keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 323/06.08.2020 Privind trecerea terenului din str. Învăţătorului, înscris în CF 435177 şi CF 434063, din proprietatea Statului Român şi administrarea Municipiului Timişoara în domeniul privat şi ulterior în domeniul public al Municipiului Timişoara

06.08.2020

Hotararea Consiliului Local 323/06.08.2020
Privind trecerea terenului din str. Învăţătorului, înscris în CF 435177 şi CF 434063, din proprietatea Statului Român şi administrarea Municipiului Timişoara în domeniul privat şi ulterior în domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-16969 din data 05.08.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-16969/05.08.2020 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 16969/06.08.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-16969/05.08.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 a Fondului Funciar ;
Având în vedere art.296, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;
În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea terenului situat în str. Învăţătorului, înscris în CF 435177 Timişoara (CF vechi 43333), nr. top. 28329/1/1/1/1/1 cu suprafaţa de 8327 mp. şi CF. 434063 Timişoara (CF vechi 43333), nr. top. 28329/1/1/1/1/2/1 cu suprafaţa de 8770 mp, aflat în proprietatea Statului Român şi administrarea Municipiului Timişoara conform Decretului nr. 138/07.04.1979, în domeniul privat al Municipiului Timişoara.

Art.2 : Se aprobă trecerea terenului menţionat la art.1 din prezenta hotărâre în domeniul public al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest şi Direcţia Economică - Biroul Evidenţă Mijloacelor Fixe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice - Biroul Evidenţă Patrimoniu;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020- 16969 / 05.08.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind trecerea terenului din str. Învățătorului, înscris în CF 435177 și CF 434063, din proprietatea Statului Român și administrarea Municipiului Timișoara în domeniul privat și

ulterior în domeniul public al Municipiului Timișoara  

  Terenul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiului Timişoara, fiind situat între străzile Învățătorului, Ion Inculeț și Constantin Stere, lângă parcul din zona Bucovina, și este în proprietatea Statului Român și administrarea directă a Municipiului Timișoara, conform Decretului Consiliului de Stat nr. 138 / 07.04.1979 privind exproprierea unor imobile în scopul realizării unui ansamblu de locuințe și a dotărilor social-culturale.

În conformitate cu prevederile Legii 18/1991, alin.(1), terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, trec în proprietatea municipiilor.

Datele de identificare ale terenului sunt înscrise în CF 435177 Timișoara (CF vechi 43333), nr. top. 28329/1/1/1/1/1 cu suprafața de 8327 mp și CF 434063 Timișoara (CF vechi 43333), nr. top. 28329/1/1/1/1/2/1 cu suprafața de 8770 mp. În vederea implementării unei administrații participative în care dezbaterea problemelor publice să se realizeze prin reţele de consultare care să ofere şanse de a accede la luarea deciziei publice tuturor cetăţenilor, a fost propus terenul respectiv pentru o dezvoltare complexă, în prezent terenul fiind viran și neamenajat.

Menţionăm că terenul nu este de natură a constitui domeniu public al statului sau al judeţului conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea trecerii terenului din str. Învățătorului, înscris în CF 435177 și CF 434063, din proprietatea Statului Român și administrarea Municipiului Timișoara în domeniul privat și ulterior în domeniul public al Municipiului Timișoara. PRIMAR Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST NICOLAE ROBU MIHAI BONCEA

       

                Cod FO53‐03,Ver.2          

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020-16969 / 05.08.2020

     

RAPORT DE SPECIALITATE

privind trecerea terenului din str. Învățătorului, înscris în CF 435177 și CF 434063, din proprietatea Statului Român și administrarea Municipiului Timișoara în domeniul privat și

ulterior în domeniul public al Municipiului Timișoara  

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 16969 / 05.08.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind trecerea terenului din str. Învățătorului, înscris în CF 435177 și CF 434063, din proprietatea Statului Român și administrarea Municipiului Timișoara în domeniul privat și ulterior în domeniul public al Municipiului Timișoara, facem următoarele precizări:

Terenul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiului Timişoara, fiind situat între străzile Învățătorului, Ion Inculeț și Constantin Stere, lângă parcul din zona Bucovina, și este în proprietatea Statului Român și administrarea directă a Municipiului Timișoara, conform Decretului Consiliului de Stat nr. 138 / 07.04.1979 privind exproprierea unor imobile în scopul realizării unui ansamblu de locuințe și a dotărilor social-culturale.

În conformitate cu prevederile Legii 18/1991, alin.(1), terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, trec în proprietatea municipiilor.

Datele de identificare ale terenului sunt înscrise în CF 435177 Timișoara (CF vechi 43333), nr. top. 28329/1/1/1/1/1 cu suprafața de 8327 mp și CF 434063 Timișoara (CF vechi 43333), nr. top. 28329/1/1/1/1/2/1 cu suprafața de 8770 mp. În vederea implementării unei administrații participative în care dezbaterea problemelor publice să se realizeze prin reţele de consultare care să ofere şanse de a accede la luarea deciziei publice tuturor cetăţenilor, a fost propus terenul respectiv pentru o dezvoltare complexă, în prezent terenul fiind viran și neamenajat.

Menţionăm că terenul nu este de natură a constitui domeniu public al statului sau al judeţului conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. Conform adreselor Serviciului Juridic cu nr. SC2020-13212/16.07.2020 și nr. SC2020-13212/27.07.2020 asupra terenului nu figurează litigii pe rolul instanţelor  de judecată. Conform adreselor Compartimentului Administare Fond Funciar nr. SC2020- 13212/07.07.2020 și Sc2020-13212/23.07.2020, terenul înscris în CF 435177

Timișoara (CF vechi 43333), nr. top. 28329/1/1/1/1/1 cu suprafața de 8327 mp și CF 434063 Timișoara (CF vechi 43333), nr. top. 28329/1/1/1/1/2/1 cu suprafața de 8770 mp, nu este revendicat în baza legilor fondului funciar. În evidența informatizată a Biroului Clădiri Terenuri II Vest figurează depuse cereri de revendicare asupra terenului respectiv conform Legii 10/2001, art.21, alin.2,3, soluționate prin Dispoziția nr. 1470/16.09.2013 și Dispoziția nr. 1047/25.04.2004, și nu figurează cereri depuse în baza O.U.G. nr. 94/2000 republicată, modificată și completată cu O.U.G.nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

  În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea trecerii terenului din str. Învățătorului, înscris în CF 435177 și CF 434063, din proprietatea Statului Român și administrarea Municipiului Timișoara în domeniul privat și ulterior în domeniul public al Municipiului Timișoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF