 247.205,69 lei(TVA inclus). Cheltuielile vor fi cuprinse Bugetul Local Cap. 84.02.03.03.Străzi-Cheltuieli materiale, Contractul nr.10724/02.05.2017 având obiectul: ”Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor, trotuarelor, aleilor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timişoara” încheiat cu SC Drumuri Municipale Timişoara SA . DIRECTOR DGDPPRU ŞEF SDPPCAA CULIŢĂ CHIŞ GANCIOV IOAN ŞEF BIROU DPP CONSILIER, VASILE OLAR DODEA CARMEN

PA 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii