keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

Hotararea Consiliului Local 268/22.07.2020
privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-16604/21.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-16604/21.07.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-16604/21.07.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-16604/21.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara ca membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 299/23.04.2013 şi nr. 221/23.04.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 419/25.07.2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Trasnsport Timişoara" pentru delegarea serviciului public de transport;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 266/10.07.2020 privind aprobarea Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara";
Având în vedere adresa nr. 1806/21.07.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara";
Având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 9321/21.07.2020;
Având în vedere avizul ANRSC nr. 811216/20.07.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), lit. c) şi lit. d), precum şi alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modalitatea de gestiune directă a serviciului de transport public local de persoane efectuat pe raza unităţilor administrativ- teritoriale membre ale Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, către Societatea de Transport Public Timişoara.

Art. 2: Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria administrativ- teritorială a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" cu Operatorul "Societatea de Transport Public Timişoara" în conformitate cu Avizul emis de Consiliul Concurenţei şi Avizul emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se acordă mandat Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", să semneze Contractul de delegare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA".

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.2 Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2020-16604/21.07.2020 TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse

regulate

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-

16604/21.07.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate. Facem următoarele precizări:

Prin HCLMT nr. 388/30.09.2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara prin Consiliul Local, cu sediul în Bvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş cu comuna Ghiroda, comuna Remetea Mare şi comuna Moşniţa Nouă în vederea înfiinţării asociaţiei "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" în scopul dezvoltării intercomunitare a transportului public de persoane.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" a fost constituită în anul 2009 în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Conform art. 89 alin.1 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică.Alineatul 2 al aceluiaşi articol stipulează că, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” vine în întâmpinarea necesităţilor de deplasare a cetăţenilor dinspre urban spre rural şi invers. Elementul care a stat la baza constituirii şi care prevalează sub orice aspect în cadrul activităţii desfăşurate de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre cu privire la îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi disponibilităţii serviciului de transport public de persoane în condiţiile unor

=

Cod FO 53-01,ver.2 Page 2

tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei precum şi caracteristicile unui serviciu de transport public de persoane cu privire la accesibilitate, frecvenţă bună şi confort.

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în infrastructura aferentă serviciilor de transport, astfel că, pentru buna funcţionare a serviciilor şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare sunt necesare realizarea de acţiuni, activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general la nivelul localităţilor sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

Transportul public de persoane este o prioritate pentru Municipiul Timişoara atât din punct de vedere al siguranţei şi confortului călătorului cât şi al protecţiei mediului, respectiv al conceptului de mobilitate urbană.

Municipiul Timişoara a depus mai multe proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile pe POR 2014-2020, Axa proioritară 4. Conform Ghidului Solicitantului, pentru anumite investiții asupra componentelor sistemelor de transport public local de călători puse la dispoziția operatorului de transport public, este necesar ca între autoritatea locală competentă (UAT/asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători) şi operatorul de transport public, să se încheie şi să se prezinte un contract de servicii publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, solicitantul va prezenta contractul de servicii publice de transport (termen ce include hotărârea privind darea în administrare a furnizării serviciului), conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, defineşte serviciul de utilitate publică, ca fiind totalitatea activităţilor reglementate, prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes general a colectivităţilor locale. Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico- socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul localităţilor sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi, cu autobuze, tramvaie, troleibuze, hidrobuze tip catamaran.

Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condiţiile legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de

Cod FO 53-01,ver.2 Page 3

gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora, precum şi în ceea ce priveşte aprobarea documentaţiei de atribuire (art. 8 alin. (2) lit. d) şi d1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.

În acelaşi sens, art. 17 alin. (1^1) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, modificată şi completată, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale având ca scop serviciile publice de transport persoane, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), h), j), j1), l), m) şi p).

Astfel, prin Hotărârea nr. 419/25.07.2019, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat mandatul special din partea autorităţii publice, atât pentru asociaţie cât şi pentru persoana împuternicită să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei, ca în numele şi pe seama Municipiului Timişoara, să realizeze toate atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transportului de persoane prin curse regulate. Articolul 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată, stipulează că modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. (art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Prin HCLMT nr. 266/10.07.2020 s-a aprobat Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara".

Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate a fost întocmit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA”, ţinând cont şi de prevederile Regulamentului (CE) 1370/ 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/ 70 ale Consiliului.

Prin studiul de oportunitate se propune, de către asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” (SMTT), ca modalitate de gestiune, gestiunea directă conform dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 51/2006 în favoarea operatorului Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Cod FO 53-01,ver.2 Page 4

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire, în condiţiile menţionate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Astfel, anunţul în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat în data de 21.03.2017. Termenul a fost prelungit, prin Erate, până la data de 31.10.2020. Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Conform art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. (art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi publice şi utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciilor şi a caietelor de sarcini specifice acestora. (art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Cod FO 53-01,ver.2 Page 5

Conform prevederilor art. 30 alin. (2) lit. b) şi alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, se atribuie direct operatorilor înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin: a)hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice către operatorii de drept public prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice către operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii directe; b)contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în cazul gestiunii delegate. În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii (art. 24 alin. (2) din Legea nr. 51/2006).

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, prin concesiune. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme (art. 29, (1) din Legea nr. 51/2006).

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi (art. 29, (8) din Legea nr. 51/2006):

a)contract de concesiune de servicii; b)contract de achiziţie publică de servicii. Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe (art.

29, (10) din Legea nr. 51/2006): a)caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; b)regulamentul serviciului; c)inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor

administrativ-teritoriale, aferente serviciului; d)procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c); e)indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional. Potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, gestiunea directă se realizează prin

intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi:

a)servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

Cod FO 53-01,ver.2 Page 6

b)societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ- teritoriale, la art. 21, 22 şi 23, prevede aceleaşi reglementări aşa cum sunt cele mai sus descrise. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Societatea Metropolitană de Transport Timișoara are dreptul de a încredința serviciul de transport public local de persoane unui operator economic (Societatea de Transport Public Timişoara SA) care demonstrează potențialul tehnic, financiar, organizatoric și care totodată, colaborează cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" pentru realizarea obiectivelor și a scopului SMTT, în conformitate cu actele constitutive. Societatea de Transport Public Timișoara SA a demonstrat capacitatea tehnică și managerială necesară prestării serviciului de transport la standarde europene, prin:  experiență începând cu 8 iulie 1869 în prestarea serviciului de transport pe teritoriul

Municipiului Timișoara și începând cu anul 2009 în prestarea serviciului de transport pe teritoriul următoarelor Comune limitrofe: Comuna Ghiroda, Comuna Moșnița Nouă, Comuna Remetea Mare, Comuna Sînmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Săcălaz, Comuna Sânandrei,Comuna Șag, Comuna Giarmata, Comuna Orțișoara;

 dotările din parcul auto: tramvaie, troleibuze, autobuze, vehicule de intervenție și mentenanță a infrastructurii și vehiculelor, echipamente și tehnologii pentru operare,vapoare și biciclete;

 dotările pentru mentenanță și reparații;  resursa umană și managerială existentă a Societății de Transport Public Timișoara;  preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a serviciului de transport oferit (inclusiv

modernizarea parcului auto) și adaptarea serviciului la cerințele de deplasare a populației;  implicarea în informarea corectă și completă a călătorilor (panouri de informare);  preocuparea pentru protecția mediului și reducerea consumurilor;  implicarea continuă în instruirea personalului în domeniul transporturilor.

Serviciul de transport public local este un factor important în incluziunea socială. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările. Factorii ca: locul de muncă, domiciliul, egalitatea de șanse, și transportul au un rol esențial în incluziunea socială. În vederea îndeplinirii acestor nevoi, serviciul de transport public trebuie să atragă utilizatorii prin creșterea atractivității, prin modernizarea infrastructurii, creșterea confortului întregii călătorii cu mijloace de transport în comun, creșterea gradului de accesibilitate pentru toate persoanele- în special pentru persoanele cu nevoi speciale și îmbunătățirea siguranței și a securității în stații și în interiorul vehiculelor pentru călători și șoferi, precum și pentru echipamentele de infrastructură. La creșterea atractivității transportului public contribuie atât calitatea cât și cantitatea serviciului în ceea ce privește frecvența curselor, viteza, curățenia, siguranța, informarea privind timpii de așteptare în stații. Transportul public local trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unui serviciu eficient, sigur, de calitate și cu tarife accesibile.

Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează în baza unui contract de delegare, a unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate, conform Statutului, de Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, şi aprobate de către unităţile administrativ-teritoraiale componente ale asociaţiei aşa cum rezultă din prevederile art. 22 alin. 4 din Legea nr. 51/2006.

Asociaţia Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, prin adresa nr. 1806/21.07.2020 a transmis modelul de contract de delegare, Caietul de sarcini şi Regulamentul de

Cod FO 53-01,ver.2 Page 7

organizare şi funcţionare a serviciului, documente care trebuie aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, s-a obţinut avizul Consiliului Concurenţei, precum şi avizul ANRSC nr. 811216/20.07.2020.

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru a supune spre aprobarea C.L.M. Timişoara, urmatoarele: - aprobarea modalitatii de gestiune directă a serviciului de transport public local de persoane efectuat pe raza unităților administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara, către Societatea de Transport Public Timișoara; - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria administrativ- teritorială a Asociației "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" cu Operatorul "Societatea de Transport Public Timișoara" în conformitate cu avizul emis de Consiliul Concurenței și avizul emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, potrivit Anexei; - se acordă mandat Preşedintelui Asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, să semneze Contractul de Delegare.

DIRECTOR GENERAL, CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU P.E., ŞEF BIROU T.S.C., LOREDANA SIBIAN CRISTINA GAVRA

ŞEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-03,ver.3 Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

1. Descrierea situatiei actuale Prin HCLMT nr. 388/30.09.2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara prin Consiliul

Local, cu sediul în Bvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş cu comuna Ghiroda, comuna Remetea Mare şi comuna Moşniţa Nouă în vederea înfiinţării asociaţiei "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" în scopul dezvoltării intercomunitare a transportului public de persoane.

Conform art. 89 alin.1 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică.

Alineatul 2 al aceluiaşi articol stipulează că, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Transportul public de persoane este o prioritate pentru Municipiul Timişoara atât din punct de vedere al siguranţei şi confortului călătorului cât şi al protecţiei mediului, respectiv al conceptului de mobilitate urbană.

Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul localităţilor sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

Art. 3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, specifică faptul că serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condiţiile legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de

=

Cod FO 53-03,ver.3 Page 2

adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

Prin Hotărârea nr. 419/25.07.2019, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat mandatul special din partea autorităţii publice, atât pentru asociaţie cât şi pentru persoana împuternicită să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei, ca în numele şi pe seama Municipiului Timişoara, să realizeze toate atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transportului de persoane prin curse regulate. În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. (art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Prin HCLMT nr. 266/10.07.2020 s-a aprobat Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara".

Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Conform prevederilor art. 30 alin. (2) lit. b) şi alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de

transport public local, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, se atribuie direct operatorilor înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează în baza unui contract de delegare, a unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate, conform Statutului, de Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, şi aprobate de către unităţile administrativ-teritoraiale componente ale asociaţiei aşa cum rezultă din prevederile art. 22 alin. 4 din Legea nr. 51/2006.

3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Contract_delegare_cu_anexe.pdf

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA” Nr. „iii di Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători a fost încheiat la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" situat în Timişoara, B. dul Regele Carol nr. 5, între: (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara"" persoană juridică, cu sediul în Timişoara, B. dul Regele Carol! nr. 5, Județul Timiş având codul de înregistrare fiscală nr. RO25952775 înregistrată sub nr. 59/ 28.05.2009 la Registrul Fundațiilor şi Asociaţiilor de pe lângă Judecătoria Timişoara, cont nr. deschis la BRD Timișoara, reprezentată prin ing. Culiță Chiş, având funcţia de Preşedinte AGA, în numele şi pentru unitățile administrativ-teritoriale: Municipiul Timişoara, Comuna Ghiroda, Comuna Remetea Mare, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Săcălaz, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sînandrei, Comuna Şag, Comuna Satchinez, Comuna Orţişoara, Comuna Giarmata, Comuna Pădureni, Comuna Biled în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă, și (2) Societatea de Transport Public Timișoara, cu sediul în Timișoara, B.dul Take Ionescu nr. 56, înregistrată sub nr. I35/ 3034/1991 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiş având contul RO06BRDE360SV4003600, deschis la BRD Timişoara, codul unic de înregistrare RO2490571, reprezentat legal prin ing. Nicolae Bitea, având funcţia de Director General, în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită in continuare Operator. ÎNTRUCÂT: A. Contractul a fost atribuit potrivit legislației aplicabile în materia serviciilor publice de transport persoane prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor privind publicitatea intenției de atribuire a contractului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 şi a anunţului de intenție JOUE 2017/S 056-104442 B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport de interes economic general şi stabilirea condițiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea sistemului de transport public de persoane în aria de competență a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" ce are ca membrii următoarele unități administrativ- teritoriale: a) Municipiul Timişoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, judeţ Timiş, Bv. C. D. Loga nr. 1, reprezentat de dl. Culiţă Chiş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 23.04.2019. b) Comuna Ghiroda, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, județ Timiş, Str. Victoria nr. 46, reprezentat de dl. Ionuţ Stănuşoiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 22.03.2017. c) Comuna Moşniţa Nouă, persoană juridică, prin Consiliul Loțal al Comunei Moşniţa Nouă, judeţ Timiş, Str. Principală, nr. 73, reprezentat de dl. Florin Octavian Bucur, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.06.2016. Pagină 1 din 29

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA" NE rit su. Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători a fost încheiat la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" situat în Timişoara, B. dul Regele Carol nr. 5, între: (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” persoană juridică, cu sediul în Timişoara, B. dul Regele Carol | nr. 5, Judeţul Timiş având codul de înregistrare fiscală nr. RO25952775 înregistrată sub nr. 59/ 28.05.2009 la Registrul Fundațiilor şi Asociaţiilor de pe lângă Judecătoria Timişoara, cont nr. RO22BRDE360SV94933203600, deschis la BRD Timişoara, reprezentată prin ing. Culiță Chiş, având funcţia de Preşedinte AGA, în numele şi pentru unitățile administrativ-teritoriale: Municipiul Timișoara, Comuna Ghiroda, Comuna Remetea Mare, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Săcălaz, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sînandrei, Comuna Şag, Comuna Satchinez, Comuna Orţişoara, Comuna Giarmata, Comuna Pădureni, Comuna Biled în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă, și (2) Societatea de Transport Public Timișoara, cu sediul în Timișoara, B.dul Take Ionescu nr. 56, înregistrată sub nr. J35/ 3034/1991 la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş având contul RO06BRDE360SV4003600, deschis la BRD Timişoara, codul unic de înregistrare RO2490570, reprezentat legal prin ing. Nicolae Bitea, având funcţia de Director General, în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită in continuare Operator. ÎNTRUCÂT: A. Contractul a fost atribuit potrivit legislației aplicabile în materia serviciilor publice de transport persoane prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor privind publicitatea intenţiei de atribuire a contractului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 şi a anunţului de intenție JOUE 2017/S 056-104442 B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport de interes economic general şi stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public de persoane în aria de competență a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" ce are ca membrii următoarele unități administrativ- teritoriale: a) Municipiul Timişoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, judeţ Timiş, Bv. C. D. Loga nr. 1, reprezentat de dl. Culiță Chiş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 23.04.2019. b) Comuna Ghiroda, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, judeţ Timiş, Str. Victoria nr. 46, reprezentat de dl. Ionuţ Stănuşoiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 22.03.2017. c) Comuna Moşniţa Nouă, persoană juridică, prin Consiliul Comunei Moşniţa Nouă, județ Timiş, Str. Principală, nr. 73, reprezentat de dl. Florin Octavian Budur, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.06.2016. Pagină 1 din 29

d) Comuna Remetea Mare, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, județ Timiș, Str. Principală, nr. 112, reprezentat de dl. Golubov Ilie, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 21.08.2008. e) Comuna Sânmihaiu Român, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Sânmihaiu Român, cu sediul în Sânmihaiu Român, județ Timiş, Str. Principală nr. 1, reprezentat de dl. Viorel Mărcuţi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.55 din 27.04.2017. f) Comuna Dumbrăvița, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăviţa, judeţ Timiş, Str. Petâfi Sandor nr. 31 reprezentat de dl. Victor Malac, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 03.09.2009. £) Comuna Dudeștii Noi, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Dudeştii Noi, cu sediul în Dudeştii Noi, județ Timiş, Calea Becicherecului nr. 29, reprezentat de dl. Alin Adrian Nica, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 13.07.2009. h) Comuna Săcălaz, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, județ Timiş, nr. 368, reprezentat legal de dl. Ilie Todaşcă, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 16.03.2011. i) Comuna Becicherecu Mic, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, județ Timiş, Calea Banatului nr. 9, reprezentat de dl. Raimond Ovidiu Rusu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 27.09.2012. j) Comuna Sînandrei, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Sînandrei, cu sediul în Sînandrei nr. 516, judeţ Timiş, reprezentat legal de dl. Claudiu Florin Coman, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.11.2018. k) Comuna $ag, persoană juridică, prin Consiliul local al Comunei $ag, cu sediul în Șag, Str. al a nr. 49, județ Timiş reprezentat de dl. Flavius Alin Roşu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 29.01.2019. 1) Comuna Satchinez, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Satchinez, cu sediul în Comuna Satchinez, Str. Daliei nr. 82, județ Timiş, reprezentat legal de dl. Florin Olimpiu Cheaua, legal împuternici în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/ 05.08.2019. m) Comuna Orţişoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Orţişoara, cu sediul în Comuna Orţişoara nr. 258/A, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Aleodor Gheorghe Sobolu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/24.09.2019. n) Comuna Giarmata, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Giarmata, cu sediul în Comuna Giarmata, Str. Principală nr. 445, județ Timiş, reprezentat legal de dl. Virgil Bunescu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352/ 30.10.2019. 0) Comuna Pădureni, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Pădureni, cu sediul în Comuna Pădureni, Str. Principală nr. 220, judeţ Timiş, reprezentat de dl. Dorin Ignuţa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pădureni nr. 24/ 20.02.2020. p) Comuna Biled, persoană juridică, prin Consiliul Local a Comunei Biled cu sediul în Comuna Biled, Str. Principală nr. 359 județ Timiş, reprezentat de dl. Cristian David, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Biled nr. 10/29.01.2020. C. Avizul Consiliului Concurenţei, emis conform art. 52 alin. (2) a legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările şi completările ulterioare, D. Hotărârea adunării generale a asociaților privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători. PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părţile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează: CAPITOLUL 1. DEFINIŢII În măsura în care nu se prevede altfel, termenii şi expresiile folosite în Contract vor avea următorul înţeles: „AN.R.S.C7 Înseamnă Autoritatea Naţională| de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Pagină 2 din 29

„Autoritate de autorizare” Avizul entității contractante” 95” Înseamnă structură locală cu atribuţii de reglementare, autorizare, monitorizare şi control al serviciilor publice de transport persoane, înființată în cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara". Este avizul dat de către entitatea contractantă în legătură cu orice aspect definit care are nevoie de acest aviz privind prevederile prezentului contract. "Caiet de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate” Document care cuprinde condițiile speciale, în principal cele tehnice care au caracter obligatoriu pentru operatorul de transport. „Entitatea contractantă” Înseamnă autoritatea locală competentă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" care are competența legală de a delega gestiunea serviciului public de transport local de călători. „Compensație” Reprezintă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera g) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă. „Continuitatea Serviciului public de transport” Înseamnă capacitatea de menținere și reconstituire a funcţiilor esențiale ale serviciului public de transport, respectiv activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranţă pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone, în cazul unor situații perturbatoare previzionate sau de urgență. „Contract” Înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, inclusiv toate anexele la acesta. Contractul este un contract de servicii publice, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. „Diferențe de tarif” Înseamnă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, care intră în calculul Compensaţiei, în vederea acoperirii influențelor financiare rezultate din gratuitățile şi reducerile de tarif la Titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 9 din prezentul Contract şi Anexei nr. 7. FNT, „Drept exclusiv Înseamnă acel drept definit la art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 care permite Operatorului prestarea anumitor servicii publice de transport de călători pe un anumit traseu sau grupă de trasee ori într-o anumită zonă din aria teritorială de competență a Entității Contractante, cu excluderea oricărui alt asemenea operator. „Data Intrării în Vigoare” Înseamnă data semnării prezentului Contract. 5 „Data Începerii Înseamnă data începerii prestării Serviciului public de transport călători, respectiv la data se: ii de către Părţi a procesului verbal Pagină 3 din 29

prevăzut în cuprinsul Capitolului 6 („Perioada de Mobilizare”) din prezentul Contract. "Garanția constituită de Operator" Garanţia de bună execuție a contractului, constituită de Operator în contul Entității Contractante în scopul asigurării Entității Contractante de îndeplinirea calitativă si cantitativă a serviciului de transport public local de călători pe durata de valabilitate a contractului. „Efectul financiar net” Înseamnă totalitatea efectelor financiare, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și va ţine seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa nr. 9. „Licenţă de traseu” Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea locală competentă, ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport călători, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu, conform modelului din Anexa nr, 16. „Obligații de serviciu public” Obligaţiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. "Notificare de negociere" Documentul emis de oricare dintre părti în scopul începerii negocierilor în cazurile prevăzute în prezentul contract. „Partea” Înseamnă Entitatea Contractantă sau Operatorul. "Notificare de încetare” Document emis de oricare dintre părti în scopul încetării prezentului contract. „Părţi”” Înseamnă Entitatea contractantă şi Operatorul. „Program de circulație” Înseamnă documentul utilizat în transportul public de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre stații, zilele de circulaţie a curselor, intervalele de succedare a curselor locale. 5 „Programul de investiţii Înseamnă Programul de investiții al Operatorului şi Programul de Investiții al Entităţii Contractante, ataşat la prezentul Contract ca Anexa nr. 3. „Programul de investiții al Entităţii Contractante” Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Entitatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atâţ fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice, ataşat la prezentul Contract ca Anexa nr. 3.2. Pagină 4 din 29 /

„Programul de investiții al RE Operatorului Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât şi valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului cu avizul entității contractante, ataşat la | prezentul Contract ca Anexa nr. 3.1. "Program anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de operare, transport şi a mijloacelor de transport utilizate" Program anual de întreţinere și reparare a infrastructurii de operare, transport şi a mijloacelor de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport, asumat de Operator si avizat de Entitatea Contractantă. „Programul de transport” Înseamnă documentul întocmit şi aprobat de Entitatea Contractantă, prin care se stabilesc traseele, Programele de Circulaţie, numărul mijloacelor de transport necesare şi capacitatea minimă de transport pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Entității Contractante. Programul de transport este ataşat la prezentul Contract ca Anexa nr. 2.1. „Serviciu public de transport călători” Înseamnă acel serviciu definit la art, 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind un serviciu de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu pe raza teritorială de competență a Entităţii Contractante, potrivit Programului de transport. „Sisteme de transport inteligent sau STI” Înseamnă un ansamblu de sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației şi comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule şi utilizatori, în gestionarea traficului şi gestionarea mobilității, precum şi pentru interfeţe cu alte moduri de transport. STI poate cuprinde fără a fi limitat la acestea: sistemul de management şi control în trafic, sistemul de informare a călătorilor, sistemul monitorizare şi localizare prin GPS a autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a călătorilor, etc. „Raportul lunar de constatare” Înseamnă documentul întocmit în conformitate cu Anexa nr. 8.1 la prezentul Contract, în baza căruia Entitatea Contractantă plătește lunar Operatorului Compensația. „Tarif de călătorie” | Înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale şi prezentului Contract. „Unităţi administrativ-teritoriale” Reprezintă unitatea administrativ- teritorială membră a Entităţii Contractante denumită UAT membră(e) a Entităţii Contractante beneficiară(e) ale serviciului de transport public local prestat de către un Operator pe aria de competență a Entității Contractante şi care este reprezentată prin Primarul acesteia sau altă persoană împuternicită. „Titluri de călătorie” Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, tarif special, legitimații de călătorie, carduri magnetice sau contactless şi orice alte mijloace prin care se pot emite titlurile de călătorie ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului public de transport călători, emise conform prevederilor legale. "Valoarea contractului" Reprezintă echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului sau operatorilor de serviciu public, inclusiv compensația de orice fel plătită de autoritățile publice și venitul din vînzarea biletelor care nu este restituit autorității competente în cauză. Valoarea medie anuală a contractului reprezintă echivalentul valorii totale a contractului, împărțită la numărul de ani de valabilitate a contractului | "Redevenţa" Obligaţia de plată calculată anțal şi stabilită în sarcina operatorului în Pagină 5 din 29

schimbul dreptului şi obligaţiei de exploatare a bunurilor puse la dispoziție de fiecare unitate administrativ- teritorială membră a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara. CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea prin atribuire directă a sarcinilor şi responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a unităților administrativ- teritoriale membre a Entităţii Contractante respectiv: Municipiului Timişoara, Comunei Ghiroda, Comunei Remetea Mare, Comunei Moşniţa Nouă, Comunei Sânmihaiu Român, Comunei Dumbrăvița, Comunei Dudeştii Noi, Comunei Săcălaz, Comunei Becicherecu Mic, Comunei Sînandrei, Comunei Şag, Comuna Satchinez, Comuna Orţişoara, Comuna Giarmata, Comuna Pădureni, Comuna Biled, inclusiv dreptul şi obligația de a administra şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. (conform Ordin președinte ANRSC şi ANAP 131/ 1401/2019). 2.2. Operatorul va presta Serviciul public de transport local de persoane, efectuat cu: autobuze, troleibuze, tramvaie, hidrobuze tip catamaran, în conformitate cu Obligaţiile de serviciu public prevăzute la Capitolul 4 din prezentul Contract, pe traseele cuprinse în Anexa 2. (conform Ordin | preşedinte ANRSC și ANAP 131/ 1401/2019). 2.3. Entitatea Contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta, în condițiile legislației din materia | achizițiilor sectoriale, cantitatea serviciilor, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situația în care devine necesară prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi staţii (conform Ordin preşedinte ANRSC şi ANAP 131/ 1401/2019). 2.4. Subcontractarea de către Operator, de lucrări sau servicii conexe Serviciului de transport public se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achiziţiilor publice cu informarea prealabilă | către entitatea contractantă. Subcontractarea serviciului de transport public care face obiectul prezentului contract este interzisă, CAPITOLUL 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1, Valoarea totală estimată pentru 10 ani (VTE) a prezentului contract este de 849.932.870,10 lei la care se adaugă TVA.Valoarea totală a contractului se calculează prin multiplicarea valorii estimată pentru un an (VAE) de zece ori, după formula: VTE (10 ani) = VAE (lan) x 10 ani 3.2. Valoarea anuală estimată (VAE) a prezentului contract este de 84.993.287,01 lei la care se adaugă TVA şi este obţinută astfel: VAE (1 an) = total costuri eligibile estimate pentru toate modurile de transport + profit rezonabil. | total costuri eligibile estimate pentru toate modurile de transport = costurile eligibile estimate pentru fiecare mod de transport: autobuz, troleibuz, tramvai și hidrobuz tip catamaran. 3.3. Valoarea totală estimată pentru anul 2020 (73 zile) este de 16.998.657,40 lei fără TVA. Valoarea totală estimată a contractului va fi actualizată periodic în funcție de criteriile stabilite și de modificările programului de transport. 3.4. În cazul în care valoarea totală a contractului va fi majorată cu mai mult de 20% se va notifica Autoritatea de Concurență pentru reavizarea măsurii, conform prevederilor O.U.G. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996. CAPITOLUL 4. OBLIGAŢII DE SERVICIU PUBLIC 4.1 În conformitate cu termenii şi condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos: a. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea Contractantă și va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/gratuități în conformitate cu | politicile naţionale de transport și cu hotărârile adoptate de către adunarea generală a Asociaţiei de | Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara". b. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuității, Pagină 6 din 29

regularității şi capacității prevăzute în Programul de transport. c. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuţi în prezentul Contract. d. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul Contract şi în legislația din domeniul transportului public de călători, e. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei nr. 5.2. 42 Operatorul va realiza Serviciul public de transport local de călători în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 4.1. și va avea: a. dreptul la plata Compensaţiei, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract. b. dreptul la Diferențe de tarif, în termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Contract și conform prevederilor legale în vigoare. c. dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite. d. dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul Contract. e. dreptul de exploatare a infrastructurii şi/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului public de transport călători, descrise în Anexa nr. 4.1. cu redevența aferentă. £. Operatorul va fi responsabil de implementarea programului de investiții cu finanțare din surse proprii sau după caz a investițiilor din programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale entității contractante. 43 Drepturile și obligaţiile Operatorului de la pct. 4.1 şi pct. 4.2 se completează cu cele prevăzute la Capitolul 15 din prezentul Contract. 4.4 Fiecare Parte va acționa cu bună credință şi va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract. CAPITOLUL 5. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele: a. bunuri de retur, respectiv bunurile publice, puse la dispoziție de către proprietar către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa nr. 4.la și Anexa 4.1b, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau central precum şi cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții şi pentru care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului. Pentru această categorie de bunuri se va percepe redevența. Anexa 4.la. bunurile de retur ce alcătuiesc domeniul public, pentru fiecare unitate administrativ- teritorială membră a Entității Contractante. Anexa 4.1b. bunurile de retur ce alcătuiesc domeniul privat, pentru fiecare unitate administrativ- teritorială membră a Entității Contractante. b. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Entității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanţare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin Operatorului și care suni, utilizate de acesta în scopul executării Contractului. Bunurile de preluare sunt prevăzute în Anexa nr. 4.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, Entitatea Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 90 de zile calendaristice de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul îşi asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Entităţii Contractante. (Conform Ordin ANRSC 131/1401/2019) e. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul b) de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa nr. 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului. CAPITOLUL 6. DURATA CONTRACTULUI 6.1 Durata Contractului este de 10 ani, începând de la Data intrării în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 62 Durata Contractului poate fi prelungită prin act adițional, p& Q perioadă de cel mult jumătate din durata iniţială, respectiv 5 ani, în conformitate cu prevederile art, |4 alin. (4) din Regulamentul (CB) 1370/2007. | Pagină 7 din 29

63 Entitatea Contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata Contractului pe măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani în condițiile în care Operatorul va asigura continuitatea prestării serviciului public de transport local de călători până la data desemnării noului operator de transport dar nu mai mult de 90 zile. CAPITOLUL 7. PERIOADA DE MOBILIZARE 71 Între Data Intrării în Vigoare și Data de Începere, se întinde Perioada de Mobilizare. 72 În Perioada de Mobilizare, care este de maximum 90 de zile calendaristice de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, dacă Părţile nu convin, în scris, prelungirea acestei perioade, Operatorul are obligația să prezinte Entităţii Contractante următoarele: a) mijloacele de transport cu care s-a angajat prin Ofertă, în stare bună de funcţionare şi dotate conform cerinţelor din Caietul de Sarcini; b) copii după licenţele/autorizațiile eliberate de autoritățile competente pentru toate mijloacele de transport cu care Operatorul s-a angajat prin Ofertă că va efectua Serviciul public de transport călători; c) copii după actele doveditoare privind angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, inclusiv personal cu atribuţii pentru repararea şi întreținerea mijloacelor de transport și manager de transport, însoțite de dovada calificării profesionale aferentă fiecărei activități prestate de personalul angajat; d) copii după actele doveditoare privind infrastructura aflată la dispoziția Operatorului, amenajată şi dotată pentru parcarea, întreținerea, repararea și alimentarea cu combustibili și energie electrică a mijloacelor de transport pe raza teritorială de competență a Entității Contractante, conform cerințelor din Caictul de Sarcini, precum şi prezentarea fizică, în teren, a respectivelor amenajări; e) copii după contractele de asigurare a persoanelor transportate şi a bagajelor acestora, inclusiv contractele de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare autovehicul; f) copii după actele doveditoare privind organizarea operaţională a dispeceratului şi a dotărilor speciale de urmărire şi coordonare în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare; g) copii după actele doveditoare privind stabilirea domiciliului fiscal și înființarea punctului de lucru/ sucursalei/ filialei în aria teritorială de competență a Entității Contractante; în cazul în care Operatorul are sediul social într-un alt județ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. h) copii după certificatele de înmatriculare/ înregistrare, din care să rezulte că toate mijloacele de transport cu care s-a angajat în prestarea Serviciului public de transport călători au fost înmatriculate/ înregistrate în județul sau, după caz, în localitatea de reședință a Entității Contractante, în cazul în care operatorul deţine mijloacele de transport înmatriculate/înregistrate într-un alt judeţ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. i) dovada punerii în funcțiune a sistemului de taxare. j) dovada constituirii garanţiei de bună execuție a contractului, în cuantumul de 0,1% din valoarea prezentului Contract. 73 În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data îndeplinirii de către Operator a tuturor obligațiilor prevăzute la pct. 7.2. ori de la data expirării Perioadei de Mobilizare, Părţile vor încheia Procesul-verbal de constatare a îndeplinirii obligațiilor din Perioada de Mobilizare. 74 Dacăoricare dintre obligațiile prevăzute la pct.7.2. de mai sus, inclusiv semnarea Procesului-verbal de constatare a îndeplinirii obligațiilor din Perioada de Mobilizare, nu a fost îndeplinită și nici nu s-a renunțat la ca în momentul sau înaintea expirării termenului prevăzut la pct.7.2. de mai sus, atunci, cu excepția cazului în care Părţile convin altfel în scris, Entitatea Contractantă poate denunța unilateral acest Contract, prin notificarea celeilalte Părţi, aceasta din urmă având obligația să plătească daune- interese în valoare de 0,02% din valoarea contractului, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la pct. 7.2. 75 Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părţile vor coopera în sensul că: - îşi vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca efectuarea Serviciului să poată începe în termenul prevăzut la pct. 7.2. de mai sus, astfel cum a fost prelungit, dacă este cazul, și se vor informa reciproc cu privire la datele la care estimează că vor îndeplini obligațiile ce le revin, precum şi cu privire la orice alte aspecte de interes în legătură cu iul îndeplinirii acestor obligații ori la activitățile întreprinse în vederea îndeplinirii acestora. Pagină 8 din 29

CAPITOLUL 8. REDEVENŢA. SERVICII MONITORIZARE DERULARE CONTRACT 8.1. În schimbul dreptului şi obligaţiei de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor, prevăzute în Anexa 4.1a şi 4.1b, Operatorul se obligă să plătească Entității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr, 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență calculată anual, pe toată durata contractului în procent de 0,3% din valoarea totală a mijloacelor fixe puse la dispoziția Operatorului, conform Anexei 4.1a şi 4.lb astfel: AN TOTAL VALOARE REDEVENTA d rii 2020 133.662.112,03 80.197,27 2021 133.662.112,03 400.986,34 2022 133.662.112,03 400.986,34 2023 133.662.112,03 400.986,34 2024 133.662.112,03 400.986,34 2025 133.662.112,03 400.986,34 2026 133.662.112,03 400.986,34 2027 133.662.112,03 | 400.986,34 | 2028 133.662.112,03 400.986,34 2029 133.662.112,03 400.986,34 8.2. Operatorul va achita trimestrial Entității Contractante pe baza facturii emise împărțită în tranșe egale, valoarea redevenței anuale datorate, cel târziu până la data de 30 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevența este datorată. Plata redevenței se va face în contul Entității Contractante. Codul de înregistrare al Entității Contractante este RO25952775. 8.2.1. Pe durata derulării prezentului contract, părțile vor proceda la actualizarea Anexei 4.1 (4.la și 4.1b) care cuprinde bunurile de retur, în baza încheierii unui act adițional la prezentul contract. 8.2.2 Redevența se va calcula începând cu data semnării procesului verbal de predare primire a bunurilor de retur. 8.2.3 Plata redevenței se va face în baza facturii emise de Entitatea Contractantă către Operator având la bază factura primită de la fiecare unitate administrativ teritorială membră a Entităţii Contractante și proprietară a bunurilor concesionate cel târziu până la data de 10 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevenţa este datorată, în contul comunicat de către Entitatea Contractantă. 8.3. Operatorul va transmite Entității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate, în termen de 3 zile calendaristice de la data efectuării plătii. 8.4. Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează Entităţii Contractante penalități de întârziere, în procent de 0,02 %/zi din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere. În caz de întârziere la plată a redevenței cu 90 de zile calendaristice, Entitatea Contractantă va executa garanția constituită de Operator sau suma stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport. 8.5. Pentru componentele sistemului de transport, care aparțin domeniului public al unităților administrativ- teritoriale membre ale SMTT, se va calcula şi percepe Redevența în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Redevență care va rămâne la dispoziția SMTT în vederea constituirii fondului de dezvoltare a sistemului de transport în aria de competență a SMTT, în baza Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Transport în zona metropolitană inclusiv utilizarea Sisteme Inteligente de Transport, conform Legii 51/2006 (art. 29) (Entitatea contractantă are obligația de a finanța investițiile din Programul de Investiții al Entității Contractante, prevăzut în Anexa nr. 3.2, conform Ordin preşedinte ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 8.6. In vederea realizării de investiții, cheltuieli de funcționare respectiv urmărire supraveghere şi control a sistemului de transport conform contractului de servicii publice încheiat cu operatorul (i) de transport, Pagină 9 din 29

entitatea contractantă va încasa lunar un procent de 10% aplicat la contravaloarea titlurilor de călătorie emise conform prevederilor legale şi vândute de către operator(i) de transport în luna precedentă încasării. Lunar, suma stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport. Veniturile lunare obţinute de către operatorul de transport din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete şi abonamente) se vor comunica SMTT până la data de l5a lunii pentru luna precedentă în vederea stabilirii valorii serviciilor de monitorizare derulare contract şi facturarea acesteia. 8.7 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la Capitolul 8 "Redevența. Servicii de Monitorizare Derulare Contract" fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătoreşti. Pentru punerea în executare a contractului, entitatea contractantă se va adresa direct, fără alte proceduri prealabile, executorului judecătoresc, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în cuprinsul Capitolului 8 "Redevența. Servicii de Monitorizare Derulare Contract”. CAPITOLUL 9. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 9.1 Entitatea Contractantă are dreptul de a nu solicita operatorului constituirea garanţiei de bună execuție în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât cea prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. 9.2 În baza Legii 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale și a Hotărârii de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului- cadru din legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Operatorul va constitui garanția de bună execuţie în termen de 60 de zile calendaristice de la Data Intrării în Vigoare a Contractului de Servicii Publice. Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, în contul Entității Contractante, garanția de bună execuție în cuantum de 0,1% din valoarea prezentului Contractului. Anual până la data de 31 decembrie a anului în curs, Operatorul se obligă la constituirea garanţiei de bună execuţie pentru anul următor, în funcţie de modificările prezentului contract. (conform art. 45 H.G.394/ 2016). 9.3 Anual, Operatorul va constitui garanția de bună execuție sub condiţia deblocării garanţiei de bună execuție constituită pentru anul precedent. În caz de neconstituire a garanţiei de bună execuție, Entitatea Contractantă va încasa suma stabilită ca garanție de bună execuție în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport sau să rezilieze de plin drept contractul, fără alte formalități prealabile. 9.4 Garanţia de bună execuție se actualizează anual cu rata inflației şi se reîntregeşte trimestrial de către Operator, până la data de 15 a primei luni a fiecărui trimestru. În caz contrar, Entitatea Contractantă va încasa suma datorată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport, fără alte formalități prealabile. 9.5 Din garanția de bună execuție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Entității Contractante şi neachitate de către Operator la termenele stabilite şi în baza clauzelor prezentului contract respectiv, în condițiile prevăzute la art. 47 din Anexa la H.G. nr. 394/2016. 96 Garanţia de bună execuție se restituie la sfârşitul prezentului Contract, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 394/2016. 9.7 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la Capitolul 9 "Garanţie de bună execuție" fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătoreşti. Pentru punerea în executare a contractului, Entitatea Contractantă se va adresa direct, fără alte proceduri prealabile, executorului judecătoresc, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în cuprinsul Capitolului 9 " Garanţia de bună execuție ". CAPITOLUL 10. DIFERENȚELE DE TARIF 10.1 Operatorul este obligat să transporte toți călătorii care deţin un Titlu de călătorie valabil, inclusiv categoriile de călători care beneficiază de facilități la transport, respectiv de gratuitățile și reducerile la Titlurile de călătorie, prevăzute în Anexa 7.1, precum şi de orice alte gratuități şi reduceri ce vor fi stabilite după Data Intrării în Vigoare a Contractului de Servicii Publice prin: acte normative, hotărâri ale Consiliilor Locale, hotărâri ale SMTT. 10.2 Modul de acordare a Diferenţelor de tarif este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui ANRSC și ANAP 131/ 1401/2019 privind documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ- Pagină 10 din 29

teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze şi/ sau tramvaie, respectiv Anexa 7.2. a prezentului Contract, astfel: Număr de Modalitatea de Categoria acordare a Modalitatea de na călătorii pe MINI sot socială/ erionila Tarif protecției sociale | acordare a protecției Tipul de | Perioada INA tată (procentul de sociale protecție PI reducere) tt utilizat _ socială entru calcul Tarif Reducerea oferita p întreg 10.3. Operatorul este obligat să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri şi gratuități, potrivit prevederilor legale şi hotărârilor Adunării Generale a SMTT adoptate în baza Hotărârilor de Consiliu Local al UAT-urilor membre. Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimează anual și se prevăd în bugetele UAT-urilor membre a SMTT, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui ANRSC şi ANAP 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, respectiv Anexa 7.3. a | prezentului Contract, astfel: Unități de Nivelul Categoria calcul protecției N socială/ Tipul de | (abonament Nur estimat sociale Sume totale cert. ME ET ml! de unități (lei) protecție socială | e/ călătorii acordate vândute) (lei/ unitate) d) 2) B) (4) (5)=G)x(4) 10.4 Acoperirea Diferenţelor de tarif acordate Operatorului se va face până la valoarea integrală a Titlurilor de călătorie, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și a numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare categorie de călători, în luna respectivă, dovedite prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare şi ale sistemului de numărare a călătorilor respectiv a altor documente justificative stabilite prin acte normative (conform Ordin Preşedinte ANRSC și ANAP 191/ 140 1/2019). 10.5 Plata Diferenţelor de tarif către Operator se va face lunar de către Entitatea Contractantă, în baza facturii emise de către Operator şi a documentației justificative. Operatorul are obligația de a comunica la sediul SMTT, factura până la data de 10 a lunii următoare a celei pentru care se face decontarea, la care va atașa documentația justificativă pentru fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri şi gratuități 10.6 Entitatea Contractantă are obligația să facă plata Diferenţelor de tarif în termen de 60 de zile de la data primirii facturii şi a documentației justificative depusă de către Operator. Modelul de decont este prevăzut în Ordinul preşedintelui ANRSC şi ANAP 131/ 1401/ 2019 privind documentele standard și contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie (conform Legea 72/ 2013 art. 7), astfel: Categoria Unități de Nivelul Nr. socială/ calcul Număr protecției Sume totale Document Crt Tipul de (abonamente/ | estimat de sociale de) justificativ protecție călătorii unități acordate necesar socială vândute) (lei/ unitate) d) 2) B) (4) G)=G)x(4) (6) Suma reprezentând Diferenţele de tarif pentru luna respectivă facturată intră în calculul Compensaţiei, indiferent de stadiul plății facturii pentru diferențele de tarif. Pagină 11 din 29

10.7. Entitatea Contractantă va emite factura pentru fiecare UAT beneficiară de transport în maxim 3 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor justificative care stau la baza emiterii facturii de către operatorul de transport. UAT se obligă să achite Entității Contractante factura în termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii (conform Legea 72/2013 art. 6). 10.8. Operatorul are obligația de a întocmi lunar factura pentru diferențe de tarif, pentru fiecare linie în parte care deserveşte unitatea administrativ- teritorială respectivă și să atașeze documentele justificative care stau la baza emiterii facturilor inclusiv rapoartele cu total validări pe linia respectivă pentru fiecare categorie de persoane beneficiare de diferențe de tarif (beneficiare de reduceri și gratuități). CPAITOLUL 11. PROFITUL REZONABIL 11.1. Profitul rezonabil reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public şi care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de operator, aplicată la total cheltuieli eligibile. 11.2.Profitul rezonabil se calculează conform ratei SWAP pentru 10 ani care este de 3,23% plus 100 puncte procentuale (1%). 11.3. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pe întreaga durată de valabilitate a contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile este de 4,23% pe an. CAPITOLUL 12. COMPENSAŢIA 12.1, UAT- urile membre prin ADI în calitate de Entitate Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil în cazul în care impune obligaţii de serviciu public și/sau obligații tarifare privind practicarea unor tarife de călătorie sub nivelul tarifului mediu pe călătorie (lei/călătorie) ofertat/aplicat și fundamentat de către Operator în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la normele-cadru aprobate prin Ordinul preşedintelui AN.R.S.C. nr. 272/2007. 12.2. Sumele aferente Compensației se prevăd în bugetul local şi se estimează anual de către Entitatea contractantă potrivit formulei (conform Ordin ANRSC 131/1401/2019): Canuală= (Tem — Tc) x N estimat căl. unde: Canuală[lei]- reprezintă Compensația anuală estimată a fi plătită Operatorului, calculată conform Anexei 17 a prezentului contract. Tom [lei/călătorie]- tariful mediu pe călătorie, ofertat şi fundamentat de către Operator în conformitate cu prevederile din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007; Tc [lei/călătorie]- tariful de călătorie, impus de Entitatea contractantă pe criterii sociale; N estimat căl. — numărul de călătorii estimate a fi efectuate în anul de referință. 12.3. Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă: C lunară = CE + Pr-V unde: C lunară[lei] — reprezintă Compensațţia lunară plătită Operatorului; CE [lei]|- total cheltuieli eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse şi a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRSC. nr. 272/2007, prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte şi cheltuielilor generale şi administrative între activitățile desfăşurate de Operator, potrivit Anexei nr. 9 la prezentul Contract. Cheltuielile eligibile CE sunt calculate cu includerea amortizării lunare a investițiilor realizate de Operator din fonduri proprii şi a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de investiții. Amortizarea investițiilor realizate de Operator din fonduri publice nu este eligibilă pentru calculul CE; Pr[lei]- reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public şi care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total costuri eligibile. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile este de 4,23% pe an. La începutul fiecărui an, se desfășoară, prin grija Entității Pagină 12 din 29 | /

Contractante un audit tehnic- economic care certifică și regularizează ulterior nivelul compensației acordat operatorilor pentru anul anterior. Mecanism de stimulare a eficienței: în situaţia în care, în anul N, se vor înregistra reduceri de costuri unitare rezultate din creșterea eficienței activității operatorului, certificate ca atare de un auditor independent, față de anul N-l, acestea vor fi repartizate astfel: 50% din câştigurile de eficiență rămân la dispoziția operatorului sub forma de profit majorat, iar restul la autoritatea publică. V[lei]- reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensaţia, respectiv venituri din vânzarea Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit, venituri din alte activităţi legate de prestarea serviciului public de transport. Veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie- reprezintă totalitatea veniturilor realizate din vânzarea biletelor şi abonamentelor. Biletul vândut și validat în mijlocul de transport reprezintă venitul realizat din vânzarea acestuia pentru o singură călătorie. Abonamentul va avea un număr nelimitat de călătorii. Veniturile realizate din vânzarea de abonamente se vor calcula în funcţie de numărul de călătorii validate în sistemul de biletărie (e- ticketing) înmulțit cu valoarea unei singure călătorii (valoarea unui bilet vândut şi validat în sistemul de biletărie e-ticketing). În acest sens, lunar se vor emite rapoarte cu numărul de călătorii pentru politica tarifară aplicată (număr călătorii din validarea abonamentelor vândute respectiv numărul de călătorii din vânzarea biletelor vândute), rapoarte care vor conține minim datele de identificare a locației în care au fost validate titlurile de călătorie în mijloacele de transport a operatorului (lor). 12.4. Compensația se calculează și se plăteşte cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse și pentru serviciile publice de transport efectuate cu toate tipurile de mijloace de transport. 12.5. Compensaţia va fi plătită Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare şi a facturii emise de Operator. Raportul lunar de constatare se întocmeşte de către Operator potrivit Anexei 8.1. şi se depune la registratura Entității Contractante până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plăteşte Compensația, Raportul lunar de constatare se analizează şi semnează de către Entitatea Contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația. 12.6. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare nu sunt agreate de către Entitatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Entitatea Contractantă va plăti suna necontestată, urmând ca pentru partea Compensației contestată, Părţile să acţioneze clauzelor prevăzute în prezentul Contract de Servicii Publice. 12.7, Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata compensației în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Entitatea Contractantă are obligația de a plăti compensația Operatorului în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării la sediul SMTT a facturii. (conform Legii 72/2013). 12.8. Operatorul are obligația dea întocmi lunar factura pentru compensație, pentru fiecare linie în parte care deserveşte unitatea administrativ- teritorială respectivă și să ataşeze documentele justificative care stau la baza emiterii facturilor inclusiv rapoartele cu total validări pe linia respectivă pentru călătorii încadraţi în următoarele grupe de vârstă: 16-30 ani, 30-40 ani, 40-50 ani, 50-60 ani, 60- vârstă de pensionare. 12.9. În vederea evitării efectului financiar negativ cât și a supra compensării, în termen de 60 de zile calendaristice de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensaţiei anuale, potrivit Anexei 8.2. şi prevederilor legale în vigoare. 12.10. În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensaţia anuală calculată conform prevederilor legale în vigoare, diferenţa rezultată și stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată astfel: prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport sau din garanția de bună execuție a contractului cu respectarea termenului de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale. În mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensaţia calculată potrivit prevederilor legale în vigoare, Entitatea Contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată în termen de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale, iar dacă suma necesară nu se încadrează în prevederile bugetare aprobate Entitatea Contractantă va vira partea rămasă din compensaţia anuală în termen de 30 zile calendaristice de la rectificarea bugetului. 12.11. Părţile vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0,02% din suma datorată, pentru fiecare de întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate sțabilite conform prezentului Capitol. Pagină 13 din 29

12.12. Operatorul poate solicita, în cursul anului, ajustarea /modificarea tarifului mediu pe călătorie [lei/călătorie] în conformitate cu prevederile din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007. 12.13. Sumele ce urmează a fi acordate anual Operatorului cu titlu de Compensație vor fi aprobate de către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale membre a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, în funcție de estimările inițiale şi vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul anului. 12.14. În situația în care prin normele fiscale se prevede ca această compensație să intre în baza de impozitare a TVA, atunci la sumele plătite cu titlu de Compensație se va aplica TVA. 12.15. Evitarea supra compensării sau a sub compensării şi respectarea Anexei la Regulamentul (CE) 1370/ 2007 se realizează prin mecanismul auditului tehnico- economic urmat de decontarea anuală de regularizare. CAPITOLUL 13. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE 13.1 Entitatea contractantă va stabili şi aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport călători prestate în baza prezentului Contract. 13.2 La data începerii prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în Anexanr. 6.1. 13.3 Operatorul are obligaţia de a organiza şi presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 6.3. 13.4 Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Entitatea Contractantă potrivit legii. 13.5 Transportul public de călători se va desfăşura conform legislației în vigoare şi a Regulamentului serviciului de transportul public de călători aprobat de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară. 13.6 Controlul călătorilor pe raza teritorială de competență a Entității Contractante este realizat de către Operator în mijloacele de transport prin personal propriu şi de personalul autorizat al Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara respectiv personalul autorizat al unităților administrativ- teritoriale membre a entității contractante, în ținută corespunzătoare- uniforme. Operatorul se obligă să întreprindă toate acţiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă fără titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta operează asigurând necesarul de controlori titlu de călătorie începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract. 13.7 Tarifele de călătorie sunt stabilite, ajustate, modificate de către Entitatea Contractantă conform prevederilor din Anexa nr. 6.2. 13.7.1 Operatorul poate solicita, anual, ajustarea cu indicele de inflație comunicat de către Institutul Național de Statistică, a tarifelor de călătorie. 13.8 Operatorul are obligația să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută în hotărârile adoptate de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară. 13.9 Pentru realizarea decontărilor între Operator şi alți operatori, din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport prestate de către fiecare operator, se va lua în considerare numărul de călătorii efectuate. Dovada se va face prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019). 13.10 Titlul de călătorie validat pe teritoriul unei unități administrativ- teritoriale membre e Entității Contractante se face venit în calculul compensației lunare plătită Operatorului pentru respectiva unitate administrativ- teritorială. CAPITOLUL 14. INVESTIŢII 14.1 Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de transport călători în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa nr. 3.1 14.2 Costurile aferente investițiilor realizate de Operator conform Anexei nr. 3.1 vor fi luate în considerare pentru calculul Compensației, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 14.3 Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiţii al Entității Contractante, desfăşurate de Operator în baza prezentului Contract, se consideță activități eligibile pentru calculul cheltuielilor CE aferente Obligațiilor de serviciu public, fundamentate conform prevederilor din Ordinul Pagină 14 din 29

preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 şi instrucţiunilor din Anexa nr. 9. 14.4 Entitatea Contractantă are obligația de a finanța investițiile din Programul de Investiţii al Entității Contractante, prevăzut în Anexa nr. 3.2 (conform Ordin preşedinte ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 14.5 Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiţii al Entității Contractante, desfăşurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta şi a prezentului Contract, se evidențiază distinct și se comunică după recepţia lucrărilor Entităţii Contractante pentru înregistrare în evidenta bunurilor de natura domeniului public, care se pun la dispoziția Operatorului (conform Ordin preşedinte ANRSC şi ANAP 131/ 1401/2019). CAPITOLUL 15. SISTEMUL ȘI SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT 15.1 Infrastructura de Transport 15.11 Infrastructura detransport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează sistemul de transport public. (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 15.12 Operatorul are dreptul şi obligația dea administra componentele din sistemul de transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de către unitățile administrativ- teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară: Municipiul Timișoara, Comuna Ghiroda, Comuna Remetea Mare, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Sînmihaiu Român, Comuna Dumbrăviţa, Comuna Dudeştii Noi, Comuna Săcălaz, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sînandrei, Comuna $ag, Comuna Satchinez, Comuna Orţișoara, Comuna Giarmata, Comuna Pădureni, Comuna Biled în baza procesului- verbal de predare-preluare a bunurilor publice, anexă la prezentul Contract, împreună cu infrastructura de transport proprie a Operatorului utilizată pentru prestarea serviciului (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 15.1.3 Operatorul are obligația de a administra şi responsabilitatea de a întreține componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico- edilitare utilizate pentru efectuarea serviciului public de transport călători care sunt puse la dispoziția acestuia (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 15.1.4 Operatorul va întocmi un Program anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de transport prevăzută la pct. 15.1.2, până la data de31 octombrie a anului precedent celui pentru care se întocmeşte, cu scopul de a asigura menţinerea infrastructurii de transport într-o condiție tehnică optimă de funcţionare, pe care îl va trimite spre aprobare Entității Contractante (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 15.1.5 Independent de executarea Programului anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de transport întocmit şi aprobat potrivit pot. 15.1 4 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului public de transport călători (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 15.2 Condiții de exploatare a sistemului de transport 152.1 Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator în concordanță cu reglementările specifice şi legislația aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activității de transport acordată de către autoritățile competente, conform prevederilor legale. 15.22 Operatorul are obligația să exploateze sistemul de transport în condițiile prevăzute în Programul de transport și a celorlalte Obligații de serviciu public stabilite prin prezentul Contract. 15.3 Elaborarea Programului de Transport 153.1 Entitatea Contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport(conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 1532 Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 10% în plus sau 20% în minus, față de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu încheierea unui act adițional la prezentul contract având la bază îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: a) cu acordul prealabil şi scris al Operatorului emis în termen de maxim 30 zile de la data primirii Pagină 15 din 29

notificării de negociere a contractului şi b) aprobarea ulterioară a adunării generale a SMTT, 15.3.3 Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral de către Entitatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective, având la bază studiul de mobilitate, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligaţia de a implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificări în acest sens de la Entitatea Contractantă (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 15.4 Cerințele standard pentru mijloacele de transport 154.1 Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu mijloace de transport: a) aflate la dispoziția sa, în condițiile legii. b) achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Anexei nr. 3.1. c) puse la dispoziție de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale SMTT, potrivit proceselor- verbale de predare-preluare a bunurilor publice, anexe la prezentul Contract. 1542 Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: a) respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecţia mediului, sănătății şi securității publice în mijlocul de transport. b) deţin toate autorizațiile, licenţele şi celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului public de transport călători. c) respectă specificațiile tehnice din Anexa nr. 5.1. 1543 La Data Începerii prezentului Contract Operatorul va presta serviciul cu mijloacele de transport prevăzute în Anexele: 5.2.1, 5.2.2, 523,524 15.44 Pe parcursul executării Contractului, Operatorul poate înlocui un autovehicul cu care a obţinut licenţa de traseu numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puțin cerințele tehnice şi de vechime ale autovehiculului înlocuit, avute în vedere la atribuirea Contractului, după notificarea Entităţii Contractante. 15.55. Investiţiile privind achiziția de mijloace de transport respectiv altor componente din cadrul sistemului de transport utilizate în derularea prezentului contract vor fi doar de tip ecologic, cu respectarea Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic şi a standardelor de calitate și mediu pentru toţi operatorii desemnați. 15.5 Siguranța 15.5.1 Operatorul este singurul responsabil de siguranța călătorilor săi. 15.5.2 Călătorii şi bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. În acest sens, Operatorul are obligația de a încheia şi menţine valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor şi a bunurilor acestora. Entitatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate. 15.53 Mijloacele de transport şi personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului public de transport călători trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor şi a conducătorilor mijloacelor de transport. 15.6 Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor 15.6.1 Indicatorii de calitate și performanţă ce trebuie respectați de Operator şi monitorizați de Entitatea Contractantă sunt prezentați în Anexa nr. 10 la prezentul Contract. Indicatorii și documentele doveditoare privind îndeplinirea acestora se vor comunica Entității Contractante lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna precedentă de raportare. Entitatea Contractantă în urma realizării verificărilor indicatorilor de calitate şi performanță poate solicita în scris clarificări însoţite de documente justificative. 15.62 Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa nr. 12. 15.63 Nerespectarea indicatorilor de calitate şi performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa nr. 10 la prezentul Contract. 15.64 Penalităţile vor fi reținute din garanția constituită conform| Capitolului 9 din prezentul Contract. Pagină 16 din 29

În cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată va fi reținută din Compensaţia lunară datorată de Entitatea Contractantă, conform Capitol 22 pct 22.4 a prezentului Contract. 15.6.5 În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator, Entitatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 5 zile calendaristice, care se va comunica Operatorului. 15.66 Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de transport. 15.6.7 Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poştală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamaţii “Registrul de Reclamaţii” în conformitate cu Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 15.6.8 Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite, în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 15.6.9 Entitatea Contractantă va transmite Operatorului petițiile cu privire la activitatea acestuia şi la activitatea de transport public în general primite prin sistemele proprii de înregistrare a petițiilor pentru a-si exprima punctul de vedere asupra acestora și spre soluționare, după caz. 15.7 Măsuri de Control al Traficului 15.71 Entitatea Contractantă va menţine pe toată durata Contractului, un sistem de management al traficului pentru reglementarea priorității în intersecțiile cu trafic controlat, astfel încât să asigure: a) menținerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de circulație aprobat. b) stabilirea priorităților de trafic. c) transmisia, înregistrarea şi stocarea imaginilor din trafic. 15.72 Durata de stocare a înregistrărilor va fi stabilită de Entitatea Contractantă. 15.7.3 Entitatea Contractantă va asigura benzi dedicate mijloacelor de transport public local, prioritate având traseele principale stabilite de Entitatea Contractantă. 15.8 Sistemul de taxare 15.81 Gestiunea sistemului de taxare electronică și a sistemului de numărare a călătorilor revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului. 15.8.2 Operatorul are obligația de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului public de transport persoane, validatoare pentru Titlurile de călătorie, sisteme de numărare a călătorilor și echipamente de bord cu casă de marcat fiscală în cazul în care eliberează Titluri de călătorie în mijlocul de transport, potrivit specificațiilor din Anexa nr. 5.1 şi de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor. Operatorul de transport poate pune la dispoziție și alte metode de achiziție a titlurilor de călătorie în mijlocul de transport, cu aprobarea conducerii SMTT. 15.83 Pentru mijloacele de transport nou achiziționate pe parcursul derulării prezentului Contract Operatorul are obligația de a achiziționa şi instala validatoare, sisteme de numărare a călătorilor și echipamente de bord care sa fie compatibile cu sistemul de taxare electronică sau, după caz, cu sistemul de numărare a călătorilor aferent transportului public local. 15.9 Controlul Titlurilor de călătorie 159.1 Controlul Titlurilor de călătorie se va realiza conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului de transportul public de călători aprobat de Entitatea Contractantă, care prevede obligațiile călătorilor şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea respectivelor obligații, inclusiv pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil. 15.92 Unitatea administrativ- teritorială membră a Entităţii Contractante are dreptul să organizeze acţiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe teritoriul său administrativ împreună cu persoanele desemnate de Entitatea Contractantă, în ţinută corespunzătoare- uniforme. 15.93 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, în funcţie de gravitatea faptei, se va face de către personalul propriu al Operatorului şi de personalul autorizat al Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, în ținută corespunzătoare- uniforme, conformitate cu prevederile din Regulamentul serviciului de transportul public de călători aprobat le Entitatea Contractantă. 15.94 Programul de control se va întocmi și aproba de Entitațea Contractantă și va fi comunicat Pagină 17 din 29

Operatorului cu maxim 5 zile calendaristice înainte de data de 1 ale lunii pentru care s-a aprobat programul de control. În scopul reducerii fraudei și pentru creşterea calității serviciului prestat, programul de control are caracter obligatoriu pentru Operator iar nerespectarea acestuia este considerată abatere şi se va sancţiona conform Regulamentului serviciului. Programul de control va cuprinde data, linia (liniile) de transport pe care se va efectua controlul şi tematica de control. CAPITOLUL 16. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligaţiilor menționate în prezentul Contract şi în legislația în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi și obligații: 16.1 Autorizaţii și licențe 16.1.1 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de transport călători eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare. 16.12 Operatorul are obligația să deţină pe durata prezentului Contract Licenţă de traseu valabilă pentru fiecare autobuz, respectiv autorizație de transport pentru transportul cu tramvai sau troleibuz, folosit în realizarea Serviciului public de transport călători. 16.2 Restricții teritoriale 162.1 Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport călători doar în aria teritorială de competență a Entității Contractante, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale membrilor acesteia, cu excepția liniilor de ieşire şi intrare sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate. 16.22 Operatorul nu are dreptul de a participa la procedurile de atribuire a contractelor pentru prestarea de servicii publice de transport călători în afara ariei teritoriale de competență a Entității Contractante. 16.3 Separarea contabilităţii 16.3.1 Operatorul are obligația de a tine o evidență contabilă distinctă pentru activitățile şi serviciile care fac obiectul prestării Serviciului public de transport călători din prezentul Contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri şi venituri neasociate prestării Serviciului public de transport călători, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, potrivit Anexei nr.9. 16.32 Separarea contabilităţii între activitățile Serviciului public de transport călători care fac obiectul prezentului Contract și celelalte activități/servicii prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) conturile contabile corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri; b) costurile Serviciului public de transport călători trebuie să fie acoperite din veniturile din exploatare şi plățile din partea Entității Contractante, fără nici o posibilitate de transfer a acestor venituri către un alt sector de activitate a Operatorului. 16.4 Întreţinere și reparații 164.1 Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, reparării şi modernizării sistemului de transport public şi a echipamentelor existente și viitoare aferente acestuia, puse la dispoziție de către Entitatea Contractantă, potrivit prevederilor prezentului Contract. 1642 Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreţinere şi reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități. 1643 Operatorul are obligația să efectueze lucrările de întreținere, revizii şi reparații, conform prescripțiilor şi normativelor tehnice în vigoare, care se impun, la bunurile puse la dispoziție de către Entitatea Contractantă. Cheltuielile aferente acestor activități vor fi luate în considerare pentru calcului costurilor eligibile CE aferente Obligaţiilor de serviciu public, conform instrucțiunilor din Anexa nr. 9. 1644 Operatorul are obligația să asigure întreținerea și repărația infrastructurii de transport în conformitate cu Programul anual de întreținere și reparații aprobat de Entitatea Contractantă, precum şi Pagină 18 din 29

lucrările accidentale care se impun potrivit prevederilor din prezentul Contract (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 16.45 Operatorul are obligația să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparații la infrastructura de transport pusă la dispoziție, conform Programului anual de întreținere şi reparații aprobat de Entitatea contractantă. 16.46 Operatorul are obligația de a informa şi obține aprobarea prealabilă Entității Contractante, în termen de maxim 3 ore, în legătură cu efectuarea unor lucrări de întreţinere (lucrări proprii) la infrastructura de transport care afectează prestarea Serviciului public de transport călători. 16.47 Entitatea Contractantă are dreptul să solicite informații cu privire la modul de întreținere, exploatare şi administrare a bunurilor puse la dispoziție pentru realizarea Serviciului public de transport călători (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 16.5 Confortul călătorilor 16.5.1 Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța şi confortul călătorilor. 16.52 Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului public de transport călători cu respectarea reglementărilor și normativelor tehnice în vigoare. 16.5.3 Operatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu vehicule prevăzute în prezentul Contract şi care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa nr. 5.1. 16.5.4 Operatorul are obligația de a asigura securitatea si sănătatea călătorilor, implicit de a lua toate măsurile pentru a proteja călătorii împotriva infracţiunilor, şi accidentelor rutiere respectiv incidente de orice fel, dar fără a se limita la: a) menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport. b) afişarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistenta în cazuri urgente. c) luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului public de transport călători. 16.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și şoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă. 16.5.6 Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulaţie și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră. 16.5.7 Operatorul are obligaţia să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situaţia în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru şofer. 16.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în staţiile amenajate şi că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului. 16.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale. 16.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai prevederile legislative relevante şi să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării acestora. 16.5.11 Operatorul are obligația să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului public de transport călători. 16.6 Proceduri interne În cazul în care Operatorul nu deţine proceduri interne referitoare la situațiile enumerate mai jos, acesta are obligaţia de a întocmi proceduri interne cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la: a) Actualizarea informaţiilor de transport pe afișe și panouri de informare. b) Administrarea şi controlul bunurilor pierdute. c) Administrarea reclamațiilor, întrebărilor şi sugestiilor formulate de călători. d) Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor. e) Instrucţiuni privind prevenirea și combaterea săvârşirii de infracțiuni. O Instrucţiuni și planuri privind situațiile de urgență. 16.7 Activităţi conexe Serviciului public de transport călători 16.7.1 Operatorul are dreptul să presteze, în condițiile legii, și al servicii/activități precum şi activități Pagină 19 din 29

conexe Serviciului public de transport, care nu fac obiectul prezentului Contract. 16.72 Activităţile conexe Serviciului public de transport pot include prestarea pentru terțe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale, servicii de inspecție tehnică periodică ITP, școală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului, etc. 16.73 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, Operatorul va tine o evidentă contabilă separată, distinctă pentru fiecare serviciu prestat. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare şi departajare a costurilor între Serviciul public de transport călători şi activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa nr. 9, 16.7.4 Operatorul va reține toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport şi a activităţilor conexe Serviciului public de transport călători, care nu fac obiectul prezentului Contract. 16.8 Cesiunea și subcontractarea 16.8.1 Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul public de transport călători unei alte societăți decât în cazul în care această societate este declarată în stare de faliment este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Entității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract. 16.8.2 Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subcontractare a serviciului de transport public local. 16.8.3 În cazul în care este afectat principiul continuității activității Operatorului, ca urmare a analizei realizate de Entitatea Contractantă pe baza documentelor puse la dispoziție de către Operator, acesta va putea proceda conform principiului prudenței la aplicarea măsurilor ce se impun în vederea asigurării continuității serviciului public de transport local de călători. 16.9 Informarea publicului 169.1 Operatorul are obligaţia să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum şi modificarea acestora, cu aprobarea Entității Contractante (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019). 169.2 Operatorul are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele de circulație, modificările acestora, Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele de călătorie practicate, obligațiile călătorilor şi obligațiile Operatorului fată de călători, precum și sancţiunile pentru încălcarea acestor obligații, cu aprobarea Entității Contractante. 1693 Afişarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Entităţii Contractante şi Operatorului respectiv în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate, cu aprobarea Entităţii Contractante. 16.9.4 Operatorul are obligația să editeze, cu aprobarea Entităţii Contractante, hărţi și pliante cu traseele mijloacelor de transport, şi să afişeze în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport care trec prin staţia respectivă. 169.5 Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul public de transport călători şi va întocmi campanii promoționale pentru promovarea activității sale, cu aprobarea Entității Contractante. 16.10 Drepturi şi obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători 16.10.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție și să presteze Serviciul public de transport călători care face obiectul prezentului Contract. 16.102 Operatorul are obligația să respecte obligațiile prevăzute în prezentul Contract, în Regulamentul şi Caietul de Sarcini al Serviciului public de transport călători şi legile în vigoare. 16.103 Operatorul are obligația să pună la dispoziția Entităţii Contractante toată documentația solicitată pentru calculul lunar al Compensaţiei şi pentru regularizarea lunară, trimestrială, semestrială, anuală sau ori de câte ori este nevoie. 16.104 Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezentul Contract. 16.105 Operatorul are obligația să constituie garanția de |bună execuție potrivit prevederilor Pagină 20 din 29

Capitolului 9 din prezentul Contract. 16.10.6 Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa nr.2.1 (2.1.1,2.1.2,2.1.3a,2.1.3b,2.1.3c,2.1.3d,2.1.4) 16.10.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur și bunurile de preluare prevăzute în prezentul Contract, numai pentru asigurarea Serviciului public de transport călători, iar pentru alte activități şi servicii doar cu aprobarea prealabilă a Entității Contractante. 16.10.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate conform caietului de sarcini şi a programului de transport. 16.109 Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, a obligațiilor de transport şi a obligațiilor tarifare. 16.10.10 Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare. 16.10.11 Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele şi impozitele datorate statului, precum şi cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor puse la dispoziție. 16.10.12 Operatorul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul public de transport călători şi să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislaţia aplicabilă şi în hotărârile adoptate de Entitatea Contractantă. 16.10.13 Operatorul are obligația să asigure și să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Anexa nr. 3. 16.10.14 Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existenta sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice în termen de 30 zile calendaristice Entităţii Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului public de transport călători. ( conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019) 16.10.15 Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control ale Entității Contractante la informațiile privind executarea Serviciului public de transport călători şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor puse la dispoziție. 16.10.16 Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare. 16.10.17 Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale. 16.10.18 Operatorul are obligația să preia de la membrii Entității Contractante mijloacele de transport, infrastructura aferentă şi orice alte bunuri puse la dispoziție, pe bază de proces-verbal de predare-primire anexă la prezentul Contract (conform Ordin preşedinte ANRSC şi ANAP 131/ 1401/2019). 16.10.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie Entității Contractante în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, cu uzura normală proporţională cu durata utilizării. 16.10.20 La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Entității Contractante în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă rămasă neamortizată (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 16.1021 Operatorul are obligația ca, în cazul încetării Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forţă majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract si cu respectarea prevederilor legale în vigoare, până la preluarea acesteia de către Entitatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice de la data notificării încetării contractului. 16.10.22 În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilități, Operatorul are obligația ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului public de transport călători pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități locomotorii la transport si călătorie. 16.1023 Operatorul are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor şi a Serviciului public de transport călători, precum materiale cu regim special |condiții de siguranță în exploatare, protecţia mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea şi protejarea patrimoniului. Pagină 21 din 29

6.1024 Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea şi autorizarea personalului pentru exercitarea profesiei. 16.10.25 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege. 6.1026 Operatorul are dreptul să ceară întreruperea executării Serviciului public de transport călători în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii bunurilor puse la dispoziție. 6.10.27 Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura rutieră publică, precum străzi, poduri, pasaje şi instalațiile auxiliare aferente acestora. 6.1028 Operatorul are obligația să solicite în instanță daune-interese pentru încălcarea de către alți operatori de transport rutier/transportatori autorizați a Drepturilor exclusiv acordate prin prezentul Contract. 6.1029 Operatorul are obligaţia ca urmare a analizelor proprii respectiv sesizărilor terțelor persoane să informeze Entitatea Contractantă cu privire la propunerea de modificare a programului de transport în vederea schimbării, anulării sau adăugării de noi trasee ori a Programului de circulație, iar Entitatea Contractantă va iniția, dacă consideră necesar, aprobarea modificării Programului de Transport. 6.1030 Operatorul are obligația să efectueze, după informarea și aprobarea prealabilă Entității Contractante, în maxim 3 ore, modificări temporare, precum suspendări, limitări, micşorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc., în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii, incidente, accidente rutiere/ feroviare sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică rutieră. În cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare astfel încât să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători, dar numai sub condiția informării şi aprobării Entității Contractante. 16.10.31 Operatorul are dreptul să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor şi/ sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. 16.10.32. Operatorul are obligaţia să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislația aplicabilă și hotărârile adoptate de entitatea contractantă. 16.10.33 Operatorul are obligația ca la solicitarea scrisă entității contractante să-i furnizeze acesteia balanța de verificare analitică pe ultimele 3 luni, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare. 16.10.34 Înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un auditor certificat independent, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării acestora. 16.10.35, Operatorul este obligat să permită necondiţionat accesul la baza de date al Sistemului de Monitorizare Vehicule și a Sistemului de Ticketing pentru Dispeceratul şi Direcţia Economică a Entității Contractante. Cheltuiala legată de realizarea conexiunilor și comunicaţiilor ce privesc acest aspeci respectiv interconectarea pentru accesul la baza de date a Sistemului de Monitorizare Vehicule şi Sistemul de Ticketing aflat în administrarea Operatorului se va realiza de către Entitatea Contractantă. 16.11 Sistemul de management integrat de calitate mediu sănătate şi securitate în muncă 16.11.1 Operatorul are obligația ca în termen de 12 luni de la semnarea contractului să implementeze și să obţină certificarea sistemului de management integrat de calitate, mediu, ssănătate și securitate în muncă, conform standardelor SR EN ISO 9001/ 2015, SR EN 1401/2005, SR OHSAS 18001/ 2008, SA 8000/2014. 16.11.2 Operatorul va pune la dispoziția entității contractante, în format electronic, manualele sistemelor certificate cu procedurile de sistem si operaționale aprobate în termen de 90 zile calendaristice de la obţinerea certificatelor. Totodată, reziviziile asupra documentelor care stau la baza cerificatelor vor fi comunicate entității contractante în termen de 10 zile de la aprobarea lor. 16.11.3 În termen de 30 zile calendaristice de la aprobare, Operatorul va transmite Entităţii Contractante atât obiectivele anuale stabilite prin sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă, cât şi raportul privind îndeplinirea acestora. 16.11.4. Operatorul are obligatia sa implementeze şi să obțină certificarea EN ISO 13816/2002 pentru transportul public de călători, logistică şi servicii în termen de 12 luni de la semnarea contractului. A Pagină 22 din 29

CAPITOLUL 17. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ENTITĂŢII CONTRACTANTE Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Entității Contractante, prevăzute în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Entitatea Contractantă are următoarele drepturi și obligații: 17.1 Infrastructura publică rutieră 17.1.1 Entitatea Contractantă are obligaţia să informeze Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră sau evenimentele ce au loc pe traseele cuprinse în Programul de transport. 171.2 Entitatea Contractantă are obligația să asigure condiţii de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreţinută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate şi semafoare. 1713 Entitatea Contractantă are obligația să elaboreze măsuri pentru a asigura prioritatea și libera circulaţie a vehiculelor aferente prestării Serviciului public de transport călători, inclusiv benzi de autobuze, troleibuze, tramvaie şi marcarea stațiilor, semafoare cu prioritare pentru toate mijloacele de transport (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 171.4 Entitatea Contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliţiei Române pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului public de transport călători. 17.1.5 Unitatea administrativ- teritorială membră a Entităţii Contractante are obligația să amenajeze şi să întreţină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, stațiile, capetele de linie, semafoarele, marcajele, indicatoarele de semnalizare etc.) de pe teritoriul său administrativ și în competența sa la parametrii care să asigure deplasarea şi staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor inclusiv deszăpezire şi salubrizarea acestora. 17.2 Controlul exercitat asupra Operatorului 172.1 Entitatea Contractantă prin echipele de control, are obligația să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi instalaţiilor folosite de Operator, în prezenta unui reprezentant al acestuia. 1722 În urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Entitatea Contractantă va soluţiona obiecțiile Operatorului în termen de 15 zile calendaristice şi va comunica totodată masurile ce urmează a fi implementate de către Operator în vederea remedierii aspectelor constatate şi cuprinse în procesul verbal cu termenul de soluționare. 1723 Înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un auditor certificat independent, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării acestora. 1724 Lunar Operatorul are obligația de a prezenta Entităţii Contractante un raport al vânzărilor de bilete și abonamente şi al numărului de călători transportați (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 172.5 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă, un raport cu informațiile pe baza cărora Entitatea Contractantă poate evalua respectarea indicatorilor prevăzuţi în Anexa nr. 10, şi în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa nr. 12 (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019). 172.6 Operatorul are obligația de a pune, în termen de 48 ore de la aducerea la cunoştinţă prin înregistrarea la sediul social al Operatorului a ordinului de serviciu şi a tematicii de control, la dispoziția echipei de control a Entității Contractante orice date și informații solicitate și să asigure accesul la toate informațiile privind prestarea Serviciului public de transport călători și exploatarea bunurilor puse la dispoziție, inclusiv la cele contabile (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 172.7 Entitatea Contractantă are dreptul de a emite instrucţiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor Operatorului rezultate din prezentul Contrâc instrucțiuni obligatoriu a fi aplicate de la data înregistrării acestora la sediul social al Operatorului. 1728 Entitatea Contractantă are dreptul de a adopta programe He măsuri ca urmare a neîndeplinirii Pagină 23 din 29

indicatorilor de calitate și performanță de către Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute în prezentul Contract. 172.9 Entitatea Contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamațiile călătorilor. 172.10 Evaluarea indicelui de satisfacţie al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexanr. 11. 172.11 Operatorul are obligația de a pune la dispoziţia echipei de control a Entității Contractante orice date şi informații solicitate şi să asigure accesul la toate informațiile privind prestarea serviciului public de transport călători şi exploatarea bunurilor puse la dispoziție inclusiv informațiile contabile în cazul controlului periodic, conform procedurii de control întocmită în Perioada de Mobilizare. 172.12 Pe baza sondajelor, studiilor de piață, gradul de satisfacție a călătorilor și controalelor efectuate, Entitatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea serviciului de transport local, aspecte utilizate în actualizarea nivelului de calitate şi performanță a indicatorilor respectiv actualizarea programului de transport al Operatorului. 172.13 Entitatea Contractantă are dreptul de a accesa baza de date a Sistemului de Monitorizare Vehicule şi a Sistemului de Ticketing prin Dispecerat şi Direcţia Economică. Cheltuiala legată de realizarea conexiunilor și comunicaţiilor ce privesc acest aspect respectiv interconectarea pentru accesul la baza de date a Sistemului de Monitorizare Vehicule și Sistemul de Ticketing aflat în administrarea Operatorului se va realiza de către Entitatea Contractantă. CAPITOLUL 18. RESURSELE UMANE ȘI PROTECŢIA SOCIALĂ A ANGAJAŢILOR OPERATORULUI 18.1. Operatorul are obligația de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului public de transport călători şi va realiza protecţia socială a angajaților potrivit Anexei nr. 15. CAPITOLUL 19. FORŢA MAJORĂ 19.1 Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din contract. 192 Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective este cauzată de un eveniment de forță majoră. 193 Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura şi pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră. 194 Apariţia forței majore se va comunica celeilalte Părţi de îndată, prin telefon, sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract. În caz de forță majoră, comunicată şi constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părţilor se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părţi nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului, Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră. 195 Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere şi în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră şi să reia îndeplinirea obligaţiilor contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte Părţi despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează. 196 Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. În cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, datorată forței majore, Părţile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului. 197 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea| de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese. Pagină 24 din 29

CAPITOLUL 20. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 20.1 Raporturile contractuale dintre Entitatea Contractantă și Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar între drepturile care îi sunt acordate Operatorului şi obligațiile care îi sunt impuse. 202 În vederea menținerii echilibrului contractual, Părţile pot proceda la modificarea preţului Contractului în condițiile Legii nr. 99/2016 și prezentului Contract (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 203 La solicitarea oricărei Părţi se va proceda la renegocierea Contractului. Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părţile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, litigiul urmează să fie soluționat de instanțele judecătoreşti, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între Părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor. CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 211 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepţia cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului. Părţile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 212 Entitatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile calendaristice şi cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator, în cazul în care interesul național sau local o impune (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019). 213 Contractul va înceta în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor de retur sau a unei părţi importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor din prezentul Contract (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 214 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la pet. 21.7 de mai jos: a) neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice (Legea 72/ 2013); b) încălcarea de 3 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Entitatea Contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract; c) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și care să asigure atingerea indicatorilor de performantă asumaţi prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului; d) Operatorul totalizează un număr de 12 încălcări majore ale indicatorilor de performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei nr. 10; e) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiţii de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră; f) retragerea sau încetarea valabilității licenţei sau autorizaţiei pentru exercitarea ocupației de operator de transport persoane; g)Operatorul încalcă interdicția de subdelegare, subcontractare ori de cesionare a drepturilor şi obligațiilor izvorâte din prezentul Contract; h)Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului; i) Operatorul nu constituie garanția de bună execuție stabilită la Capitolul 9 din prezentul Contract. j) Operatorul nu reîntregeşte garanția de bună execuție, conform pct. 9.4. din Capitolul 9 a prezentului contract, în cazul în care Entitatea Contractantă a reținut penalități şi orice alte sume datorate şi neachitate de către Operator în baza contractului sau a altor prevederi legale în vigoare. 21,5. Operatorul are dreptul să rezilieze Contractul cu respectarea procedurii menționate la pct. 21.7 de mai jos, în cazul în care Entitatea Contractantă nu plăteşte Compensaţia sau Diferențele de tarif Pagină 25 din 29

prevăzute în prezentul contract pentru o perioadă mai mare de 90 de zile (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 216 Cu excepţia cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea celeilalte Părţi a unei notificări în acest scop “Notificarea de încetare” (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019). 217 Înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări “Notificarea de negociere” în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puţin următoarele elemente: a) Data şi locul unde vor avea loc negocierile; b) Obligațiile pretinse neîndeplinite; c) Termenul în care se aşteaptă remedierea obligațiilor încălcate, termen care nu poate fi mai mic decât termenul menţionat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte. 21.8 Dacă a) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, aşa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau b) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau c) Partea în culpă nu îşi îndeplineşte toate obligațiile pretinse a fi îndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părţii în culpă Notificarea de încetare dacă partea prejudiciată renunță la pretenţiile din Notificarea de negociere sau dacă partea prejudiciată nu se prezintă la negociere. 219 Dacă a) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau b) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la pct. 21.7 de mai sus. 21.10 În situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părţile nu decid prin voinţă comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părţii în culpa Notificarea de încetare şi se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului şi stabilirea cuantumului prejudiciului. 21.11 La încetarea Contractului, indiferent de motiv: a) Drepturile şi obligaţiile impuse Părţilor în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel. b) Operatorul va transmite de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini, Entității Contractante bunurile de retur; c) Entitatea Contractantă sau UAT-urile membre ale Entității Contractante după caz va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 90 de zile calendaristice de la încetarea Contractului, a unei compensaţii egale cu valoarea rămasă de amortizat a bunurilor de preluare. 21.12 În cazul încetării Contractului din culpa Entității Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract: a) Entitatea Contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului contract; b) Entitatea Contractantă va plăti Operatorului daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care Entitatea Contractantă l-a cauzat în mod direct Operatorului. 21.13 Operatorul are obligaţia ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Entitatea Contractantă sau de către un alt operator (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). 2114 Entitatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral Contractul în condițiile prevăzute de art. 244 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (conform Ordin ANRSC şi ANA? 131/1401/2019). 21.15 Contractul încetează la declararea falimentului Operatorului de către instanța judecătorească competentă. CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 22.1 Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage Pagină 26 din 29

răspunderea contractuală a Părții în culpă. 222 Entitatea Contractantă are dreptul să sancţioneze şi să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență şi calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului. 223 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează: a) 600 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către Entitatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării; b) 500 lei pentru nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijlocului de transport si a mediului (păstrarea curățeniei la capetele de traseu si in stațiile de îmbarcare/ debarcare). c) 500 lei pentru nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziția Entității Contractante toate datele, informațiile şi documentele care au legătură cu prezentul contract, inclusiv acces în timp real cu drept de vizualizare la sistemele care stau la baza acestor date. d) 400 lei pentru nerespectarea altor termenele prevăzute în Contract, altele decât cele de la lit. a) de mai SUS; e) 300 lei pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul şi caietul de sarcini, cu excepţia cazului când înlocuirea unui autovehicul se face numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în Programul de transport şi care întruneşte cel puțin același punctaj cu al autovehiculului înlocuit; f) 200 lei pentru nerespectarea programului de vânzare a Titlurilor de călătorie prevăzut în Anexele nr. 63.1,6.3.25si 6.33. 224 Despăgubirile şi penalitățile izvorâte din prezentul contract nu sunt cheltuieli eligibile pentru plata compensaţiei. Despăgubirile şi penalitățile izvorâte din acest contract se vor reține din garanția de bună execuție constituită conform Capitolului 9 sau se vor încasa de către SMTT prin compensare din orice alte sume datorate Operatorului de Transport, în luna următoare celei în care a fost încheiată şi înregistrată la sediul Entității Contractante nota de constatare/ proces verbal, fără alte formalități prealabile. 225 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligaţii stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului (conform Ordin ANRSC şi ANAP 131/1401/2019). CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 23.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părţi, exprimat într-un act adițional. 232 Entitatea Contractantă poate modifica unilateral, în condițiile legii, orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă, transmisă cu 30 zile calendaristice înainte către Operator. 233 În cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire stabilită de instanța de judecată. Plata contravalorii prejudiciului stabilit de instanță va fi efectuată în termen de 90 de zile calendaristice de la dovedirea prejudiciului. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract. 234 Programul de transport poate fi modificat de Entitatea Contractantă, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere al cerințelor de transport, în limita procentului de 10 în plus sau 20%, în minus cu notificarea Operatorului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de modificare. Operatorul va răspunde notificării în termen de 3 zile calendaristice şi nu poate refuza modificările solicitate de Bntitatea Contractantă, cu excepţia cazului în care cererea depăşeşte capacitatea de transport. În acest sens, Operatorul va transmite Entității contractante o negaţie prin care va motiva lipsa capacității de transport, a infrastructurii şi personalului de bord necesar, sau orice alt motiv care are legătură cu cerința de transport solicitată de către SMTT. 235 Operatorul poate solicita Entităţii Contractante modificarea Programului de transport, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea modificării Programului) Transport. 236 Operatorul are obligația de a transmite către Entitatea At informațiile, sesizările şi analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport din punct Pagină 27 din 29

de vedere social și al viabilității economice. 237 În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat prin act adițional. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului. CAPITOLUL 24. LITIGII 241 Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului. 242 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă. 243 În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptățeşte Operatorul să suspende prestarea Serviciului public de transport călători ori Entitatea contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract. 244 În cazul în care o dispută nu este soluţionată în termen de 45 de zile calendaristice din momentul în care Părţile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile calendaristice de la notificarea oficială a disputei de către una dintre Părţi celeilalte Părţi, acestea se vor adresa instanței judecătoreşti competente. CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ 25.1 Prezentul Contract, precum şi orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română. 252 Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil şi cu reglementările legale speciale în materia transportului public de călători. CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE 261 Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română. 262 Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părţi vor fi înregistrate la sediul destinatarului, confirmate în mod prompt de primire de către Partea destinatară. 263 Data primirii de către destinatar a oricărei cereri, notificări sau comunicări transmise prin: a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire; b) fax şi/sau e-mail, va fi data expedierii. În situația în care faxul/e-mail nu a fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat î în afara programului de lucru al destinatarului, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare. 26.4. Toate notificările şi comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese: A. Către Entitatea Contractantă la: Adresa: Timişoara, B. dul Regele Carol nr. 5, judeţ Timiş Tel/ Fax: +(40) 356179177 E-mail: office(Osmtt.ro B. Către Operator la: Adresa:B. dul Dâmbovița nr. 67 Tel/ Fax:+ (40) 0356803720 E-mail:cabinet.de(Qstpt.ro CAPITOLUL 27. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 27.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, Părţile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare. 27.2. Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul Contract. 273. Capitolele referitoare la drepturile şi obligațiile Părţilor se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligațiile în raporturile dintre Societatea Metropolitană de Transport Timişoara şi operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii publice de transport călători. Pagină 28 din 29

Prezentul contract a fost semnat azi 22.07.2020 în 2 exemplare originale dintre care unul pentru Entitatea Contractantă şi unul pentru Operator. ENTITATEA CONTRACTANTĂ, OPERATOR, SMTT STPT Pagină 29 din 29

Anexa nr. 1la Contract Nr. crt. LEGISLAȚIA APLICABILĂ TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI ( se trec, după caz, actele normative de mai jos, fără a se limita la acestea) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători; Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier; Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport; Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic; Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică şi Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor; Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţă de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 10 Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; Pagină 1 din 3

7 Ordonanţă de Guvern nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 12 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 18 Ordonanţă de Guvern nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport; 14 Ordonanţă de Guvern nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare republicată; 15 Ordonanţă de Guvern nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral; 16 Ordonanţă de Guvern nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 17 Ordonanţă de Guvern nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările şi completările ulterioare; 18 Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 19 Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 20 Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local; a Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; Pagină 2 din 3

22 Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare; 23 Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Romane, cu modificările şi completările ulterioare; 24 Hotărârea Guvernului nr.1088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; 5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările și completările ulterioare; 26 Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare; 27 Hotărâre de Guvern nr. 246/2006 privind Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice. 28 Ordonanţa de Guvern nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile interioare, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum și desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare 29 Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia și alte autorități contractante. Pagină 3 din 3

PROGRAM ANUAL DE TRANSPORT ANEXA 2.1 la Contract Tip program /mod Kilometrii plan naval de transport Zi de Zi de Zi de duminică și Perioada de aplicare lucru sambătă sărbători legale PROGRAM NORMAL Tramvaie 1,364,831.93 | 153,564.70 183,286.90 Troleibuze B92,555.25 | 108,412.36 127,465.85 Din care: Trasee metropolitan | 19554621 | 14013.24 14795.93 Autobuze 2,640,490.55 | 236,598.82 281,316.92 În toate zilele „în afara Bin de vacanța de vară elevi Trasee urbane 867,683.39 85,092.21 101,564.63 Trasee expres 1,133,382.52 | 120,434.69 143,744.63 Trasee scolare 118,623.33 0.00 0.00 Trasee metropolitan | 520,801.30 | 31071.92 36,007.66 Transport naval ! 25,887.60 2,027.40 1,962.00 PROGRAM DE VACANȚĂ Tramvaie 736,841.78 | 104,027.70 128,796.20 Troleibuze 481,870.32 | 73,440.63 89,570.60 Din care: Trasee metropolitan | 105,570.96 3,492.84 10397.14 Autobuze 1,156,182.54 | 146,318.76 181,158.64 În toate zilele de Din care : vacanța de vară elevi Trasee urbane 468,442.57 | 57,643.11 71,369.74 Trasee expres 611,88750 | 81,584.79 101,009.74 Trasee scolare 0.00 0.00 0.00 Trasee metropolitan | 75,852.48 1,090.86 8,779.16 Transport naval ? 8,065.20 523.20 523.20 TOTAL KILOMETRII ANUAL PLANIFICAȚI Tramvaie 2,671,349.20 Troleibuze 1,773,315.01 Din care: Trasee metropolitan 349,816.32 Autobuze 4,642,066.23 Din care: | Trasee urbane 1,651,795.65 Trasee expres 2,192,043.87 Trasee scolare 11862333 || Trasee metropolitan 679,603.38 Trasee transport 48,134.64

TOTAL KM TRANSPORT 9,125,719.05 Din care : Total kilometrii 8,057,310.75 urban Total kilometrii , 1,029,419.70 metropolitan Total kilomet 38,988.60 naval 1 — latransportul naval programul normal se referă la programul de circulație din lunile apri —octombrie 2 — latransportul naval programul de vacanţă se referă la programul de circulație din lunile noiembrie, decembrie parțial și martie

Anexa 2.1.a la Contract Programul de transport pentru reteaua de tramvaie Kilometrii planificaţi Program normal Program de vacanţă Zi de Zi de Nr.crt. Linia zi de zi de duminică zi de duminică lucru sîmbătă | _. Şi , Zidelucru sîmbătă | , VA sărbători sărbători legale legale 1. 1 838.69 | 529.33| 529.33 838.69| 529.33| 529.33 d 2 1348.34 | 1006.39 | 1006.39 | 1348.34 | 1006.39 | 1006.39 3: 4 1627.81 | 940.18| 940.18| 1627.81| 940.18| 940.18 4. 6 226.15 | 226.15| 226.15 226.15| 226.15| 226.15 5. 7 1552.52| 836.71| 836.71| 1552.52| 836.71| 836.71 6. 8 1263.85 | 665.79| 665.79| 1263.85 | 665.79) 665.79 7. 9 1515.84| 749.15] 749.15| 1515.84| 749.15| 749.15 Total Km planificați /zi 8373.20 | 4953.7 | 4953.7 |8373.202 | 4953.7 | 49537 Nr dezile 163 31 37 88 21 26 Total Km planificați anual 2,671,349.20

Anexa 2.1.b la Contract Programul de transport pentru reteaua de troleibuze Kilometrii planificaţi Program normal Program de vacanţă Zi de Zi de Nr.crt. Linia zi de zi de zi de zi de duminică lucru sîmbătă | . a lucru sîmbătă | _. sărbători sărbători legale legale 1. 11 788.34 | 617.24 | 617.24 | 788.34 | 617.24 | 617.24 > | 14 799.24 | 601.74 | 601.74 | 799.24 | 601.74 | 601.74 3. 15 656.86 | 355.51 355.51 656.86 | 355.51 355.51 4. 16 829.36 | 399.76 | 399.76 | 829.36 | 399.76 | 399.76 5. 17 764.04 | 446.95 | 446.95 | 764.04 | 446.95 | 446.95 6. 18 438.30 | 623.94 | 623.94 | 438.30 | 623.94 | 623.94 7. M11 623.31 334.6 207.77 | 623.31 334.6 207.77 8. M14 576.36 | 309,56 | 192.12 | 576.36 | 309.56 | 192.12 Tatal ti 5475.80 | 3689.29 | 3445.02 | 5475.80 | 3689.29 | 3445.02 Nr de zile 163 31 37 88 21 26 Total Km planificaţi 1,783,305.25 anual

Anexa 2.1.c la Contract Programul de transport pentru reteaua de autobuze Kilometri planificaţi Program normal Program de vacanţă Zi de Zi de Nr.crt. Linia zi de zi de duminică zi de zi de duminică lucru sâmbătă | n „| lucru | sâmbătă | sărbători sărbători legale legale 1 3 538.22 160.93 160.93 538.22 160.93 160.93 2: 5A 480.78 480.78 3 5B 528.97 253.81 253.81 528.97 253.81 253.81 4, 18 363.64 225.35 223.35 363.64 223.39 223.55 , 21 203.80 261.30 261.30 203.80 261.30 261.30 6. 28 178.35 178.35 7 32 274.79 213.57 213.57 274.79 213.57 213.57 8. 33 | 1092.811 684.88 684.88 | 1092.811 684.88 684.88 8, 33b | 654.077 299.45 299.53 | 654.077 299.45 299.53 10. 40| 770.209 501.09 501.09 | 770.209 501.09 501.09 wm 46 23757 146.53 146.53 237.57 146.53 146.53 12. EXPRES 1 931.23 514.28 514.28 931.23 514.28 514.28 13. EXPRES 2 | 1295.41 555.08 555.08 | 1295.414 555.08 555.08 14, EXPRES 3 454.58 120.48 120.48 454.58 120.48 120.48 15. EXPRES 4 889.60 451.39 451.39 889.6 451.39 451.39 16. | EXPRES 4b 353.92 349.83 349.83 353.92 349.83 349.83 17. EXPRES 6 519.64 243.62 243.62 519.64 243.62 243.62 18. EXPRES7 | 1201.16 809.36 809.36 | 1201.158 809.36 809.36 19. EXPRES 8| 1307.73 840.95 840.95 | 1307.725 840.95 840.95 20. S1+B4 65.15 0.00 21. 52 52.28 0.00 22. S3+B2 55.32 0.00 23. S 4+B5 57,52 0.00 24, S5+B1 60.40 0.00 25; S 6+B7 66.28 0.00 26. S7+B6 69.04 0.00 27. S8 74.62 0.00 28. S9+B3 63.67 0.00 25. S10+B2 80.61 0.00 30. S11 49.85 0.00 CI S12 46.10 0.00 32. M22 713,30 337.66 337.66 337.66 337.66 33. M29 275,99 34. M30 337,46 35. M35 467,22 111.99 111.98 111.99 111.98 1

36. M36| 38755] 16132] 16132 34756] 16132] 16132 37, M41| 196,24 8968| 89.68| 196.24] B96B| 89.68 38. M42| 56,86 56.86 39. M44| 1614 74.55 40, M45| 193,11 193.11 21, M46| 3239| 10991| 10991] 32350| 10991| 10951 22, M47| 251,52 43. M48| 177,86 177.86 24. M49] 30815] 19176| 16262] 30815| 19176| 162.62 Total n plata 16868,07 | 7632.22 | 7593,48 | 13138.44 | 6967.56 | 6967.64 Nr de zile 163 31 37 88 21 26 Total Km planificaţi 4.750.712,69 anual

Anexa 2.1.d la Contract Programul de transport pentru transport naval Kilometrii planificați Program normal Program de iarna Zi de Zi de Nr.crt. Linia i e zi de duminică zi de duminică Zidelucru | „us și Zi de lucru | „e și sîmbătă za sîmbătă i sărbători sărbători legale legale 1. VI 169.2 65.4 65.4 155.1 52,32 52.32 Total Km planificaţi /zi 169.2 65.4 65.4 155.1 52.32 52.32 Nr de zile 153 31 30 52 10 10 EEE | Total Km 38,988.60 planificaţi anual

Linia Nr. statii/sens Lungimea 18/17 14.665 m 25/25 19.800 m 212722 17.552 m Anexa 2.1.1 la Contract Programul de transport public local pentru reteaua de trasee tramvaie din municipiul Timisoara Traseul Dus: Gara de Nord- P-ta Timisoara 700— P-ta Traian- P- ţa Gen.V.Economu — U.M.T. - Meteo Intors: Meteo — P-ţa Traian — P-ta Timisoara 700— Gara de Nord Cap. 1: Gara de Nord Cap.2: Meteo Dus: City Mall — Dambovita - P-ta Timisoara 700 —P-ta Traian- Gara de Est — Meteo Intors: Meteo — P-ta Gen.V.Economu — P-ta Traian- P-ta Timisoara 700- Dambovita-City Mall Cap. 1: City Cap.2: Meteo Dus: Calea Torontalului —P-ta Timisoara 700 — P-ta Traian- P-ta Gen.Ghe.Domasnean — Ciarda Rosie Intors: Ciarda Rosie — P-ta Gen.Ghe.Domasnean — P-ta Traian- P-ta Timisoara 700 Calea Torontalului Cap. 1: Calea Torontalului Cap.2: Legendă: Ciarda Rosie Capacit ate (nr. locuri) 126/ 276 126/ 216 Intervalul de su ccedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la capete de traseu 50 _ 700 00. g30 g30_ 1200 12017 17020 20"-24”| prima ultima Capăt 1: 0-25 | 17-18 | 22207 | 1931 | 20224 | 21-28 : | 1748* | 22225 | 1931* | 2022* | 2128 | os | 0930 | 0930) | 0930) | 9/30) | 9/30) 0950) | | 930) | | (9/50) | (2950) (515%) Capăt 2: 515* | 515% sist | 518" | A 212 | (313) | 13) | 313) | 313 | 313) | e) (2323) Capăt 1: 024 | 2024 | 28-30/ | 20-24 | 28-30/ | 28-30/ 9-24* | | 1718* | 12-18 | 1725* | 2124” | popgoe 08-30) | 0830) | 0830) | 0830) | (8-30) | (830) a 08-30) | 0830) | 08-30) | (28-30) | (28-30) | (28-30) (515%) Capăt 2: sie | UR UR | UTE | TIT pupi stg (15 | (515) | (55 | (55 | G5 | (515) (PI) (03103) 126/ 276 1-5 - Luni-Vineri; S/V*- Şcoală/ Vacanţă*; (6/7) - (Sâmbătă / Duminică). 14-20/ 14-20* (21-24/ 21-24) 11-15* (21-22 21-23) 1-13* (21-24/ 21-24) 15-20/ 11-20* | 15-20* (21-23/ | (21-22 21-23) | 21-22) 1517/ Capăt 1: 15-20* 500/500% 203 (21-23/ 21-23) | (52/53) |(23*/23%) IT (4/4) 8/8* (4/4) 8/8* (4/4) 8/8* 6/6* (4/4) | (414) Capăt 2: 522,5 (414) | 145% 035235 037037)

Linia Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*:; (6/7) N Capacit | Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) statii/sens Traseul ale Lungimea (nr. e locuri) | 50-70 | 700. go | 8301200 |12090— 170| 179 prima | ultima Plecari de la capete de traseu Dus: P-ta Maria — P-ta 700- P-ta Traian 36-39/ 39-45/ 39-39/ Capăt 1: 36-39* | 39-45* | 39-39* | 1616 dntors: P-ta Traian, — (36-39)/ | (39-45) | (39-39) (6*5/6%) | 46/16”) Ga Banatim (36-39) | (39-45) | (39-39) P-ta Maria Cap. 1: Capăt 2: P-ta Maria m Ț—i Cap.2: 7696m | P-ta Traian 0/0* 1/1* 1/1* Va* 0/0* 0/0* 167116 (515 (1616) Dus: P-ta Maria E 35-39/ | 39-44/ | 39-39/ 35-39* 39-39* 39-39* 650/650% | 195 Capăt 1: Intors: P-ta Traian. — P-ta 6b Timisoara 700 — (39-41)! | (46-79) | (39-41)/ (6560) | 0515) (39-41) | (46-79) | (39-41) P-ta Maria Capăt 2: 10/9 Cap. 1: 126/ P-ta Maria 276 Cap.2: 7724 m P-ta Traian 0/0* | 1/1* si 0/0* 0/0* (616%) 016"16") Dus: Dambovita — Capăt 1; 7 P-Ta Veteranilor-P-ta Balcescu-P-ta Maria- 13-17 | 1317 | 1419/ | 13-19/ | 15-18/ | 15-18/ Balta Verde- 13-17* | 13-17* | 14-19* | 13-19* | 15-18* | 15-18% | | 22 Torontalului 126/ 5724 216 | 02-23) | (22-23) | 2-23)! | (24-30) | (29-30) | (29-30) | (5*/5%) | (222) Intors: (22-23) | (22-23) | (22-23) | (24-30) | (29-30) | (29-30) Torontalului — 20.320 m | Balta Verde- P-ta Sf.Maria — P-ta ur T* 7 6/6* 6/6* Capăt 2:

Linia Nr. statii/sens Lungimea 18/17 15.470 m 20/20 17.750 m Legendă: Traseul Balcescu- P-ta Veteranilor- Dambovita Cap. 1: Dambovita Cap. 2: Torontalului Dus: Gara de Nord — P-ta Mocioni- P-ta Sf.Maria- P-ta N.Balcescu — Banatim — P-ta Gen Ghe.Domasnean- Ciarda Rosie Intors: Ciarda Rosie P-ta Gen. Ghe. Domasnean — Banatim —P-ta N.Balcescu- P-ta Sf.Maria — P-ta Mocioni — Gara de Nord Cap. 1: Gara de Nord Cap.2: Ciarda Rosie Dus: Ciarda Rosie - P-ta Gen Ghe. Domasnean — bv.Iosif Bulbuca = bv.L.Rebreanu — Dambovita-Gara de Nord Intors: Gara de Nord Dambovita — bv.Liviu Rebreanu — bv Iosif Bulbuca- P-ta Gen Ghe. Domasnean- Gara de Nord Cap. 1: Ciarda Rosie Cap.2: Gara de Nord Capacit ate (ar. locuri) 126/ 276 126/ 276 1-5 - Luni-Vineri; S/V*- Şcoală/ Vacanţă Întervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la capete de traseu 700 (4/4) 15-21/ 15-21* 05-25) (05-25) 70 a 3%” (4/4) 13-18/ 13-18* (25-30)/ (25-30) g30_ 1700 (4/4) 12-19/ 12-19* (25-27 (25-27) IE (4/4) 13-18/ 13-18* (25-28) (25-28) 17-20 (81) 15-19/ 15-19* (25-28) (25-28) 209-24”| prima 13) 15-18/ 15-18* (25-28) (25-28) 522/522% (616) Capăt 1: ultima (235035) GI) (225022) (3/3) 15-19/ 15-19* 03-24)! (23-24) (3/3) 1-17/ 11-17* (23-24/) (23-24) 6/6* (3/3) 11-15/ 1-15* (23-26) /(23-26) 6/6* (3/3) 11-17 11-17* (25-41) (25-41) 5 (3/3) 15-20/ 15-20* (30-32) (30-32) ss" (3/3) 15-19/ 15-19* (30-32) (30-32) Ca ăt2; 4 (67 16%) Ca ag (235035) ăt 1: 44 (PD (0202) 6/6* (4/4) > (6/7) - ( Sâmbătă / Duminică). 8/8* (4/4) 8/8* (4/4) 8/8* (414) 6/6* (3/3) 6/6* (33) Capăt 2: (55455 (08903

Anexa 2.1.2 la Contract Programul de transport public local pentru rețeaua de trasee troleibuze din Municipiul Timișoara Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecări de la capete e ă Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) de traseu Ie Traseul a 2 staţii/sens Bu Lungimea SEI so | 700. | gi 120 [1209 prima | ultima Dus: Capăt 1: Ghe. Baritiu — Gara de Nord — 17-24 | 1724 | 21-24 | 18-27/ | 19-24) | 22-25/ Finia: 700 — Pa 17-24 | 17-24* | 21-24* | 18-27* | 19-24* | 22-25* Marasti — Arena 45145I* | 239/2300 iu | Aquasport 8-29) | 08-29, | 0-29) | 1921) | (2631) | (28-30) | PRM (28-29) | (28-29) | (20-29) | (1921) | (2631) | (25-30) (6916) | (228225) Arena Aquasport 14/14 | oituz—Piata 700 | 5! — Gara de Nord — Ghe. Baritiu Capăt 2: 13.355 m Cap. 1: 4/4* 4/4* 4/4* 4/4* 4/4* 3a* Ghe.Baritiu 52050: | 235/2385 Cap. 2: Arena 2) 215 | 22| 22| 22) | 2/2) Aquasport (6/6) | (238237) Dus: E Capăt 1: Ghe. Baritiu — Gara de Nord — 14-20/ | 12-19/ | 19-22/ | 16-20/ | 18-20/ | 19-22/ Piata TOD — Piata 14-20* | 12-19* | 19-22* | 16-20* | 18-20* | 19-22* Marasti — I.I. de la | 230/230% sa as (25-26) | (03-31) | (1720) | (17-20) | (23-38) | (26-27) | ov esa na : : : 558/558) | (23/23 fiori (25-26) | (03-31) | (1720) | (17-20) | (23-38) | (26-27) ) IC ) LI de la Brad — 13/12 | Piata C. Europei—| 81 Piata 700 — Gara Capăt 2: de Nord — Ghe. 11.480 m | 5/5* 51 5* 44* | 414* 4 * Cap.1: sa 55/455% 49 Ghe.Baritiu AMA | ZEI Cap. 2: (2/2)| (3/3) | (3/3) | G/3 | B/3 | (2/2) (6/6) 2 2 LL de la Brad 13 Capăt 1: Dus; 10-17 | 8127 | 13-15/ | 10-17/ | 10-15/ | 14-15/ C, Prezan - 10-12* | 8-12* | 13-15* | 10-17* | 10-15* | 14-15* 8/8 Martirilor — Sala si | | Olimpia — Traian (20-20) | (20-22) | (20-27) | (20-20) | (20-27)! | (19-20) Grozavescu (0-20) | 0022) | (2027) | (0-20) | 0027) | (19-20) | (6/6) (2323) Intors: T. Grozavescu — sis* 5/3* 318* 3.18" 313 Capăt 2:

Linia Nr. staţii/sens Lungimea 16 9711 10.276 m Cluj — Martirilor — Prezan Cap. 1: C. Prezan Cap.2: T. Grozavescu Dus: Bv. Sudului — Spitalul Judetean — Sala Olimpia — Pod saguna-T. Grozavescu Intors: T. Grozavescu — Pod Saguna- Str. Cluj — Spitalul Judetean Sudului Cap. 1: Bv. Sudului Cap. 2: T. Grozavescu Dus: Baader — Oituz — Piata Consiliul Europei — Calea Aradului — Institutul Agronomic Intors; Institutul Agronomie - Calea Aradului — Piata Consiliul Europei — Bastion — Baader Cap. 1: Baader Cap. 2: Inst. Agronomic Dus: C.P.Solventul — Gara de Nord — Piata Marasti — Liege Intors: Liege — Piata Consiliul Europei — Gara de Nord — C.P.Solventul Capacitate (nr. locuri) Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecări de la capete de traseu 500 _ 700 14-18/ 14-18* (28-29) (28-29) 70. g30 (2/2) 330 120 (2/2) 15-17/ 15-17* (28-29) (28-29) 1 (2/2) 13-17/ 13-17* (28-29) (28-29) 17-20 (212) 13-16/ 13-16* (28-29) (28-25) 209 2400 forturi (2/2) (28-29)! (28-29) prima ultima 528/5285 22532353 (6/67) (23/23) Capăt Il; 5 15/515% 2255/2255* | 13-14/ 13-14* (20-21)/ (20-21) 13-19/ 13-19* (20-21) (20-21) 13-17/ 13-17 (20-21) (20-21) 16-21/ 16-21* (35-39)/ (35-39) Capăt 2: 513/5434 235/2355 (6/6) | (23/23) Capăt Il: 509/5094 239/2304 (553/555) (235235) 25-25/ 25-25* (24-25) (24-25) 28-30/ 28-30* (24-25) (24-25) 29-30/ 29-30* (23-24)! (23-24) 533/5334 235/23% * (6'”/617) (28123) Capăt 1: 457457 232/2307 (ar 16) 2 305 239

Linia Nr. stații/sens Lungimea Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*: (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecări de la capete de traseu Traseul Capacitate (nr. locuri g_ 120 120 _ 170 1708 RL 20” 20% 240 Cap. 1: C.P.Solventul Cap.2: Liege Legendă: o 1-5 - Luni-Vineri; o S/V*- Școală/ Vacanţă*; o (6/7) - (Sâmbătă / Duminică). Linia Nr. stații/sens Lungimea MII 20/24 20.235 m MI4 19/18 18.670 m Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) ultima 23/23 (6/6'*) | (235/2375) Plecări de la capete de traseu Traseul Capacitate (nr. locuri) ş00_ 700 | 700. g30 1200 170| 170 _ 200| 20%. 2400 30-40/ 30-40* 50-60/ 50-60* 21-30/ 21-30* 30-30/ 30-30* 371-651 37-65* Barit G. a 60-60/ aritiu - Gara de x Nord - Jiul - P-ta 700 60-60 -P-ta Marasti- V.Economu-Ghiroda (Ialomitei) (61-61) | (59-60) (89-50) (60-60) (89-90) (60-60)/ (114-120) (12-90) (120-120) (80-91) (120-120) prima ultima Capăt 1: 4545 22%5/22)5%* (5/15) | 2221”) Întors: Ghiroda (Ialomitei) — Camping- V.Economu - P-ta Marasti-P-ta 700- Jiul-Gara de Nord- Baritiu Cap. 1: Ghe. Baritiu 22-25! 22-25* 32—50/ 32-50* 39 —40/ 39-40* 35-40/ 35-40* 48 -60/ 48-60* 14-100/ Baritiu - Gara de 74-100* Nord - Jiul - P-ta 700 -P-ta Marasti- I.Lde la Brad-Dumbravita (Giratie) (50-60) | (50-50) (100-100) | (100-100) (50-50) (100-100) (100-100)/ (100-100) (100-100) (10-10)! (100-100) Capăt 2: 5099/509% 222229* | (22722) 45/45* | 2370/230* (55/53) (20/20) Intors: Dumbravita (Giratie) -LIde la Brad- P-ta Marasti- P-ta 700-Jiul-Gara de Nord-Baritiu Cap. 1: Ghe. Baritiu Cap. 2: Dumbravita 1-5 - Luni- Vineri; S/V*- Școală / Vacanţă“; (6/7) - (Sâmbătă / Duminică). Capăt 2: 500/500% 2350/2350 (6 10/62) 2 1202 1%

Anexa 2.1.3 a la Contract Programul de transport public local pentru reteaua de trasee autobuze Expres din municipiul Timisoara Linia Capacit Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capete de traseu statii/sens (ar. Lungimea locuri) 500700 | 700.800 | PO 1200 11209 — 200] 200-240 ultima Dus: Pod C.Sagului — [Gara de Nord — 23-33 371-471 „Circumvalațiunii— P-ţa 23-33* 37-47* „Europei — T.Tzara gis lntors: T.Tzara — IRI E (6*/6*) (22*/227) P-ţa C.Europei — [C.Circumvalaţiunii— [Gara de Nord — Capăt 2: Pod.C.Șagului 465464 [235/2334 Cap. 1: Pod Calea Şagului (75/75) (23237) Cap. 2: |T.Tzara Dus: Continental - n SI i 20-28/ | 18-22/ | 18-21/ 21-30/ 'unctele Cardinale- 20-28* 18-22* 18-21 _30* P-ta Marasti-Calea 1-30 Lipovei si (47-61 | (353-461 | (39-45 (41-46 47-67) | 33-46) | 39-45) 41-46) (Ss Intors: Sf.Ap.Petru si Pavel — Divizia 9 Cavalerie — P-ta Marasti - Bv. Sudului — Ghe. Domăşnean - 22.790 m | Continental 5519 238/2328 Cap. 1: Continental (Ghe. Domăşnean) Cap. 2: Sf.Ap.Petru si Pavel (57157) (235033) atedrala Mitropolitană 26-32/ 32-36/ | 30-38/ | 31-34 | 30-36/ |- Complexul Studenţesc 26-32* 32-36* | 30-38* | 31-34" | 30-36* - Calea Martirilor — Apicultorilor (105-105/ | (108-115/ (105-105/ | (100-100/ | (109-115/ 105-105) | 108-115) 105-105) 100-100) 109-115) (m IP) ntors: Apicultorilor — alea Martirilor — 'omplexul Studenţesc — [Catedrala Mitropolitană - Gara de Nord 13/12 12.210 m 30/5306 ap.1: Gara de Nord ap. 2: IApicultorilor (6/67) 1622 )

Linia Capacit Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la Nr. Traseul ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capete de traseu statii/sens Lungimea (ar. ş00__ 700 | 700. g30 locuri) 830. 1200 [1200 17%|17%9— 20%] 20%-24*] prima | ultima Dus: Bastion — Piaţa Badea Cârțan — = 34-47 35-40 33-47) 34-42/ 36-42 Capăt 1: Piaţa V.Economu — 21-34 34-47* | 35-40* | 33-47* 34-42* 36-42* Aeroport Civil = gg | E4 Cartier Aeroport (65-66)/ | (53-55) | (66-74/ | (64-74/ | (66-74)! (65-66) | (53-55) | 66-74) | (64-74) | (66-74) 64-64) (22922 Intors: Cartier 12/9 | Aeroport — 4 Aeroport Civil — 106 Capăt 2: Piaţa V.Economu — 24.880 m | Piaţa Badea Cârţan 2/2* 2/2* 2/2 2/2* 2/2* 2/2* — Bastion MAME 230/2310 AB | OU) | OD | ga Cap. 1: Bastion Cap.2: Cartier Aeroport Dus: Baritiu — P-ta Marasti — V.Economu 85-85/ 85-90/ 97-110/ | 92-110/ | 88-103/ | 105-110/ - Aeroport B+ | 97-110* | 92-110* | 88-103* | 105-110* Ed 85-85 85-90 5255254 [9940/2405 (1) (1) (89-110) | (89-10) | (89-10) (89-110)/ Intors: Aeroport - | (s9-110) | (89-10) | (89-10) | (89110) | (225/2225) 1/11 | V.Economu -P-ta Marasti — Baritiu E 28.743 m | Cap. 1 Capăt 2: . m ap. * * Baritiu MA 1/1 1/1* IE 1/1 605/605% 233/2323* Cap.2: a Astoptit (-/-) | (1/8) | (171) | (171) | (1/1) | CU) | plop, [33 Dus: Bastion 24-30/ | 25-35/ Capăt (Oituz) - L- P-(a Cons. 24-30* | 25-35* 25-30 | 25-31/ | 25-25/ | 46-56/ Europei = 25-30* | 25-31* | 25-25* | 46-56* Torontalului — Metro E6 | PITT (36-36) | (59-60) 1(36-36) | 1(59-60) (50-60) | (59-71) | (59-60) | (53-60) (59-60) | /69-71) | (59-60) | (53-60) | 8/6") [22"25) Intors: — Metro-Torontalului- Al 8/10 P-ţa Cons. Europei— 106 Capăt 2: P-ta Marasti- Bastion 212% | 2/2* | 2/28 | 2124 | 212% | IAS 2216/2246 Cap.1: Bastion (Oituz) Q/1) | 1/1) | (1/1) | 1) | 1/1) | 171) | 686 Cap.2: PILE Dus: Traian Grozavescu — P-ţa 20-31/ | 12-18/ | | 16-22/ | 22-32/ | 31-32/ Capăt 1: Mocioni — P-ţa Petofi 20-31* | 12-18* | 18-21* | 16-22* | 22-32* | 31-32* — Comtim 425 (425 |03'8/2318% (29-30) | (29-30) | (24-30) | (21-22) (29-32) | 1-32) E7 Intors: Comtim — 1(29-30) | /(29-30) | /(24-30) | /21-22) | /(29-32) 11-32) | (6/60) (23/23! P-ţa Petofi — P-ţa Mocioni — Traian 106/ 19/19 | Grozavescu 143/ Capăt 2: Cap.1: 18.455 m | P-ţa Traian sis 6/6* | 51 5* | 6/ 6* 4* 212 52 0245) 245% Apt Grozavescu Cap. 2: (212) | (2/2) | (3/3) | (3/3) 85) Comtim

Linia Capacit Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capete de traseu statii/sens RI (ar. 00 00 00 _ 930 30, 00 00 00 00 00 00, 00 i. Lungimea focuri) 50.7 | 8-12” 20249] prima | ultima ora da 22-27/ | 18-26/ | 25-32/ | 22-30/ | 24-40/ | 39-42/ Capăti: Vest —P-ţa Bălcescu 22-28* | 22-29* | 28-32* | 21-35* | 33-43* | 38-40* — Pod Calea Sagului Pg [231123 ES (42-46) | (40-41) | (41-46) | (40-46) | (40-41) | (41-46) Intors: Pod Calea 1(42-46) | /(40-41) | /(41-46) | /(40-46) | /(40-41) /(41-46) | (530/535, (22922) Sapului — P-ţa 106/ 24/27 | Bălcescu — 143/ Universitatea de Vest Capăt2: — Baba Dochia- 24.300 m | So:Genplopi 616* | s/6* | 6/e* | 6/6“ | 515% | 313% | some langa Cap. 1: Sc.Gen-Plopi (2/2) | (2/2) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (2/2) (656% (230232) Cap. 2: Pod Calea Șagului Legendă: e 1-5 - Luni- Vineri; e S/V*- Școală / Vacanţă“; o (6/7) - (Sâmbătă / Duminică + Sarbatori legale).

Anexa 2.1.3 b la Contract Programul de transport public local pentru reteaua de trasee de autobuze dedicate transportului scolar din municipiul Timisoara Linia Capacit Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari dela Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capete de traseu statii/sens ASE (nr. Lungimea locuri) 5700 | 00-a | aie 120 [1200 — 1700[1709 — 200| 20% 249| prima | ultima MIU -C.Syva Intors: MIU. — Liege/P-ta Verde - (-/-) Agronomie — P-ta Dacia - 417 C.Circumvatiuni 106 Capăt 2: Cap. 1: - [-*& 1/-* 1/-* 1/-* -[-* -[-* Agronomie 120 | prop 10/9 10.090 m Cap. 2: Cm CH Cn] Cn) M.LU,/E.Ungureanu Dus: Pod C.Sagului - Veteranilor — C.Banatean — MIU -C.Sylva Intors: C.D.Loga- C.Banatean — Veteranilor- (-D Pod C.Sagului 17 Cap. 1: ui Capăt 2: Pod C.Sagului 7/1 11.330 m -f-& iat 1/-* 1/-* ft Cap.2: CD.Loga (II CSI CI GO) CI) Dus: Drubeta - Bucla Prezan - Cv Sudului — , C.Studentesc — C.D.Loga - -[-* -[-* 60/-* -[-* „fe MIU. ŢI E) Intors: C.D.Loga- Spit, Judetean — Cv.Sudului — Bucla Prezan - Drubela 41/ 106 717 8370m Cap. 1: a Drubeta Cap.2: C.D.Loga

Linia Nr. statii/sens Lungimea S4 711 8.330 m ss 1117 11.730 m s6 17/17 13.870 m s7 10/10 12.100 m Traseul Dus: Stuparilor - Sf.Ap.Petru si Pavel — Pomiculturii - M.LU, = C.Sylva Intors: MIU. — Stuparilor — Sf.Ap.Petru si Pavel — Pomiculturi Cap. 1: Stuparilor Cap.2: M.ILU./Ungureanu Dus: Apicultorilor _- Prezan — Balcescu — Corbul — C.Banatean Intors: C.Banatean — Corbului — Balcescu — Prezan - Apicultorilor Cap. 1: Apicultorilor Cap.2: Colegiul Banatean Dus: Gradinarilor — LVulcan — V.Economu - Printul Turcesc - M.LU, — C.Sylva Intors: MIU/ — Lic.Shakespeare = Balcescu — I. Vulcan — Gradinarilor — V.Economu Cap.1: Gradinarilor Cap.2: M.I.U./Ungureanu Mirese — P-ta C.Europei — Ghe. Lazar — Colegiul Banatean Intors: C.Banatean — Ghe.Lazar —P-ta C.Europei - Liege— Agronomie Cap. 1: Agronomie Cap.2: Colegiul Banatean Capacit ate (nr. locuri) 41/ 106 41/ 106 41/ 106 Interya ul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zile e 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la capete de traseu 500 00 ŢI. g30 830 120% 1200-17 170 _ 20% 200240 prima ultima Capăt 1: 1/-* =) 1/-* def) (nd) 1/-* Cfr 1/-* (+4) 1/-* (d) 1/-* înd-d

Linia Capacit | Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-53 S/V*; (6/7) capete de traseu statii/sens Traseul (nr. oo ao | 00 Lungimea locuri) 500-170 | 70-80 | 830-120 [1200 170] 179 20|20% 249] prima | ultima Dus: F-ca de Zahar - Lic.Auto - Dambovita Colegiul Banatean - M.LU. Intors: MIU. — C.Banatean - Dambovita — 1) (1) [n (-/-) (13 Cl) EA E) 13/13 Lic.Auto - F-ca de Zahar 7 Cap. 1: 106 Capăt 2: 15.910 m F-ea de Zahar Cap.2: M.IU./Ungureanu CE CM CGI CGI GO) C) Dus: Pod C.Sagului — Dambovita — Porumbescu — Balcescu -Lic, V. Tepes Intors: Lic. V.Tepes — P-ta Balcescu — Cf (1) (1) (14) (1/3 Cf) (d) Corbului - Dambovita — 13713 |poq C.Sagului FA Cap. 1: Im Pod C.Sagului 17 1/-* -[-* - Cap.2: Lie, V.Tepes () Dus: Ronat -B. Verde — P-ta 700 - P-ta Libertatii — MIU. -CSylva 10 Ss Intors: MIU. —P-ta Libertatii - P-ta 700 - CL AR IS A IC AI o N CE A IE A N A ÎN) 15/15 B.Verde — Ronat 7 Cap. 1: 16 Capăt 2: Ronat 11.320m Cap.2: M.LU./Ungureanu | (ef) | OG) | (ete) | Cf) | Cl) Dus: Holdelor - Sf.Ap.Petru si Pavel Circumvalatiunii - M.LU. - ft af -|-& 60/-* „fă -[-* C.Banalean Intors: C.Banatean — MIU. — Ghe.Lazar — Pomiculturii — Holdelor 41/ 106 TIT Cap.1: 11.320 m |oldelor - 1/-* 1/-* 1/-* - Cap.2: Colegiul Banatean

Dus: Campului - V.Economu — Lalelelor — Baba Dochia —?-ta Traian sI Intors: Radio Timisoara — P-ta Traian — Saguna — SETE V.Economu — Campului Cap. 1: Campului Cap.2: Radio Timisoara Legendă: o 1-5 - Luni—- Vineri; o S/V*- Şcoală / Vacanţă“; e (6/7) - (Sâmbătă / Duminică + Sarbatori legale).

Anexa 2.1.3 cla Contract Programul de transport public local pentru reteaua de trasee autobuze metropolitane din municipiul Timisoara Linia Capacit | Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capele de traseu statii/sens Traseul (nr. a tanti Lungimea locuri) 3-17 1-8 8-12 | 1220-17 | 17-20 | 20-24 prim | ultima | E Bu 14-48/ | 28-51/ | 38-105/ | 24-70/ | 36-90/ | 37-120/ Capăt1: | Dus: Electrotimis 15-48* | 28-51* | 38-105* | 24-70* | 36-90* | 37-120* | — Urseni — Albina — fe Mosnita Veche — A M22 Mosnita Noua (-/-) (57-15) | (125-250) | (94-230/ |(48-120/ |(60-150/ (525152) |0239220) (57-15) | (125-250) | 94- pi 60-150 Întors: Mosnita ) | ) | 94230) |48-120) ) pi 106/ Veche — Mosnita 38/38 | Noua—Electrotimis 143/ | 41 Capăt2: | 32.850 opri! “POT | Electrotimis 3/3* | 3/35 | 313% | 3/3* | 3/3* | 3/2* Cap. 2: Mosnita 431 4 [22467216 Noua (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (272 ) ) ) ( ) GE (2248/2248) ir ce Pins N 35-36/ | 35-36/ | 40-45/ | 37-40/ | 39-45! | 37-43/ Capăt 1: IRT 35-36* | 35-36* | 40-45* | 37-40* * Economu-Aleea 3-45 31-43 0308/2308 Ghirodei — Giratie Pod Ghiroda M29 (-/-) CI) | E) [CS Je Ie Intors: Giratie Pod | Ghiroda- Aleea Tan Ghirodei — Pri 143/ caca hirodei — Printul esc-V, Economu Al Capăt2: 9/12 9.030m | Cap. 1: V. VIE | IE | UI Economu 505,505 [230,0 320% (+) Cap. 2: Giratie fie sii fa Pod Ghiroda Cu (ra = a 46-41/ | 46-41 | 51-60/ | 55-60/ | 51-58/ Capăt Br -V. 46-47* | 46-47* | 51-60* | 55-60* | 5I-58* | 56-60* E ASE 418418: 2312/2312 Ghirodei-Giratie Pod Ghiroda- Primarie M30 | Ghiroda /-) A NL CLAN LA AL A Ls Intors: Primarie 106/ 16/13 | Ghiroda-str. 143/ Victoria — str, Sinaia 41 Ghiroda- Calea 15.000m | Lugojului - Bastion Capăt 2: VE V1* V1* VI Cap. 1: Bastion 509/509% Cap. 2 Primarie Ghiroda

Linia Capacit | Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capete de traseu statii/sens Traseul (nr. so [eso 100 | 100 , Lungimea locuri) 5-1 1-8 8"—12” | 12*-17 | 17-20 | 20-24 | prima | ultima m m mmm mr m rr 32-52/ | 46-100/ | 88-120/ | 41-60/ | 40-60/ | 98-120/ Capăt 1: Dus: Bastion -V. 42-44* | 75-107* | 95-120* | 49-120* | 59-60* | 98-120* Economu-Aleea 40/4410: Padurea Verde- Arte Pa Giarmata Vii 6/65) (1897187 M35 (50-51 | (99-100/ | (150-180 | (179-180/| (179-180/ | (-/-) : "E Ă 150-51) | 99 -100) |/150 -180)] 179-180) | 179-180) Intors: Giarmata 106/ 11/10 | Vii-V. Economu- 143/ B-dea Cartan- 41 212 2 Ta [272 | 2728 | 171* Capăt 2: Posea 55,455: |0392/0352 18.670m 434 2373 Cap. 1: Bastion 1) (VI) (1) (1) (VI) Cap. 2 Giarmata Vii (6776) (19/19 TEI a EVENT En n TATE 61-100/ | 35-36/ | 133-174/ | 92-135/ | 97-120/ | 132-165/ Capăt Dus: P-ta Maniu 83-100* | 90-91* |212-299* | 172-270* | 97-120* |132-165* — Liceul Auto-Utvin- qi [22 apr Sanmihaiu Roman- Sanmihaiu German (5275 (195/1955) (-/-) | (455/155) | (175/175) | (420/420) | (311-555/| (-/-) 311-555 M36 Intors: Sanmihaiu ) German — Sanmihaiu Roman- 106/ SE Utvin-Liceul Auto- n P-ta Maniu 1/1 1/1* L/1* L/1* 1/1* | 39.720m Cap.1: P-ta Maniu an) | UD) | 4) | a) | 4) | | 6055 Cap. 2 Sanmihaiu German Capăt [: Dus: Cimitir Buziasului —?-ta 500/5004 Cons. Europei- 70-15/ -[-* 547-580/ | 170-190/ | 267-285/ Sanandrei -Carani 10-15* 547-580* | 170-190* | 267-285* Intors: Carani— M41 Sanandrei-Cons. 50/1150 Europei-Cimitir (4/14) Buziasului 106/ 9/11 143/ | (-1-) | 1-) | Cl (520520 CA | CI 41 44.590m Cap. 1: Cimitir Buziasului Capăt 2: Cap. 2 Carani IE | let | de | IE PIE 030/2310 (797% (15/1550)

Linia Capacit | Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*: (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capete de traseu | statii/sens Traseul (ar. N Lungimea 5-1 7-8 812% | 1202-17 | 17-20 | 20-24 | prima | ultima www ww n nn mw Le -f* * ft „ft Capăt |: Dus: Cimitir : i Sa : A : , 525-530* Buziasului — P-ta 65/65 505% Cons, Europei- M42 | Covaci EA CEB CEB | ED 67 Intors: Covaci- 1 e) WI Cons. Europei- a Cimitir Buziasului Capăt 2: 28.180m | Cap, 1: Cimitir „i „d | MIR stă | A | pe ei | Buziasului | Cap. 2 Covaci m) MCM IBM MI wa aciclice 716-807 | -I-* | -1-* | 307-510/| E Capăt 1: | Dus: Cimitir ui 685* | Buziasului — P-ta | 700- Torontal = n îi M44 : Dudesti- (13) (1) | tă | de ap E E Intors: Dudesti a cea) pia + _. 10/11 Torontal -P-ta 700- ai | Cimitir Buziasului Gap: | 43.755 | Cap.1: Cimitir urat | of | ft „Pet let | SSE [17 UT Buziasului GO BPI A PI MI WI a Cap. 2 Dudesti m) d m m E + | 31-32/ | 35-36/ | 80/80* | 66-80/ 80/80* ep Dus: Ai 31-32* | 35-36* 66-80* -Tzara-l. Creanga - 540/5404 [2318/2718 M45 Simfoniei Intors: Sintontei- | | MIMI MEA A AA 10/11 Tzara-Agronomiei UI 41 ăt2: 11.270m | „2-1: += Agronomiei 1/1* 1/1* WI Ir 1/ 336/5564 1035/7935 Cap. 2 Simfoniei (-) IGP GL MI Mm | 51-55/ | 70-75/ | 140-145/| 93-175/ | 90-100/ | 146-170/ Capăt | Dus: Veteranilor 33-60* 62-65* | 135-140* | 90-130* | 90-100* | 146-170* -Incontro-Sag str.IV colt cu CXI «i 46 190/1235 M (115-116/-) (120 /145) | (-/145) | (452-460 |(295-300/-) (-/-) 1 Ă Intors: Sag- 106) (245-246) „ne | 143/ N eteranilor 4 Capăt 2: 293200 | Cap, 1; UI | It a 510/5104 [0255/0254 Veteranilor (1) | 1) | 1) | UI) QR) | CL) | (806% (195130) Cap. 2: Sag —str.IV colt cu CXI

Linia Capacit Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capete de traseu statii/sens Traseul (ar. 30 | g20— 1900 | 1500 i î Lungimea locuri) 5-1 7-8 8-12” | 1290-17] 17-20 | 20-24 | prima | ultima mr „ft a pt Capăt 1: Das: Bonatim [ 602-S10/ AR E [ Hodoni 45/-* | 17% M47 Intors: Hodoni- 13) 4 fb (et +) Banatim 106/ (1) (b 11/11 143/ 41 85.370 m | Cap. 1: Banatim -[-* 1/-* 1/-* 1/-* - fă Cap. 2 : Hodoni GBP MO BOI GIGI Www dr Capăt 1: Dus: Banatim — - [-* - [-* -[-* | 562-580/ | -/-* -[-& Seceani 525/5254 M45 Intors: Seceani- Banatim 106/ CH) |) 13413 143/ di (13 (-/-) (-/-) (-/-) (+) 41 | PE IS Baii Capăt 2: Cap. 2 : Seceani V 7 „IA Lp ft = DE | [168/1605 (-) | GH) GG) | (4) (/) | (b m Bor de 56-75/ | 72-801 195-285/ | 101-120/| 240/ Cpt | MPR 56-75* | 72-80* 195-285* | 101-120* | 240* Brad — Seceani 42930 M49 Intors: Seceani — fa LI. 545,600 |(2210/2)40 LI de la Brad 067 | PI PODEA ED] CA | en [ETERA 11/17 143/ 41 Cap.1: LI. de la Capăt 2: 30.480m | Brad va lua | as L/1* | 455,554 „25 i Cap Cm) CD GO | MD CD | 1) | 6580 Legendă: e 1-5 - Luni-Vineri; o S/V*- Şcoală Vacanţă”; o (6/7) - (Sâmbătă / Duminică + Sarbatori legale).

Anexa 2.1.3 dla Contract | Programul de transport public local pentru reteaua de trasee autobuze Urban din municipiul Timisoara Linia Capacit Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*: (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) SE BSE statii/sens Traseul d. | 19-89 | [129 207| 20% prima | ultima Lungimea |] locuri) | Capăt[: Dus; Gara de 25-25/ 2734/ 32-36/ 30-38/ 32-36/ | 29-33/ nord — Dâmboviţa — 33-33* | 36-43* | 43-46* | 41-50* | 41-44* 39-46* 559,506 |009/)49% 3 ELBA (106-112) | (106-115) | (105-115) | (107-115) 47 FAT 43/9943 Intors: ELBA — E Gr | au | USD | (en | | 0015) (65/65) (225225) 16/17 Dâmboviţa — Gara de Nord 106 Capăt 2: 15.830 m | Cap. 1: * Gura Us Ni 3/3 4/4* 4/4 4/4* 4/4 4/4* Cap.2: ELBA arm FOB | OD TOI) | OD | OD | oa forare aaa Dus: Regi Capăt 1: nai St 16-19/ | 18-26/ | 17-26/ | 1720/ | 18-27 | 16-20/ -P- _ ana E Bogdancstilor — 16-19 | 18267 [17265 | 17205 | 18275 | 1G2O* | SA e Razboieni Intors: Razboieni 0718 — Bogdanestilor — P- n Canăt2: ta 700-Regina Maria N 7.500 m 212 Uz 2/7* 272* ZII N Cap.1: Regina 520,520 Maria | Cap. 2: Razboieni 23-27/ | 20-26/ | 24-33/ | 22-26/ | 23-32/ | 22-26/ Capăt 1: Dus: P-ta 700 — AT EP LITE ENA at E Bogdancstilor — IML 23-27 20-26 24-33 22-26 23-32 22-26 5B 445415 Intors: IML — (39-40/ | (39-40/ | (40-47/ | (39-40/ | (41-48/ | (39-40/ d P-ta (39-40) | (39-40) | (40-47) | (39-40) |(41-48) |(39-40) (5517550) 252255) 18/13 | 700 41 10 Capăt 2: 10.680 m | Cap. 1: P-ta 700 212* 212* 21 212 zi 212* | 234304 Cap.2: IML (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) (67/67) (23/2321 | Dus: —P-ta 19-25/ | 20-25/ | 34-40/ | 20-40/ | 33-40/ | 39-40/ Capăt1: Marasti-B-dul Cetati 19-25* | 20-25* | 34-40* | 20—40* | 33-40* | 39-40* — P-ta de Gros-Pasaj 58/50 [0324/3244 CF (39-40/ | (40-41 (1-4) (40/40) | 39-40) | 40-47) | (40/40) 1-48) | (40/40) (58/55) (2202 Intors: — Pasaj CF- P-ta de Gros- B-dul Cetati-P-ta Marastl Capăt 2: Cap. 1 —P-ta 5245 e Marasti | Cap. 2 :Pasaj CF (6162) |

rr Linia Capacit Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V 1 (6/7) Plecari de la Nr. ate Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V *; (6/7) capete de traseu statii/sens Traseu! (ar | como | aaa Lungimea locuri) 39-17 70.330 | 83 1200 | [200 1700 17% — 20| 20%_ 2400 prim | ultima mmm mm mmm mmm mmm II ITI i mean Erei RN Capăt 1: <__— Cimiri _ Dus: — Cimitir 38-38/ | SOTUL | | 6-6 | 6061 | Gear Buziasului - Iosi 38-38: | “370 58-65* A e Vulcan - Sc Gen TU 7 50-61 “6-47 Plopi 21 | Plopi (-1-) SI (92-110/ | (80/80) |(80—80)| (87-110/ [22522 Intors: — Sc Gen. 92-110) 87-110) 13/8 Plopi-losif Vulcan 41 — Cimitir 106 Capăt 2: Buziasului | 10.165 m VI V1* 1/1* VI” /1* i Cap. 1 : Cimitir pt ic Buziasului C=1-) | (1/1) | 1/1) | (1/1) | CI) | 71) (6%/65) [02552256] Cap. 2: Sc Gen. file mmm m II Capăt 1: V.Economu pu 36-40/ | 32-40/ | 40-40/ | 39-40/ | 40-40/ | 39-40/ - Uzinei - Titeica 36-40* | 32-40 * | 40-40* | 39-40* | 40-40* | 39-40* stage byopgre (80/80) | (80-110/ (80/80) 80/80 95-110/ Intors: — Titeica- (-1-) 80-110) ul LE 10) | (616%) 9/5 Uzinei- V.Economu 41/ 106 Capăt 2: 5.940 m | Cap. 1: V.Economu VI* * k * (Uzinei) /1 VA A 1/1 1/1 1/1 5145 dmat 2313 Cap.2: Titeica (-/-) | (1/1) (1/1) | (1/1) (1/1) | (1/1) (616, , (22227) (Campului) —| a aa ca Fus: 35-36/ | 49-67/ | 52-58/ | 50-72/ | 52-60/ | 41-46/ Capăt1: E P-ta 35-36* | 49-67" | 52-58* | 50-72% | 52-60* | 41-46* Mocioni- 32 Brancoveanu-Gara de 4355 Sud (42-44) /| (43-45/ | (57-60/ (45-58/ | (60-63/ | (59-60/ (515%) (0221221) 13115 | dl. Gora de 41/ | (42-44) | 43-45) | 57-60) | 45-58) | 60-63) | 59-60) | Sud- Brancoveanu- P- 106 - ta Mocioni Capăt2: * * d 1116 | Cap, 1 VE e e | et | UTE) pp inger Mocioni- C1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) (1/1) | (1/1) (616) Cap. 2 :Gara de Sud Dus: Catedrala 1: Mitropolitana — 13-16/ | 7-12/ | 7-12 | 7-10/ | 12-18 | 12-13 Piata Mocioni — Piata 13-16* -2* 7-12* 7-10* 12-18* | 12-13* Iuliu Maniu — Pod [235/2354 C.Sagului (1726 | (2-13/ | Q418/ | (3-14 | (14-18 | (13-14 74 1 MI E (5/5) (23234 33 notes 117126) | 12-13) | 14-18) | 13-14) | 14-18) | 13-14) C.Sagului — Piata A 1 8/8 Iuliu Maniu — Piata 106/ Capăt 2: Mocioni — Catedrala 143 Mitropolitana 8.272 m 4/4* | 6/6“ | 6/6* | 6/6 3/3 | [2323 Cap. 1: Catedrala (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) (3/3) | (3/3) (55155) (23*/23%) Mitropolitana Cap.2: Pod C.Sagului

Linia Nr. statii/sens Lungimea 33b 13/13 18.990 m 40 6/7 1.861 m 46 8/8 8.134 m Traseul Dus: Catedrala Mitropolitana — Piata Mocioni — Piata Iuliu Maniu — Metro Intors: Metro — Piata Iuliu Maniu — Piata Mocioni — Catedrala Mitropolitana Cap. 1: Catadrala Mitropolitana Cap.2: Metro Dus: Traian Grozavescu —Popa Sapca — Iulius Mall Divizia 9 Cavalerie — Stuparilor Intors: Stuparilor — Pomiculturii — Divizia 9 Cavalerie — Iulius Mall — Popa Sapca — Traian Grozavescu Cap. 1: Traian Grozavescu Cap. 2 : Stuparilor Dus: — Bastion - Str T.lonescu — (V.Economu) B-dea Cartan -Muzeul Satului Intors: — Muzeul Satului - (V.Economu) P-ta B-dea Cartan -Bv T. Ionescu - Bastion Cap. 1: Bastion Cap. 2: Muzeul Satului Legendă: 1-53 - Luni— Vineri; S/V*- Şcoală / Vacanţă”; (6/7) - (Sâmbătă / Duminică + Sarbatori legale). Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Plecari de la Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7) capete de traseu ŢI | 70-83 | gin. 10 [1200 1700]1700— 200| 2gt_ ago prima | ultima Capăt 1: 13-37/ | 25-48/ | 35-53/ | 36-54/ | 38-47/ | 33-45/ 15-37" | 25-48* | 35-53* | 36-54* | 38-47* | 33-45 | supgie 123535 (57-63 | (51-54/ | (68-82/ | (58-60/ | (62-68/ | (69-77) (325155) [21%215) 150-55) | 65-85) | 64-93) | 56-60) | 55-69) | 57-64) 41/ 106 Capăt 2: 3/3* 3/ * * * * 3 272 212 22 | 2/2 | soare ROTIRE 1/1 1 1/1 1/1 CD | CD |) | (UD | a/n (6515) (0221222) Capătl: 1-18 | 10-13 | 12-13/ | 10-14 | 1-14 | 13-16/ NIN 1418* | 10-13* | 12-13* | 10-14* | 1-4 | | 49/49* (15-16/ | 05-16 | (18-24 | 07-18/ | 18-27/ | (17-19, |(5*15') [03203 15-16) | (15-16) | (18-24) | 7-18) | (18-27) | 7-19) 106/ 143 | Capăt2: 4/4* | 474% | | 474 4/4* | 3/3 | 50%, ste [33 330 (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) (2/2) a E E Lo - Li Capătl: 251258* | | 3 ana | 35-60/ | 43-60/ = 44-70* 55-60* | 43-60* x (59-60) (48-60) E Ca -[- : 60/6 (-f-A (59-60) | (60/60) (48-60) | (50/60) |(60/60) (66) (ozn) 41/ 106 Capăt 2: VIA | UI | UI | ae | at | IE 1/1) | 1/1) | (1/1) | (1/1) | (171) | 71) (1575) 2315/2315)

Anexa 2.1.4 la Contract Program de Transport Public Local pentru navele de pasageri de zi (VAPORETTO) pe lunile APRILIE - MAI - IUNIE -IULIE - AUGUST - SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE LINIA NR. INTERVAL DE Plecări de la Program zilnic şi anual Transport Public Local pe lunile APRILIE - MAI - Dacia - Mihai Viteazul Întors Mihai Viteazul - Dacia - Corneliu Coposu - Vasile Pârvan - Sfânta Maria-Catedrala Mitropolitană - Ștefan cel Mare - Constantin Brâncoveanu - Ardealul Cap. 1 Ardealul Cap. 2 Mihai Viteazul n e SUCCEDARE A capetele de traseu Staţii/ Sens a 5 CURSELOR:LUNI-VINERI Traseul (minute) Lungimea 5 Numărul de Mijloacede | = Transport: LUNI-VINERI 6-10 10-13 13-19 Prima | Ultima 1 Dus Ardealul - 9 staţii/ sens Constantin Brâncoveanu - 52-89 | 47-170 | 47-49 Ștefan cel Mare -Sfânta Maria- 1. km Catedrala Mitropolitană - 06:55 | 18:28 lungime Vasile Pârvan - Corneliu Coposu - 3 52 | 49-215 | 47-49 IUNIE -IULIE - AUGUST - SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 07:20 | 18:09 Program zilnic Program anual Km efectuaţi 169.20 25.887, Ture efectuate 12 1.836 Ore exploatare 30:21 4643:33 |

Program de Transport de Promenadă pentru navele de pasageri de zi (VAPORETTO) pe lunile lunile APRILIE - MAI - IUNIE -IULIE - AUGUST - SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE LINIA NR. Staţii/ Sens Traseul INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR: SAMBATA- DUMINICA (minute) Plecări de la capetele de traseu Lungimea Numărul de Mijloace de Transport: SAMBATA- DUMINICA 11-21 60 Capacitate (număr locuri) Dus-Intors Catedrala Mitropolitană - Ștefan cel Mare - Catedrala Mitropolitană 1 staţie/ sens 2, 860 km lungime Cap. 1 Catedrala Mitropolitană LINIA NR. INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR: SAMBATA- DUMINICA (minute) Plecări de la capetele de traseu Staţii/ Sens Traseul Lungimea Numărul de Mijloace de Transport: SAMBATA- DUMINICA 11-21 60 Capacitate (număr locuri) Dus-Întors Catedrala Mitropolitană - Parcul Copiilor-Sfânta Maria- Catedrala Mitropolitană Cap. 1 Catedrala Mitropolitană 1 staţie/ sens 3, 680 km lungime Program zilnic și anual Transport de Promenadă pe lunile APRILIE - MAI - IUNIE -IULIE - AUGUST - SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE Program zilnic Program anual Km efectuaţi 3.989,4 Ture efectuate 20 [1220 ) Ore exploatare 20:22 1242:22 |

Program de Transport Public Local pentru navele de pasageri de zi (VAPORETTO) pe lunile NOIEMBRIE - DECEMBRIE - MARTIE LINIA NR. INTERVAL DE Plecări de la SUCCEDARE A capetele de traseu Staţii/ Sens „ £ CURSELOR: LUNI- Traseul 5 3 VINERI Lungimea sm = Numărul de Mijloace de 9 & Transport: LUNI-VINERI (minute) 6-10 10-13 13-19 Prima | Ultima 2 Dus Ardealul - 9 staţii/ sens Constantin Brâncoveanu - 60-83 | 38-77 | 30-76 Ștefan cel Mare - 7,050 km Catedrala Mitropolitană - lungime Vasile Pârvan - 07:11 | 1627 Corneliu Coposu - Dacia - 3 Mihai Viteazul Întors 50 Mihai Viteazul - Dacia - Corneliu | 38 | 25110 Coposu - Vasile Pârvan - Catedrala Mitropolitană - Ștefan cel Mare - Constantin Brâncoveanu - Ardealul 0721 | 17:07 Cap. 1 3 Ardealul Cap.2 Mihai Viteazul Program zilnic și anual Transport Public Local pe lunile NOIEMBRIE - DECEMBRIE - MARTIE Program zilnic Program anual Km efectuaţi 135,10 8.065,2 Ture efectuate 11 572 Ore exploatare 29:09 1515:48

Program de Transport de Promenadă (VAPORETTO) pe lunile NOIEMBRIE - DECEMBRIE - MARTIE LINIA NR. Staţii/ Sens Lungimea Traseul Capacitate (număr locuri) pentru navele de pasageri de zi INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR: SAMBATA- DUMINICA (minute) Numărul de Mijloace de Transport: SAMBATA- DUMINICA Plecări de la capetele de traseu 10-18 Prima | Ultima 1 staţie/ sens 2, 860 km lungime LINIA NR. Dus-Întors Catedrala Mitropolitană - Ștefan cel Mare - Catedrala Mitropolitană Cap. 1 Catedrala Mitropolitană 60 INTERVAL DE SUCCEDARE A Plecări de la capetele de traseu Staţii/ Sens s E CURSELOR: SAMBATA- Traseul 53 DUMINICA (minute) Lungimea 3 n Du m fara) 8 E Numărul de Mijloace de Z Transport: SAMBATA- DUMINICA m 10-18 | Prima | Ultima 1 Dus-Întors Catedrala Mitropolitană - 60 Parcul Copiilor-Sfânta Maria- 1 staţie/ sens Catedrala Mitropolitană 50 10:00 +, 660 lu Cap. 1 Catedrala Mitropolitană 1 lungime Program zilnie și anual Transport de Promenadă pe lunile NOIEMBRIE - DECEMBRIE - MARTIE Program zilnic Program anual Km efectuaţi 52.32 1.046,4 Ture efectuate 16 320 Ore exploatare 16:42 334:00 | im0020

Programul de investiţii al Operatorului Anexa 3.1 la Contract imată [mii lei], cu TVA Valoarea estimată [mii lei], cu Data Data Sursă Tipul de bun (de & zi de retur, de începe finaliz a MI Finanţ preluare rii ării are Nr. Denumire Descriere crt. proiect proiect Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 LUCRARI IN * | CONTINUARE = i : A F SE menajare foraj Amenajare onduri proprii-profit şi de apa A amortiza-re A TE foraj de apa industrială | pentru spălare E 5 E pentru 50 50 2020 2020 troleibuze şi n - spălare autobuze, în Arii troleibuze inclina Be i autobuze Dâmbovița Ş B | DOTĂRI INDEPENDENTE 6.500 | ŞI ALTE INVESTIȚII = | ne 6.000 independente 1. Diferite Fonduri proprii-profit și dispozitive amortiza-re necesare Dispozitive, manipularii, spuse sine, | mentanant 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.500 anual elemente de ei şi exploatare reparării mijloacelor de transport 2. Diferite Credit de investiţii (rate) utilaje Utilaje necesare (buldoexcavator | mentenanţ „autoturn, eişi 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.000 anual autobascualant reparării ăetc.) linie cale şi reaţea de contact Page 1 of 2

imprimante Fonduri proprii-profit și fiscal, amortiza-re scanerre, omnikey, Tehnică de multifuncti calcul (IT) şi onale, 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.500 anual e-tiketing ecran de afişare, PC- uri, automate bilete etc, Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 500 proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiţie - Studii de Fonduri proprii-profit și fezabilitate, amortiza- re proiecte pt. obţinerea autorizație de construire, proiecte tehnice şi detalii de 50 50 50 so so so so so 5o 50 500 anual proiecte pentru clădiri; Documenta ţii pt. întocmire carți tehnice clădiri Page 2 of 2

Programul de Investiţii al Entităţii Contractante Anexa nr. 3.2 la Contract Denumire Proiect Descriere Proiect Durata finalizare/ Valoarea Respectivă Data Începere Data Finalizare Sursa de Finanţare 1. Sistem e-ticketing Se va asigura tiparirea si distributia titlurilor de călătorie forma materializată sau nematerializată prin puncte de lucru fixe, autornate de bilete și dispozitive electronice. Sistemul va asigura controlul valabilități titlurilor de călătorie. Sisternul va asigura colectarea veniturilor pe tip de mijloc de transport traseu, mod de transport în orice moment al validări Sistemul va asigura atât colectarea cât și distribuţia veniturilor pentru stabilirea compensaţiei de transport, a diferențelor de tarif și plata acestora către operatorii de transport. Sistemul va asigura generarea , modificarea sau ajustarea politicii tarifare, Sistemul va asigura rapoarte cu privire la inanciari contabili care definesc lului de călătorie. indicatoi activitatea economică a serviciului de 3.000.000 euro de la data de începere a CSP 3 ani de la data începere CSP SMTT 2. Sistem de monitorizare trafic transport public. terul va asigura monitorizarea mijloacelor de transport pentru traseele cuprinse în programul de transport. Sistemul va genera, modifica și ajusta programele de transport. Sistemul va asigura rapoarte cu privire la atorii de exploatare care definesc calitatea serviciului de transport public. 3.000.000 euro de la data de începere a CSP 3 ani de la data începere cSP SMTT 3. Planificator local de călătorie Planificatorul va asigura clătorului informațiile și configurrea posibilelor destinații pe trasee, în aria de competență a SMTT. Planificatorul va asigura, integrarea mecanismelor de coordonare şi alinierca mai bună a operatorilor de transport şi a operatorilor de informații de călătorie de la diferite niveluri în o modalitate tehnică şi organizatorică pentru a dezvolta o retea de informații de călătorie multimodală transfrontalieră. Prin acest proiect se va crea infrastructura digitală necesară, metode inovatoare ode și instrumente noi pentru a facilita o reţea operațională de servicii și - mai ales- creează în strategia și planurile de acţiune structura organizatorică pe termen lung pentru rețea. 1.000.000 euro de la data de începere a CSP 3 ani de la data începere CP SMTT 4, Achiziţionare (construire) imobil sediu social Imobilul constuit va asigura spațiu spațiile necesare organizării şi funcționării activității aparatului tehnic al ADI corelat cu nivelul de dezvoltare al sistemului de transport public local în aria de competența a SMTT. 3.900.000 euro de la data de începere aCSP 10 ani de la data de începere a CSP. SMTT

Investitii Finanţare Europeană Nr. Crt Denumire Proiect Valoare Totală l Innoirea flotei de tramvaie- Etapa I 81.223.027,55 lei PI Innoirea flotei de tramvaie- Etapa II 96.378.403,45 lei 3 Innoirea flotei de tramvaie- Etapa III 96.378.403,45 lei 4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea 148.851.248,45 lei tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor 5 Achiziţie mijloace de transport public- autobuze 178.407.663,64 lei electrice 18m, Braşov- Timişoara

Anexa 3.3 la Contract Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii ale Operatorului Lista obiectivelor de investiţii propuse în perioada 2020-2029 cu finanţare din surse proprii STPT este în valoare de 6.550.000 lei (TVA inclus) şi este structurată pe următoarele capitol: Lucări în continuare: 50.000 lei Dotări independente și alte investiții, 6.500.000 lei din care: - Dotări independente 6.000.000 lei - Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 500.000 lei fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiție Dotările cuprinse în “ Programul de investiții al Operatorului “ au în vedere: - Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului; - Realizarea de lucrări de întreţinere și reparații a mijloacelor de transport utilizate în conformitate cu cerinţele: RAR, AFER, ISCIR etc; - Lucrări de întreţinere şi reparare la calea de rulare a tramvaielor; - Lucrări de intervenţie la reţelele de contact tramvaie şi troleibuze; - Imbunătățirea facilităților de planificare şi operare prin informatizare precum şi îmbunătățirea rețelei de vânzări; - Achiziţie de echipamente de comunicare pentru dirijarea traficului; - Dispozitive de diagnoză; - Standuri de verificare a parametrilor de funcţionare a vehiculelor; - Dispozitive privind protecţia lucrului la înălțime. Pagină 1 din 1

Anexa 4.1.a la Contract Bunuri patrimoniu privat DENUMIRE NR.INY NR.INV ACTIV CODDE AN VALOARE S.T.P.T. I. a CLASIFICARE INTRARE INVENTAR 12008 18725 SUA 6 113. 01-Jan-52 2450,24 12011 19305 A Th 18-Dec-02 4123,57 12098 18740 PUZ 113. 30-Dec-74 4391,08 12110 18688 E 113. 29-lul-77 5981,26 12180 19329 FORAJ F1 -SECTIA AUTO 181. 28-Feb-00 4663,56 12206 19330 BEAR AEO 1712. 18-Dec-02 9845,45 12207 19324 INSTALAT EL TE 18-Dec-02 411918 12222 18869 SARA AR RA ATA ST 172.2. 23-Dec-03 325004,14 12223 18877 SP SOS 7 1722. 23-Dec-03 327690,07 12237 18988 1723. 16-Dec-04 191788,49 ST.CLUJ 12238 18989 SAMI SERI 77557 17.23. 16-Dec-04 68861,50 12239 18990 CABLU PANU TF 1.7.2.3. 16-Dec-04 34374,78 12240 18991 CABLU “ Ea 17.23. 16-Dec-04 51702,49 12241 18992 ARE 1723. 16-Dec-04 35432,33 22004 18754 LINIE SIMPLA TRAMVAI NR.3 1321. 01-lan-28 115,99 22013 18757 UNIE PI aa LORENA- 13.21. 30-May-89 1404 22014 18758 N TA 1321. 01-lan-28 126,04 22017 18767 LINIE PE E SER 1321. 01-Jan-29 186,85 22025 18785 RET ST nt 1342. 01-Jan-54 4048 22031 18800 RETEA E LA IAT 1342. 01-Jan-27 32,43 22035 18788 RETEA PA SAPE 13.42. 01-Jan-24 9,00 22042 18821 RETEA A EREI VIE 13.42. 01-Jan-62 6368,28 22053 19325 PALBE E 13.73. 31-Dec-68 25311 mase ||. ONE | aa | | 22062 19327 RAMPA PISA 115. 31-Dec-68 743 22096 19322 SSN DUSE ATI AI ARI NARA 18.13. 31-Mar-03 106842,42 22101 19323 CONDEI DINA DATE N 18.13. 31-lan-38 1,82 22102 19302 INST IONESCU E 13.3. 01-lun-68 „9

22106 19320 IMP RE 7 PALEA 16.32. 01-lan-69 3,06 21 18727 CENT Ta MA UT: 01-Jan-59 0,60 22115 19328 E aa ASI 13.73. 01-lan-69 40665 22140 18764 IM ANI OA 1321, 29-Dec-73 40353,18 22141 8793 RETEA PTA RATE NTACT 1342. 23-Dec-73 24763 22146 8776 UNIE IRON A 13.21, 31-Aug-74 21773,00 22147 18803 PN AMA 1342. 31-Aug-74 1673,89 22150 8782 ANA CATA EAI 1342. 30-Dec-74 7511,41 22155 8751 ZEULUI 13.21. 30-Dec-74 40853,79 22161 8752 FI BASARAR CROGDA LIGI 28-Nov-75 15512,09 22162 8783 ME 1342. 28-Nov-75 2212,39 22163 18834 HUNE er ZE 1321. 28-Aug-75 12577,14 22166 9321 RETEA TERMOFICARE AT.AUTO 19.21. 31-Dec-75 35,39 22197 18746 CABLURI et SONTINU 1713. 31-Oct-78 22201 8824 AMP EREI 1342. 27-Dec-78 14069,18 22212 8759 METEO 1321. 28-Dec-79 1698,49 22220 18777 UNIE a USD 31-Oct-80 18530,00 22224 8723 ar na 1713. 28-Feb-81 8249,56 22267 8765 INI CAME CEAS 1321. 31-Jan-88 72525,57 22268 18756 MARE 1321. 31-Jan-88 85098,14 EXTINDERE 22273 18692 SUBST.REDRE.BANATUL- 1713. 31-lan-89 10872,55 TIMISOARA. 22280 18693 RETEA ANI 1713. 24-Jun-92 14838,07 22283 18753 LINIE TONA SERI 132.1. 31-Mar-93 40762,18 22284 18784 PETRI RONA 1342. 31-Mar-93 70043 22285 18792 SRL 1342. 28-lul-87 9969,58 22288 18760 AR EA EI 01-Jan-59 6728 22289 18741 PETE ARE 17.13. 15-Mar-96 18929,25 20172 19293 IMPREJMUIRE EXTERIOARA 1632. 30-Apr-85 42046 22001 19299 a E RICA TRATA TIE 01-lan-26 8,07 22110 19292 MR N TARE 163.2. 01-lan-53 VI 8,16 12002 19283 bg ab DIMA 111. 01-lan-38 30104 T.IONESCU NR.56

DRUM IN INCINTA 22055 19300 INTEPRINDERITIONES.55 13.12. 01-Jan-26 9,7% 22060 19298 PTR ATI 13.20. 01-lan-63 36,45 22090 19294 BONA IE LEI, 18.13. 01-lan-20 3,5 22091 19295 PRESIUNE PIN, n CA 18.13. 01-lan-63 1,4 22097 19297 CON ei CANALIZARE a 1813. 01-lan-18 8,14 22113 19301 CAI DE ERIE 13.73. 01-Jan-69 47312 12014 19284 ATELIER DE INTRETINERE SI 111. 01-lan-20 256,24 REVIZII 12087 19280 165. 30-lun-72 457147,94 12068 19286 wii: POLIZOR 111. 01-lan-43 0,59 22056 18728 DREMIN MR SPBSTATIEI 1373. 01-Jan-60 205,35 22082 18734 CABLU P-TA 1713. 31-Dec-97 3622,60 22095 18730 A A ABRUD 1.813. 01-lan-60 0,67 22099 18731 PONEI DAE sa ARE 187, 01-Jan-60 53,17 22103 18729 di cu 1922. 01-Jan-62 53,89 22107 18726 MUIE TAIATA STATIA 1632. 01-lan-60 23,03 12224 18876 FABIAN ENEA E SASE 23-Dec-03 422223,27 12268 19232 CABLU Ter ana Ten 17.23. 26-Oct-05 349738,70 12269 19233 “a UI SER 1723. 26-Oct-05 63083,35 12270 19234 FAB po es 1723. 26-Oct-05 94336,98 12300 19534 A sp au 1723. 31-Oct-07 99146,20 12301 19535 SABIE POSTA Iane A s 1723. 31-Oct-07 144943,62 12302 19536 N a RR n 1723. 31-Oct-07 137849,73 22323 18738 CA EVEN PARC COM 1713. 28-Apr-98 308015 22324 18739 CAB SETE LA BAILE TA 28-Apr-98 231055 Total: 3.436.901,91 În cazul în care Entitatea Contractantă este o Asociaţie de dezvoltare intercomunitară Operatorul va încheia proces- verbal cu fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociației care îi pune la dispoziție bunuri publice,

Bunuri patrimoniu public Anexa 4.1.b la Contract NR.IN AN NR.INV V DENUMIRE COD DE INTRAR VALOARE S.TPT. PM.T. ACTIV CORPORAL CLASIFICARE TE INVENTAR 12001 19282 CLADIRE PTR.VOPSITORIE T.IONESCU NR.56 shi 01-lan-26 33,45 12005 18694 | CL.STATIEI REDRESORI 2 BUL.6 MARTIEVB V 113. 01-lan-29 187,25 12006 18695 CL.STATIEI REDRESORI 2 6 MARTIE CL.NOUA 115 30-Dec-68 888,59 12012 19306 | ATELIER INTRETINERE SI REP.AUTOBUZE LL 18-Dec-02 6000,00 12015 19259 CLADIREA DEPOULUI TRAMVAIE T.IONESCU 83 1.1.1. 01-lan-25 202,01 12048 19310 BIROURI SECTIA AUTOBUZE 1.6.4. 01-lan-26 8,5 12055 19260 CLADIRE PTR.DISPECERI T.IONESCU 83 1.6.4. 01-lan-21 4,29 12057 19285 CLADIRE ADMINISTRATIVA T.IONESCU NR.56 1.6.4. 01-lan-39 368,60 12058 19276 | CLADIRE ADM-TIVA B-UL TAKE IONESCU NR.56 1.6.4. 01-lun-00 801100,00 12069 19287 CL.POSTULUI DE TRANSFORMARE 113 01-lan-43 3,14 12076 19291 | CLADIRE PTR.BAIE 1.6.1. 01-lan-43 1,0 12077 19314 | CLADIRE DISPECERAT SI BIROU EXPLOATARE 1.6.4. 01-lan-40 1,07 12085 18702 | SUBSTATIE REDRESARE S.3 BREDICEANU 11.3. 01-Jan-71 3918,33 12111 18742 CONST.SUBST.NR.8 STR.ODOBESCU 113. 31-Oct-78 5853,19 12113 18718 | CL.SUBST.REDRESORI NR.5 RENASTERI 113. 28-lan-81 4661,57 12121 18711 CL.SUBST.REDRESARE S.4 CALEA LIPOVEI 1.1.3. 01-lan-86 18883,37 12123 18747 | CLADIRE S.9 TIMISOARA SUD 113. 31-Aug-87 13204,22 12127 19317 HALA REPARATII A DOUA AUTOBUZE C.BUZIAS. 11.1. 29-Dec-96 481700,00 12201 18835 LINIE CALE TRAMVAI BV.TINERETII 132.1. 29-Aug-01 2460611,23 12202 18808 RETEA CONTACT BV.TINERETII 13.42. 29-Aug-01 366373,53 12204 18830 | LINIE CONTACT TROLEIBUZ STR.PARIS 1.342. 31-Mar-02 155017,45 12211 18851 LINIE CALE TRAMVAI BV.16 DECEMBRIE 1989 133 19-Dec-03 1924270,08 12212 18852 ETEA CONTACT TRAMVAI BV.16 DEC.1989 13.42. 19-Dec-03 269745,62 12215 18853 LINIA CALE TRAMVAI LA PIATA MARIA 133. 19-Dec-03 1231881,19 12214 18855 LINIE CALE TRAMVAI STR.GH.DOJA 135; 19-Dec-03 4432199,28 12215 18856 RETEA CONTACT TRAMVAI STR.GH.DOJA 13.42. 19-Dec-03 253351,02 12216 18857 LINIE CALE TRAMVAI PIATA BALCESCU 13.3. 19-Dec-03 1205507,75 12217 18859 RETEA CONTACT TRAMVAI PIATA BALCESCU 13.42. 19-Dec-03 413647,65 12218 18860 | LINIA CALE TRAMVAI STR.1 DECEMBRIE 1.3.3. 19-Dec-03 | 10092297,14 12219 18861 RETEA CONTACT TRAMVAI STR.1 DECEMBRIE 13.42. 19-Dec-03 1171973,80 12220 18862 LINIA CALE TR.INTERSECTIA C.BUZIASULUI 1.3.3, 19-Dec-03 1178703,22 12221 18864 RETEA CONTACT TR.INTERSECTIA C.BUZIAS. 13.42. 19-Dec-03 51587,76 12225 18875 | CABLU ALIMENTARE ST.FRATELIA-S.1(P1110) 172.2. 23-Dec-03 150395,50 12226 18874 | CABLU ALIMENTARE S.1(P1110)-S.2(P1009) MI 23-Dec-03 146055,35 12227 18873 | CABLU ALIMENTARE S.2(P1009)-S.8(P1313) 172.2. 23-Dec-03 112145,93 12228 18872 | CABLU ALIMENTARE S.8-ST. VICTORIA LIZA 23-Dec-03 223608,05 12229 18871 | CABLU ALIMENTARE S.4(P1032)-S.3(P1070) 23-Dec-03 243605,70 12230 18870 | CABLU ALIMENTARE S.3(P1070)-ST.CETATE 172.2. 23-Dec-03 67604,42 12231 18982 LINIE CALE TRAMVAI TRONS.BV.TINERETII 1.3.3. 16-Dec-04 2276655,20 12232 18981 | RETEA CONTACT TRAMVAI TRONS.BV.TINERETII 13.4.2. 16-Dec-04 216769,17 12233 18984 LINIE CALE TRAMVAI I.PREYER-ION BARAC 133. 16-Dec-04 5622233,69 12234 18983 RETEA CONTACT TRAMV.STR.I.PREYER-I.BARAC 1.3.4.2. 16-Dec-04 792263,65 12235 18987 LINIE CALE TRAMVAI LA BUCLA BV.DAMBOVITA 13.3. 16-Dec-04 2863503,62 12236 18985 RETEA CONTACT TRAMVAI BUCLA BV.DAMBOVITA 13.42. 16-Dec-04 266420,03 12242 18993 CABLU 600 V-SECTOR 881-STR.FELDIOARA 1.7.2.3. 16-Dec-04 6308,76 12243 18994 | CABLU 600 V-SECTOR 882-STR.SOIMUS 1722. 16-Dec-04 6878,23 12244 18995 | CABLU 600 V-SECTOR 221-S2-STR.BRASOV 723: 16-Dec-04 26297041 12245 18996 | CABLU 600 V-SECTOR 213-S2 ZUGRAV NEDELCU 1.7.2.3. 16-Dec-04 210011,07 12246 18997 | CABLU 600 V-SECTOR 214-S2-C.STUDENTILOR Za 16-Dec-04 12410456 12247 18998 | CABLU 600 V-SECTOR 215-52-STVACARESCU 16-Dec-04 10998623 12248 18999 | CABLU 600 V-SECTOR VACARESCU 2, 16-Dec-04 81883,52 12249 19000 | CABLU 600 V-SECTOR 101-S1-STR.DAMBOVITA 11:23: 16-Dec-04 94116,00 12250 19001 | CABLU 600 V-SECTOR 109-STALP DAMBOVITA 17.23. 16-Dec-04 130161 12251 19002 | CABLU 600 V-SECTOR 102-CAB.VECHI DAMBOV. 1.7.2.8. 16-Dec-04 13093352 12252 19213 LINIE CALE TR.-ST.MIHALACHE-ST.A.SAGUNA 135 31-Oct-05 5900168401 |

12255 19212 RETEA CONTACT TR.-ST.MIHALACHE-A.SAGUNA 3.42, 31-Oct-05 99742426 12254 19216 LINIE CALE TR.-BUCLA GARA DE EST 133. 26-Oct-05 507852,77 12255 19214 RETEA CONTACT TRAMVAI BUCLA GARA DE EST 3.42. 26-Oct-05 10529942 12256 19218 LINIA CALE TRAMVAI-STR.M.KOGALNICEANU 1.3.3. 26-Oct-05 3155676,62 12257 19217 RETEA CONTACT TR.PE ST.M.KOGALNICEANU 3.42. 26-Oct-05 42338416 12258 19221 LINIE CALE TRAMVAI-INTERS.STR.DRAGASANI 1.33: 26-Oct-05 414108,78 12259 19219 RETEA CONTACT TR.LA INTERS.ST.DRAGASANI 3.42, 26-Oct-05 23585,69 12260 19224 LINIA CALE TR.LA INTERS.BV.TAKE IONESCU 133, 26-Oct-05 65768897 12261 19222 RETEA CONTACT TR.INTERSECTIA T.IONESCU 1.3.4.2. 26-Oct-05 3990927 12262 19226 LINIE CALE TRAMVAI PE STR.M.KOGALNICEANU 1.3.3. 26-Oct-05 189050261 12263 19225 RETEA CONTACT TR.PE STR.M.KOGALNICEANU 3.42. 26-Oct-05 24555007 12264 19228 LINIA CALE TRAMVAI PE STR.DACILOR 133. 26-Oct-05 2102982,69 12265 19227 RETEA CONTACT TRAMVAI PE STR.DACILOR 3.4.2. 26-Oct-05 17173361 12266 19231 LINIA CALE TRAMV.INTERS.PIATA TRAIAN 133. 26-Oct-05 860401,78 12267 19229 RETEA CONTACT TR.INTERS.PIATA TRAIAN -3.42. 26-Oct-05 226755,05 12271 19195 LINIA CALE TR.ST.M.ANTONESCU-BREDICEANU 133. 28-Oct-05 5710162,69 12272 19196 RETEA CONTACT TR.-M.ANTONESCU-BREDICEANU 1342. 28-Oct-05 686960,21 12273 19199 LINIA CALE TR.INTER.BREDICEANU-NEMOIANU 13.3. 28-Oct-05 22216186 12274 19197 RETEA CONTACT INTER.BREDICEANU-NEMOIANU 1.3.4.2. 28-Oct-05 33821,20 12275 19200 CABLU 600 V C.C.SECTOR-322 PLUS SI MINUS 1 28-Oct-05 2403899 12276 19201 CABLU 600 V C.C.SECTOR-328 PLUS SI MINUS 47.23: 28-Oct-05 2403899 12277 19902 CABLU 600 V C.C.SECTOR-324 PLUS SI MINUS 28-Oct-05 3605848 12278 19203 CABLU 600 V C.C SECTOR-327 PLUS 17:23, 28-Oct-05 1802924 12279 19204 CABLU 600 V C.C SECTOR-362 PLUS 17.23. 28-Oct-05 1802924 12280 19205 CABLU 600 V C.C. SECTOR-329 PLUS dt 28-Oct-05 1802924 12281 19206 CABLU 600 V 5-325 +,- CIRCUMVALATIUNI LT. 28-Oct-05 6009,75 12282 19207 CABLU 600 V 51.326 +,- ST.M.ANTONESCU LT 28-Oct-05 13221443 12283 19208 CABLU 600 V SECTOR-323 PLUS BV.CETATII Leda 28-Oct-05 7211697 12284 19209 CABLU 600 V SECTOR 321 PLUS MINUS PARIS 1.723. 28-Oct-05 9014621 12285 19210 CABLU 600 V SECTOR-331 +,-,STNEMOIANU 1,723. 28-Oct-05 102165,70 12286 19211 CABLU 600 V.SECTOR-329 TV +,ST.SF.IOAN 723: 28-Oct-05 60097,47 12287 19357 LINIA CALE ST.INDEPENDENTEI-ST.DRUBETA 133 30-lun-06 6822370,62 12288 19356 RETEA CONTACT T9 INDEPENDENTEI-DRUBETA 13.42. 30-Jun-06 41101713 12289 19358 CABLU 600 V CC. SECTOR: 886 17.23. 30-Jun-06 15886,04 12290 19361 CABLU 600 V CC, SECTOR: 883 id 30-lun-06 41018,63 12291 19364 LINIA CALE TR.-ST.NEMOIANU-REGINA MARIA 1.3.3, 16-lun-06 5078709,19 12292 19363 RETEA CONTACT TRONS.T2-NEMOIANU R.MARIA 1.3.4.2, 16-Jun-06 754558,67 12298 19532 LINIE CALE TRAMVAI TRASEUL T1 REST 1.3.3. 31-Oct-07 7305176,46 12299 19533 RETEA CONTACT TRAMVAI TRONSONUL T1 REST 1342. 31-Oct-07 673942,74 12303 19595 LINIE CALE TRAMVAI PE B-UL DAMBOVITA 133. 27-Dec-07 6600770,43 12304 19594 RETEA CONTACT TRAMVAI PE B-UL DAMBOVITA 13.42, 27-Dec-07 881940,56 12305 19598 LINIA CALE TR. BV.IDAMBOVITA-BV.REBREANU 13.3. 27-Dec-07 7668642,15 12306 19597 RETEA CONTACT TRAMV.DAMBOVITA-L.REBREANU 1.3.4.2. 27-Dec-07 643331,56 12307 19601 LINIA CALE TRAMV.INTERS.REBREANU-DRUBETA 1.3.3. 27-Dec-07 2561060,36 12308 19599 RETEA CONTACT TR.INTERS.REBREANU-DRUBETA 1.3.4.2. 27-Dec-07 18392037 12309 19602 CABLU 600 V.C.C. SECTOR 105 1723 27-Dec-07 42909,59 12310 19603 CABLU 600 V.C.C. SECTOR 109 1.7.23. 27-Dec-07 8139405 12318 19769 LINIE CALE TRAMVAI BV.L.REBREANU-DRUBETA 4.33 29-Aug-08 5744273,44 12319 19768 RETEA CONTACT TR.BV.L.REBREANU-DRUBETA 13.42. 29-Aug-08 438691,90 12320 19771 LINIA CALE TRAMVAI PE BV.IOSIF BULBUCA 1.3.3. 29-Aug-08 8315813,96 12321 19770 RETEA CONTACT TRAMVAI BV.IOSIF BULBUCA 13.42. 29-Aug-08 764085,09 12322 19772 CABLU 600 V.C.C. SECTOR 933 (S9-ORION) IT Za 29-Aug-08 74182,75 12323 19773 CABLU 600 V.C.C.SECTOR (S9-CAI-SUDULUI) 1.723. 29-Aug-08 106526,74 12324 19774 | CABLU 600 V.C.C,SECT.931 S9-CAI-SUDULUI 1.7.2. 29-Aug-08 53186,17 12325 19775 CABLU 600 V.C.C. SECT.932 S9-CAI-SUDULUI 1723. 29-Aug-08 104288,14 22043 18809 RETEA CONTACT P-TA MARASTI-STATIA RADIO 13.42. 01-lan-40 16,35 22044 18810 RETEA CONTACT INTERSECTIA I.I.DE LA BRAD 13.42. 01-lan-40 90,98 22045 18822 RETEA ELECTRICA P-TA BALCESCU-RESITA 13.42. 01-lan-62 2576,95 22046 18823 RETEA CONTACT COLT CU STR.GARII 1342. 01-lan-62 12,56 22047 18813 RETEA CONTACT INTERS.CU POP DE BASESTI 1.342. 01-lan-40 10971

22048 18816 LINIE CONTACT DUBLA PIATA OITUZ 1.3.4.2. 03-Dec-66 41,89 22049 18817 LINIE CONTACT T.JONESCU-ST.POPA SAPCA 134.2. 01-Sep-68 977,44 22050 18828 LINIE CONTACT STR.GH.LAZAR-P-TA A.IANCU 1.3.4.2. 31-Dec-68 6431,55 22051 18815 LINIE CONTACT OPEREI B-DUL.REPUBLICII 1.3.4.2, 01-lan-56 32,13 22052 18812 LINIE CONTACT P-TA.HORATIU P-TA BALCESCU 1.3.4.2, 01-lan-40 229,56 22122 18703 DRUM DE ACCS SUBSTATIA III 1.3.7.3, 30-Jul-72 128,64 22123 18704 IMPREJMUIRI SI PORTI SUBSTIIII 163.2; 30-lul-72 82,75 22125 18705 RETELE EXTERIOARE IN INCINTA SUBSTIIII 1.8.4, 30-lul-72 43,03 22158 18708 CABLU SUBTERAN C.C DE 1KV SECTOR.16 ta: 30-Aug-75 1203,53 22177 18819 IMBUNATATIRE TRAFIC S.BARNUTIU RETEA 1.3.4.2, 31-Jul-77 157351 22193 18820 EXTINDERE LINIE-COMBINATUL PETROCHIMIC 1.3.4.2. 31-Mar-78 3678,82 22194 18743 IMPREJMUIRI STATIA 8 163.2. 31-Oct-78 244,97 22196 18744 BRANSAMENT APA CANAL STATIA ST.8 BETON 123; 31-Oct-78 12044 22207 18827 LINIE CONTACT DUBLA STR.CLOSCA 1.3.4.2. 30-lun-79 5433,35 22208 18814 LINIE CONTACT TROLEIB.DUBLA GHE.DIMA 13.42. 30-lun-79 2264,65 22218 18818 LINIE CONTACT STR.SIMION BARNUTIU 3.4.2. 29-lan-80 1044456 22222 18719 IMPREJMUIRE SUBSTATIA NR.5 „63.2 01-Feb-81 194,73 22223 18720 DRUMURI SI ALEI IN INCINTA SUBSTATIEI 5 ZT: 01-Feb-81 194,14 22253 18724 | ALIMENT.CU EN.EL.SUBST.5 RENASTERII BA 30-Dec-85 1199,88 22255 18712 CANALIZARE SUBSTATIA REDRESARE C.LIPOVEI 184. 30-Nov-86 33,56 22256 18713 CONDUCTA ALIM.CU APA SUBST.C.LIPOVEI. 1.8.13. 01-Nov-86 159,11 22258 18714 CABLURI TELEFONICE ST.REDRES.C.LIPOVEI 3.20, 01-Nov-86 531,74 22255 18715 PLATFORME,TROTUARE,IMPREJMUIRI.C.LIPOVEI VIZE 01-Nov-86 707,29 22260 18823 LINIE CONTACT C.ARADULUI-C.TORONTALULUI 13.42. 31-Jan-87 54760,83 22261 18825 LINIE CONTACT B-DUL SUDULUI-CENTRU CIVIC 3.42. 30-lun-87 2418447 22262 18717 INSTALATI TEH.ELECTRICE S.4 C.LIPOVEI 7.13. 30-Jun-87 2980,72 22264 18748 LUCRARI DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE S.9 1.833. 30-lun-87 967,25 22265 18749 IMPREJMUIRI STATIA NR.9. «5,32 30-lun-87 595,78 22269 18826 LINIE TROLEIBUZ B-DUL.SUD-CENTRU CIVIC. 1.3.4.2, 31-lan-88 32,71 22270 18811 LUCRARII |.I.DE LA BRAD 3.4.2. 31-Jan-88 10115,98 22290 18700 RETEA DE ALIMENTARE-INTOARCERE SUB.N.2 1.7.1.3. 15-Mar-96 24616,76 22291 18701 RETEA DE ALIMENTARE CABLU C.C. S.RESITA FT 15-Mar-96 1246,60 22321 18761 LINIE CALE TRAMVAI STR. 3 AUGUST 1919 1821 31-Dec-97 186322,47 22322 18790 RETEA CONTACT P.DECEBAL-3 AUGUST 1919 13.42. 28-Apr-98 2374261 22334 18762 LINIE CALE P-TA TRAIAN -PESTALOZZI 132.1. 31-Dec-98 29079184 22335 18791 RETEA CONTACT P-TA TRAIAN-STR.PESTALOZZI 1.3.4.2. 31-Dec-98 66586,89 22399 18854 ECHIPAMENTE LA PIATA MARIA 212212, 19-Dec-03 280842,36 22400 18858 ECHIPAMENTE PIATA BALCESCU 212212: 19-Dec-03 39994087 22401 18863 ECHIPAMENTE INTERSECTIA C.BUZIASULUI 21.22.12. 19-Dec-03 618894,75 22492 18986 ECHIPAMENTE LA BUCLA DIN BV.DAMBOVITA Ze: 16-Dec-04 80820301 22531 19215 ECHIPAMENTE LA BUCLA GARA DE EST 21.22.12. 26-Oct-05 305461,80 22532 19220 ECHIPAMENTE LA INTERSECTIA STR.DRAGASANI d 12 26-Oct-05 203695,49 22533 19223 ECHIPAMENTE LA INTERSECTIA BV.T.IONESCU 21.22.12. 26-Oct-05 491616,80 22534 19230 ECHIPAMENTE LA INTERSECTIA PIATA TRAIAN an Ze 26-Oct-05 102280691 22535 19198 ECHIPAMENTE INTER.C.BREDICEANU-NEMOIANU 2212 28-Oct-05 99644291 22688 19596 ECHIPAMENTE LA INTERSECTIA BV.DAMBOVITA 21.22.12. 27-Dec-07 28807693 22689 19600 ECHIPAMENTE INTERS.L.REBREANU-ST.DRUBETA d ZI Ze 27-Dec-07 7120732 TOTAL: 130.225.210,12 În cazul în care Entitatea Contractantă este o Asociaţie de dezvoltare intercomunitară Operatorul va încheia proces- verbal cu fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociației care îi pune la dispoziție bunuri publice,

Anexa 4.2 la Contract Bunuri de Preluare Valoare de Valoare Valoarea Denumire PE E i, E Număr inventar la inventar amortizată rămasă la Clasificare bunuri mobile ML £ Operator data de și imobile ul Bunuri de preluare sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul execut Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză. Entitatea contractantă are dreptu de a dobândi bunurile de zile de la încetarea Contractului, a unei reluare, în schimbul plății către Operator în termen de oarca rămasă neamortizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul fără consimțământul prealabil seris al Entităţii Contractante; compensații egale cu val își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, f Bunurile realizate de Operator din fonduri publice fac parte din categoria bunurilor de retur. Amortizarea acestei pentru calculul costului/km. La încetarea Contractului, din orice cauză, Entitatea categorii de bunuri nu este eligibilă contractantă va dobândi aceste bunurile de preluare fără plata vreunei compensații.

Bunuri proprii ale Operatorului Anexa 4.3 la Contract Clasificare N Valoare Umar Valoare de Valoare ramasa Denumire bunuri mobile si imobile inventar la FI la inventar amortizata Operator het BAZA DE INTRETINERE TROLEIBUZE 12119 3.119.530,82 988.862,40 2.130.668,42 LE HALA BAZA MIXTA 12086 5.655.710,05 739.759,95 4.915.950,10 AMENAJARE HALA REPARATII A de, DOUA AUTOBUZE 12341 76.557,43 10.162,35 66.395,08 BOXA MATERIALE INFLAMABILE 11.21. VOPSELE 12091 6.900,00 5.175,00 1.725,00 DISPECERAT DEPOUL II-STR.ION 21. BARAC NR.3 12097 48.400,00 8.819,10 39.580,90 CLADIREA CENTRALEI TERMICE 1.1.3. LBARAC NR.3 12195 145.600,00 84.000,15 61.599,85 1.3.1. CLADIRE STATIE ALUMINIU CAPAT 12178 33.900,00 5.982,30 27.917,70 LINIE 33 CONSTRUCTIE STATIE CAPAT 13.1. TR.DIMBOVITA 12199 269.900,00 41.737,05 228.162,95 STATIE CAPAT TROLEIBUZE 131. STR.GH.BARITIU 12203 82.500,00 12.051,90 70.448,10 1.3.1.1. CABINA DISPECERAT PIATA MARASTI 12129 4.600,00 2.760,12 1.839,88 1821 LINIE TRAMVAI org ANA BAZE 22185 19.400,00 4.824,45 14.575,55 ADAPTARE LINIE TR.ACCES 132.1. DRAGASANI 22272 241.700,00 32.084,10 209.615,80 1321. HNIZICALE TR, SARARE ATELIER 22178 350.300,00 66.244,50 284.055,50 REV+REP. LEGATURA TELECOMANDA 13.21. SUBST.NR.5 22232 77.300,00 57.974,85 18.325,15 ANSAMBLU CONTAINERIZAT 13.24. 6,16*2,44*2,67 Mi 12350 39.900,00 21.622,05 18.277,%5 CABINA POARTA TIP CONTAINER 1.3.24. 1.6X1.6X2.5 12360 7.503,00 3.593,25 3.909,75 RETEA CONT AF. TRIAJ 13.42. GAR.DAMBOVITA 22179 25.600,00 16.000,20 9.599,80 „AF. TI 13.42. RETEA CI AR PENE INELE 22186 5.100,00 3.187,35 1.912,65 1.342. LINIE DUBLA STR.BANATUL 22138 57.100,00 35.687,70 21.412,30 LINIE CONTACT HALA TROL.- 1.3.4.2. STR.BANATUL 22211 22.400,00 22.400,00 0,00 1.342. HNFE CONTACT ÎN INCINTA BAZEI- 22219 8.200,00 8.200,00 0,00 MIXTE LINIE CONTACT TROL.M.VITEAZUL- 1342. V.PARVAN 12354 729.981,34 142.204,05 587.77129 1872 ACE PARCARE 12344 49.800,00 10.094,40 39.705,60 PLATFORMA IMBRACAMINTE DIN 1,3.72. PAVAJ, PARCARI 12345 495.700,00 98.718,75 | AMENAJARI PLATFORME 138 PTR. STATIONARE 22145 885.419,61 138.346,65 47.07296 CHIOSC VINZARE BIL.1 DEC.COLT 1.542. CBUZIASUL 12130 4.600,00 3.450,15 1.149,85 Î

CABINA VANZARE BILETE PE 15.12: STR.CAMPINA 12184 5.200,00 3.249,90 1.950,10 CHIOSC CAL.MARTIRILOR CU 13.12. MARTI. STANCIU 12185 5.200,00 3.249,90 1.950,10 CHIOSC VANZ.TITLURI CALATORIE 5:12, GROZAVESCU 12186 5.200,00 3.249,90 1.950,10 1.5.2. CHIOS VANZARE BILETE STATIA 12188 5.200,00 3.249,90 1.950,10 CHIOSC VANZARE TITLURI 13812. CALATORIE-MODERN 12189 5.200,00 3.249,90 1.950,10 AMENAJARE CENTRU VANZARE 15.22. BILETE P-TA 700 12295 71.100,00 71.100,00 0,00 1.3.12, CHIOSC B-DUL SUDULUI 12296 9.900,00 9.900,00 0,00 41312. CHIOSC CALEA TORONTAL 12297 9.900,00 9.900,00 0,00 1.3:12. CHIOSC (GARA DE NORD) 12326 10.100,00 10.100,00 0,00 1812: CHIOSC BILETE STR.CLUJ 12335 11.200,00 9.502,20 1.697,80 AMENAJARE CENTRU VANZ.BILETE 152. GH.DOJA 58 12209 19.200,00 19.200,00 0,00 1.8.1. IMOBIL SITUAT MIMA 12128 1.482.244,43 | 181.766,25 | 1.300.478,18 CENTRU VZ.BILETE SI 161.1. ABONANI.INTR.DOINEI 2 10055 676.300,00 111.871,35 564.428,65 GARD DIN BETON ARMAT 1.83.2. STR.T.IONESCU NR.56 12357 58.400,00 12.166,65 46.233,35 GARD DIN CARAMIDA 16.32. IMPREJ.T.IONESCU NR.83 12338 250.768,61 49.364,10 201.404,51 CLADIRE ADMINISTRATIVA 1.6.4. INTRAREA DOINEI 2 10054 1.546.800,00 158.180,85 | 1.388.619,15 REAMENAJARE CL.AD-TIV 1.6.4. BVT.IONESCU NR.56 12349 222.500,00 21.438,00 201.062,00 LUCRARI DE REABILITARE 1.64. CLT.IONESCU N.56 12353 166.310,12 TREE LL SERE 171.2. RETELE ELECTRICE EXTERIOR BAZA 22192 7.800,00 4.385,25 3.414,75 MIXTA 1.123. RACORD INALTA TENSIUNE 22144 102.100,00 102.100,00 0,00 172.5 CARU ALIMENTARE C.CSUBSTATIA 12346 74.300,00 12.204,45 62.095,55 1.723. CAB 12347 60.100,00 9.872,10 50.227,90 1.723. CAB ALIMENTARE C.CSUBSTATIA 12348 97.400,00 15.998,85 81.401,15 1.7.2.3. CABLU ALIMENTARE CE SUBSTATIA 12351 85.300,00 13.907,70 71.392,30 1 L=631M 1.7.2.3. CABLU INTOARCERE C.CSUBSTATIA 12352 20.200,00 3.293,55 16.906,45 1L=149M CABLU ALIMENT.SI INTOARCERE 1.7.2.3. CC,SUST.5 12356 190.700,00 30.534,75 160.165,25 1.832, POMPA DISTRIBUIT CARBURANTI 40946 3.800,00 2.335,95 1.464,05 GRUP SANITAR MOBIL CALEA 1.814. TORONTALULUI 12191 7.000,00 4.374,90 2.625,10 1.8.4. RETELE APA EXTERIOR BAZA MIXTA 22191 3.400,00 3.400,00 0,00 1.8.4. RETELE CAND BAZA 22190 4.500,00 1.687,50 2.812,50 192.1: RETELE TERMICE BAZA MIXTA 22189 7.000,00 4.374,90 2.625,10 19.21. PUNCT TERMICE DUL NE 12327 423.700,00 90.792,90 32.907,10 IONESCU NR.83

RETELE EXTERIOARE LA CENTRALA 1.8.2.2. TERMICA 12328 171.600,00 46.228,50 125.371,50 CONDUCTA EXTERIOARA DE GAZ 19.3: LLBARAC NR.3 12198 800,00 750,15 49,85 INSTALATII ALIM.CU GAZE 1.8.3, NAT.BV.DAMBOVITA 12359 182.329,00 58.589,10 123.739,90 PLATFORMA DE VIZITARE ACOPERIS 13.22. TRAMVAI 12361 71.482,00 30.085,20 41.396,80 CONSTRUCTIE MODULARA 1.3.24, PREFABRICATA 12362 107.754,69 47.142,48 60.612,21 CABINA DE BILETE 2MX2M 1.3.24. DUMBRAVITA 12363 14.239,09 6.081,12 8.157,97 CABINA DE BILETE 2MX2M 1.3.24. GHIRODA 12364 14.239,09 6.081,12 8.157,97 CONTAINER MODULAR 1.3.24, CS.SINDICAL 12365 25.702,00 10.976,93 14.725,07 REABILITARE ATEL. INTRET-REP. 111. AUTOBUZE 12366 18.954,84 6.476,36 12.478,48 CABLU ALIMENTARE SI INTOARCERE 1.723. CC -CIRCUNIV. 12368 163.682,85 18.755,22 144.927,63 CAI DE ACCES,ZONE VERZI-SEDIU 137.2. AD-TIV DAMBOVITA 12381 30.956,50 1.289,90 29.666,60 LET. REZERVOR APA SUBTERAN V=3000L 12382 3.223,50 96,75 3.126,75 CIO E 1.3542. “ERIN PICIOARE D 12383 5.369,00 279,85 5.089,35 1312: COPERTINA ERIN PICIOARE RE 12384 5.369,00 279,65 5.089,35 21.16.12. GENERATOR CURENT ELECTRIC 22939 4.900,00 4.097,63 802,37 16:12: GRUP ELECTROGEN TIP ESE 441| 22954 39.900,00 16.758,00 23.142,00 2.1.16.1.2. GRUP ELECTROGEN TIP ESE 16DW 22955 22.100,00 9.282,00 12.818,00 2-1 183.1. TRANSFORMATOARE SUBSTATIA 5 22369 5.300,00 5.300,00 0,00 2.1.16.3.1. TRANSFORMATOARE SUBSTATIA 6 22372 3.300,00 3.300,00 0,00 2.1.16.3.1. TRANSFORMATOARE SUBSTATIA 8 22378 4.200,00 4.200,00 0,00 Zi 101; TRANSFORMATOARE SUBSTATIA 9 22381 7.900,00 7.406,25 493,75 ECHIPAMENT DE REDRESARE 21.16.3.2. SUBSTATIA 4 22367 4.300,00 3.225,00 1.075,00 ECHIPAMENT DE REDRESARE 21.16.3.2, SUBSTATIA 5 22370 2.400,00 2.400,00 000 ECHIPAMENT SE REDRESARE 21.16.32. SUBSTATIA 8 22379 1.200,00 1.200,00 0,00 ECHIPAMENT DE REDRESARE 2.1.16.3.2. SUBSTATIA 9 22382 5.200,00 3.256,50 1.943,50 APARAT AJUTOR PORNIRE MIDI 2.1.16.5.2. 12/24V 2400A 22956 7.200,00 7.200,00 0,00 APARAT AJUTOR PORNIRE MIDI 2.1.16.3.2. 12/24V 2400A 22957 7.200,00 7.200,00 0,00 2.1:16.3.21 ROBOT PORNIRE 2024 SK 22848 5.400,00 5.400,00 0,00 2.1.16.3.3. TRAFO TTU. 1000KVA-10/0,4KV 32053 9.400,00 9.400,00 0,00 SISTEM AUTOMAT DE COMP.A 21.16.33, FACT.DE PUTERE 22652 2.000,00 2.000,00 0,00 COMPRESOR CU PISTON PRACTIC 2.1.16.4.2. B59/270D 22856 2.000,00 2.000,00 0,00 COMPRESOR CU PISTON PRACTIC 2.1.16.4.2. 859/270D 22857 2.000,00 2.000,00 0,00 ISTO CT 2.1.16.4,2. COMPRESOR CU ? N PRACTIC 22870 2.000,00 2.000,00 0,00 B59/270D

€9'060'T 000057 "NA VE VIVALNID SL'S907 00'00Y'T diL VIIWIUL ELVTT SEE SL'S90'T 00'00Y'T IVLSWOUY diL VIVHINID "SITTI use 00'005'T IVLSINOY dl VDIY1I313 VIVHINII 00% 00'00t'SZ 61SZv 00T-I3W -dlL VIIAVNIA VNISVIA 00% 00'009'T 00'009'T a3n8 ay VINO -H34SNVYL VdNOdOH13313 VTITTIT 00'006 00'00S'€T 00'00t'%T cBELL NNNILNOD LNIIND IS INNISN3L HIM3W 311135 SsrIT 00'00V'Z 00'007'L 00'009'6 08EZZ NNNILNOD LN3UN3 IS INNISNAL 3IA3W 310132 99TTT 00'006 00'00S'£T 00'00t'T LET NANILNOD LN3UND IS INNISNIL JIA3W 310135 STIL 00'007'Z 00'007'L 00'009'6 WERE NNMNILNOD IN3UNI IS INNISNIL 310135 00'006 00'00S'ET 00'00%'T 895 NANILNOD LN3UN3 IS INNISNIL 3IA3W 310133 '9'9TTT 00'00%'Z 00'007'L 00'009'6 Sas NNNUNOD LN3HNI3 IS INNISNIL 310135 '99TTT 00'00%'Z 00'007'L 00'009'6 6s&2T NNILNOD LN34NI IS INNISNIL 3IQ3W 111133 00'SL 00'SITT 000077 SLOZE (NVZVD) JO18 1V9145Y 00'005 00'00S'T 00'000'Z 606% N31VdV'AS 30 WALSIS 's9TTL 00'005 00'00S'T 00'000'Z VDILNVAJTIS 30 WILSIS 's9TTZ 00'00S 00'00S'T 00'000'Z S06ZZ VAOTUVIALS JIVIOAOLOJ' WI 30 WAISIS 00'00S 00'005T 00'000' NYDTNAIIS DIVITOAOLO4'N3INI1V 30 WAISIS 's'9TTT 00'sE£ 005997 00'000% 00Z VLd SN3S"NILNOD'1S110A0LO4 NONYAd 'S'9TTT 00'SEE 00'599'T 00'000'Z 618 134d SN3S-TVLNINILNOD'1SIOAOLOA NONYd STIL 00's££ 00'599'T 00'000'Z 00Z Vld SN3S133434d'1S LOAOLO1 'SaTTT 00'S££ 00'599'T 00'000'Z LLS NvIvVuLd SN3S-LI3434d'1S'NOAOLO4 NONVd 00's££ 00's99'T 00'000'Z SN3IS WNALSIS 00's££ 00'S99'T 00'000'Z c88ez vuvD SN3S -dOWN3'SNOI'1LS IN31SIS 's9TTL 00's££ 00'S99'T 00'000'Z SN3S -INOIDOW'1S:LOAOLOJ WAISIS 's'9TTT 00'Se£ 00'599'T 00'000'Z NI43SOI SN3S WAISIS 'S9TTT LE'66T'ET €9'005'88Z 00'007'TOE vI8ez €-T'AN VLIAOAWVA 11a-a YIINYIL 's9TTT L8'Tv9'6E ET 00'001'906 9S'N NISINOI 10-a 's'9TTT 000 00'005'8TZ 00'005'8TZ 06ZZZ JUVSIHM3UYISANS1d YQNYWOI3131 3Q W31SIS 'sS'9TTL 000 00'005'8£ 00'005'8E SS9TL 1VZIUNS3Ud YVIO4 MD NYVZVI SSTTT

ZA VENTILATOR MOBIL TIP RG-300 22935 12.900,00 11.174,63 1.725,37 APARAT INCARCAT FREON ASC 3000 21.17.31, 5:310042 22813 8.100,00 8.100,00 0,00 AGREGAT CLIMATIZARE CHILLER Z337.7. TCAEBY 2100 22942 59.500,00 25.213,13 34.286,87 DISPOZITIV DE MONTAT SI 21.39. DEMONT.ANVELOPE 70465 2.600,00 2.600,00 0,00 DISPOZITIV DE MONTAT SI 2.1.18. DEMON.ANVELOPE 70466 2.600,00 2.600,00 0,00 2119, TRUSA PE Es (60 22885 1.300,00 1.300,00 0,00 APARAT INCARCAT FREON ASC CU 2.1.3. IMPRIMANTA 22886 16.400,00 16.400,00 0,00 2-1.19. EXTRACIOR LE 22914 4.200,00 4.200,00 0,00 CHEIE FIXA PENTRU DEBLOCAT 2.1.19. CUPLAJ 22915 2.700,00 2.700,00 0,00 21.19. EXTRACTOR RULMENTI RADIALI 22916 3.400,00 3.400,00 0,00 z.1.19, EXTRACTOR RULMENTI RADIALI 22917 4.000,00 4.000,00 0,00 21.19, EXTRACTOR PENTRU ROTOARE 22918 6.700,00 6.700,00 0,00 SET SCULE PT.REPARARE MOTOARE 2.1.19. TROLEIBUZE 22918 4.500,00 4.500,00 0,00 CHEIE DINAMOMETRICA IND.3/4 " d, 200-800 NV 22923 2.400,00 2.400,00 0,00 21,19. _CLESTE SERTIZARE CGPZ 22984 2.961,00 2.961,00 0,00 DISPOZITIV MOBIL DE LEGATURA LA 2.12.2939 PAMANT 22875 1.400,00 1.065,75 334,25 2.1.20.1, BULDOEXCAVATOR TIP 3CX 22629 55.800,00 55.800,00 0,00 2-1.20.1, ECHIPAMENT-VIBROMAX VMT 390 22632 57.500,00 57.500,00 0,00 2.120,10, FREZA BETON SERIA.970153403 B 32325 1.900,00 1.900,00 0,00 2.1.20.11 MASINA DE aa SERIA Tae 22989 17.845,00 11.510,03 6.334,97 2.1.20.4.1. | GBH 11 DE CIOCAN ROTOPERCUTOR 22941 2.900,00 2.900,00 0,00 2.1.20.41. CIOCAN ROTOPERCUTOR SBS MAX- 22985 3.500,00 3.500,00 0,00 BOSCH 2.1.20.6.1. MAI COMPACTOR TC 62, UTILA! DE 22738 3.900,00 3.900,00 0,00 TASAT MASINA DE TIRFONAT ROBEL 3082 2.1.20.7, S:BF 3965 22395 12.900,00 12.900,00 0,00 2.3.20.7. DISPOZITIV RL 22397 19.100,00 19.100,00 0,00 2.1.21.5, MOTOCOASA FS 480 22872 1.000,00 1.000,00 0,00 d 3: MOTOUNEALTA PUSCARIA 545 22888 1.600,00 1.600,00 0,00 21.215. E ui 22889 1.600,00 1.600,00 0,00 MOTOFERASTRAU ELAGAJ 21.215. HUSQVARNA H327 P4 22892 1.900,00 1.900,00 0,00 2.1215. MOTOUNEALIA Lu 22925 1.900,00 1.900,00 0,00 PALE LAMA SF 250 PE PLACA FRONTALA 22894 24.100,00 13.194,75 10.305,25 DIN 76060 212231. LAMA SF. 250 PEFLACA FRONTALA 22895 24.100,00 13.194,75 10.905,25 DIN 76060 21.223.1. MAS SL FRONTALA 22912 21.800,00 11.526,75 10.27325

LAMA SF 250 PE PLACA FRONTALA 212211. DIA 7666) 22913 21.800,00 11.526,75 10.273,25 PRESA EXTRAS PIVOTI AUTOBUZ 3.28 MERCEDES 22852 15.900,00 11.746,13 4.153,87 ECHIPAMENT DE DEJANTAT ROTI 21.222. AUTOBUZE 22937 41.900,00 20.897,63 21.002,37 ECHIPAMENT DE ECHILIBRAT ROTI 21.222. A 22938 17.900,00 8.927,63 8.972,37 21.22.53. PLACA DIGITALA DIGIUM TEI22B 22853 1.700,00 1.700,00 0,00 DISPOZ. MECANIZAT PRIN SUDARE 21.228, 22331 3.200,00 3.200,00 0,00 FREZA ZAPADA CU TURBINA 2.1.22.8. 22911 3.200,00 3.200,00 0,00 APARAT DE CURATAT CU APA RECE 2.1.22.8. SUIOIZI 22921 6.100,00 6.100,00 0,00 2.1.22.8. PISTOL IMPACT 1" 22969 2.300,00 2.300,00 0,00 DISPOZITIV MOBIL DE LEGARE LA 21.229. PAMANT 22873 1.400,00 1.086,75 313,25 71229. | SCURTCIRCUITOR MOBIL TRIFAZAT 22874 1.400,00 1.086,75 313,25 FT MASINA DE SPALAT CU JET DE APA 21.241. URS 22819 4.000,00 4.000,00 0,00 21241. | MASINADE SPALAT BEAPA 22820 4.000,00 4.000,00 0,00 HD 10/25 MASINA DE SPALAT CU JET DE APA 21.241. HD 10/25 22821 4.000,00 4.000,00 0,00 2.1241 ASPIRATOR USCAT UMED NT 72/2 22822 1.000,00 1.000,00 0,00 ECO TC 21.241. ASPIRATOR USCAT UMED NT 72/2 22823 1.000,00 1.000,00 0,00 ECOTC 21.241. ASPIRATOR USCAT UMED NT 72/2 22824 1.000,00 1.000,00 0,00 ECO TC 21.241. | ASPIRATOR CU SPALARE PUZZI 100 22825 1.000,00 1.000,00 0,00 21.251. AUDIOMETRU MAICO ST 20 SISI 22978 8.500,00 4.239,38 4.260,62 21.25.21. ELECTROCARDIOGRAF PORTABII, 22910 3.800,00 3.800,00 0,00 FUKUDA PISTOL PNEUMATIC CHICAGO 2.128. IONI 22858 1.900,00 1.900,00 0,00 MODEL DISC FRANA 441099 2.134. IMATRITA) 22859 2.400,00 2.070,00 330,00 2.152. STRUNG SN. 402 43013 1.400,00 1.400,00 0,00 2.1.5.2. STRUNG SN 502*1000 43130 2.400,00 2.400,00 0,00 2.1.5.2, STRUNG SN 502*1500 43083 1.900,00 1.900,00 0,00 2.152. MASINA DE FREZAT UNIVERSALA 43245 1.300,00 1.300,00 0,00 2.152. STRUNG SM 502*2000 42948 1.400,00 1.400,00 0,00 MASINA DE RECTIFICAT ROTUND 2152. PASI 42955 1.000,00 1.000,00 0,00 2.152. STRUNG SERIA:4639/1998-24609 32320 3.900,00 3.900,00 |, 000 215.2. STRUNG RANGHET 22826 2.900,00 2.900,00 0,00 INVERTOR TIG 230 AC/DC CU 2.155. ACCESORII. 32277 1.100,00 1.100,00 0,00 INVERTOR XMT 304 CC/CV-MILLER 2.155. e 32282 1.000,00 1.000,00 0,00 ECHIPAMENT SUDARE 250 HZ. | 2155. 32329 800,00 800,00 0,00 2155. INSTALATE DE SUDARE 22394 1.800,00 1.800,00 0,00 SERIA:128868 EL 350

APARAT SUDURA 250 MIG SERIA- 2155. 0471 22493 1.900,00 1.900,00 0,00 7155. APARAT SUDARE EWM PICO 162 22528 1.100,00 110000 | 000 2155. APARAT SUDARE PICO 162 22529 1.000,00 1.000,00 0,00 2155. APARAT SUDARE EWM PICO 162 22536 1.000,00 1.000,00 0,00 ÎNVERTOR Hi STIK 161 COMPLET 2155. ECHIPAT 22607 1.400,00 1.400,00 0,00 ECHIP.SUDARE INVERTOR INVERTEC 2155. | A VO 5 22685 3.400,00 3.187,50 212,50 HIPSUDARE INVERTOR INVERTEC 2155. | PAR Os si RIN 22686 3.400,00 3.187,50 212,50 ECHIPAMENT MIG/MAG PENTRU 2155. SUDARE 22710 6.200,00 6.200,00 0,00 2157. | MASINA DE SLEFUIT TIPUL ROBEL 22386 5.500,00 5.500,00 0,00 APARAT DE SUDURA INVERTEC 21.16.3.21. | 22990 1220000 | 11.437,50 762,50 721.228. STATIE DE ANDOCARE 22993 2.534,00 2.534,00 0,00 CHEIE DINAMOMETRICA 1"300- 2119. 1500 NM 22995 4.200,00 4.200,00 0,00 CLESTE HIDRAULIC SERTIZARE 2.119. CABLURI PHIZ40 23000 5.690,00 5.690,00 0,00 CLESTE HIDRAULIC SERTIZARE 21.19. 23001 5.690,00 5.690,00 0,00 RICE DANTA DE DISCURI 212253. | VAR ant BEA 22997 4240410 | 2900347 | 13.440,63 MASINA DE FRECAT-ASPIRAT 21177, ETEN 22996 4.853,38 2.072,80 2.780,58 APARAT DE INCARCAT FREON IN ASC 211731. A i 23005 1727444 | 14.395,37 | 2.875,07 CLESTE HIDRAULIC SERTIZARE 2.119. RARE E 23008 5.690,00 5.690,00 0,00 CURATITOARE CU PRESIUNE FARA 21177. INCALZIRE 23023 7.699,17 3.127,79 4.571,38 DISPOZITIV DE NITUIT GARNITURI 21228. BE TRANA 23031 6.921,00 6.722,02 198,98 HIDRANT INCINTA BV.DAMBOVITA- 211712. STR BANATUL 23044 4.382,80 1.597,89 2.784,91 HIDRANT INCINTA BV.DAMIBOVITA 211712. RAMPA TROLEB, 23045 4.039,80 1.472,84 2.566,96 711712. | HIDRANT INCINTA BV.DAMBOVITA 23046 3.863,40 1.408,53 2.458,87 21.17.12. | HIDRANT INCINTA BV.DAMBOVITA 23047 3.814,00 1.390,52 2.423,48 212253. | SISTEM DESCARCARI-VALIDARI 23049 6.156,00 3.766,00 2.650,00 APARAT DE SUDURA PORTABIL CU 21.16.3.2.1. NVERTOR PICO 23051 2.790,00 1.918,13 871,87 3119, | TRUSA ÎNTRETINERE ETRIERI FRANA | 23052 8.400,00 7.692,30 CURATITOARE CU PRESIUNE FARA 21177. EEE 23053 8.025,00 2.158,59 CURATITOARE CU PRESIUNE FARA 21177. ÎNCALZIRE 23054 8.025,00 2.758,59 66,41 CURATITOARE CU PRESIUNE 21.19. A EN ED 23055 7.242,32 6.230,21 101211 CURATITOARE CU PRESIUNE 2.119. SERIA 010236 23056 7.242,32 6.230,21 1.012,11 EXHAUSTOR MOBIL GAZE 21.228. y 23057 5.457,00 3.410,63 2.045,37 ESAPAMENT

TRUSA VERIFICARE INSTALATIE e 119, FRANARE 23058 14.209,62 11.829,51 2.380,11 MATRITA CAPAC REDUCTOR 2.1.22.8. TRAMVAI 23059 2.792,80 2.247,51 545,29 DISPOZITIV PNEUMATIC INLOCUIT 21.19, LICHID FRANA 23074 2.676,58 2.676,58 0,00 MATRITA REDUCTOR CARCASA 21.228. TRAMVAI 23075 15.606,82 12.126,50 3.480,32 2.1.22.B, SET INDUCTOR F-1200 23084 4.000,00 2.997,00 1.003,00 PISTOL PNEUMATIC PERCUTIE 1"CP 21.228. : N 23085 3.479,40 2.510,39 969,01 299 NM APARAT AER CONDITIONAT LI 31, HEINNER HAC-24INV 23088 2.704,82 1.465,11 1.239,71 APARAT AER CONDITIONAT 2.1.17.3.1. HEINNER HAC-24INV 23089 2.704,82 1.465,11 1.239,71 MASINA DE CAROTAT RODIACUT 2.1.22.8. 250/500 23091 14.864,00 9.899,42 4.964,58 2.1.19. CARE i i fai 23092 2.544,70 1.341,69 1.203,01 APARAT DE IONIZARE A APEI 2.1,25.2.1. KANGENS 8 23093 17.257,68 5.177,50 12.080,38 APARAT DE IONIZARE A APEI 2.1.25.2.1. KANGENS 8 23095 17.257,68 5.177,30 12.080,38 APARAT DE IONIZARE A APEI 21.25.21. KANGENS 8 23096 17.257,68 5.177,30 12.080,38 APARAT DE JANTAT-DEJANTAT 2.1228. AUTOMATA 23097 8.677,00 4.334,16 4.342,84 POLIZOR UNGHIULAR PT.SINA 21.22.11, TRIFAZIC 7KW 23099 131.990,00 21.998,33 109.991,67 APARAT DE IONIZARE A APEI 2.1.25.2.1. KANGENS 8 23101 17.186,19 2.864,37 14.321, PISTOL PNEUMATIC PERCUTIE 1"CP 2.1.20.2.2. 2900 NM 23105 3.814,86 137621 2.438,65 PLACA COMPACTOARE+CADRU 2.1.20.6.1. SUBARU EX 17 23107 2.668,00 814,41 1.853,59 2.1.8.1.1. 462 50CM 23108 3.612,61 1.002,50 2.610,11 DISPOZITIV PNEUMATIC 1TOL 2.1.20.4.1. ANTR.LUNG 2476 23109 4.917,47 1.228,14 3.689,33 2.57: SURUBELNITA PERCUTIE 20V 23113 3.765,00 705,94 3.059,06 TRUSA REPARAT PARBRIZE CU 2.157. MASINA DE GAURIT 23114 3.484,86 773,64 d 2.1.16.1.2.3. | GENERATOR SUDURA ESE-TS 600PS 23115 61.968,00 3.614,80 58.353,20 21.21.31. ERE A PUG ȘI 23117 4.278,59 427,86 3.850,73 CURATITOARE CU PRESIUNE lei KARCHER HD 10 23118 7.320,00 732,00 6.588,00 2.1.16.4.2, COMPRESOR CECCATO CU PISTON 23120 5.616,20 292,51 5.323,69 2.1.5.7, SET INDUCTOR F-1200 23155 5.645,96 470,50 5.175,46 STAND DE INCARCARE TROTINETE- 2.1228 CANTINA POLITEH 23126 48,768,91 4.064,08 44.104,83 STAND DE INCARCARE TROTINETE- 2.1228 UNIV.DE VEST 23127 47.497,09 3.958,09 43, ETE- 2.1228 STAND DE INCARCARE TROTIN 23128 48.768,91 4.064,08 44,/704,83 FAC.DE AUTOMATICA

MOTOUNEALTA H 545RX SERIA 2.1.21.5. 20191800512 23156 2.520,17 209,80 2.310,37 MOTOUNEALTA H 545RX SERIA 21215 20191201236 23157 2.520,17 209,80 2.310,37 IMOTOUNEALTA H 545RX SERIA 2.1.21.5. 20191800836 23158 2.520,17 209,80 2.310,37 MOTOCOSITOARE CU MOTOR HONDA GX200 23179 8.930,06 247,81 8.682,25 APARAT AER CONDITIONAT TESLA 2.1.17.3.1. B37049011106N00384 23181 3.950,00 0,00 3.950,00 APARAT AER CONDITIONAT TESLA 21.17.31. B37049011106N00440 23182 3.950,00 0,00 3.950,00 APARAT AER CONDITIONAT TESLA 21.17.31. B37049011106N00298 23183 3.950,00 0,00 3.950,00 APARAT AER CONDITIONAT TESLA 21.17.51. B37049011106N00849 23184 3.950,00 0,00 3.950,00 APARAT AER CONDITIONAT TESLA 2.1.173.1. B37049011106NO1086 23185 3.950,00 0,00 3.950,00 APARAT AER CONDITIONAT TESLA d1.17:3.1. B37049011106NO1093 23186 3.950,00 0,00 3.950,00 APARAT AER CONDITIONAT TESLA 2.1.17.3.1, B37049011106N00379 23187 3.950,00 0,00 3.950,00 APARAT AER CONDITIONAT TESLA B37049011106N00861 23188 3.950,00 0,00 3.950,00 2.1.20.4.1. SURUBELNITA CU PERCUTIE 18V 23190 3.779,00 0,00 3.719,00 ECHIPAMENT VERIFICARE B211 GEOMETRIE ROTI 43683 3.300,00 3.300,00 0,00 2211; SISTEM INCARCARE AXA SIA - ST 22638 3.700,00 3.700,00 000 . : L 2213. PERI REGLAREA 22928 22.300,00 14.132,63 8.167,37 ROTILOR DETECTOR DE JOCURI IN dt, ARTICULATII 22972 28.000,00 14.490,00 13.510,00 STAND PT.VERIF.FRANELOR LA 221.2. AUTOTURISME 22971 100.200,00 51.853,50 48.346,50 SISTEM COMANDA LA 2.2.10. DISTTELECOM. S-3733 22452 10.400,00 10.400,00 0,00 2210, MASINA DE ECHILIBRAT SBM 800 22499 4.500,00 4.500,00 000 2.2.10. MASINA DE ECHILIBRAT SBM 800 22500 4.500,00 4.500,00 000 1.210, Pa Ra 22765 2.500,00 2.500,00 0,00 2.2.10. sia TIPAT 22766 2.500,00 2.500,00 0,00 F ALT 2.2.10. PRI a 22767 2.500,00 2.500,00 0,00 ETILOTEST PROFESIONAL CU 2.230. IMPRIMANTA 6810 22768 2.500,00 2.500,00 0,00 2.2.2.3. TIS COMPACT Il - CONTROL 22854 1.400,00 997,50 402,50 22:23: DECELEROMETRU VZM 300 MAHA 22871 4.000,00 3.270,00 730,00 TRADUCTOR UNIVERSAL DE 2.2.2.3. TURATIE MGT 300 22822 1.800,00 1.282,50 517,50 ET 2.2.3.1. MEGOHMETRU SI MULTMETRU 22924 3.100,00 3.100,00 0,00 DIGITAL T 2231, MULTIMETRU METRAHIT 271 22977 5.400,00 5.400,00 0,00 MULTIMETER

STAND 2.2.3.2. RECUP.PT.INCERC.MOTOAREL.DE 32188 1.100,00 1.100,00 0,00 TRACT. MILIOHMETRU DIGITAL -METRAHIT 2232. Ho 27 22530 1.500,00 1.500,00 0,00 2.2.3.2. MEGOHMETRU -TERAHOM 5 KV. 22538 1.700,00 1.700,00 0,00 PRESA HIDRAULICA OMCN 163 22.51. E 32353 2.800,00 819,00 1.981,00 PRESA HIDRAULICA OMCN 163 2.2.5.1. 32354 2.800,00 819,00 1.981,00 SISTEM PTR.EXHAUSTAT GAZE 2.2.5.2. 30020 1.700,00 1.700,00 0,00 DISPOZITIV PT.MASURAT SARCINA 2.2.5.2. SE PUNTE 30022 1.300,00 1.218,75 81,25 TESTER DE JOCURI IN ARTICUL.LA 2.252. 30023 2.500,00 2.500,00 0,00 TESTR DE CONVERGENTA 2252. 30031 2.500,00 2.500,00 0,00 STAND TESTARE FRINA SI 2.252. N 30053 9.100,00 9.100,00 0,00 OPACIMETRU CAPELEC 3200 0 225.2. 22494 7.700,00 5.775,00 1.925,00 2.2.5.2. ANALIZATOR STARGAS 898 22926 9.500,00 6.376,88 3.123,12 TORM ECNOLUX 2.25.2. IC W 22973 3.300,00 1.707,75 1.592,25 OPACIMETRU OPAX 2000-ll 2.2.6.2. AIE 43600 2.400,00 2.400,00 0,00 OSCILOSCOP PORTABIL CU 2.2.6.2. ACESORII 43651 1.400,00 1.400,00 0,00 CALCULATOR TIPUL AMD K-6 2.29. CENA 30003 1.600,00 1.600,00 0,00 CALCULATOR AMD K6 Îl 128 HB. 2.29. CSI 30008 1.800,00 1.800,00 0,00 CALCULATOR SHUTTLE INTEL 810 2.23. 5201122 30044 2.400,00 2.400,00 0,00 CALCULATOR INTEL SHETLE 2.23. SERIOS 30049 2.400,00 2.400,00 0,00 CALCULATOR PENTIUM III 733 MHZ 2.23. 5108011 30104 2.300,00 2.300,00 0,00 CALCULATOR PENTIUM III 733 MHZ 2.29. 30105 2.100,00 2.100,00 0,00 TOR 4 2.23, EALEULATE ADD , 500 GB 30107 3.200,00 3.200,00 0,00 CALCULATOR (SERVER) 2.23. SERA BOLII 30118 10.600,00 10.600,00 0,00 2.23. SERVER IBM SERIES 205,SERIA:205 30124 3.000,00 3.000,00 0,00 CALCULATOR BENEFIT 2.29. 22506 881,03 881,03 l 0,00 CALCULATOR BENEFIT 2.29. 22508 716,67 716,67 0,00 VER IBM X206, 3 GB, 2 GB, 7 128 SERVER IBM X se 22554 2.800,00 2.800,00 0,00 LCULATOR PC:CPU INTEL P630-3, 2.29. CALCULATOR 160 GB 22563 2.200,00 2.200,00 0,00 ALCULATOR PC:CPU INTEL P630-3, 2.29. e 22564 2.900,00 2.900,00 0,00 160 GB

CALCULATOR PC PENTIUM 3.0GHZ 229. RA 22588 1.191,26 1.191,26 0,00 229. COMPUTER PCIE RELA pe 22779 800,00 800,00 0,00 2.29. PEM BTA = 22780 800,00 800,00 0,00 2.29, e 22781 800,00 800,00 0,00 223. COMPUTER ao x 22782 800,00 800,00 0,00 2.2.9. SOME IPA a 22783 800,00 800,00 0,00 229. COMP aa DE 22784 800,00 800,00 0,00 229. ROMI ALE e 22785 800,00 800,00 0,00 224. COMPUTER ao De 22786 800,00 800,00 0,00 22.9. REM Ta pe 22781 800,00 800,00 0,00 225. COMPUTER PE ap De 22788 2.452,72 2.452,72 0,00 22.9. SEM E ENE i 22789 800,00 800,00 0,00 3.2.5. LAPTOP FUJITSU SIEMENS V6535 22802 1.000,00 1.000,00 000 229. IMPRIMANTE Roca BASIC USB 22816 900,00 900,00 0,00 229. RSA PASICUSI 22817 900,00 900,00 0,00 229. CAMERE “RAM STA EGIIERE 7 22900 6.100,00 6.100,00 0,00 229, SAE o 22931 3.500,00 3.500,00 000 225. SPEARS 29. ae 229. SERIA 22933 3.5000 date Lada 2.2.9. TEI n 22934 1.900,00 1.900,00 000 22.9. A a 22936 3930000 | 39.300,00 000 2.29. ua CORE n 22940 2.500,00 2.500,00 000 2.2.9. ME 22944 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.3. Me 01082006 22945 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.9. IE 22946 2.700,00 2.700,00 0,00 2:25. 8, SABIE DOI 22947 2.700,00 2.700,00 0,00 2.23. ESC IESIT 22948 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.5. SISTEM DE CALCUL 22949 2.700,00 2.700,00 1,00 I5,SERIA:4318001096004

SISTEM DE CALCUL 22.9. [5,SERIA:4318001097001 22950 2.700,00 2.700,00 0,00 SISTEM DE CALCUL 328. I5,SERIA:4318001098008 22951 2.700,00 2.700,00 0,00 SISTEM DE CALCUL 2.29. I5,SERIA:4318001099005 22952 2.700,00 2.700,00 0,00 SISTEM DE CALCUL 228. 15,SERIA:4318001100008 22955 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.8. GM a Ri ASE 22943 4.100,00 4.100,00 0,00 2.29, SISTEM DE CALCUL 15 22958 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.9. SISTEM DE CALCUL I5 22959 2.700,00 2.700,00 0,00 2 SISTEM DE CALCUL 15 22960 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.9, SISTEM DE CALCUL 15 22961 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.9 SISTEM DE CALCUL 15 22962 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.9, SISTEM DE CALCUL 15 22963 2.700,00 2.700,00 0,00 2.2.9. SISTEM DE CALCUL IS 22964 2.700,00 2.700,00 0,00 22.9. SISTEM DE CALCUL I5 22965 2.700,00 2.700,00 0,00 22.9, SISTEM DE CLACUL 15 22966 2.700,00 2.700,00 0,00 222 CALCULATOR PC - 22967 2.000,00 2.000,00 0,00 2.2.9, CALCULATOR PC 22968 3.900,00 3.900,00 0,00 22.9, CALCULATOR PC 22981 2.628,00 2.628,00 0,00 2.29. CALCULATOR PC 22982 2.628,00 2.628,00 0,00 SERVER DELL POWEREDGE R730 Ind, XEON E5-2630V 22987 17.784,00 17.784,00 0,00 EEE MONITOR HYUNDAI-H325MSV 22988 16.327,94 16.327,94 0,00 COMPUTER PERSONAL SIS 17 86 2.2.9. DVD AOC 21.4 229981 2.760,00 2.760,00 0,00 2.25. CALCULATOR PC 22994 2.647,08 2.647,08 0,00 223. CALCULATOR n RAS BVAAGE 22999 3.518,06 3.518,06 0,00 22.9 DULAP RACK DATA CENTER 2 23006 2.523,46 2.523,46 0,00 2.2.5. CALCULATOR PC INTEL C 15 23007 3.996,50 3.996,50 0,00 225. IMPRIMANTA DSSA 23012 5.300,00 5.300,00 0,00 2.2.9. IMPRIMANTA ESCA TV 23013 5.300,00 5.300,00 0,00 225 DS EN 23014 5.300,00 5.300,00 0,00 2.28. IMPRIMANTA SAMA EPSON TM 23015 5.300,00 5.300,00 0,00 223. IMPRIMANTA DSSA EPSONTM 23016 5.300,00 5.300,00 0,00 229. IMPR 23017 5.300,00 5.300,00 0,00 223. IMPRAMANIA n 23018 5.300,00 5.300,00 0,00 223. IMPRIMANTA DSSA ERSON TM 23019 5.300,00 5.300,00 0,00 223. IMPRIMANTA aa EPSON TM 23020 5.300,00 5.300,00 0,00 2.29. IMPRAZARTA VII TM 23021 5.300,00 5.300,00 0,00 Ţ 2.29 IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM 23022 5.300,00 5.300,00 ] 0,00 U22A

IMPRIMANTA CARDURI EVOLIS 22, S:10000534199 23027 8.181,00 8.181,00 0,00 IIMPRIIVIANTA CARDURI EVOLIS 2.5.5: S:10000534199 23028 8.181,00 8.181,00 0,00 RE2 DU 2.28, SAE oa CORE Z DUO 23029 5.741,08 5.741,08 0,00 229 CALEULATOR ee OAS 23030 6.190,08 6.190,08 0,00 CALCULATOR INTEL PENTIUM CORE 228. 2DUO E6300 23032 3.278,14 3.278,14 0,00 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 229. 1DG5/4G 23033 4.009,37 3.894,10 135,27 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 223. 1DG5/4G 23034 4.009,37 3.894,10 115,27 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 2.25. 1DG5/46 23035 4.009,37 3.894,10 115,27 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 22.9. 10G5/4G 23036 4.009,37 3.894,10 115,27 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 2.2.9. 1DG5/4G 23037 4.009,37 3.894,10 115,21 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 2.2.8. 1DG5/4G 23038 4.009,37 3.894,10 115,27 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 223. 1DG5/4G 23039 4.009,37 3.894,10 115,27 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 2.29. 1DG5/4G 23040 4.009,37 3.894,10 115,27 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 2.29. 1DG5/4G 23041 4.009,37 3.894,10 18,27 LAPTOP ASUS 17-6500U TP501UQ 2.29. 1DG5/4G 23042 4.009,37 3.894,10 135,27 2.29, VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23060 6.762,00 5.441,72 1.320,28 E VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23061 6.762,00 5.441,72 1.320,28 229. VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23062 6.762,00 5.441,72 1.320,28 2.29. VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23063 6.762,00 5.441,72 1.320,28 Zodie VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23064 6.762,00 5.441,72 1.320,28 229. VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23065 6.762,00 5.441,72 1.320,28 2.29: VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23066 6.762,00 5.441,72 1.320,28 229: VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23067 6.762,00 5.441,72 1.320,28 22, VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23068 6.762,00 5.441,72 1.320,28 2.3, VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23069 6.762,00 5.441,72 1.320,28 za. VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23070 6.762,00 5.441,72 1.320,28 229. VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23071 6.762,00 5.441,72 1.320,28 22.9. VALIDATOR CU CITITOR DE CARDURI 23072 6.762,00 5.441,72 1.320,28 E5 2620V4 223. SERVER HP PI = ZO 23073 6.590,00 5.120,43 1.469,57 MPRIMANTA CARDURI EVOLIS 225. 5:10000607188 23077 8.181,00 6.356,64 1.824,% IMPRIMANTA CARDURI EVOLIS 223 S:10000607251 23078 8.181,00 6.356,64 1.824,36 MPRIMANTA CARDURI EVOLIS 2.29. 5:10000609274 23079 8.181,00 6.356,64 182,36 MPRIMANTA CARDURI EVOLIS 223. 5:10000609993 23080 8.181,00 6.356,64 1.824,36 R VO 2285. MPRIMANTA CARDURI EVOLIS 23081 8.181,00 6.356,64 1.824,36 S:10000610038

IMPRIIMANTA CARDURI EVOLIS 225. S:10000610047 23082 8.181,00 6.356,64 1.824,36 2.2.9. SERVERE E 23083 16.958,72 12.706,32 4.252,40 IMPRIMANTA FISCALA MATRICEALA 225. TM-U 220 A 23086 5.300,00 3.823,95 1.476,05 IMPRIMANTA FISCALA MATRICEALA 22.9. TM-U 220 A 23087 5.300,00 3.823,95 1.476,05 229. CALCULATOR SDRAM PC 100 SERIA 30033 2.648,37 2.648,37 0,00 201121 CALCULATOR+MONITOR TIPUL PC- 229. PROVIEW 30109 3.001,82 3.001,82 0,00 223. CALCULATOR + MONITOR 15"SERIA 30116 3.268,73 3.268,73 0,00 301141 CALCULATOR TIP-PC ETA 2U SERIA- 229. 40600102 30125 3.169,63 3.169,63 0,00 CALCULATOR TIP-PC ETA 2U SERIA- 2.29. 40600106 30129 3.169,63 3.169,63 0,00 SISTEM DESKTOP ALL IN ONE 223. LENOVO 5205-23IKU 23104 4.033,60 1.567,05 2.466,55 SISTEM ALL IN ONE ASUS VIVO 223. V272UAK-BA002D 23106 2.731,00 909,42 1.821,58 SISTEM ALL IN ONE ASUS 27" 223. V272UAK 23116 4.095,00 597,19 3.497,81 4.2.3. SISTEM RP INTE Cori 23119 4.369,74 606,30 3.763,44 17-8700 Dede SISTEM PC LENOVO 27"INTEL 8400T 23121 3.949,50 547,99 3.401,51 Ze: CALCULATOR AMD RYZEN 5 2600X 23154 2.714,84 301,35 2.413,49 3.6 GHZ 228. MPRIMANTA FISCALA EPSON 23159 2.530,39 210,65 2.319,74 U220A 2.23, MPRIMANAA ru FPSON TM 23160 2.530,39 210,65 2.319,74 22.9 MPRIMANTA FISCALA BPSONT 23161 2.530,39 210,65 2.319,74 U220A 228. MPRIMANTA FISCALA EPSON TM 23162 2.550,39 210,65 2.519,74 UJ220A 229. MPRIMANTA FISCALA TM 23163 4.530,38 210,65 2.319,74 U220A 228. MPRIMANTA FISCALA EPSON 23164 2.530,39 210,65 2.319,74 UJ220A 229. MPRIMANIA a TM 23165 2.530,39 210,65 2.319,74 2.23. IMBREMANTA E 23166 2.530,39 210,65 2.319,74 UJ220A 229 MPR MANTA OA TV 23167 2.530,39 210,65 2.319,74 2.235. IMBREMANTA ERSON TM 23168 2.550,39 210,65 2.319,74 U220A 233. MPRIMANIA FISCALĂ EFSON TM 23169 2.530,39 210,65 2.319,74 U220A 223. MPRIMANIA FISCALA EPSON TM 23170 2.530,39 210,65 319,74 U220A 229. IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM 23171 2.530,39 210,65 2.319,74 U220A

2.23. IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM 23172 2.530,39 210,65 2.319,74 U220A 2.2.9. IMPRIMANTA FISCALA EPSCN TM 23173 2.530,39 210,65 2.319,74 U220A 22.5. IMPRIMANTA FISCALA EPSONTM 23174 2.530,39 210,65 2.319,74 J220A IMPRIMANTA MULTIFUNCT.LASER 224. MINOLTE 23180 17.459,24 484,49 16.974,75 223. MULTI UNC O PI 23189 2.838,77 0,00 2.838,77 23.14. LOCOMOTIVA ELECTRICA Tp 22970 5.200,00 2.359,50 2.840,50 „MUCHI 23211. | AUTOTURISM CIELO EXECUTIVE TM- 43799 14.800,00 14.800,00 0,00 08-WZY asa, | CIELO EXECUTIVE TM 43800 14.800,00 14.800,00 0,00 08-WZZ AUTOTURISM CIELO EXECUTIVE TM- 28311, 43801 17.800,00 17.800,00 0,00 zisa, | ANTOTURSM CEO IM 43802 17.800,00 17.800,00 0,00 08-WZX sili, | 75 CIELO 43803 14.800,00 14.800,00 0,00 08-XAA 232) AUTOMOBIL TICO SL TM-06-KAV 43816 3.700,00 3.700,00 0,00 AUTOTURISM RENAULT LAGUNA 23211. NIN 43822 19.200,00 19.200,00 0,00 AUTOTURISM MATIZ E S:D063350- 23211, MADONE 43851 10.900,00 10.900,00 0,00 AUTOTURISM MATIZ E S:DO65619- 23211. To WR 43853 10.900,00 10.900,00 0,00 PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR- 23211. TISEI 22631 20.100,00 20.100,00 0,00 PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR- 23231 TR 22636 18.200,00 18.200,00 0,00 PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR- 23.211. TARIA DEE 22637 18.200,00 18.200,00 0,00 PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR- 2321 TAURI 22633 18.200,00 18.200,00 0,00 PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR- 23.211. ILIE 22634 20.100,00 20.100,00 0,00 23214, |ȘYTOTVRISM n AO NAT 22640 28.000,00 28.000,00 0,00 23211. | PEUGEOT 206 ONE LINE TM-14-MGI 22682 20.100,00 20.100,00 0,00 -TM-14- 2321), | PEUGEOT 206 ua EN NR-TM-AA 22650 20.100,00 20.100,00 0,00 sszua, Se NET 22651 20.100,00 20.100,00 0,00 AUTOTURISM SKODA NOUA 23233 TNI 22797 33.800,00 33.800,00 0,00 | PUFCTURISM ZI ZI SCIAVIA TM- 22796 45.100,00 45.100,00 0,00 23211, | AUTOTURISM A FOCUS IMI 22974 61.800,00 61.800,00 0,00 | VPACEDES BENE VITO LISNRAM 22635 37.900,00 37.900,00 0,00 11WTT DK a 23212, | AUTOTURISM E 22776 31.500,00 31.500,00 0,00

AUTOTURISM FORD KUGA TM-12- 2.3212. IT 22777 31.500,00 31.500,00 0,00 2.3.2.1.2. AUTOTURISM TR KUGA TM 22778 31.500,00 31.500,00 0,00 ERCEDE Z TRAPO astă, | MERCEDES BENZ. TR 22979 129.300,00 | 129.300,00 0,00 VITO 116 AUTOBUZ IKARUS ARTICULAT 23.21.31 65990 2.400,00 2.400,00 0,00 2321341 | “VOB pa NR-TM 22514 2.400,00 2.400,00 000 232131 | IE NAT 22523 2.400,00 2.400,00 0,00 -260. RT 232132 | AT Eu 13 NR-TM 22527 2.400,00 2.400,00 0,00 E 23221 Cu PLATEFORD 22983 10738800 | 107.388,00 000 TRANSIT AUTOUTILITARA MERCEDES NR. 23221, Teri YD 43861 25.700,00 25.700,00 000 AUTOUTILITARA MERCEDES NR. 23221, EAI SOL 43862 25.700,00 25.700,00 000 R.CIRCTIVI- 2.3221, ATITEA NA CIRC 43864 11.900,00 11.900,00 000 2.3221. ATOMII e NB ERE 43865 11.900,00 11.900,00 0,00 MERCEDES BENZ SPRINTER 311 NR. 2.3221. TNA DR 22678 40.400,00 40.400,00 000 MERCEDES BENZ SPRINTER 311 NR- 2.3221. 22679 40.400,00 40.400,00 000 AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ 23221. d 22680 36.400,00 36.400,00 000 AUTOUTILITARA CU PLATF.FORD 23221. REGĂSI 22975 113.200,00 | 113.200,00 000 2322.22. | AUTOCAMION 10215 F TM-06-WDF 65970 22.600,00 22.600,00 000 AUTOREMORCHER 26,440 DFAR 23.222. ADN 22681 62.500,00 62.500,00 0,00 2.3.2.2.3. AUTOSASIU 10215 TM-06-SIU 65896 22.600,00 22.600,00 000 2.3223. AUTOSASIU 10215 TM-07-JAD 65897 22.600,00 22.600,00 000 2.3.2.2.3. AUTOCISTERNA PE mm 65977 21.100,00 21.100,00 000 232291 | AUTOCAMION PRB 16 32-TM-5038 65892 23.500,00 23.500,00 000 23.229.1 | AUTOTURNR.B.10215 TM 02 FEL 65986 23.500,00 23.500,00 000 23.22.91 | AUTOTURN R.D.10215 TM 02 FEK 65987 23.500,00 23.500,00 000 23.22.91, MOTOSTIVUITOR DE 3.2 TF 65974 4.100,00 4.100,00 000 AUTOSPECIALA MERCEDES BENZ 23.22.91 IEEE 22648 21.400,00 21.400,00 000 AUTOSPECIALA MERCEDES BENZ 2322941 22653 21.400,00 21.400,00 000 MERCEDES BENZ SPRINTER 309 CDI 23.22.91 22687 46.200,00 46.200,00 000 AUTODUBA V005044 FORD 2.3.2.2.9.3 TEBNSIT TALPA 22849 31.500,00 31.500,00 000 2351, VAGON TRAMVAI NR.252 64785 4.300,00 4.300,00 000 2351. VAGON TRAMVAI NR.263 64817 34.300,00 34.300,00 000 2.351. VAGON TRAMVAI NR.311 65031 35.500,00 35.500,00 000 2351. VAGON MOTOR TIMIS 2 NR.363 65866 7.500,00 7.500,00 000

VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT- 235.1. AB NR.3420 52869 61.300,00 61.300,00 0,00 VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT- 23.81. AB NR.3426 52870 61.300,00 61.300,00 0,00 VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT- 235.1. AB NR.3443 52871 61.300,00 61.300,00 0,00 VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT- 2351. AB NR.3432 52873 61.300,00 61.300,00 0,00 VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT- 2354. ACNR.3477 52890 6.100,00 6.100,00 0,00 2331. VAGON MOTORARTICULAT SPA 52909 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3435. 2351. VAGON MOTOR ARTICULAT GT-AB 52913 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3434 235.1. VAGON REMORCA TRAMVAI 52916 35.500,00 35.500,00 0,00 NR.3623 2351 VAGON MOTOR ARTICULAT GTA C 52931 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3455. 235.1. VAGON MOTOR ARTICULAT EPA 52932 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3471 2351. VAGON MOTOR ARTICULAT GF-AC 52933 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3472. VAGON MOTOR ARTICULAT GT- 2331, AC.NR.CIRC.3448 52839 61.300,00 61.300,00 0,00 VAGON REMORCA ARTICULAT GB- 235.1. AC. NR.3627 52941 61.300,00 61.300,00 0,00 VAGON MOTOR ARTICULAT TIP.GT- 2.351. AC. NR.3450 52948 6.100,00 6.100,00 0,00 VAGON MOTOR ARTICULAT GT-4C. 2.3.5.1. NR.3454 52949 61.300,00 61.300,00 0,00 235.1. VAGON MOTOR ARTICULAT GT-AC. 52951 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3461. 23.51. VAGON MOTOR ARTICULAT GTA. 82952 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3465 -AC. 2351 VAGON REMORCA TRAMVAI GB-AC 52954 35.500,00 35.500,00 000 NR.3635. 23581, MOORARTICULAT ST AC 52967 61.300,00 61.300,00 000 NR.3453 23.51, VAGON MOTOR ARTICULAT GT AC 52966 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3476 23.51. VAGON MOTOR ARTICULAT GU AC 52965 61.300,00 61.300,00 000 NR.3475 VAGON MOTOR ARTICULAT GT 4C 2351 NR.3474 52974 61.300,00 61.300,00 0,00 VAGON REMORCA ARTICULAT GB 2.351. AC NR.3638 52976 4.300,00 4.300,00 0,00 2351 VAGON MOTOR ARTICULAT GT AC 52979 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3457 235.1. VAGON MOTORARTICULAT GT AC 52980 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3449 C 2351 VAGON MOTOR ARTICULAT GT A 52990 180.200,00 180.200,00 0,00 NR.3451 | VAGON REMORCA ARTICULAT GB 4 23.51. A NR.3648 52996 4.300,00 4.300,00 0,00 C 4 2351 VAGON MOIOR ARTICULAR ST AC 52991 61.300,00 61.300,00 0,00 NR.3466

00% 00'005'S€ 00'005's£ ST9U 6GESE“UN dt 15 IVAWNYYL HOLOW NOVA TSET 00% [ 00'005'S£ 00'005'S£ TTL VESE“UN dt 15 IVAWNYYL HOLOW NOVA 'TSEC 00'0 00'00S'S£ 00'00S'S£ TTL TESE“UN dt 15 IVAWNYYL HOLOIW NOSVA TEL 000 00'007'6 00'00£'6 TIT 9TSE“UN dt 15 IVAINYVYL HOLOW TESL 00'0 | 00'005'S€ 00'00S'S£ TI9Z SETE "UN 19 HOLOW NOVA TSET 000 00'005'SE 00'00S'S£ TTSE UN 19 IVAWYVYL HOLOW NO9VA TSFT 000 00'005'SE 00'00S'S£ 60977 OTSE -“WN 7 15 IVAWYYL UOLOW NOVA TSEL 000 00'005'S£ 00'00S'S£ 60S£ “YN t 19 IVAWYYL HOLOW NODVA TSET 000 TO9TL ZOSZ'UN 915 IVAIWYYL NOSYA TSET 000 00'005'8 00'005'8 0€8-VIH3S N dlL HOLOW NODVYA 'TS'EL 000 000 000 658£tv IVAWYYL NODVA IVAWNYVIL TEST 000 00'00£'6 HOLOW'9VA TSEC 000 00'00£'6 OTE TLSE-Qt 15'VIY3S HOLON'9VA IVAWNYUHL TSET 000 00'007'£ 00'00£'£ v08£v IVAINYIL VNIS 1VZITOd NYIN3d LNIWYdIHI3 TSEL 000 00'005'28 00'00S'28 EGLEV YOLOWN'5YA €TOZ'VIHIS NSHOINNIA IVAWVAL TSEL 000 00'005'28 00'005'28 06LEV YOLOWN'9VA 6E0Z*VIH3S NAHINNIN IVAWYVIL 'TSEZ 000 00'005'Z8 00'005'28 88LEV YOLON'DYA ZvOZ:VIH3S NSHONNW IVAWYUL TSET 000 00'00S'Z8 00'00S'28 6SLEV YOLOW'9YVA IVAWNYVAL TEET 00'0 00'005'28 00'00S'28 SLEV WOLOIN'DVA TSEL 00'0 00'005'28 00'005'Z8 ESLEV vEoZ:IUD'UN YOLOW'DVA IVAWYVIL TSET 00'0 00'005'28 00'005'28 6b/Ev YOLOW'DVA TEET 000 00'005'Z8 8vLEV €00Z:'IUID'UN YOLOW'DYA IVAWNYVIL TSET 000 00'005'SE 00'005'S£ EVLEV 6TOE:JUID'UN VIUOWN3IY'DVAIVANVIL TSET 000 0000L£'Z SELEV UT INDIAN, 9-15 IVANVUL TREC 000 00'005'Z8 00'005'28 60T'DUID'RN 8 LD IVAWVAL 000 00'005'SE 00'005'SE IAD VINONIIU IVAWYVAL TSEL 000 00'005'Z8 00'00S'Z8 T00£S GLYEDUID'UN 2% VOLOW IVAWYVUL TSST 00'0 00'005'Z8 00'005'28 000£S Le 3V15 HOLOW TSEC 00'0 00'00€£'T9 00'00£'T9 It 15 LVINIILUV HOLOW NOVA TSET

VAGON MOTOR TRAMVAI GT 4 D 235.1. NR-3554 22616 35.500,00 35.500,00 0,00 2351. VAGON MOTOR ȚAAMVAT GTA 22617 35.500,00 35.500,00 0,00 NR.-3559 zale VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3514 22690 35.500,00 35.500,00 0,00 235.1. VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3515 22692 35.500,00 35.500,00 0,00 2-35 VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3517 22694 0,00 0,00 0,00 Zr 51. VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3518 22696 35.500,00 35.500,00 0,00 ZI VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3519 22698 35.500,00 35.500,00 0,00 2351 VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3520 22700 7.700,00 7.700,00 0,00 2.3.5.1. VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3551 22704 35.500,00 35.500,00 0,00 VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3552 22706 35.500,00 35.500,00 0,00 23.5.1. VAGON MOTOR TRAMVAI NR.3553 22708 35.500,00 35.500,00 0,00 2351. VAGON MOTOR TRAMVAI GTAD, 22812 35.500,00 35.500,00 0,00 NR.3543 VAGON MOTOR TRAMVAI GT4D, 2351 NR.3529 22811 35.500,00 35.500,00 0,00 23.51. NARON MOTOR 22810 35.500,00 35.500,00 0,00 NR.3531 23.5.1. VAGON MOTOR TRAMVA GTID, 22809 9.700,00 9.700,00 0,00 NR.3536 VAGON MOTOR TRAMVAI GT4D, 23.51. NR.3547 22808 35.500,00 35.500,00 000 2351. VAGON MOTOR ID, 22827 35.500,00 35.500,00 0,00 NR:3523 2.3.5.1. VAGON MOTOR TRAMVAI GIA, 22828 35.500,00 35.500,00 0,00 NR:3527 2351. VAGON MOTOR TRAMVAI ETA, 22829 35.500,00 35.500,00 000 NR: 3540 VAGON MOTOR TRAMVAI GT 4D, 2.351. NR:3550 22830 9.700,00 9.700,00 000 23.5.1. VAGON MOTOR TRAMVAI GT 4D, 22831 35.500,00 35.500,00 000 NR:3525 23.51. VÂSON REMORCA TRAMVAI GB-ABI 22832 35.500,00 35.500,00 0,00 NR:3738 2.3.5.2. TROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22711 459.000,00 459.000,00 0,00 IRISBUS 23.52. TROLEIBUZ SOLO-SKCDA 24 TR 22712 455.300,00 455.300,00 0,00 IRISBUS 23.52. TROLEIBUZ EDEA TR 22713 455.300,00 455.300,00 0,00 25352. TROLEIBUZ SGD ZA TR 22715 455.300,00 455.300,00 0,00 IRISBUS 13.32. TROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22714 455.300,00 455.300,00 0,00 IRISBUS 23.52 TROLEIBUZ SOLO-SRODA 24 TA 22716 455.300,00 455.300,00 0,00 IRISBUS 23.52. O TA 22717 455.300,00 455.300,00 0,00 IRISBUS 25.52. TROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22718 467.900,00 467.900,00 0,00 IRISBUS 23.52. TROLEIBUZ SOLO-SKOPA ZA TA 22719 467.900,00 467.900,00 0,00 IRISBUS SS dr TROLEIBUZ SOLO ODA ZA TA 22728 467.900,00 467.900,00 0,00 IRISBUS

2352. TROLEIBUZ SOLO-SKODA 24TR 22729 467.900,00 | 467.900,00 0,00 IRISBUS 2.352. TROLEIBUZ ODA = TR 22730 467900,00 | 467.900,00 0,00 2352. TROLEIBUZ SOLD-SKODA 24 TR 22731 467.900,00 | 467.900,00 0,00 IRISBUS 23.52. TROVEIBUZ POE AIR 22732 467.900,00 | 467.900,00 0,00 2352. TROLEIBUZ SOLD-SKODA 24 TR 22733 46790000 | 467.900,00 0,00 IRISBUS 2352. TROLEIRUL east ODA 2ATR 22734 467.900,00 | 467.900,00 0,00 2352. TROLEIBUZ SOLD-SKODA 24 TR 22735 46790000 | 467.900,00 0,00 IRISBUS 2352. TROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22736 467.900,00 | 467.900,00 0,00 RISBUS 2352. A 22737 46790000 | 467.900,00 0,00 2352. ROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22739 467.900,00 | 467.900,00 0,00 RISBUS 2352. TROLERUE SBR AT 22740 467900,00 | 467.900,00 0,00 2352. ROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22741 467.900,00 | 467.900,00 0,00 RISBUS - 4 2352. TROLEIBUZ n ei IE m 22742 467.900,00 | 467.900,00 0,00 2352. ROLEIBUZ EN TR 22743 467.900,00 | 467.900,00 0,00 2352. ROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22744 46790000 | 467.900,00 0,00 RISBUS 2352. ROLEIBUZ SI GROPI TR 22745 467.900,00 | 467.900,00 0,00 2352. ROLEIBUZ SOLO SKODA 24TR 22746 46790000 | 467.900,00 0,00 RISBUS 2352. TROLEIBUZ A = 22747 46790000 | 467.900,00 0,00 2352. TROLEIBUZ SOLO SKODA 24 TR 22748 46790000 | 467.900,00 0,00 RISBUS 2352. sua DA AR 22749 455.30000 | 455.300,00 0,00 2352. TROLEIBUZ ERSTE 24 TR 22750 455.300,00 | 455.300,00 0,00 2352. TROLEIBUZ SOLO SKODA 24 TR 22751 455.300,00 | 455.300,00 0,00 IRISBUS 2352. DOES 24TR 22752 455.300,00 | 455.300,00 0,00 235.2. TROLEIBUZ SOLO SKODA ZATR 22753 455.30000 | 455.300,00 0,00 IRISBUS 235.2. TROLEIBUZ SIE 24 TR 22754 455.300,00 | 455.300,00 „00 2352. TROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22755 455.300,00 | 455.300,00 0,00 [RISBUS 235.2. RE DIA = 22756 455.30000 | 455.300,00 0,00 4 235.2. TROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22757 455.300,00 | 455.300,00 0,00 IRISBUS

- 24 2352. TROLEIBUZ ZA TR 22759 467.900,00 | 467.900,00 0,00 IRISBUS 4 235.2. TROVEIBUE SOLO SKODA ZA TR 22760 455.300,00 | 455.300,00 0,00 IRISBUS 2352. TROLEIBUZ SBR BA ZE TR 22761 455.300,00 | 455.300,00 0,00 235.2. FROLEBUL TSB ADA 24TR 22762 455.300,00 | 455.300,00 0,00 235.2. TROLEIBUZ SGLO-SROCA PAR 22763 455.300,00 | 455.300,00 0,00 IRISBUS 2352. TROLEIBUZ SOLO-SKODA 24 TR 22764 455.300,00 | 455.300,00 0,00 RISBUS : 4 2.3.5.2. TROLEIBUZ SOLO-SKCDA 24 TI 22769 467.900,00 | 467.900,00 0,00 RISBUS 2352. TROFEUL A IA 22770 455.300,00 | 455.300,00 0,00 ŢI 23.52. TROLEIBUZ BOND SKOBA JA TA 22771 455.300,00 | 455.300,00 0,00 RISBUS 23.52. SID 22774 46790000 | 467.900,00 0,00 RISBUS 23.52. TROLEIBUZ SOLD-SKODA ZA TR 22772 46790000 | 467.900,00 000 RISBUS 235.2. TREABA Ba ODAZATR 22773 455.300,00 | 455.300,00 000 2.3.6.1. RIDICATOR HIDRAULIC 65764 1.200,00 120000 | 000 23.61, RIDICATOR HIDRAULIC 65765 1.200,00 1.200,00 000 23.61. RIDICATOR HIDRAULIC 65766 1.200,00 1.200,00 0,00 23.61. ELECTRO-PALAN 64725 1.100,00 1.100,00 000 2.3.6.1. ELECTRO-PALAN 64726 1.100,00 1.100,00 000 23.61. SARUC Ore 65296 2.000,00 2.000,00 0,00 23.61, CARUCIOR 18 65307 2.000,00 2.000,00 0,00 23.61. ELECTROPALAN CU CAR 65442 2.300,00 2.300,00 0,00 2.3.6.1. ELECTROPALAN CU CARUCIOR 65856 3.000,00 2.812,50 187,50 2.3.6.1. " 65857 3.000,00 2.812,50 187,50 23.61. FLECTROPALA CI CARUCIOR TIP 65858 3.000,00 2.812,50 187,50 23.61. CU TARIA 65859 3.000,00 2.812,50 187,50 23.61. ELECTROPALAN CU CARUCIOR 65891 3.100,00 2.906,25 193,75 23.61. RIDICATOR HIDRAULIC 65759 1.200,00 1.200,00 0,00 23.61. RIDICATOR HIDRAULIC 65760 1.200,00 1.200,00 0,00 23.61. RIDICATOR HIDRAULIC 65762 1.200,00 1.200,00 0,00 2361. | ELECTROPALAN 0,5 TO BALKANCAR 52860 3.700,00 2.775,00 925,00 23.61. MACARA PIVOTANTA SERIA:253 43742 4.700,00 470000 |; 0,00 23.61. CRIC HIDRAULIC 10 T CROCODIL 22846 2.100,00 2.100,00 0,00 23.61. CRIC HIDRAULIC 10 T CROCODIL 22847 2.100,00 2.100,00 0,00 23.61. CRIC HIDRAULIC 10 T CROCODIL 22844 2.100,00 2.100,00 0,00 23.61, CRIC HIDRAULIC 10 T CROCODIL 22845 2.100,00 2.100,00 0,00 [ 2361, CRIC PNI HEAR 22930 4.600,00 4.243,50 V 356,50 ONARE 23.61. ACTIONA 22986 21.455,00 13.999,39 7.455,61 HIDRAULICA

00% 00'00%'T 00'00r'T tace ZNBOLNV HOLVAJ13 VI YOLdVAV 000 00'00Y'T 00'00;'T YOLVA313 VI YOLdVAV 00% 00'00Y'T 6EBTT ZNAOLNY YO1VA313 VI HOLdVAV 000 00'00%'T 00'007'T ZNAOLNY HOLVA3I3 VI HOLdVAV SStr 00% 00'007'9 00'007'9 LUT 3IVAWYUYL NULNId IINVIIWOYLI313 597 of 00'007'9 00'002'9 IUL JIVAIAVUL NULNId DIINVIIWOY13313 'sS9'€t 00% 00'002'9 00'002'9 SUT 3IVAWYVYL NULNId IINVIIWOY12313 000 00'002'9 00'002'9 Vele 3IVAWNYVUYL NULNId IINVIIWOW12313 SSET 000 00'002'9 00'007'9 Sun NULNId IINVIIWOY13313 'S9ET 000 00'007'9 00'002'9 TUT AIVAWYU.L AULNId JINVIIWOYL1I313 HOIVDIAlA SEL 000 00'007'9 00'007'9 TUT NULNId IINVIIWOY1I313 S9ET 000 00'007'9 00'002'9 OUT 3IVAINVUL NULNId IINVIIWOY12313 'S'9'£7 000 00'006'S 00'006'S 3IVAWYYHL AULNId DJINVIIWOY13313 897 000 00'006'S 00'006'5 0L9LT 3IVAWYUYL NULNId IINVIIWNOYLI313 SSET 000 00'006'S 00'006'S 6992Z 3IVAWYUYL NYLNId IINVIIWOYLI313 HOIVIIAIY 's9'ez 000 00'006'S 00'006'S 899% 3IVAINVUL NYLNId IINVIIWOY1I3313 S9£7 000 00'006'5 00'006'S L99TT NYLNId IINVIIWOYLI313 HOIVDIAIY sSv9'sc 000 00'006'S 00'006'S 999it 3IVAWYYL NULNId IINVIIWOYL1I313 HOIVDIAIY S9ET 000 00'006'S 00'006'S 3IVAWVUYL NULNId IINVIIWOYLI313 S9tc 000 00'006'5 00'006'S v99TT 3IVAWYUL NYLNId IINVIIWOY13313 UOIVDIAII 000 00'006'S 00'006'5 £99TT JIVAWNYVUL NULNId JINVIIWOUY13313 's'9'et 000 00'006'5 00'006'S 3IVAWYUL AULNId IINVIIWOYL1I313 SET 000 00'006'S 00'006'S 3IVAWYUYL NULNId IINVIIWOY12313 'S9ec 000 00'005'S 00'006'5 0997 3IVAWYVYL NULNId IINVIIWOY1I313 HOIVDIAII 'S9ez 000 00'006'5 00'006'S 65977 3IVAWYUYL NULNId IINVIIWOY13313 'SSET 000 00'006'5 00'006'S 859 3IVAIYYL NULNId IINVIIWNOY1I313 000 00'006'S 00'006'S LS9TT 3IVAWYYL NULNId IINVIIWOYL13313 'SSt€L 000 00'006'S 00'006'S 95927 3IVAIYVYL QYLNId JINVIIWOY13313 YOIVIDIAII SSEC 000 00'008'9 00'008'9 £5659 9955 -INL-TE NOWIIH VUVIYNOLNV TTIET 88'T8E'T TLTEZ 00'00Z'€ €00£S 3d LINVINU dOd TEL 000 00'00£T 00'00£T 69059 31413313 LNVINY dOd

23.65: ADAPTOR LA ELEVATOR AUTOBUZ 22842 1.400,00 1.400,00 0,00 23:85: ADAPTOR LA ELEVATOR AUTOBUZ 22843 1.400,00 1.400,00 0,00 2.3.6.8. RIDICATOR IDD Se 43692 2.300,00 2.300,00 0,00 25.68. A se 43693 2.300,00 2.300,00 0,00 2.3.6.8. RIDICATOR e ANI 65 43694 2.300,00 2.300,00 0,00 2.3.6.8. aaa = 43695 2.300,00 2.300,00 0,00 2.3.6.8. p DICATOR BEC 43700 2.300,00 2.300,00 0,00 23.68. i BIG CAN 43701 2.300,00 2.300,00 0,00 2.3.6.8. DICATOR BEC 43703 2.300,00 2.300,00 0,00 2.3.6.8. DICATOR a PGA 43704 2.300,00 2.300,00 0,00 2568. TRAMPALEI RBA IA PE 22855 1.000,00 712,50 281,50 2.3.6.8. EA ii T 22860 2.800,00 2.800,00 0,00 23.88. SEE SATAN: T 22861 2.800,00 2.800,00 0,00 2.3.6.8. 6 SEA 0 2000 MINE T 22862 2.800,00 2.800,00 0,00 23.6.8. UE ETER T 22863 2.800,00 2.800,00 000 23.6.8. MIM.B T 22864 2.800,00 2.800,00 000 23.68. CERT aa MAE T 22865 2.800,00 2.800,00 000 2.3.6.8. MILE + 22866 2.800,00 2.800,00 000 2.3.6.8. aan A ERA + 22867 2.800,00 2.800,00 0,00 2.3.6.8. Co MMS T 22868 2.800,00 2.800,00 0,00 2.3.6.8. AT E 22869 2.800,00 2.800,00 0,00 23:2.1:1. PEUGEOT 8 ONE LINE TM- 22630 18.200,00 18.200,00 0,00 2.3.6.8.1. MIA IATA SE Ra 65204 1.600,00 1.600,00 0,00 2.3.6.8.1. MOT SALE DE SO Ra 65203 1.600,00 1.600,00 0,00 2.3.6.8.1. MOTOSTIVUITOR 22775 20.200,00 20.200,00 0,00 2.3.6.2.1. MACARA FIXA CU BRAT PIVOTANT 22992 59.424,00 28.077,84 31.346,16 23.641, GRINDA RIDICARE VAGON TRAMVAI 22998 15.930,00 7.183,13 8.146,87 2,2-2,5M 2.3.3.4. PONTON ACOSTARE 23002 31.555,56 6.626,67 4.928,89 2.3.3.4. FONICN ACOSTARE 23003 31.555,56 6.626,67 24.928,89 2.3,.3.4. RONTON ACOSTARE AMBARCATIUNI 23004 31.555,56 6.626,67 24.928,89 39-3

PONTON ACOSTARE AMBARCATIUNI 23.34. 39-4 23009 31.555,56 6.461,00 25.094,56 2.3.3.4. PENTON EA RARCATIUNI 23010 31.555,56 6.461,00 25.094,56 2.3.3.4. PONTGA luu * IN 23011 31.555,56 6.461,00 25.094,56 23.34. ACOSTARE 23024 31.555,56 6.295,34 25.260,22 2.3.3.4. PONTON AER 23025 31.555,56 6.295,34 25.260,22 2.3.3.4. PONTON ACOSTA RE 23026 31.555,56 6.295,34 25.260,22 2.3.2.2.8.3. ASEARA oprit TE Secte 23043 1.750.300,00 | 852.541,96 897.758,04 235.84: SISTEM DE RIDICARE CU LANTURI 4 23050 4.486,00 2.185,06 2.300,94 BRATE AUTOTURISM DACIA DUSTER 232.11. LAUREATE 1.6 23076 57.132,48 33.327,28 23.805,20 AUTOTURISM FORD FOCUS NEW 23211 TITANIUM 1.5 TD 23090 68.948,96 35.910,92 33.038,04 AUTOSPECIALA FORD TRANSIT L3 2.3.2.2.9.1. BASE 2.0 TDCI 130 CP 23102 457.500,00 133.437,50 324.062,50 AUTOSPECIALA FORD TRANSIT L3 Z3.2:2.9,1, BASE 2.0 TDCI 130 CP 23103 457.500,00 133.437,50 324.062,50 13.2.2.1 PACIA DORIGER _ AMBIANCE DEI 23110 49.483,63 7.422,55 42.061,08 d 31 DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73 23111 35.024,78 5.253,72 29.771,06 23.211. DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73 23112 35.024,78 5.253,72 29.771,06 2.3.2.1.1, DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73 23122 33.738,02 2.811,50 30.926,52 23213 DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73 23123 33.738,02 2.811,50 30.926,52 23 DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73 23124 33.738,02 2.811,50 30.926,52 23 bl DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73 23125 33.738,02 2.811,50 30.926,52 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 2.3.2.1.4. PLUS TM 0001 23129 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 2.3.2.1.4. PLUS TM 0002 23130 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 2.3.2.1.4. PLUS TIM 0004 23132 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 2.3.2.1.4, PLUS TIM 0005 23133 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 23.2.1.4. PLUS TM 0006 23134 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 2.3.2.1.4. PLUS TV! 0007 23135 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 2.3.2.1.4. PLUS TM 0008 23136 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 2.3.2.1.4. PLUS TM 0009 23137 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 23.2.1.4, PLUS TM 0010 23138 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 2.3.2.1.4. PLUSTM 0011 23139 2.500,00 208,33 2.291,67 TROTINETA ELECTRICA S2 BOOSTER 23.2.1.4. PLUS TM 0012 23140 2.500,00 208,33 2.291,57 23.214. TROTINETA HLECTRICA 52 23141 2.500,00 208,33 2.291,67 PLUS TM 0013

00% 00'009'T 00'009'T 233187 IVNOILIQNOD 43V LVuvdv ST£ 00% 00'006'T 00'006'T T9TOE 35187 LVNOILIONOD 83V ST£ 000 00'006 00'006 8STOE£ 33127 NSLIfMI IVNOILIQNOD 83V Viva 'STE 000 00'006 00'006 SETOE 33127 IVNOILIQNOD STE 000 00'006 00'006 SSTOE 3311 NSLIMMI IVNOILIQNOD 43V 'STE 000 00'006 00'006 vsTOE 33127 NSLIfNJ IVNOILIANOD 83V Va '"ST£ 000 00'006 00'006 ESTOE 310 IVNOILIQNOD 83V 'STE£ 000 00'006 00'006 OSTOE£ 3316 NSLIfN4 1VNOLLIANOD STE 000 00'006 00'006 3316 NSLIFA4 IVNOILIANOD 83V LVyvdV 'STE 000 00'006 00'006 8vTOE 3716 IVNOILIANOD 43V ST£ 00'0 00'006 00'006 LvT0E 3316 NSLIMIA LVNOILIANOD 43V 'STE 000 00'006 00'006 TvTOE 3316 NSLIM4 IVNOILIQNOD 83V 1VYVvdY 'STE 000 00'006 00'006 GETOE 3516 NSLIMMI IYNOILIANOD 43V 'STE£ 00'000'8 00'000'£ 00'000'06 8LTEZ I1VLIHIAVZIA NI'SU3d'Ld IVLdVIV NSIYNLOLNY TITEL 00'000'8 00'000'£ 00'000'06 LLTEZ LVLITIAVZIA NI3'SY3d'Ld LVLdVAaV 00'000'/8 00'000'£ 00'000'06 9LTEZ VLITIAVZIA NI'SU3d'Ld LVLdYAQYV INSIHNLOLNYV TTUELZ 00'000'/8 00'000'£ 00'000'06 SLTEZ LVLITIAVZIA NI'S43d1d 1VLdVAaY INSIUNLOLAYV 'TTTET EE'B0Z 00'005'Z ESTEZ ST00 INL SNMd Y11S009 ZS YDIH1I313 VIINILOUL L9'T6UZ EE'B0Z 00'00S'Z CSTEZ vL00 W1 SMd ZS VDIH1I313 VLINILOUL 197677 £€'80z 00'005'Z OSTEZ INL XS VLINILOYL VTTET €E'80z 00'005'Z SvTEL TZ00 INI SM1d 4315008 VLINILOUL TITTET £€'B0L 00'00S'Z 8vlez 0Z00 INL SMd U11SO008B VDlU12313 VLINILOYL VITEL L9'T6UT c€'80z 00'00S'Z LvTEZ S6T00 NL SMd 85 £€'B0L 00'005'Z FITE 8T00 INL SMd Y31S008 ZS VDIU13313 VLINILOUL VTTLEL 197627 c€'80z 00'005'Z SvTEZ LTOO N SMd LS VDIY1I313 vTUTEZ 191677 c€'80L 00'005'Z let 9T0O NL SMd ZS VDIU12313 VLINILOUL VITEL 191627 E€'B0L 00'005'Z EvTEZ STOO INL SQd H11S008 ZS VDIH1I3313 VIINILOYL VIET 19167 £€'BOZ 00'005'Z <vTEZ YTOO NL SMd U11S009 XS VDIH13313 VLINILOSL TTUEZ

APARAT AER CONDITIONAT FUJITSU 31.5 18 LCC 30163 1.900,00 1.900,00 0,00 31.5 APARATATI AT 30164 1.900,00 1.900,00 0,00 DITIONAT 315. APARAT AER CONDITIO FUJITSU 30165 2.100,00 2.100,00 0,00 24 LCC 315. APARAT AER CONDITIONAT FUJITSU 30166 2.100,00 2.100,00 0,00 24 LCC D AT FUJI 31.5. APARAT AER CONDITIONAT FUITSU 30167 1.700,00 1.700,00 0,00 24 LCC VIDEOPROIECTOR BENQ 31.5 S:PDV4E011559000 30207 2.200,00 2.200,00 0,00 Bă VIDEORECORDER 32 CH NVR-3210 30211 6.578,00 6.578,00 0,00 32.1 VIDEO PROIECTOR DELL 30176 1.000,00 1.000,00 0,00 TELEFON SAMSUNG GALAXY S5 3.2.2. S:RSBFAOEB2KN 30206 1.900,00 1.900,00 0,00 ECHIPAMENT TELEFONIE MP- 3.2.4. 124FXS 30181 2.200,00 2.200,00 0,00 TELEF P 3.2.4. ECHIPAMENT TELEFONIEI 30182 2.200,00 2.200,00 0,00 124FXS APARAT FOTO-VIDEO HD CANON 3.2.4. LEGRIA HFR46 30204 1.600,00 1.600,00 0,00 SEIF CU TEMPORIZARE 8.3.2: 650*380*330,60 KG. 30209 10.100,00 2.575,50 7.524,50 3.3.2. SEIF 950*505* 138 KG, VOL.80L. 30210 9.600,00 2.448,00 7.152,00 BARIERA CU ACTIONARE 3.3.5. ELECTROMECANICA AM 30177 2.000,00 2.000,00 0,00 BARIERA CU ACTIONARE 3.3.5, ELECTROMIECANICA AVI 30178 2.000,00 2.000,00 0,00 SISTEM DETECTIE EFRACTIE SI 33.5. ACCES CONTR 30184 4.500,00 3.020,63 1.479,37 S V ERE VIDE 3.3.5. SISTEM DE ME FI 30186 106.941,00 62.560,48 44.380,52 SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO - 83 AMP.MUZEU 30187 72.814,00 40.957,88 31.856,12 PEDALA SI BUTON PANICA-CHIOSC 3.3.5. PTA TRAIAN 30188 1.800,00 1.302,75 497,25 PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 33.5. MARTIRILOR 30189 1.800,00 1.302,75 497,25 n PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 335. PIATA 700 30190 1.800,00 1.302,75 497,25 PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 3.3.5. GH.DOJA 30191 1.800,00 1.302,75 497,25 PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 3.3.5. BUZIASULUI 30192 1.800,00 1.302,75 497,25 PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 3.3.5. BANATUL 30193 1.800,00 1.302,75 497,25 | N PANICA CH.GAR, 3.3.5, PEDALA SI BUTON PANICA CH.SARA 30194 1.800,00 1.302,75 497,25 DE NORD PEDALA SI BUTON PANICA 3.3.5. CH.TORONTALULUI 30195 1.800,00 1.302,75 497,25 PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 385. CSAGULUI 30196 1.800,00 1.302,75 497,25 NIC O 33.5 PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 30197 1.800,00 1.302,75 497,25 C.LIPOVEI

PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 335. PIATA CLUJ 30198 1.800,00 1.302,75 497,25 PEDALA Si BUTON PANICA CHIOSC 3.3.5. DAMBOVITA 30199 1.800,00 1.502,75 497,25 PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 535. GROZAVESCU 30200 1.800,00 1.302,75 497,25 PEDALA SI BUTON PANICA CHIOSC 335. SIA 30201 1.800,00 1.302,75 497,25 PEDALA Si BUTON PANICA CHIOSC SUDULUI 30202 1.800,00 1.302,75 497,25 SISTEM TEHNIC ANTIEFRACTIE - 335. SECTIA AUTO 30203 1730000 | 1252087 | 4.779,13 ECHIPAMENT INTEGRAT 335. PARCARE CU PLATA 30205 11320000 | 6452400 | 4867600 SISTEME TEHNICE SUPRAV.CASERIA 335. CENTRALA 30208 1200000 | 6.750,00 5.250,00 ADAPTARE STRUNG 3.4. STA 69 32321 5.800,00 5.800,00 0,00 34. INSTALATIE AER CONDITIONAT 60018 300,00 300,00 0,00 3.15. VIDEOPROIECTOR ACER H6517 ST 30212 3.430,00 2.343,84 1.086,16 RECLAMA LUMINOASA STATIA 312. MA VITEAZUL 30214 6.525,00 6.525,00 0,00 RECLAMA LUMINOASA STATIA 31.2. NI VITEAZ 30215 6.525,00 6.525,00 0,00 RECLAMA LUMINOASA STATIA 312. MIA VITERZUL 30216 6.525,00 6.525,00 0,00 RECLAMA LUMINOASA STATIA 312. LI VITEAZUL 30217 6.525,00 6.525,00 0,00 RECLAMA LUMINOASA STATIA 312 |. AI VITEAZUL 30218 6.525,00 6.525,00 0,00 RECLAMA LUMINOASA STATIA 312. AI VITEAZUL 30219 6.525,00 6.525,00 0,00 RECLAMA LUMINOASA STATIA 312. MAI VITEAZUL 30220 6.525,00 6.525,00 0,00 RECLAMA LUMINOASA STATIA 312. AI VITEAZUL 30221 6.525,00 6.525,00 0,00 RECLAMA LUMINOASA STATIA 312. VI ADE 30222 6.525,00 6.525,00 0,00 315, | ASPIRATOR CU ABUR SV7 KARCHER | 30223 2.549,17 2.018,10 531,01 312. MACHETA NAVA PASAGERI 30224 3.200,00 3.108,00 92,00 31.2. MACHETA REMORCHER 30225 3.200,00 3.108,00 92,00 PT.D 335. SISTEMS RTATE PT DEAR 30226 7.467,00 2.722,34 4.744,66 CHIOSC EPT. DO sss. | DOTARE | 7.467,00 2.722,34 4.744,66 CHIOSC TEPT. 335. SISTEM DESICURTATEFT BOTARE | sozza 7.467,00 2.722,34 4.744,66 CHIOSC ISTEM ITATE PT. DOTA asa, | *TEMBESCUR GIARE | stzza 7.467,00 2.722,34 4.744,66 CHIOSC PT. sss, | “PEMDESICURTATEPI. DOARE | sozso 7.467,00 2.722,34 4.744,66 CHIOSC EPT.D sas. | PEPEMPESCURTATEPT DOARE | 7.467,00 2.722,34 4.744,66 CHIOSC s RITATE PT. DOTARE 335. ISTEM BE SICURITATE 30232 7.467,00 2.722,34 4.744,66 CHIOSC

Anexa nr. 5.1 la Contract Cerinţe standard pentru mijloace de transport Principii Generale Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerințelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce priveşte “tipul” şi “categoria”. Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerinţele standard va fi verificată pe bază documentelor emise de autorităţile competente. Pentru a asigura protecţia mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare şi carburanţi. Cerinţele tehnice pentr u Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate autornat în situaţia apariţiei unor noi reglementări. În această situaţie, Părţile vor actualiza prezenta Anexă incluzând cerinţele tehnice noi stabilite prin lege. Cerinţe generale standard pentru Autobuze/Troleibuze/Tramvaie/ Vapoare 1. Condițiile interioare și exterioare ale mijloacelor de transport prin care se prestează servicii în temeiul prezentului Contract trebuie să fie permanent în concordanță cu cerințele stabilite de legislație. 2. Toate dispozitivele şi fiecare dintre acestea care sunt instalate în mijloacele de transport trebuie să fie păstrate şi reparate astfel încât toate vehiculele să poată fi utilizate în permanentă. 3. Fiecare mijloc de transport trebuie să fie dotat, pentru fiecare uşă unde se face îmbarcarea/debarcarea călătorilor, cu validator electronic a titlurilor de călătorie și sistem de numărare a călătorilor, precum și cu casă de marcat fiscală în cazul în care titlurile de călătorie sunt eliberate în mijlocul de transport. 4. Zonele publicitare din interiorul şi în exteriorul vehiculelor nu vor afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinația, iar logo-ul Operatorului nu va acoperi nicio fereastră cu vizibilitate spre exterior. 5. Înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se asigura ca sunt curate, nu au suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase pentru călători, inclusiv dotările şi armăturile vehiculelor. 6. In fiecare zi, înainte de plecarea pe traseu, se va asigura că scaunele pentru călători nu sunt avariate, defecte sau deteriorate. Cerinţe minime pentru Autobuze/Troleibuze/Tramvaie/ Vapoare Autobuzele/troleibuzele/tramvaiele în exploatare vor îndeplini cerințele tehnice obligatorii ii cu privire la siguranța şi protecția mediului stipulate în legislația în vigoare, precum şi cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare. Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi minim EURO 3, conform Anexei 13, pct. 1.2.4. din “Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului şi în categoria de folosința conform destinaţiei, prin inspecția tehnica periodica RNTR 1” aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr, 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 5.2.1 la Contract Autobuze Ţ 1 Locuri 5, Duri Lungime/ 5: EI Nivel iri Nr. | Mereni | Nr. înma- An fab- Nr. parc Nr. in- Data iat tățime/ boii | Tipurde Motor Grad ha | de A Uşi E Adaptări Valida- IP? tricu-lare rica-ţie ventar PLE sp (m) podea putere fort 3 dim? E acces anţă speciale toare 0 1 2 = 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 B 41619 2/2,5/2,5| 2 punți Fără 185 kw * 32 74 3 z NU 3 1 | TM.15.GPB | 2005 |TM.15.GPB| 18042 2005 o B41622 2/2,5/2,5| 2 punți a 185 kw 32 74 3 2 NU 3 5 TM. 15.GOK| 2005 |TM.15.GOK| 2508 | 2005 | 0 sabarare Mercedes Ms 12/2,5/2,5| 2 punți pn | 185 kw 32 74 3 2 NU 3 3 |coneaoc TM.15.GOF | 2005 |TM.15.GOF| 1004 | 2005 o coborare Mercedes 841574 2/2,5/2,5| 2 punți Fus | 185 low 32 T4 3 2 NU 3 4 |comenoc] | 2005 |TM15.GLR| 19045 2005 o Bbs B41625 2/2,512,5| 2vunți | 733 185 kw e 32 T4 3 2 NU 3 5 Mercedes TM1S.GPL | 2005 |TM.15.GPL| 19046 | 2005 o Mercedes RT 12/2,5/2,5| 2 punți | ZE | 185 kw - 2 74 3 5 NU 3 6 |coneaoc|TM-15.GOW 2005 [IM.15.GOW| 19047 | 2005 o Mercedes 2/2,5f2,5| 2 punți | a | 185 kw 32 74 3 7 NU 3 7 |coneaoc] TM-15.GOC | 2005 TM.15.G0C| 19048 | 2005 o B 41628 12/2,5/2,5| 2punți | a 185 kw € 32 74 3 2 NU 3 8 TM.15.GPC | 2005 |TM.15.GPC| 19048 2005 o este B 41629 2/2,5/2,5| 2 punți Fără 185 kw 32 74 3 2 NU 3 9 Mercedes| TM15.GLT | 2005 |TM.15.GLT| 19050 | 2005 | 0 coborare B 41630 2/2,52,5| ? buni | E 185 kw = 32 74 3 2 NU 3 10 Mercedes | TM 15.GOB| 2005 |TM.15.GOB| 1505 | 2005 | 0 coborare Mercedes pet 12/2,5/2,5| 2 punți Fără 185 kw - 32 T4 3 2 NU 3 11 |conestoc| TM-15.GOH | 2005 TM.15.GOH| 19052 | 2005 o Mercedes E 12/2,5/2,5| 2 punți | a | 185 kw - 32 TA 3 2 NU 3 12 |coneaoc]| TM15.GNT | 2005 TM.15.GNT| 19053 | 2005 o B 41635 12/2,5/2,5| 2 punți Fa 185 kw = 74 3 2 NU 3 Mercedes! TMI.15.GPN| 2005 |TM.15.GPN| 1905 | 2005 | 0 | B 41636 12/2,5/2,5| 2 punți FE 185 kw 32 4 3 2 NU 3 să Mercedes | TM 15.GNY| 2005 |TM.15.GNY| 10055 | 2005 | O coborare aa

15 TM.15.GOA | 2005 [TM.15.GOA | 2005 12/2525) | ste | 2 N? 16 Merei | TM.15.GNU| 2005 |TM.15.GNU 1057 2005 12/25 Spun | ate | “ ” m ' 17 E TM.15.GLU | 2005 |TM.15.GLU “once 2005 12/25/25) PP | cae | = ” m 18 cercet | TM.15.GNR | 2005 |TM.15.GNR | 2005 12/25 Pen | ctre | EP “ ” m 19 erat TM.15.GOX| 2005 |TM.15.GOX “15060 2005 12/2,5/2,5| punti | ctre [IE ” ” N 20 be TM.15.GLM| 2005 |TM.15.GLM Fat 2005 12/2,5/2,5| PPR | | = Li 3 NE „1 TM-15.GU | 2005 | TM.15.6U ERE RSA pent | ate | a : RI „o TM-1S.GNP | 2005. |TM.15.GNP ocs | 2005 SS) Pun | adere | 1 sI NUI „3 TM-15.GNN | 2005 |TM.15.GNN facea | 2005 252| Zeu | dinar | ” ” N „a TM-1S-GNL | 2005. |TM.15.GNL | 2005 ARSI punti | ctre | ” NI 25 mercedes | TM,15.GNK | 2005 |TM.15.GNK | 2005 252| * punti | care | ” ” NU „e TM-15.GLN | 2005. |TM.15.GLN sos |_2005 2 punti | doare | Ba ME 27 arce | TM.15.GNX | 2005 |TM.15.GNX “soca | 2005 2/2 SI punti | atare | n ” m 28 cerceii |TM.15.GNW| 2005 [TM.15.GNW 2005 SSI? punti | ctre | ” ” e „o TM.15.GNV | 2005. |TM.15.GNV “soro |_ 2005 225| Pui | | PE ” ” ulii Îl 30 | TM.15.GUI | 2005 | TM.15.GUI 1807 2005 ISI PRI cs | ” ? m 31 | TM.15.GVI | 2005 | TM.15.GVI E 2005 SI PPE | că | ” i 32 Contor TM.15.GVK | 2005 |TM.15.GVK 2005 22,525 2 punti | are | ” ” N

33 Mercedes ÎTI 15.GUW| 2005 [TM-15.GUW sora | 2005 12/2,5/2,5| |. came | 1 = 7 NU 3 34 Mercedes TM 15.GUO| 2005 |TM.15.GUO “sora | 2005 12/2,5/2,5| punti | care | 15 = | 2 NU | 3 as |nr | TM.15.GUY | 2005. |TM.15.GUY | 2005 12/2,5[2,5| Santi | ce | = ? A ac TM15.GUU| 2005 [TM.15.GUU “Bor | 2005 12/2,5/2,5| uni cere | PS = = : NEA 37 | TM.15.GUX | 2005 |TM.15.GUX | 2005 ISS punti | cre | ” ” N 38 Mercedes! TM 15.GUR | 2005 |TM.15.GUR “507 | 2005 12/2,5/2,5 2 punti | atom | 19 = A ? | 39 Mercedes! TM.15.GVL | 2005 |TM.15.GVL | 2005 12/2,5/25| punti E coace | = ” DC a TM-15.GUP | 2005 |TM.15.GUP sosi | 2005 122,525) uni |. adere | IS ” = NU | 4“ Mercedes | TM 15.GVN| 2005 |TM.15.GVN “scez | 2005 12/25/25) Spent | ctre | E , + ao TMAS.GVP | 2005. |TM.15.GVP E 22/25) abeare | = ” : NU | A 43 Mercedes | TA 15.GUK| 2005 |TM.15.GUK css | 2005 punți |. | 1855 e 7” ? NU | 3 aa TM-15.GUN| 2005. |TM.15.GUN acas | 2005 252| unt | stare | 7 SEA a TM.15.GVS | 2005 |TM.15.6VS | 2005 | care | = ” MI 46 Merit |TM.15.GUM| 2005 |TM.15.GUM | 2005 AZS PE | cd | = ” NU 17 |n TM.15.6PO | 2005 |TM.15.6PO bose | 2005 sabo |. = a RR 48 Mercedes | TM.15.GPP | 2005 |TM.15.GPP |_2005 12/2,5/2,5| 2 punti | re [185 - n ? NU ? 49 Mercedes TII.15.GPR | 2005 |TM.15.GPR “eco | 2005 as * Pt | adere | ” : NU [A 50 Mercedes | TM 15.GPY | 2005 |TM.15.GPY sosi | 2005 IBN Deer) ma | DS 32 4 2 NU 3 = x

să Mercedes TM.15.GZY | 2005 |TM.15.GZY “arsa | 2005 2/2,5/2S[ 2 punti |. come | 185 > 7 NU 52 tut TM.15.GZZ | 2005 |TM.15.GZZ E 2005 12/25/2,5| 2 Pun | stare | PE 7 53 Mercedes | TI 15,HCA | 2005 |TM.15.HCA esa | 2005 LS PPE | cane | = ” n 54 E TM.15.HAA | 2005 |TM.15.HAA BIBI 2005 22 SIS| 2 punti | atare | ” ” N ss TM15.HCB | 2005 |TM.15.HCB ao | 2005 2255) | atare | PE ” ” N 56 | TIMI-19-NAY | 2010 |TM-19-NAY sara | 2010 8/2,5/2,5| | cote | lu 0 NU 57 Conesto E TM-19-NMJ| 2010 |TM-19-NMJ 2010 18/2,5/2,5| Sunt |. care | “PE = m NO sa Merced TI-19-NMH| 2010 TR sara | 2010 8/2,5/2,5| Spun |. atare | “O e m NE so TM-19MTI | 2010 | TM-9MTI sase | 2010 Spun | state | a N 60 BMI, TM-19-NAX| 2010 |TM-19-NAX ez 2010 8/2,5/2,5| Spumti | cote | OS 42 Toi NU 1 TM-19-NGT| 2010 |TM-19-NGT saez | 2010 SD.SPS| Spun | cane | = N 62 |TM-19-NUO| 2010 |TM-19-NUO ze | 2010 Int | ioan | a m NU ca TM-19-NKB | 2010 |TM-19-NKB sei | 2010 BSD Spun | ae | sm NU 64 Mercedes | TM-19-MTK| 2010 |TM-19-MTK ez | 2010 Junii | | = m N sie dv 8/2,5/2,5 3punţi Cu 260kw 42 101 NU 65 |coreztos TM-19-NAP| 2010 |TM-19-NAP 2010 cobori ce TM-19-NUS | 2010 |TM-19-NUS set | 2010 SSI S| Su | aste | O = | NU 67 |TM-19-MTD| 2010 |TM-19-MTD | 2010 BI2,SIZ| Spunti | | „SO 42 TOI NU 68 S TM-19-NKF | 2010 |TM-19-NKF ass 2010 Spui |. catre | a NU ——

Mercedes 19931 z Go |concasc| TM-19-NAU | 2010 |TM-19-NAU | 2010 | 0 18/2,5/2,5| 3punți | ce | 260kw 2 Toi 5 n Mercedes 19952 „o |coneaoc| TM-19-NKH | 2010 |TM-19-NKH sar | amo | o | 1225) Pr cete | 2 | 10 5 NU Mercedes TM-19- 15955 _ 71 Coneaoc|TM-19-NGW| 2010 B-27-AFH 2010 & 182,5/2,5| Spunţi | ei | 2606 42 TOI 5 SE Mercedes 16. TM-19- 19934 - 72 |Conecto6 TM-19-MSW| 2010 MSW apte 2010 o 18/2,5/2,5| punti sită cot 101 3 NU Mercedes e TM-19- 19935 — — — 73 |ConeaoG TM-19-NAW| 2010 RA 8-27-160 2010 5 18/2,5/2,5| 3punți | oare | 290 42 101 3 NU Mercedes 19936 E TM-19-NUP | 2010 |TM-19-NUP| | 2010 | 0 18/2,5/2,5| punti |. | 260 2 | 101 3 IS Mercedes 487 TM-19- PIE i 75, |conecto TM-19-NMG| 2010 NMG B-26-2XV 2010 o 18/2,5/2,5| 3punţi 260kw 42 TOI 3 RU Mercedes T 19938 E = x — TM-19-NGV | 2010 2252 | 2010 o 8/2,5/2,5| punti | Cl | 260lw 2 101 3 NU Mercedes 19939 7 2010 [M-19-NME| | 2010 | 0 18/2,5/2,5| Spunti | casare |. “POM 2-a 5 SE Mercedes 19940 7 mercedes |TIMI-19-NMB| 2010 [TM-19-NMB| *"** | 2010 8 8/2,5/2,5| 3punti | iesire | 42 101 3 NU Mercedes 19941 = = —o TM-19-NGX| 2010. |TM-19-NGX | 2010 | O 8/2,5/2,5| Spunti | | CORY 5 TOT SE Mercedes 19942 — e ao 2010 [rM-19-MTE| | 2010 | 18/2,5/2,5| Spunti | atare | 200 7 Toi E SU Mercedes | 19545 — aa 2010 |rM-t9-NKC| | 2010 | 0 8/2,5/2,5| punti | coaie | 5 E Mercedes 19944 2 |Conectos TM-19-NKE | 2010 |TM-19-NKE| PP? 2010 5 8/2,5/2,5| 3punţi 260kw 2 Toi 3 RI Mercedes | ra 19945 _ 83 |ConectoG -19-MSZ| 2010 |TM-19-MSZ| ??7W 2010 E 18/2,5/2,5| punti | eo | 260kw 42 101 3 NU Mercedes 19946 ga |coneaoc| M-19-NAK| 2010. [TIV-19-NAK sm | 2010 | 0 8/2,5/2,5| punti | | 260 2 101 3 NU Mercedes |. 15547 — 85 |ConectoG M-19-NKA| 2010 |TM-19-NKA| ?”""* | 2010 o 8/2,5/2,5| Spunti | „care | 42 101 3 NU AUTOBUZ FOT! E RUS TM-01-VYL TM-01-VYL SE 86 65990 | 1993 o Muzeu

Autobuze de capacitate mica Mercedes Anexa 5.2.2 la Contract Nr. art Marea şi tipul Nr. înma- tricu-lare An fab- rica-ţie Nr. pare Nr. in- ventar Data PILE Durata viață rămasă (ani) Lungime/ lățime/ înălțime (m) Nr. boghi- uri Tipul de podea Motor putere Grad com- fort Locuri pe scaune Locuri în pi- cioare la 8 clim2? Nivel zgo- mot dB Uşi acces Ieşiri de sigu- Tanță Adaptări speciale Valida- toare |Vercedes] Benz Sprinter Trituro TM-18-PVH 2017 TM-18-PVH 2017 8,82/2/2,5 3 punți (coborâtă 120kw 4 1 NU 2 [Mercedes Benz Sprinter Trituro TM-18-PVJ 2017 TM-18-PVI 2017 8,82/2/2,5 I3 punți [coborâtă 120kw NU Mercedes] Benz Sprinter Trituro TM-18-PVG 2017 TM-18-PVG 2017 8,82/2/2,5 3 punți [coborâtă 120kw NU [Mercedes Benz Sprinter Trituro TM-18-PVF 2017 TM-18-PVF 2017 8,82/2/2,5 3 punți [coborâtă 120kw NU |Mercede: Benz Sprinter Trituro TM-18-PVE 2017 TM-18-PVE 2017 8,82/2/2,5 3 punți [coborâtă 120kw NU |Viercedesj Benz Sprinter Trituro TM-18-PVD 2017 TM-18-PVD 2017 8,82/2/2,5 3 punți coborâtă 120kw NU Benz Sprinter Trituro TM-19-TCZ 2018 TM-19-TCZ 2018 8,82/2/2,5 3 punți (coborâtă 120kw d NU |VMercedes] Benz Sprinter Trituro TM-19-TDF 2018 TM-19-TDF 2018 B,82/2/2,5 I3 punți (coborâtă 120kw 11 41 NU IMercedesi Benz Sprinter Trituro TM-19-TDD 2018 TM-19-TDD 2018 3 punți (coborâtă 120kw 11 41 NU 10 [Mercedes] Benz Sprinter Trituro TM-19-TCW 2018 TM-19-TCW 2018 8,82/2/2,5 3 punți (coborâtă 120kw 11 41 NU 11 |Mercedes] Benz Sprinter Trituro TM-19-TCX 2018 TM-19-TCX 2018 8,82/2/2,5 3 punți coborâtă 120kw 11 41 NU ni

Anexa 5.2.3 la Contract Troleibuze An Durata Lungime/ ra Nr Marca A A . | fabri Nr. Data viata latime/ Nr. ul Motor Grad a Locuri iti Usi lesire Adaptari Validatoa Crt | si tipul înmatri ca- inventar P.I.F. ramasa inaltime Axe putere confort a scaune 2 acces urgenta speciale re -culare tie (ani) (m) podea (dB) la 8 cl/m Sola 13.907 | cobora incalzire + 1 | 24T/ci | 03001 | 2008 | 22711 2008 o 25/ 2 | 210kw | Pe m 23 59 3 6 Tampa 6 TELIS 35 a i AC acces EA 1199/ cobora | Incalzire + mpa 2 | 24T/cl | 03002 | 2008 | 22712 2008 o 25/ 2 210 Kw TIE 23 59 3 6 MP 6 TELIS 35 ta AC acces Skoda 37 cobora Incalzire + ram 3 | 24Tr/CI | 03003 | 2008 | 22713 2008 o 25/ 2 210 Kw 77,2 23 59 3 6 pe 6 TELIS 35 fa AC acces Skoda Li cobora | Incalzire + 4 | 24T/cl | 03004 | 2008 | 22714 | 2008 o 25/ 2 210 Kw 772 23 59 3 6 Ta 6 TELIS 35 ta AC acces „ada 11.99/ cobora Incalzire + 5 | | 03005 | 2008 | 22715 2008 o 29 2 210 Kw re 71,2 23 59 a 6 ferape 6 TELIS 35 ta AC acces e 11.99/ cobora Incalzire + rampa 6 | 24T/CI | 03006 | 2008 | 22716 2008 o 25/ 2 210 Kw 77,2 23 59 3 6 p 6 TELIS 35 ta AC acces BEE cobora Incalzire + rampa 7 | 24Tr/CI | 03007 | 2008 | 22717 2008 o 2.5/ 2 210 Kw 772 23 59 3 6 n 6 TELIS 35 | ta AC acces Skoda 11.99/ | | , 8 | 24m/ci | 03008 | 2008 | 22718 | 2008 o sr | 2 | “PE | | + 772 23 59 3 6 rampa 6 TELIS 35 | al AC acces Skoda “9 cobora Incalzire + rampa 9 | 24m/cl | 03009 | 2008 | 22719 2008 o 2.5/ 2 210 Kw 772 23 s9 3 6 6 ta AC acces TELIS 3.5 | oda 11.99/ cobora | Incalzire + Tampa 10 | 24T/CI | 03010 | 2008 | 22728 2008 o 2.5/ 2 210 Kw 772 23 59 3 6 6 TELIS 35 | ta AC acces EI 11.99/ cobora Incalzire + rampa 11 | 24Tr/Cl | 03011 | 2008 | 22729 2008 o 25/ 2 210 Kw | 77,2 23 59 3 6 p 6 ta Î AC acces TELIS 3.5 l Skoda _ cobora Incalzire + rampa 12 | 24T/cl | 03012 | 2008 | 22730 2008 o 2.5/ a 210 Kw , 77,2 23 59 3 6 6 TELIS 35 ta AC acces Sed cobora Incalzire + rampa 13 | 24T/Cl | 03013 | 2008 | 22733 2008 o 25/ 2 210 Kw 77,2 23 59 3 6 6 TELIS 35 ta AC acces pia 11.99/ cobora Incalzire + rampa 14 | 24T/CI | 03014 | 2008 | 22734 2008 o 2.5/ 210 Kw 71,2 23 59 3 6 n 6 TELIS 35 ta AC acces SRI

15 Skoda 24Tr/Cl TELIS 03015 2008 22735 2008 11.99/ 2.5/ 35 cobora ta 210 Kw Incalzire AC 23 59 rampa acces 16 Skoda 24Tr/Cl TELIS 03016 2008 22736 2008 11.99/ 25/ 3.5 cobora ta 210 Kw Incalzire AC + ”2 23 59 rampa acces 87 18 Skoda 24Tr/CI TELIS Skoda 24Tr/Cl TELIS 03017 03018 2008 2008 22737 22731 2008 2008 11:99/ 2.5/ 3.5 11.99/ 25/ 35 cobora ta cobora ta 210 Kw 210 Kw incalzire + AC Incalzire AC m 77,2 23 23 59 59 rampa acces rampa acces 19 Skoda 24Tr/Cl TELIS 03019 2008 22732 2008 11.99/ 257 3.5 cobora ta 210 Kw Incalzire AC 772 23 59 rampa acces 20 Skoda 24Tr/CI TELIS 03020 2008 22739 2008 11.99/ 2.5/ 3.5 cobora ta 210 Kw Incalzire AC + 77,2 23 59 rampa acces 21 Skoda 24Tr/Cl TELIS 03021 2008 22740 2008 11.99/ 2.5/ 33 cobora ta 210 Kw incalzire AC 772 23 59 rampa acces 22 Skoda 24Tr/CI TELIS 03022 2008 22741 2008 11.99/ 2.5/ cobora ta 210 Kw Incalzire AC TE 23 59 rampa acces 23 24 Skoda 24Tr/Cl TELIS Skoda 24Tr/Cl TELIS 03023 03024 2008 2008 22742 22743 2008 2008 11.99/ 2.5/ 35 11.99/ 25/ 35 cobora ta cobora ta 210 Kw 210 Kw Incalzire AC Incalzire AC 772 772 23 23 59 59 rampa acces rampa acces 25 Skoda 24Tr/Cl TELIS 03025 2008 22744 2008 11.99/ 2.5/ 3.5 cobora ta 210 Kw Incalzire AC 77,2 23 59 rampa acces 26 27 Skoda 24Tr/Cl TELIS Skoda 24Tr/Cl TELIS 03026 03027 2008 2008 22745 22746 2008 2008 11.99/ 25/ 35 11.99/ 2.5/ 35 cobora ta cobora ta 210 Kw 210 Kw încalzire AC Incalzire AC 77,2 2 23 23 59 59 rampa acces rampa acces 28 Skoda 2A4Tr/Cl TELIS 03028 2008 22747 2008 11.99/ 25/ 35 cobora ta 210 Kw Incalzire AC 77,2 23 59 rampa acces 29 Skoda 24Tr/Cl TELIS 03029 2008 22748 2008 11,99/ 25/ 3.5 cobora ta 210 Kw Incalzire AC 772 23 59 rampa acces Skoda 24Tr/CI TELIS 03030 2008 22749 2008 11.99/ 2.5/ 35 cobora ta 210 Kw Incalzire AC 77,2 23 59 rampa acces L Skoda 24Tr/Cl 03031 2008 22750 2008 11.99/ 2.5/ cobora ta 210 Kw Incalzire AC 772 23 59 rampa acces

TELIS 35 1 Skoda 1199/ | 32 | 24Tr/Cl | 03032 | 2008 | 22751 2008 25/ 2 | Po | 210xw | + 77,2 23 59 rampa | ta AC acces TELIS 35 | Skoda 1199/ | cobora Incalzire + 33 | 24Tr/Cl | 03033 | 2008 | 22752 2008 25/ 2 210 Kw , TE 23 59 rampa TELIS 35 ta AC acces Storia Ei bora Incalzire + 34 | 24Tr/Cl | 03034 | 2008 | 22753 2008 25/ 2 | “POE | 210Kw re 77,2 23 59 bill TELIS 35 ta AC acces Skoda 11.99/ b MEIR 35 | 24T/Cl | 03035 | 2008 | 22755 2008 25/ 2 | PPE | atom | 772 23 59 FETE TELIS 55 ta AC acces Skoda 11.99/ b Incalzire + 36 | 24Tr/Cl | 03036 | 2008 | 22754 2008 2.5/ a | Pot lam | re 77,2 23 59 ape TELIS e ta AC acces DA 11.89/ cobora Incalzire + 37 | 24T/Cl | 03037 | 2008 | 22759 2008 25/ 2 210 Kw s 772 23 59 mpa TELIS 35 ta AC acces Skoda 1199/ | bi 38 | 24Tr/Cl | 03038 | 2008 | 22757 | 2008 i Piu) Pele 772 23 s9 Tampa TELIS 35 ta AC acces Sari E cobora Incalzire + rampa 39 | 24Tr/Cl | 03039 | 2008 | 22756 2008 25/ 2 210 Kw TI 23 59 p TELIS 35 ta AC acces Skoda 11.99/ cobora | Incalzire + rampa 40 | 24Tr/Cl | 03040 | 2008 | 22760 2008 25/ ş 210kw | : 772 23 59 p ta AC acces TELIS 35 | Akega = cobora Incalzire + rampa 41 | 24T/Cl | 03041 | 2008 | 22761 2008 25/ 2 210 Kw 772 23 59 TELIS 35 a AC acces „a 13.957 cobora Incalzire + rampa 42 | 24Tr/Cl | 03042 | 2008 | 22762 2008 25/ 2 210 Kw = 23 59 n TELIS 35 ta AC acces Skoda 11.99/ cobora Incalzire + rampa 43 | | 03043 | 2008 | 22763 2008 25/ 2 210 Kw m 23 59 TELIS 35 ta AC acces oda cobora Incalzire + ram 44 | 24Tr/Cl | 03044 | 2008 | 22764 2008 25/ 2 ra | 210 Kw A 77,2 23 59 pa TELIS 35 ta AC acces Searle 11.99/ cobora Incalzire + rampa 45 | 24Tr/Cl | 03045 | 2008 | 22769 2008 25/ 2 210 Kw | 772 23 59 p TELIS 35 ta AC acces oda „a bora Incalzire + rampa 46 | 24Tr/Cl | 03046 | 2008 | 22770 2008 25/ ae 210 Kw e 772 23 59 mp TELIS 35 ta AC acces Skoda 11.99/ cobora Incalzire + rampa 47 | 24Tr/Cl | 03047 | 2008 | 22771 2008 25/ 2 210 Kw 772 23 59 n TELIS 35 ta AC acces 48 | Skoda | 03048 | 2008 | 22774 2008 11.557 2 | cobora | 210Kw | Incalzire + TIE 23 59 rampa

24Tr/Cl TELIS 2.5/ 3.5 ta AC acces Skoda 49 | 24TI/CI | 03049 TELIS 11.99/ 2.5/ 35 cobora 2 x 10 Kw Incalzire + 77,2 AC rampa acces Skoda 50 | 24Tr/Cl | 03050 TELIS 11.99/ 2.5/ 3.5 cobora ta 210 Kw incalzire + n 77,2 rampa acces

Anexa 5.2.4. la Contract Tramvaie N Durat 5 Locuri r. | An ade | ungime | NE | Tipul | Moto Locu | in | Niv | Usi | Nr. | MAP | vane Marca si | Inmat x Nr. Nr. Data /latime/ | bog r Grad ri pe e e ri e tipul ri- fair arc | Invent P.LF viata inaltime | hiur de uter confort scaun | Par „gomot | acc | iesi special Ha rt p catie | P ramas podea P e(4pas/ dB es ri p re culare : (m) i e e 2 e - a (ani) us) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [| 10 11 12 13 14 15 16 | 17 18 19 Bremen 18380/ 2X 5 ini 1. | GT4D | 00144 | 1973 | 3502 | 43813 | 2016 0 2310/ 2 | ridicata | 200 | MI | 29 01 46|" a Armonia 3230 KW AC as Bremen 18380/ 2X ş să 2.| GT4D | 00778 | 1973 | 3504 | 43859 | 2015 0 2310/ 2 | ridicata | 200 | 7 | 29 0 46| a Armonia 3250 KW ae acces Bremen 8380/ 2X rai 3. | GT4D | 00462 | 1973 | 3509 | 43838 | 2016 o 2310/ 2 | ridicata | 200 | Ma 29 01 4 6 | "mpa 4 Armonia 3250 KW Ac ul Bremen 8380/ 2X 5 E 4. | GT4D | 00311 | 1973 | 3510 | 22609 | 2018 o 2310/ 2 | ridicata | 200 E 29 01 4 6 | Pe 4 Armonia 3250 l W C 3380/ | E incalzire+ rampa s. | GT4D | 00779 | 1973 | 3511 | 43810 | 2016 o 2310/ 2 | ridicata | 200 AC 29 01 4 | 6 | 4 Armonia 3250 KW Bremen 8380/ | BN | 6. | GT4D | 00309 | 1973 | 3512 | 22610 | 2016 o 2310/ 2 | ridicata | 200 | PI | 29 01 4 a | 4 Armonia 3230 KW AL acces Bremen 8380/ 2X NI 7. | GT4D | 00303 | 1974 | 3513 | 22611 | 2016 0) 2310/ 2 | ridicata | 200 | 72 | 29 01 4 6 | pe 4 Armonia 3250 Ac AES Bremen 5180 | SN incalzire+ rampa 8. | GT4D | 00760 | 1974 | 3514 | 22690 | 2018 o 2310/ 2 | ridicata | 200 a 29 01 4[|6 acer 4 Armonia 32350 KW Bremen 8380/ 2X . INI 9. | GT4D | 00755 | 1974 | 3515 | 22692 | 2018 o 2310/ 2 | ridicata | 200 d pe 29 01 4 | pe 4 Armonia 3250 KW e ia Bremen 8380/ LE li MM 10.) GT4D | 00464 | 1974 | 3516 | 22612 | 2016 o 2310/ 2 | ridicata | 200 | 29 01 4)6 | PP 4 Armonia 3250 KW AC acces 11, RE 00595 | 1974 | 3517 | 22604 | 2015 o AI 2 | ridicata 3 d > 29 101 4 6 spa 4 :

Marca si tipul 30732z Inmat ri- culare An fabri catie Nr. pare Nr. Invent Data P.LF Durat a de viata Lungime | Nr. /latime/ | bog inaltime hiur ramas a (ani) Ca) Ă Tipul de podea Moto r puter e Grad confort Locu ri pe scaun e Locuri in picioar e(4pas/ m”) Nivel zgomot aB Usi ace es iesi ri Adapta ri special e Vali- datoa re 0 1 7 8 9 10 N" 12 13 14 15 16 17 18 19 Armonia 3250 kW Bremen 12.) GT4D Armonia 00457 1974 3518 22696 2016 18380/ 0 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 101 rampa acces Bremen 13.) GT4D Armonia 00870 1974 3519 22698 2018 18380/ o 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 29 101 rampa acces Bremen 14.| GT4D Armonia 00456 1974 22700 2016 18380/ 0 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 29 101 rampa acces Bremen 15.) GT4D Armonia 00466 1974 3521 22613 2019 18380/ o 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 101 rampa acces Bremen 16.) GT4D Armonia 01169 1974 3525 22831 2018 18380/ 0 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 29 101 rampa acces Bremen 17.) GT4D Armonia 01163 1974 35827 22828 2018 18380/ 0 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 29 101 rampa acces Bremen 18.) GT4D Armonia 01110 1974 3529 22811 2018 18380/ 0 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW încalzire+ AC 29 101 rampa acces Bremen 19.) GT4D Armonia 01112 1974 3531 22810 2016 18380/ 0 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 29 101 rampa acces Bremen 20.) GT4D Armonia 00307 1974 22614 2016 18380/ 0 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 29 101 rampa acces Bremen 21.| GT4D Armonia 01114 1974 22809 2016 18380/ o 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 29 101 rampa acces Bremen 22.) GT4D Armonia 00305 1974 22615 2016 18380/ o 2310/ 2 3250 ridicata 2X 200 kW incalzire+ AC 29 101 Tampa acces 23.| Bremen 01165 1974 22829 2019 0 18380/ N ridicata 2X incalzire+ 29 101 rampa dt

N Durat Locuri r. Nr An ade Langime Nr. Tipul Mato ca in Nivel Usi | Nr. Adapta Vali- Marcasi | Inmat „| Nr. Nr. Data ; /latime/ | bog r Grad ri pe sui a ri e fabri viata |. d - de picioar | zgomot | acc | iesi datoa tipul ri- - pare | Invent P.LF inaltime | hiur puter confort scaun | . | special rt salate catie ramas (m) i podea e e(4pas/ dB es ri re a (ani) | | m”) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 1 12 13 14 15 16 | 17 18 19 GT4D 2310/ 200 AC acces Armonia 3250 KW, | Bremen | 8380/ SNP incalziret 24| GT4D | 01116 | 1975 | 3543 | 22812 | 2019 0 2310/ 2 | ridicata | 200 | PE | 29 01 als RI a Armonia 3250 AC ECE Bremen 8380/ 2X - 25| GT4D | 01118 | 1975 | 3547 | 22808 | 2017 o 2310/ 2 | ridicata | 200 RR 29 01 46| a Armonia 3250 W A acces Bremen 8380/ 2X incalzire 26| GT4D | 00599 | 1976 | 3551 | 22704 | 2018 o 2310/ | 2 | ridicata | 200 | II | 29 01 46| MP a Armonia 3230 KW AF acces Bremen 8380/ 2X 27| GT4D | 00597 | 1976 | 3552 | 22706 | 2017 0 2310/ | 2 | ridicata | 200 | e | 29 01 4|[6& PRI 4 Armonia 3250 | KW Ss Bremen 8380/ 2X incalzit 28| GT4D | 00759 | 1976 | 3553 | 22708 | 2019 o 2310/ 2 | ridicata | 200 | "AC 29 01 46| PT 4 Armonia 3250 KW, acces Bremen 8380/ x incalzire+ rampa 29.| GT4D | 00315 | 1976 | 3554 | 22616 | 2018 0) 2310/ 2 | ridicata | 200 AC 29 01 4 6 ANI 4 Armonia 3250 KW II 5 incalzire+ rampa 30.) GT4D | 00313 | 1977 | 3559 | 22617 | 2017 0 2310/ 2 | ridicata | 200 AC 29 01 4 6 acc 4 Armonia 3250 | KW Vagon 6700/ 4X 31.| Munchen | 00128 | 1967 | 2013 | 43793 1998 0 2500/ 2 | ridicata | 85 incalzire 40 61 4 6 a 3 P3 2750 KW Vagon 6700/ 4X 32.| Munchen | 00101 | 1968 | 2030 | 43754 1998 0 2500/ 2 | ridicata | 85 incalzire 40 61 4 6 - 3 P3 2750 W Vagon 6700/ 33.| Munchen | 00102 | 1968 | 2034 | 43753 1998 0 2500/ 2 | ridicata | 85 incalzire 40 6l 4 6 a 3 P3 2750 | W Vagon 6700/ 4X 34.| Munchen | 00104 | 1968 | 2039 | 43790 1998 0 2500/ 2 | ridicata | 85 incalzire 40 61 4 6 3 P3 2750 | KW |. E

Marca si tipul Nr. Inmat ri culare An fabri catie pare Invent Data P.LF Durat ade viata Lungime | Nr. /latime/ | bog inaltime | hiur ramas (m) i a (ani) Tipul de podea Moto r pu ter e Grad confort Locu ri pe scaun e Locuri in picioar e(4pas/ m”) Nivel 2gomot dB Usi ace es Nr. iesi Adapta special Vali- datoa re ol. 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vagon 35.| Munchen PI 00131 1968 2042 43788 1998 16700/ o 2500/ 2 2750 ridicata 4X 85 kW incalzire 40 61 Vagon 36.| Bremen GT 4B 00087 1963 3426 52870 1996 17553/ o 2300/ 2 2550 ridicata 4X 60 kW incalzire 41 64 Va Vagon Bremen GT 4B (SCOALA) 3 00089 1963 3432 52873 1996 17553/ o 2300/ 2 2550 ridicata 4X 60 kW incalzire 41 64 Vagon 38.) Bremen GT 4B 00090 1963 3434 52913 1996 17553/ o 2300/ 2550 N ridicata 4X 60 kW incalzire 41 64 Vagon 39.) Bremen GT 4B 00138 1963 3435 52909 1996 17553 o 2300/ 2 2550 ridicata 4X 60 kW incalzire 41 64 La Vagon Bremen GT4B (SCOALA) 40. 00163 1963 3443 | 52871 1996 17553/ 0 2300/ 2 2550 ridicata 4X 60 kW incalzire 41 64 vo Vagon Bremen 1 GT4c 00164 1967 3449 52580 1996 17553/ 0 2300/ 2 2550 ridicata 4X 50 kW incalzire 41 64 W Vagon Bremen “| GrT4c 00120 1967 3450 52948 1996 17553/ 0 2300/ 2 2550 ridicata 4X 350 kW incalzire 41 64 Vagon 43.| Bremen GT4C 00165 1967 3451 52990 1996 17553/ 0 2300/ 2 2550 ridicata 4X 50 kW incalzire 41 64 Vagon 44.| Bremen GT 4C 00167 1967 3453 32967 1996 17553/ 0 2300/ 2550 N ridicata 4X 50 kW incalzire 41 64 45. Vagon Bremen 00168 1967 3455 52931 1996 17553/ 2300/ ridicata 4X 50 incalzire 41 64

N Durat 5 Locuri A An a de Lungime N Tipul Mon Lica in Nivel Usi | Nr. Adapta Vali- Marca si | Inmat „| Nr. Nr. Data /latime/ | bog r Grad ri pe a Ru ri e E fabri viata de fort scaun | Picioar zgomot | ace | iesi | „necial datoa rt tipul ri catie | Pare Invent P.LF inaltime hiur podea | puter confor' e(4pas/ dB ss i peci: re culare (m) i | e e 2 e * a (ani) m”) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 GT4C 2550 KW Vagon 17333/ 4X 46.| Bremen 00169 | 1967 | 3457 | 52979 1996 o 2300/ 2 ridicata 50 incalzire 41 64 6 8 - 3 GT 4C 2550 KW Vagon 17553/ 4X 47.) Bremen 00152 | 1967 | 3461 532951 1996 0 2300/ z ridicata 30 incalzire 41 04 6 8 - 3 GT4C 2550 W Vagon 17553/ | Max 48.| Bremen 00095 | 1967 | 3465 | 52952 996 0 2300/ 2 ridicata 50 incalzire 4 64 6 8 - 3 GT4C 2550 W Vagon 17553/ | 4X 49.) Bremen 00094 | 1967 | 3466 | 52991 996 o 2300/ 2 ridicata 30 incalzire 4 64 6 8 - 3 GT4C 2550 Vagon 7553/ 4X 50.| Bremen 00099 | 1967 | 3471 52932 996 o 2300/ 2 ridicata 50 incalzire 4 64 6 8 - 3 GT 4C 2550 KW Vagon 1553/ 4xK 51.| Bremen 00098 | 1967 | 3472 | 52933 996 0 2300/ 2 ridicata 50 incalzire 4 64 6 8 - 3 GT 4C 2550 KW Vagon 1553/ 4X 52.| Bremen 00964 | 1967 | 3474 | 52974 99 0 2300/ 2 ridicata 50 incalzire 4 64 6 8 - 3 GT4C 2550 W Bremen — 75551 || iaca | SE 83. 00096 1968 | 3475 52965 996 0 2300/ | 2 ridicata 50 incalzire 4 64 6 8 - 3 GT 4C E 2550 CW Vagon 71553/ 4X 54.| Bremen 00136 | 1968 | 3476 | 52966 996 0 2300/ 2 ridicata 50 incalzire 4 64 6 8 - 3 GT 4C 2550 Vagon 7553/ 4X 55.) Bremen 00137 | 1968 | 3477 52890 996 0 2300/ 2 ridicata 30 incalzire 41 64 6 8 - 3 GT 4C 2550 KW Vagon 1533/ 4X 56.| Bremen 00084 | 1968 | 3478 | 52993 996 o 2300/ 2 ridicata 50 incalzire 41 64 6 8 - 3 GT4C 25530 KW

3 ol. N 58. vo VW Lungime | Nr. 5 Moto Locu : Adapta Marca si | Inmat E Nr. Nr. Data a /latime/ | bog Tip r Grad ri pe pictor „a pu N p SER tipul ri- parc Invent P.LEF inaltime | hiur puter confort scaun special culare catie ramas (m) i podea 5 & el4pas/ dB es ri e re a (ani) m”) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vagon 17553/ 4X 57.| Bremen 00963 | 1968 | 3479 | 53001 1996 o 2300/ ridicata 50 incalzire 41 64 6 8 _ 3 GT 4C 25502 kW Vagon 17553/ 2X Bremen 01161 3523 | 22827 2010 0 2300/ 2 ridicata 150 incalzire 41 64 6 8 3 GT 4D 2650 kW Remorca 16700/ 59.| Munchen | 00147 | 1968 | 3019 | 43743 1998 o 2500/ 2 ridicata - incalzire 40 61 4 6 - 3 P3 2750 Remorca 13553/ 60.| Bremen | 00077 | 1967 | 3627 | 52941 1996 0 2300/ 2 ridicata - incalzire 43 69 5 7 GB 4C 2550 Remorca 1553/ 61.) Bremen 00962 | 1967 | 3632 | 52995 1996 o 2300/ ridicata - incalzire 43 69 5 7 - 3 GB 4C 2550 Remorca 1553/ 62.) Bremen 00079 | 1967 | 3635 | 52954 1996 0 2300/ 2 ridicata - incalzire 43 69 5 7 GB 4C 2550 Remorca Bremen Tr E 63. 00081 1967 | 3638 | 52976 1996 o 2300/ e ridicata - incalzire 43 69 5 Ț - GB4C 2550 Va Remorca Bremen 64. GB 4C 00116 | 1968 | 3646 1553/ 53002 19% 0 2300/ 2 ridicata - incalzire 43 69 5 7 - 3 2550 Remorca 1533 65.) Bremen 00117 1968 | 3648 52996 1996 0 2300/ 2 ridicata - incalzire 43 69 5 7 - GB 4C 2550 ua Remorca 1553/ 66.| Bremen | 01162 3738 | 22832 2010 o 2300/ 2 ridicata - incalzire 43 69 5 7 8 GB 4D 2650 Vo a

Tramvaie folosite pentru activitatea muzeala N Durat - Locuri 5 Nr An a de Lari NE Tipul Ma a in Nivel Usi | Nr. Adapta Vali- Marca si | Inmat , Nr. Nr. Data /latime/ | bog r Grad ri pe nt ri e : A fabri viata i i de picioar | zgomot | ace | iesi datoa tipul ri- x pare | Invent P.LF inaltime | hiur puter confort scaun special rt catie ramas podea e(4pas/ aB es ri re culare : (m) i e e 2 e a (ani) m”) 0 1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vagon 17553/ 2X 1. | Bremen 3550 1976 | 3550 | 22830 2010 o 2300/ 2 ridicata | 150 incalzire - - - - - - GT 4D 2650 kW Vagon 175337 | 2X 2. | Bremen 3546 1976 | 3546 | 22702 2008 0 2300/ a ridicata | 150 incalzire 30 20 Il 3 - - GT4D 2650 KW

Tramvaie propuse la casare Marca si tipul 307Z Nr. Inmat ri- culare An fabri catie pare Nr. Invent Data P.LF Durat a de viata ramas a (ani) Lungime /latime/ inaltime (m) Nr, bog hiur Tipul de podea Moto r puter Grad confort Locu ri pe scaun e Locuri în picioar e(4pas/ m”) Nivel zgomot aB Usi acc es Nr. iesi ri Adapta special Vali- datoa 0 1 z 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vagon 1. Bremen GT 4C 00153 1967 3448 | 52939 1996 17553/ 2300/ 2550 2 ridicata 4X 50 kW incalzire 41 64 Vagon 2. Bremen GT4C 00133 1967 3454 52949 1996 17553/ 2300/ 2550 ridicata 4X 50 kW incalzire 41 64 Vagon 3 Bremen GT4C 00966 1963 3420 52869 1996 17553/ 2300/ 2550 ridicata 4X 50 kW incalzire 41 64 Vagon 4, Bremen GT 4C 00965 1967 3447 53000 1996 17553/ 2300/ 2550 N ridicata 4X 50 kW incalzire 41 64 Vagon 5. | Munchen P3 00107 1967 2003 43748 1998 16700/ 2500/ 2750 ridicata 4X 85 kW incalzire 40 61 Vagon 6. | Munchen P3 00134 1968 2041 43749 1998 16700/ 2500/ 2750 N ridicata 4X 85 kW incalzire 40 61 Vagon 7. | Munchen P3 00105 1968 2044 43759 1998 16700/ 2500/ 2750 ridicata 4X 85 KW incalzire 40 61 cz

Anexa 6.1 la Contract Tarife de calatorie aplicabile la data începerii contractului Modalitate de cumparare Tip legitimatie de calatorie Pret - lei Bilet unic -valabil 60 minute 2,50 Legitimatie o zi 12,00 Abonament 1 linie 7 zile 20,00 Abonament 1 linie 30 zile 66,00 Abonament 2 linii 7 zile 30,00 Abonament 2 linii 30 zile 74,00 | Abonament 1 linie expres 7 zile 24,00 Abonament 1 linie expres 30 zile 82,00 | Abonament general 93,00 Abonament general nominalizat agent Closer economic 177,00 Abonamenr general nenominal agent economic 224,00 Abonament 1 linie 7 zile 50% reducere 10,00 Abonament 1 linie 30 zile 50% reducere 33,00 Abonament 2 linii 7 zile 50% reducere 15,00 Abonament 2 linii 30 zile 50% reducere 37.00 Abonament linie expres 7 zile 50% reducere 12,00 Abonament 1 linie expres 30 zile 50% reducere 41,00 Abonament general 50 % reducere 46,50 Abonament general gratuit 93,00 Bilet unic -valabil 60 minute - POS BCR 2,50 In vehicul Bilet unic -valabil 60 minute - aplicatia 24 PAY 2,50 Bilet special 50,00 Bilet unic- valabil 60 min 2,50 SMS Bilet 1 calatorie vaporetto 1,00 Legitimatie o zi 12,00 Mobil Pay Wallet Bilet unic valabil 60 min 2,50 Legitimatie o zi 12,00 Pagină 1 din1 |

Anexa nr. 6.2 la Contract Modalitatea de stabilire, ajustare şi modificare a Tarifelor de călătorie Entitatea Contractantă este liberă să stabilească tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport pe care Operatorul le va aplica călătorilor. Tarifele ce pot fi aplicate călătorilor sunt: a) tarif de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă la nivelul tarifului mediu pe călătorie ofertat/estimat şi fundamentat de către Operator în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/ 2007 în cazul transportului local sau, în cazul transportului județean, la nivelul tarifului calculat funcție de nivelul tarifului mediu pe km/loc ofertat/aplicat de Operator, caz în care călătorii plătesc contravaloarea totală a serviciului de transport; b) tarif de călătorie, stabilit și impus unilateral de către Entitatea contractantă pe criterii sociale pentru toţi călătorii, fără a fi necesară fundamentarea nivelului acestuia, caz în care călătorii plătesc un tarif sub nivelul costurile reale iar operatorul este îndreptățit să încaseze Compensaţia şi, după caz, Diferențele de tarif aferente gratuităților şi tarifelor reduse stabilite pentru anumite categorii de persoane; c) tarif de călătorie cu valoare redusă, stabilit de către autoritatea competentă pe criterii de protecție socială pentru anumite categorii de călători, fără a fi necesară fundamentarea nivelului acestuia, caz în care operatorul este îndreptățit să încaseze Diferențele de tarif până la nivelul tarifului de călătorie aplicat şi, după caz, Compensația cuvenită pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, implicit din aplicarea tarifului de călătorie prevăzut lalit. b). Operatorul poate solicita, anual, ajustarea cu indicele de inflație comunicat de către Institutul Național de Statistică a tarifelor de călătorie. Stabilirea, ajustarea şi modificarea nivelului Tarifelor de călătorie pentru toate tipurile de Titluri de călătorie se aprobă prin hotărâre a Entităţii Contractate, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRS-C. nr. 272/ 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport publice local de persoane.

Lista Chioscurilor Anexa 6.3.1 la Contract Program functionare a Chiosc Adresa punctului de vanzare zile lucratoare / zile nelucratoare L-S:6"- 9” 1 | P-ţa 700 Int. Str. Brediceanu / Str. Sf. loan D:8”-16” L-S:6"-9” 2 | Calea Buziaşului -AEM | Int. Calea Buziaşului / Bd. L. Rebreanu D:8"-16” L-S:6"-9” 3 | Calea Lipovei Int. Calea Lipovei / str. Câmpina D:8"-16" 9” 4 | Muzeul Corneliu Miklosi | Blv. Take lonescu nr 83 5 | P-ţa Traian Piata Romanilor nr. 1 LN: 6”-9” 6 | Gara Nord Int. Bd. Gen. loan Dragalina / Bd. Rege Ferdinand LV:6”-9” 7 | Torontalului Int. Calea Torontalului / Bd. Ceta LV:6”-9” 8 | Calea $agului - Pod Int. Calea $agului /str. Eternita LV:6”-9” 9 | Cluj Int. str. Cluj / str. 1 Decembrie LV:67-9” 10 | Dâmboviţa Int. Bd. Dâmboviţa / str. |. Barac LV:6”-9” 11 | Centrul de gratuitati Bd. Dambovita nr.67 LV:67-9” 12 | B-dul Sudului - Parc Bd. Sudului LV:6”-9” 13 | Grozăvescu Str. T.Grozăvescu-Posta Mare : LV :6”-9” 14 | Modern P-ţa. Virgil Economu LV -6” -9” 15 | Centrul Social Sindical | Str. Renasterii nr. 28. LV:6”-9” _16 | Ghiroda - Primarie Str. Victoria nr. 46, Ghiroda NI 6”-9” 17 | Dumbravita - Primarie Str. Petofi Sandor, Dumbravita Lv:6”-9” 18 | P-ţa Bălcescu Str. Gh. Doja nr. 58 LV:6”-9” 19 | P-ta Sinaia P-ta Mocioni 20 | Banatul Int. Cal. Buziasului / str. 1 Decembrie 21 | Consiliul Europei ul Europei 22 | Mosnita Noua -Primarie | Mosnita Noua 23 | Girocului Int. Cal. Martirilor / Martir loan Stanciu 24 | Platforma Continental Str. Avram Imbroane 25 | Ciarda Rosie Ciarda Rosie 26 | Catedrala Bd. Regele Ferdinand | 27 | Puncte Cardianle Int. str Hector / blv Take lonescu 28 | Marasti Int. Sergent Constantin Musat / str. Oituz 29 | Judetean-McDonald Int. blv. Liviu Rebreanu /str. Aries 30 | Olimpia Aleea Fc Ripensia 31 | Freidorf-Polona Str. Polona -Fabrica de Zahar 32 | Balta Verde Int Blv Cetatii / Calea Bogdanestilor 33 | Piata Verde Int Calea Aradului / Str. Liege 34 | Ana Ipatescu-Turist Int. Calea Sagului / str. Ana Ipatescu V

Lista punctelor de vanzare spatii comerciale Anexa 6.3.2 la Contract Program functionare zile Cu Nume societate Locatia punctului de vanzare lucratoare/zile nelucratoare LV Sambata | Duminica 1 | SC Aeroportul international Ghiroda - Str. Aeroport nr. 2 500 2300 5002300 | 5003300 Timisoara "Traian Vuia” SA 2 | SC Buna ziua SRL Calea Sagului nr. 22 NON STOP 3 | SC Bobul de Grau SRL B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 15 | 6"-21"” | 6”-21” | 9-17” 4 | SC Cagri Impex SRL nt 7 2 7 | 8-2 Str. Eternitatii nr. 39 6-22 6"-22% | 77-22” 5 | SC Catalin si Catalina SRL Str. Ismail nr. 8 Ta” | 7-2” | 87-18” 6 | SC Caba Mur SRL a colt cu Calea 0 300 70 2300 | 3001500 7 | SC Creativity Emma SRL B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 5 6-23" 6"-23” | 6-23” 8 | SC El Dorado SRL Str. lon Mihalache nr. 30 6"-21" | 6-21” | INCHIS 9 | SC Locul Enigmatic SRL B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 79 | 8"-22” | 8"-22" | 8-22 10 | SC Obsidian Aesthetic SRL Calea Torontalului nr. 25 NON STOP 11 | SC Rogel & Danio SRL B-dul Cetatii nr. 2 NON STOP 12 | SC Sinai Mont SRL Str. Brediceanu nr. 2 n.a INCHIS 13 | SC Sitanif SRL Str. Ardealului nr. 21 7-22 | 7-22 | 8-16” , 10-18” 10% __14 | SC Star Beads SRL B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 4 18” INCHIS 15 | SC Tupan Market SRL Str. Virgil Simonescu 5-7 — _ a = = 7 E | B-dul luliu Maniu nr. 2 7-22 PT | 16 | SC Waldyd Ali SRL Calea Sagului nr. 23 NON STOP 17 | SC Zemra Product SRL Str. lon Barac nr. 14A Peas | Pa NCHIS B-dul Revolutiri 1989 6-13” | 6-11” | INCHIS Str.9 Mai 60 13% 8-11” | INCHIS Catedrala INCHIS PENTRU LUCRARI IN ZONA | Str. Gheorghe Lazar 6-13” 6-11” | INCHIS Piata Dacia 6-13” | 6-11” | INCHIS Calea Aradului 6-13” 6-11” | INCHIS AM 61-13 7110 | INCHIS 18 | SC Timpress SA Piata Badea Cartan 6-13” 6-11” | INCHIS Calea Martirilor 8-13" 6-11” | INCHIS Piata Balcescu 6-13” 6-11” | INCHIS Str. lancu Vacarescu 6-13” 6-11” | INCHIS Str. Mures - Piata Doina 6"-13” 6-11” | INCHIS Str. Maresal Averescu 6-13" 6-11” | INCHIS

B-dul Dambovita 67 — 13% 60 112 INCHIS 19 SC Caf& Bar SRL B-dul luliu Maniu -00 — 00 700 _ > 00 80 2q05 20 SC A.G.B Anca Market Str. Gheorghe Baritiu nr. 40 700 _ 7 q00 70 1900 70 —_ 1900 21 SC Crystal Palmira SRL Piata Victoriei nr. 3 NON STOP 22 SC DYDY SRL B-dul Regele Carol nr. 7 NON STOP 23 SC Dissil 2010 SRL B-dul 16 Decembrie nr. 5 -00_ 00 700 _ 2200 70 _ 7200 24 SC Emailida Nemaro SRL LL Str. Zugrav Nedelcu nr. 1 900 _ 1700 INCHIS 25 SC Emarlo Tim SRL Str. Preyer nr. 28 70 _ „30 80-20? INCHIS 26 SC Edi's Family Store B-dul Dambovita nr. 65 700 _ 00 700 — 8 2000 27 SC GMBH Comp. Lorestan SRL B-dul Eroilor nr. 7A NON STOP 28 SC IADRANSKO SRL Str. Bujorilor nr. 64 60— 23% 600 — 2302 INCHIS 29 SC Ina & Cory SRL Intrarea Doinei nr. 3 30 I.I Topala Nicolae Gara de Nord 5 — 2009 6 2000 620% 31 SC Kivano Store SRL B-dul Republicii nr. 27-29 NON STOP 32 SC Kusmodi Oana Market Piata Regina Maria 700 _— 1 900 INC HIS 33 SC Mameton SRL Str. Andrei Saguna 70 _ 700 700 _ 1200 INCHIS 34 SC Mani Mamoo SRL Str. Garii nr. 2 6 — 2109 21% INCHIS 35 SC Mameton SRL B-dul Revolutiei 1989 nr. 14 700 _ > 300 730 „300 730 _ > 300 Str. Banatul nr. 22 700 — 300 730 _ 300 730 _ 2300 36 SC Mugambo SRL Calea Sagului nr. 68 6 2300 6 2300 60 300 ST SC Pin Shop 66 SRL Str. Bujorilor nr. 111 6" — 2200 60 2700 700 1500 38 SC Swrite SRL Aleea CFR nr. 17 70 _ 209 700 0? INCHIS 39 SC Sitian Mark SRL Mosnita Noua/ Str. Scolii nr. 36 700 _ 300 700 — > 400 g00 _ 170 40 SC Vasy Bubu SRL B-dul 3 August 1919 60 — 180 a 1609 INCHIS 41 SC E-xand Consulting SRL Arta Textila 630 700 1300 INCHIS Badea Cartan 6% — 1700 700 _ 1300 INCHIS Balcescu 60 1700 700 1300 INCHIS Bega Ceas 8” rm go 700 _ 1300 INCHIS Borzesti 2 6 — 1700 700 1300 INCHIS Buftea 6 — 1709 70 _ 1300 INCHIS Buzias 60 — 1710 300 INCHIS Calea Aradului Gt 3 INCHIS Calea Lipovei 6 700 _ 300 INCHIS Cetatii Bogdanesti 3” INCHIS Chiosc Dambovita 6 30% INCHIS Cinema Dacia 6 IE INCHIS Doina 60 30 INCHIS Dragalina 6 g INCHIS Farmacia Martirilor 60 INCHIS

Gara de Nord 6-17” | 7-13” | INCHIS Gheorghe Lazar/ Cetatii 6-17” 7"-13” NCHIS losefin | | INCHIS Lidia/Drubeta 6-17” | 7"-13” | INCHIS Martirilor lon Stanciu 6"-177 7"-13” | INCHIS Modern M 6-17” NCHIS Piata 700 Agil 6"-17” | 7”-13” | INCHIS Piata 700 M 6"-17” | 7”-13” | INCHIS Rebreanu BB 6-17" 7-13 NCHIS Sinaia 690-170 | 70120 | INCHIS Soarelui 6-17” | 7*-a3 | INCHIS Statie Lipovei 6”-17” | 7-13” | INCHIS Statie Modern 6-17" 72-13” | INCHIS Statie Turist 6-17” | 77-13” | INCHIS Take lonescu 7139 NCHIS Torontal 6"-17” | 77-13” | INCHIS Piata Noua Borzesti 6"-177 7-13” NCHIS Sala Olimpia 6”-17” | 77-13” | INCHIS Statie Poligrafie 6"-17” | 77-13” | INCHIS

Anexa 6.3.3 la Contract Lista puncte de vânzare pentru categoriile speciale de călători Nr. Program functionare Cit. Chiosc Adresa punctului de vanzare zile lucratoare / zile nelucratoare L-S:6" 9” 1 | P-ţa 700 Int. Str. Brediceanu / Str. Sf. loan D:8"”-16” L-S:6”-9" 2 | Calea Buziaşului - AEM | Int. Calea Buziaşului / Bd. L. Rebreanu D:8"-16” LS:6"-9" 3 | Calea Lipovei Int. Calea Lipovei / str. Câmpina D:8"-15" L-S:6”-9” 4 | Muzeul Corneliu Miklosi | Blv. Take lonescu nr 83 D:8"-16" 5 | P-ţa Traian Piata Romanilor nr. 1 LV:6”-9” 6 | Gara Nord Int. Bd. Gen. loan Dragalina / Bd. Rege Ferdinand LV :6”-9” 7 | Torontalului Int. Calea Torontalului / Bd. Cetatii LV:6”-9” 8 | Calea Şagului - Pod Int. Calea Şagului /str. Eternitatii LV:6”-9” 9 | Cluj Int. str. Cluj / str. 1 Decembrie Lv:6”-9” | 10 | Dâmboviţa | Int. Bd. Dâmboviţa / str. |. Barac ENE LV: 6-5" 11 | Centrul de gratuitati Bd. Dambovita LV:6”-9” 12 | B-dul Sudului - Parc Bd. Sudului LV:6"-9” | 13 | Grozăvescu _| Str. T.Grozăvescu-Posta Mare LV :6”-9” 14 | Modern | P-ţa. Virgil Economu NI 8-9" 15 | Centrul Social Sindical | Str. Renasterii nr. 28 9 16 | Ghiroda - Primarie Str. Victoria nr. 46 , Ghiroda LV:6”-9” 17 | Dumbravita - Primarie Str. Petofi Sandor, Dumbravita LV:6”-9” 18 | P-ţa Bălcescu Str. Gh. Doja nr. 58 LV:6”-9” 19 | P-ta Sinaia P-ta Mocioni 20 | Banatul Int. Cal. Buziasului / str. 1 Decembrie | 21 | Consiliul Europei Consiliul Europei 22 | Mosnita Noua -Primarie | Mosnita Noua 23 | Girocului Int. Cal. Martirilor / Martir loan Stanciu 24 | Platforma Continental Str. Avram Imbroane 25 | Ciarda Rosie Ciarda Rosie 26 | Catedrala Bd. Regele Ferdinand | 27 | Puncte Cardianle Int. str Hector / blv Take lonescu 28 | Maras Int. Sergent Constantin Musat / str. Oituz 29 | Judetean-McDonald Int. blv. Liviu Rebreanu /str. A 30 | Olimpia Aleea Fc Ripensia 31 | Freidorf-Polona Str. Polona -Fabrica de Zahar 32 | Balta Verde Int Blv Cetatii / Calea Bogdanestilor 33 | Piata Verde Int Calea Aradului / Str. Liege 34 | Ana Ipatescu-Turist Int. Calea Sagului / str. Ana Ipatescu Pagină 1 din1

Categoriile de calatori care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun Transport Urban Anexa 7.1 la Contract Modalitatea de Nivelul x ! , acordare a protec Legislat vigoare Categoria sociala/ Tipul de protectie sociala sociale care reglementeaza sociale (procentul de - retiucara acordate protectia sociala (lei/unitate) HCL 192/23.11.2012 modificată si Pensionari 100% 93,00 completată HCL 192/23.11.2012 modificată si Cetateni peste 70 ani 100% 93,00 completată | HCL 192/23.11.2012 Beneficiari ai Legii nr. 341/2004, 44/1994, modificată si 309/2002 100% 93,00 completată HCL 192/23.11.2012 modificată si 100% | 93,00 completată HCL 192/23.11.2012 Elevii clasei pregatitoare, ciclului primar si modificată si gimnazial - 50% 46,50 completată HCL 192/23.11.2012 Copii prescolari ( sub elevii clasei modificată si pregatitoare ) 50% 46,50 |. ___completată | II HCL 192/23.11.2012 modificată si Elevii ciclului liceal sau postliceal | 50% 46,00 completată IN HCL 192/23.11.2012 modificată si Angajatii casei FAENZA 100% 93,00 completată | HCL 192/23.11.2012 modificată si Angajatii SALVO 100% 93,00 completată Activistii sociali, Uniunea Pensionarilor din Romania filial Timiş, Consiliul Persoanleo HCL 192/23.11.201 Varstnice filiala Timisoara si Casa de Ajutor modificată si Reciproc al Pensionarilor 100% 93,00 completată 2 HCL 192/23.11.2012 modificată si Angajatii serviciului Ajutor Maltez 100% 93,00 completată NS HCL 192/23.11.2012 modificată si Personalul din cadrul OADOR 100% 93,00 completată HCL 192/23.11.2012 Entitati care promoveaza protectia cată si copilului prin UNICEF 100% 93,00 pletată| |

HCL 192/2 3.11.2012 Entitati cu profil umanitar prin Federatia ă si Caritas 100% 93,00 completată HCL 192/23.11.2012 Entitati pentru integrare sociala prin modificată si Fundatia Filantropia 100% 93,00 completată HCL 192/23.11.2012 mod Organizatia Salvati Cop 100% 93,00 comp HCL 192/23.11.2012 Centrul de servicii sociale Pentru Voi si modificată si Fundatia Pentru Voi 100% 93,00 completată HCL 192/23.11.2012 Detinatorii Titlului "Cetatean de Onoare al modificată si Municipiului Timisoara” 100% 93,00 completată Entitati in domeniul transporturilor si HCL 192/23.11.2012 entitati sociale, culturale, sportive, modificată si educationale, muzee 100% 93,00 completată Asociatia nationala a Surzilor din Romania Filiana Timisoara si angajatii Asociatiei HCL 192/23.11.2012 Nevazatorilor din Romania filial modificată si interjudeteana Timis Caras Severin 100% 93,00 n comp ă Entitati care desemneaza persoane in HCL 192/23. [1.2012 | vederea efectuarii controalelor pe modificată si mijloacele de transport public 100% 93,00 completată HCL 192/23.11.2012 modificată si Persoane prevazute prin legi speciale 100% 93,00 completată II HCL 192/23.11.2012 modificată si Donatorii de sange si plasma cf. HG 1364/2006 50% 46,50 completată Studenti si doctoranzi forma de invatamant | cu frecventa, studenti cu card StudCard, HCL 192/23.11.2012 Student EURO:26, Omnipass, PRO modificată si Timisoara 50% 46,50 completată HCL 192/23.11.2012 Cetateni romani cu domiciliul stabil sau modificată si resedinta in Municipiul Timisoara 20% 74,40 completată Transport Metropolitan Metropolitan M11, M35, M29, M30 Pensionari 100% 93,00 HCL 2/ 22.01.2019 Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 100% 93,00 HCL 2/ 22.01.2019 Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 100% 93,00 HCL 2/ 22.01.2019 Beneficiari ai D. 118//1990 100% 93,00 HCL 22.01.2019 Beneficiari ai Legii 416//2001 100% 93,00 HCL 2/ 22.01.2019 Copiii pana la 7 ani 50% 46,50 HCL 2/22.01.2019 Elevii clasei pregatitoare, ciclului primar si gimnazial 50% 46,50 HCL 2/ 22.01.2019

Nevazatorii si insotitorii acestora 100% 93,00 HCL 2/ 22.01.2019 Persoane cu handicap grav si accentuat si insotitoi acestora 100% 93,00 HCL 2/ 22.01.2019 Elev de liceu si studenti 50% 46,50 HCL 2/ 22.01.2019 Metropolitan M14 Dumbravita Pensionari 100% 93,00 HCL 124/10.12.2015 Persoane cu handicap si insotitorii acestora 100% 93,00 HCL 124/10.12.2015 Elevii 50% 46,50 HCL 124/10.12.2015 | Studenti pana la 26 ani si doctoranzi pana la 30 ani 50% 46,50 HCL 124/10.12.2015 Metropolitan M22 Mosnita Pensionari 100% 93,00 HCL 134/21.12.2016 Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 100% 93,00 HCL 134/21.12.2016 Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 100% 93,00 HCL 134/21.12.2016 Beneficiari ai D. 118//1990 100% 93,00 HCL 134/21.12.2016 Beneficiari ai Legii 416//2001 100% 93,00 HCL 134/21.12.2016 Copiii pana la 7 ani 50% 46,50 HCL 134/21.12.2016 Elevii ciclului Gimnazial 50% 46,50 HCL 134/21.12.2016 Nevazatorii si insotitorii acestora 100% 93,00 HCL 134/21. 2.2016 Persoane cu handicap grav si accentuat s | acestora 100% _ 93,00 | HCL 134/21.12.2016 Elev de liceu si studenti 50% 46,50 HCL 134/21.12.2016 Metropolitan M44 - Dudestii Noi - Becicherecu Mic PI | HCL13/27.02.2013, Pensionari 100% 93,00 HCL 13/25.02.2019 HCL 13/27.02.2015, Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 100% 93,00 HCL 13/25.02.2019 HCL 13/27.02.2019, Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 100% 93,00 HCL 13/25.02.2019 HCL 13/27.02.2015, Beneficiari ai D. 118//1990 100% 93,00 HCL 13/25.02.2019 HCL 13/27.02.2019, Beneficiari ai Legii 416//2001 100% 93,00 HCL 13/25.02.2019 | HCL 13/27.02.2019, Copiii pana la 7 ani 50% 46,50 HCL 13/25.02.2019 HCL 13/27.02.2019, Nevazatori si insotitorii acestora 100% 93,00 HCL 13/25.02.2019 Persoane cu handicap grav si accentuat si insotitori OLE, acestora 100% 93,00 HCL 13/25.02.2013 HCL 13/27.02.2013, Elevi de liceu si studenti 50% 46,50 HCL 13/25.02.2019 FI EMMA predau la Sc. Gimnaziala Dimitrie 100% 93,00 HCL 13/25,02.2019

Metropolitan M41-42 Sanandrei Pensionarii cu domi comuna Sanandrei 100% 93,00 HCL 26/18.04.2019 Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 00% 93,00 HCL 26/18.04.2019 Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 00% 93,00 HCL 26/18.04.2019 Beneficiari ai D. 118//1990 00% 93,00 HCL 26/18.04.20 9 | Beneficiari ai Legii 416//2001 100% 93,00 HCL 26/18.04.2019 Copiii pana la 7 ani 50% 46,50 HCL 26/18.04.2019 Nevazatori si insotitorii acestora | 00% 93,00 HCL 26/18.04.2019 Persoane cu handicap grav si accentuat si insotitorii acestora 00% 93,00 HCL 26/18.04.2019 Elevi si studenti 50% 46,50 HCL 26/18.04.2019 Profesori, invatatori si educatori 00% 93,00 HCL 26/18.04.2019 Metropolitan M36 Sanmihaiul German Pensionari 100% 93,00 HCL. 57/19.06.2019 Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 00% 93,00 HCL. 57/19.06.2019 Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 00% 93,00 HCL. 57/19.06.2019 Beneficiari ai D. 118//1990 DIN 00% 93,00 HCL. 57/19.06.2019 Beneficiari ai Legii 416//2001 100% 93,00 HCL. 57/19.06.2019 Copiii pana la 7 ani 50% 46,50 HCL. 57/19.06.2019 Nevazatorii si insotitorii acestora 00% 93,00 HCL. 57/19.06.2019 Persoanele cu handicap grav si accentuat si insotitorii acestora 00% 93,00 HCL. 57/19.06.2019 Elevi si studenti 50% 46,50 HCL. 57/19.06.20' a Profesori, invatatori si educatori 00% 93,00 HCL. 57/19.06.20 9 Metropolitan M46 Sag - RENI Pensionari ". 00% 93,00 | HCL 42/03.06.2019 | Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 100% 93,00 HCL 42/03.06.2019 Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 00% 93,00 HCL 42/03.06.2019 Beneficiari ai D. 118//1990 00% 93,00 HCL 42/03.06.2019 Beneficiari ai Legii 416//2001 00% 93,00 HCL 42/03.06.2019 Copiii pana la 7 ani 50% 46,50 HCL 42/03.06.2019 Elevii ciclului gimnazial 50% 46,50 HCL 42/03.06.2019 Nevazatorii si insotitorii acestora 00% 93,00 HCL 42/03.06.2019 Persoanele cu handicap grav si accentuat si insotitorii acestora 00% 93,00 HCL 42/03.06.2019 Elevi de liceu si studenti 50% 46,50 HCL 42/03.06.2019

Modul de acordare a diferențelor de tarif Anexa 7.2. la Contract Numar Tarif de Modalitatea de acordare a Categoria sociala/ Tipul de protectie sociala Perioada | pentru | Tarif | Reducerea pi e intreg oferita (procentul de luna) reducere ) anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Cetateni peste 70 ani anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 341/2004, 44/1994, ! 309/2002 anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 416/2001 anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Elevii clasei pregatitoare, ciclului primar si gimnazial anua nelimitat | 93,00 46,50 50% | Copii prescolari ( sub elevii clasei pregatitoare ) | anua nelimitat | 93,00 46,50 50% Elevii ciclului liceal sau postliceal anua nelimitat | 93,00 46,50 50% Angajatii casei FAENZA anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Angajatii SALVO anual | nelimitat | 93,00 |. 93,00 100% anua nelimitat | 93,00 93,00 | 00% viciului Ajutor Maltez anua nelimitat | 93,00 93,00 00% Personalul din cadrul OADOR anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Entitati care promoveaza protectia copilului prin II UNICEF anua nelimitat | 93,00 93,00 00% Entitati cu profil umanitar prin Federatia Caritas | anua nelimitat | 93,00 93,00 00% entitati pentru integrare sociala prin Fundatia | Filantropia anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Organizatia Salvati Copi anua nelimitat | 93,00 93,00 00% centrul de servicii sociale Pentru Voi si Fundatia Perntru Voi anua nelimitat | 93,00 93,00 00% | Detinatorii Titlului "Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara" anua nelimitat | 93,00 93,00 00% Entitati in domeniul transporturilor si entitati | sociale, culturale anua nelimitat | 93,00 93,00 00% Asociatia nationala a Surzilor si Asociatia Nevazatorilor anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Entitati care desemneaza persoane in vederea | efectuarii controalelor pe mijloacele de transport public anua nelimitat | 93,00 93,00 __ 100% Donatorii de sange si plasma cf. HG 1364/2006 lunar nelimitat | 93,00 46,50 50% Studenții și doctoranzi forma de învățământ, cu frecvență, studenţi cu card StudCard, Student EURO <26, Omnipass, PRO Timisoara nelimitat | 93,00 46,50 50% Cetăţeni romani cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara lunar nelimitat | 93,00 18,60 20%

Metropolitan M11, M35, M29, M30 Pensionari anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Beneficiari ai D. 118//1990 anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii 416//2001 anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Copiii pana la 7 ani anual nelimitat | 93,00 46,50 50% Elevii clasei pregatitoare, ciclului primar și gimnazial anual nelimitat | 93,00 46,50 50% Nevazatorii si insotitorii acestora anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Persoane cu handicap grav si accentuat si insotitorii acestora anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Elev de liceu si studenti anual nelimitat | 93,00 46,50 | 50% nelimitat Metropolitan M14 Dumbravita nelimitat Pensionari anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Persoane cu handicap si insotitorii acestora anual nelimitat | 93,00 93,00 100% | Elevii anual nelimitat | 93,00 46,50 50% Studenti pana la 26 ani si doctoranzii pana la 30 ani lunar nelimitat | 93,00 46,50 50% Metropolitan M22 Mosnita Pensionari anua nelimitat | 93,00 93,00 | 100% Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 anua nelimitat | 93,00 93,00 |. 100% Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Beneficiari ai D. 118//1990 anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii 416//2001 anua nelimitat | 93,00 93,00 100% anua nelimitat | 93,00 46,50 50% anua nelimitat | 93,00 46,50 50% Nevazatorii si insotitorii acestora anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Persoane cu handicap grav si accentuat si | insotitorii acestora anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Elev de liceu si studenti anua nelimitat | 93,00 46,50 50% Metropolitan M44 - Dudestii Noi - Becicherecu Mic Pensionari anua nelimitat | 93,00 93,00 100% nr. 341/2004 anua 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 anua nelimitat | 93,00 93,00 |. 100% Beneficiari ai D. 118//1990 anual nelimitat | 93,00 93,00 | 100% Beneficiari ai Legii 416//2001 anual nelimitat | 93,00 93,00 100% Copiii pana la 7 ani anua nelimitat | 93,00 46,50 50% Nevazatori si insotitorii acestora anua nelimitat | 93,00 93,00 100% Persoane cu handicap grav si accentuat si | insotitorii acestora și nelimitat | 93,00 93,00 100% Elevi de liceu si studenti anual nelimitat | 93,00 46,50 50%

Profesorii care predau la Sc. Gimnaziala Dimitrie Tichindeal anual 93,00 93,00 100% Metropolitan M41-42 Sanandrei Pensionarii cu domiciliul in comuna Sanandrei anual 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 anua 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 anual 93,00 93,00 100% Beneficiari ai D. 118//1990 anua 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii 416//2001 anual 93,00 93,00 100% Copiii pana la7 a anua 93,00 46,50 50% Nevazatori si insotitorii acestora anual 93,00 93,00 100% Persoane cu handicap grav si accentuat si insotitorii acestora anua 93,00 93,00 100% Elevi si studenti anua e 93,00 46,50 50% Profesori, invatatori si educatori anua 93,00 93,00 | 100% Metropolitan M36 Sanmihaiul German Pensionari anua 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 anua e 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 anual 93,00 93,00 100% Beneficiari ai D. 118//1990 anua 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii 416//2001 anua 93,00 93,00 100% | Copiii pana la 7 ani anua 93,00 46,50 50% Nevazatorii si insotitorii acestora anua 93,00 93,00 100% Persoanele cu handicap grav si accentuat si ! | insotitorii acestora anua 93,00 93,00 100% Elevi si studenti anua 93,00 46,50 50% Profesori, invatatori si educatori anua 93,00 93,00 100% Metropolitan M46 Sag Pensionari anua 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 341/2004 anua 93,00 93,00 100% Beneficiari ai Legii nr. 44/1994 anua 93,00 93,00 100% anua 93,00 93,00 100% anua 93,00 93,00 100% Copiii pana la 7 ani anua 93,00 46,50 50% Elevii ciclului gimnazial anua 93,00 93,00 100% Nevazatorii si insotito i acestora anua 93,00 93,00 100% Persoanele cu handicap grav si accentuat si insotitorii acestora anua 93,00 93,00 100% Elevi de liceu si studenti anua 93,00 46,50 50% Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare ch egorie care beneficiază de gr documentelor legale justificative pentru fiecare categorie. i ratuități în baza

Estimarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala Anexa 7.3 la Contract Nivelul - Numar ST Nr Categoria sociala/ protectiei Gri Tipul de protectie | Unitati de calcul (abonamente vandute) de sociale Sume totale sociala i acordate unitati SI sh (lei/unitate) Abonament 1 linie 7 zile 50% reducere 12 10,00 120,00 Abonament 1 linie 30 zile 50% reducere 24 33,00 792,00 Abonament 2 linii 7 zile 50% reducere 12 15,00 180,00 Abonament 2 linii 30 zile 50% reducere „Z 37,00 444,00 i Abonament 1 linie expres 7 zile 50% reducere 12 12,00 144,00 Abonament 1 linie expres 30 zile 50% reducere T2 41,00 |. 492,00 Sudenti Abonament general 50 % reducere 66036 46,50 | 3.070.674,00 2 Donatori Abonament general 50 % reducere 144 46,50 6.696,00 CARP, Cons. Pers. 3 | Varstnice-tarif social Abonament general 100 % reducere 180 93,00 16.740,00 | 4 | Pensionari -tarif social | Abonament general 50 % reducere 648420 93,00 | 60.303.060,00 | Pensie urmas - tarif 5 | social Abonament general 50 % reducere 348 93,00 32.364,00 Cetăţeni peste 70 ani - 6 | tarif social Abonament general 100 % reducere 69168 93,00 | 6.432.624,00 Ajutorul MALTEZ- tarif 7 | social Abonament general 100 % reducere 324) 93,00 30.132,00 | 8 | L. 416- tarif social Abonament general 100 % reducere 1260 | 93,00 117.180,00 [ Revoluţionari- tarif 9 | social Abonament general 100 % reducere 2964 93,00 275.652,00 F Veterani L.44- tarif [ a AI i 10 | social Abonament general 100 % reducere 0 93,00 0,00 Muncă forţată L. 309- 11 | tarif social Abonament general 100 % reducere 48 93,00 4.464,00 12 | Pentru Voi- tarif social | Abonament general 100 % reducere 624 93,00 __58.032,00 Federaţia CARITAS- 13 | tarif social Abonament general 100 % reducere 900 93,00 83.700,00 Org. SALVAŢI COPIII- 14 | tarif social Abonament general 100 % reducere 168 93,00 15.624,00 15 | social | Abonament general 100 % reducere 48 93,00 4.464,00 Serviciul SALVO-tarif 16 | social Abonament general 100 % reducere 240 93,00 22.320,00 Casa FAENZA- tai 17 | social Abonament general 100 % reducere 192 93,00 17.856,00 FUNDAŢIA Filantropia- 18 | tarif social Abonament general 100 % reducere 96 93,00 8.928,00 Asoc.Naţională a surzilor şi nevăzătorilor- tarif 19 | social Abonament general 100 % reducere 12 93,00 1.116,00 Asoc.culturale şi Prof. în domeniul 20 | transporturi Abonament general 100 % reducere 12444 93,00 | 1.157.292,00 21 | Cetăţean de onoare Abonament general 10 % reducere 12 93,00 1.116,00 22 Abonament general 100 % reducere 53748 93,00 | 4.998.564,00 23 | postliceal Abonament general 100 % reducere 112044 10.420.092,00 Pagină 1 din 4 87.080.862,00

Metropolitan M11 Nr. Ci Categoria sociala/ Tipul de protectie sociala Unitati de calcul (abonamente vandute) Numar estimat de unitati Nivelul protectiei sociale acordate ( lei/unitate) Sume totale Elevi cls. Abonament general gratuit 528 93,00 49.104,00 Elevi ciclu liceal sau postliceal, studenti Abonament general gratuit 444 93,00 41.292,00 Pensionari Abonament general gratuit 8232 93,00 765.576,00 D118 Abonament general gratuit 12 93,00 1.116,00 | ol «| n Persoane cu handicap Abonament general gratuit o o 0,00 Metropolitan M14 857.088,00 Nr. Crt. Categoria sociala/ Tipul de protectie Unitati de calcul (abonamente vandute) Numar estimat de unitati Nivelul protectiei sociale acordate ( lei/unitate) Sume totale Abonament general gratuit 0 93,00 0,00 Elevi ciclu Abonament general gratuit 936 93,00 87.048,00 Pensionari Abonament general gratuit 8052 93,00 748.836,00 -| | m] « Persoane cu handicap Abonament general gratuit 93,00 0,00 Studenti pana la 26 ani si doctoranzii pana la 30 ani Abonament general redus 50% 46,5 0,00 Metropolitan M22 835.884,00 Nr. Crt Categoria sociala/ Tipul de protectie sociala Unitati de calcul (abonamente vandute) Numar estimat de unitati Nivelul protectiei sociale acordate ( lei/unitate) Sume totale Elevi cls. Abonament general gratuit 36 93,00 3.348,00 Elevi postliceal, studenti, profesori Abonament general gratuit 1080 93,00 100.440,00 Pensionari Abonament general gratuit 6528 93,00 607.104,00 Persoane cu handicap Abonament general gratuit 93,00 0,00 Pagină 2 din4 710.892,00

Metropolitan M35 Pagină 3 din 4 elul E Numar a Nr Categoria sociala/ estimat protectiei Crt Tipul de protectie | Unitati de calcul (abonamente vandute) d sociale Sume totale sociala i acordate ( unitati en lei/unitate) 1 | Elevi cls. Abonament general gratuit 252 93,00 23.436,00 Elevi ciclu liceal sau postliceal, studenti, 2 | profesori Abonament general gratuit 312 93,00 29.016,00 | 3 | Pensionari Abonament general gratuit 3252 93,00 302.436,00 4 | Persoane cu handicap | Abonament general gratuit 93,00 0,00 354.888,00 Metropolitan V44 Nivelul , Numar int Nr Categoria sociala/ estintat protectiei eri Tipul de protectie | Unitati de calcul (abonamente vandute) de sociale Sume totale sociala -.. | acordate ( unitati Ei lei/unitate) 1 Abonament general gratuit 0 93,00 0,00 Elevi ciclu liceal sau postliceal, studenti, 2 | profesori Abonament general gratuit 336 93,00 31.248,00 | 3 | Pensionar Abonament general gratuit | 1656 93,00 154.008,00 4 | Persoane cu handicap | Abonament general gratuit 0 93,00 0,00 185.256,00 Metropolitan M41-42 - Nivelul 5 Numar a Nr Categoria sociala/ estimat protectiei Crt Tipul de protectie | Unitati de calcul (abonamente vandute) de sociale Sume totale sociala ai acordate ( unitati int lei/unitate) 1 Abonament general gratuit 0 93,00 0,00 2 Abonament general gratuit 576 93,00 53.568,00 3 | Pensionari Abonament general gratuit 2256 | 93,00 209.808,00 4 | Persoane cu handicap | Abonament general gratuit 0 93,00 0,00 263.376,00 Metropolitan M36 Nivelul Numar Nr Categoria sociala/ estimat protectiei Crt Tipul de protectie | Unitati de calcul (abonamente vandute) de sociale Sume totale sociala ri unitati 1 Abonament general gratuit o 0,00 Elevi ciclu liceal sau postliceal, studenti, 2 | profesori Abonament general gratuit 396 36.828,00 3 | Pensionari Abonament general gratuit 4764 443.052,00 4 | Persoane cu handicap | Abonament general gratuit 24 2.232,00 482.112,00

Metropolitan M46 Nr. Crt. Categoria sociala/ Tipul de protectie sociala Unitati de calcul (abonamente vandute) Numar estimat de unitati Nivelul protectiei sociale acordate (lei/unitate) Sume totale Abonament general gratuit 168 93,00 15.624,00 Elevi ciclu liceal sau postliceal, studenti, profesori Abonament general gratuit 204 93,00 18.972,00 Pensionari Abonament general gratuit 2244 93,00 208.692,00 Persoane cu handicap Abonament general gratuit 0 93,00 0,00 Pagină 4 din 4 243.288,00

Modelul formularului de decont pentru diferenţele de tarif Anexa 7.4 la Contract Categoria Unităţi de calcul Nivelul e Număr 5 Document Nr. | socială/ Tipul (abonamente/ protecţiei Sume totale er estimat de x justificativ crt. de protecţie călătorii a sociale acordate (lei) n " unităţi IRINA necesar socială vândute) (lei/ unitate) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6)

Anexa 8.1 la Contract Raport Lunar de Constatare Raport Lunar de Constatare AMI Nr Concept Valoare crt I Cheltuieli totale CE (la nivelul cheltuielilor totale din structura pe elemente de cheltuieli a tarifului mediu ofertat/aplicat) HI Profit rezonabil Pr (4,23% din CE) INI | Venituri totale V, din care: de călătorie Veni in vânzări de Titlu Alte venituri IV | Compensația C lunară (E + Il -1ll), din care: Diferențe de tarif, inclusiv asociate gratuităților Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fiecare rând din Nota Lunară de Constatare. Profitul rezonabil al Operatorului, reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public şi care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total costuri eligibile. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate aplicată la totalul cheltuielilor eligibile este de 4,23% pe an. La începutul fiecărui an, se desfăşoară, prin grija entității contractante un audit tehnic- economic care certifică şi regularizează ulterior nivelul compensației acordat operatorilor pentru anul anterior.

Raport Anual de Constatare Anexa 8.2 la Contract Calculul compensației pentru prestarea Serviciilor publice de transport în anul ....... Nr. crt. Concept Specificaţie/Valoare TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ Cl ( pe baza Compensațiilor lunare calculate conform Anexei 8.1), din care: Diferențe de tarif, inclusiv asociate gratuităților Venituri anuale din Serviciul public de transport, din care: Venituri din vânzări de Titluri de călătorie Alte venituri H TOTAL VENITURI AUDITATE Costuri anuale asociate Obligațiilor de serviciu public, din care: Cheltuieli directe asociate Serviciului public de transport Cheltuieli indirecte, generale şi administrative asociate Serviciului public de transport Cheltuieli cu vânzarea Titlurilor de călătorie Cheltuieli financiare aferente implementării investițiilor solicitate de Entitatea contractantă

HI | TOTAL CHELTUIELI AUDITATE IV Profit rezonabil Pr: 4,23% V TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ C2 (Il + IV — HI) (pe baza cheltuielilor şi veniturilor înregistrate în contabilitate şi auditate) DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Entității Contractante (1 —V) , în cazul în care C1 > C2 DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ Operatorului (V —1), în cazul în care CI <C2 Profitul rezonabil al Operatorului, reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public şi care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total costuri eligibile. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului aplicată la totalul cheltuielilor eligibile este de 4,23% pe an. La începutul fiecărui an, se desfăşoară, prin grija Entității Contractante un audit tehnic- economic care certifică şi regularizează ulterior nivelul compensației acordat operatorilor pentru anul anterior.

Anexa 9 la Contract Costuri eligibile incluse în calculul decontării Obligației de serviciu public efective şi cerinţele privind contabilitatea separată Operatorul poate desfăşura şi alte activități, servicii de transport sau activități conexe care au legătură cu Serviciul public de transport în următoarele condiții: a) activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate; b) activitățile nu generează costuri asociate Serviciului public de transport călători și nu afectează în niciun fel prestarea acestuia; c) activitățile conexe prestate către terți își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate de la aceştia; d) activitățile respectă mediul concurențial e) activitățile sunt aprobate de Entitatea Contractantă Operatorul va ţine evidență contabilă separată pentru fiecare contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport în parte, precum şi pentru alte activități şi servicii care generează costuri sau venituri indirecte şi nu sunt asociate Serviciului public de transport, în funcție de normele contabile şi fiscale în vigoare. Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt: A.1) principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total Serviciului public de transport, precum costurile directe cu personalul, amortizarea, materiale, servicii efectuate de terți, inclusiv serviciul datoriei societății care au legătura cu Serviciul public de transport; A.2) principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi atribuit total Serviciului public de transport, precum cheltuielile indirecte, cheltuielile generale şi administrative ale societății sau alte cheltuieli aferente mai multor moduri de transport. Defalearea pe moduri de transport a unor cheltuieli pentru care înregistrarea contabilă primară diferențiată nu este posibilă se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcție de ponderea numărului de vehicule în exploatare aferent fiecărui mod de transport din total vehicule exploatate de Operator. Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative şi generale ale societății între Serviciul public de transport şi alte servicii/activități desfăşurate de Operator se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcție de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor două categorii de activități desfăşurate din total cifră de afaceri. Costurile rezultate din ineficienţa prestării Serviciului public de transport călători, precum penalități, amenzi, provizioane, avarieri ale mijloacelor de transport sau alte cheltuieli neprevăzute datorate neglijenței în exploatarea infrastructurii de transport sunt neeligibile şi nu se recunosc în calculul Compensației. Înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Entităţii Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent. Raportul anual trebuie sa conțină următoarele rapoarte specifice: a) Bilanţul contabil şi anexele la acesta b) Raportul de gestiune al administratorilor c) Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic d) Raportul privind inventarierea patrimoniului e) Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract A Situaţia veniturilor. g) Situația amortizării. h) Situaţia costurilor directe. i) Situaţia costurilor indirecte. j) Numărul angajaților şi costurile de munca Pagină 1 din 1

Indicatori de performanţă ai serviciului și modalitatea de calcul al penalităților Anul2020 Anexa 10 la Contract Garanția de buna executie metru A (G) P Nivel a ondere Descriere Mod Nr. MAI | nani Valoarea Glei) Indicatori U.M Nivel parame crt. mod de calcul, | e din tota |! pentru o lună ASE m Le înregistr at Reţinere din G lunar fară penalizare 0 1 2 3 4 E 6 1 8=(7-5)*6 l Curse neregulate din culpa cent curse nercpulete | Autobuz 10 10 operatorului curse Naval Wu 10 eibuz 0 0 Vramvai 10 10 2 Curse fectuate din culpa Autobuz 5 operatorului Naval 5 vroleibuz 5 5 5 5 3 Trasee neefectuate/anulate din | Procent trasee | Autobuz 0 25 culpa Operatorului pentru o | necfectuate/anulate din durată mai mare de 24 ore trasee atribuite Naval Yo 0 28 roleibuz 0 5 Tramvai 0 25 4 Reclamaţii Fundamentate Numărul de reclamaţii | Toate Nr. 10 3 de la fundamentate înregistrate călători privind dotările de confort şi | Rezolvate Numărul de reclamaţii | Toate 10 3 calitatea fundamentate rezolvate in serviciulu termen legal Pagină 1 din 3

Nerezolvate Număr de reclamaţii | Toate Nr 0 3 fundamentate la care călătorii nu au p! Tăspuns în termen legal Autobuz % 0 1 Respectarea mediului standardelor de poluare EURO. | respectă nori 3 raportat autovehicule necesar pentru realizarea “% 0 1 Programului de circulație Troleibuze 0 1 mea medie a | Autobuz ani* 12 0,5 loacelor de transport Vechimea medie | Ve culelor Naval ani* 10 0,5 Troleibuz ani Tramvai ani* 35 05 2.000 6 Sancţiuni şi penalități Cuantumu lor şi | Toate penalităților plătite de operator pentru nerespectarea con de calitate şi de mediu desfăşurarea "a Numărul abaterilor de la | Toate Nr. 4 prevederile legale constatate și sancţionate de personal împuternicit Accidentein trafic Numărul aci Toate Nr. 6 E, trafic din personali propriu al operatorului * Vechimea medie a mijloacelor de transport va fi de [ ... ] ani, în primul an de executare a contractului, aceasta putând creşte pe perioada derulării Contractului la un nivel acceptat de [ ... ] ani, fără a se putea depăşi [ ... ] ani vechime medie, cu plata de către operator a unei penalizări de [ ... ] % din valoarea garanţiei de execuție în situația depășirii vechimii medii de [ ... ] ani a autovehiculelor. NOTĂ: - Pentru a verifica îndeplinirea indicatorilor şi pentru a monitoriza executarea Contractului, este necesar să se implementeze un sistem de control şi management al traficului pe toate modurile de transport. Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de Transport al Operatorului este detaliată în Anexa 12. Un astfel de instrument de control și management al traficului va fi evidențiat ca fiind o prioritate în Planul de investiţii. În lipsa unui astfel de sistem de control şi management, indicatorii de mai sus vor putea fi evaluaţi de către Entitatea contractantă numai pe bază de verificări, astfel: a) verificarea prin sondaj a ieşirilor și intrărilor programate din /în depouki/autobaze, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat şi raportat; Pagină 2 din 3

b) verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu; c) verificarea prin sondaj a prestației efective în staţiile de plecare, intermediare şi terminus, în conformitate cu orarele Programul de circulație; d) verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu; e) evaluarea și analiza incidentelor în trafic, pentru stabilirea responsabilităților şi penalităților aplicate Operatorului pentru cursele neregulate sau neecfectuate din culpa sa. Entitatea contractantă va stabili valoarea garanţiei de bună execuție in care se vor reține penalitățile aferente neîndep indicatorilor de performanță şi alte sume datorate de Operator în baza prezentului Contract. Această Garanţie anuală este baza de calcul pentru calculul penalităților pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță. Fiecărui indicator îi este alocat un coeficient, un prag sub care penalizarea nu se aplică, și, în funcţie de acest coeficient, o valoare maximă a garanţiei aferentă indicatorului, calculată din valoarea totală a garanţiei. Deducerile din fiecare indicator vor fi calculate ca procent din deducerile maxime, proporțional cu punctele de penalizare, dacă acestea depăşesc pragul maxim stipulat. În cazul în care punctele de penalizare ale unui indicator depășesc valoarea maximă stipulată, garanţia reţinută pentru acel indicator va fi limitată la valoarea sa maximă, însă punctele care depășesc valoarea maximă vor fi înregistrate ca încălcări ale Contractului de către Operator şi pot duce la rezilierea unilaterală a Contractu Pagină 3 din 3

Anexa 11 la Contract Indicele de satisfacție a călătorilor Indicele de satisfacție a călătorilor se evaluează după următoarea procedură: 1) Entitatea contractantă organizează şi finanţează evaluări anuale ale indicelui de satisfacție a călătorilor; 3) Evaluarea este încredințată unor terțe persoane independente, care efectuează studii privind gradul de satisfacție al călătorilor pe bază de chestionare şi sondaje; 3) Metodologia pentru efectuarea studiului şi calcularea indicelui privind gradul de satisfacţie al călătorilor se realizează, după cum urmează: i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerinţele incluse în Standardul SR EN 13816:2003 Transport. Logistică şi servicii. Transport public de călători. Definirea calităţii serviciului, obiective şi măsurare. ii. Indicatorii de performanță stabiliţi în Anexa 10 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacție a călătorilor. Pot fi totodată adăugați şi alţi indicatori relevanți pentru evaluarea calitativă a serviciilor, precum curăţenia vehiculului, comportamentul angajaților Operatorului, siguranţa percepută, etc. Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiţi şi a indicatorilor de calitate percepuți de călători. iii. Rezultatul final al studiului include un procent de călători mulțumiți datorită performanței indicatorilor cheie stabiliți în Anexa 10, şi un număr de pasageri nemulţumiţi prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacție a așteptărilor acestora. iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacție al călătorilor derivat din studiul efectuat şi indicatorii de performanță și calitate oferiţi, evaluați de către Entitatea contractantă, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public. Noile planuri pentru îmbunătățirea calității transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie şi revizuirea Programului de Transport pentru anul următor. Indicele de satisfacție a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanță şi prin urmare nu poate intra in calcul penalităților. Pentru o determinare corectă a evoluției gradului de satisfacție, primul sondaj va fi efectuat la începutul derularii contractului și va reprezenta reper pentru viitoarele sondaje de evaluare a indivelui de satisfacție a călătorilor. Pagină 1 din1

Anexa 12 la Contract Metodologia de monitorizare și evaluare a Programului de Transport o 5) 6) Principii Prezenta metodologie defineşte principalii parametri care determină performanța Operatorului în cadrul Programului de Transport. Entitatea contractantă va monitoriza, evalua şi înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de Transport prin mecanismul următor: a) Sistem Automat de Management şi Control al Serviciilor de Transport. b) Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Entitatea contractantă va elabora şi implementa sondaje de control periodice privind serviciul public de transport, prin care se vor aduna informaţiile necesare pentru monitorizarea şi evaluarea Programului de Transpo Baza de date STI conţine următoarele specificaţii privind liniile de transport public, prin care este controlată prestarea Programului de Transport: a) Descrierea traseelor, cu staţiile de plecare, intermediare şi terminus, pe fiecare direcţie de circulaţie. b) Toate vehiculele care circulă pe trasee. a stabilită. stațiile interme c) Orarul fiecărui vehicul în stația de plecare, staţia terminus pe traseul, incluzând toate indicaţiile prin intermediul STI, atunci când este d) Conformitatea cu oi iți orarul vehiculului, în baza determinării prin GPS a locației sale de- l traseului și confirmă faptul că poziția sa este în confor programat. e) sau anual). Raportarea şi evaluarea prestă rogramului de Transport se face pri punctul 6). Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport i Programului de Transport sunt cursele şi catego sele sunt evaluate după cum urmeazi I. Curse regulate. Il. Curse neregulate din culpa Operatorului, UI Curse neregulate fără culpa Operatorului. IV. Curse neefectuate fără culpa Operatorului. V. Curse efectuate parţial fără culpa Operatorului. VI. Curse neefectuate din culpa Operatorului. În baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la pct. 6) din prezenta Anexă și criteriilor din cadrul acestei metode, se stabileşte categoria traseului în kilometri. Modul de evaluare a tipurilor de curse conform condiţiilor prevăzute la pct. 6), este următorul: O cursă regulată este o cursă care: a) Este prestată în mod regulat atunci când se iniţiază de la o stație de plecare respectând orarul aprobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate staţiile de-a lungul traseului. b) Sau, este considerată a fi regulată şi este evaluată ca atare în oricare din următoarele cazuri: Lb) în următoarele condiţii, recunoscute de către Entitatea Contractantă prin intermediul SIT, atunci când este funcţional: (1b.i.1) Circulaţia vehiculului se desfăşoară conform rutei şi programului stabilit, cu o abatere de până la 2 (două) minute pentru cel mult 50 (cincizeci) % din staţii. Pagină 1 din 3

IL II. IV. (1b.1.2) Pentru restul de 50 (cincizeci) % din staţii abaterea este de până la 4 (patru) minute. Plecarea în avans dintr-o staţie înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă. Lbii) Din lipsa indicațiilor privind circulaţia pentru o parte a călătoriei ca urmare a intrării într-o zonă de tăcere radio şi a unui element defect al echipamentului de la bord. Lb.iii) Din cauza unei disfuncţionalități a unui dispozitiv de la bord în timpul circulației şi nici o indicație de circulație a vehiculului de-a lungul traseului de până la 120 de minute, dar nu mai mult de o tură pe linia respectivă. Când tura pe linie este de peste 120 de minute, vehiculul sau dispozitivul de la bord este schimbat la prima staţie de destinaţie de pe traseu sau în depou. Ib.iv) Plecare dintr-o staţie sau un punct de schimb iniţiale, cu o întârziere de până la 5 (cinci) minute pentru liniile urbane și până la 10 (zece) minute pentru liniile suburbane din programul aprobat, care este compensată până ajunge la jumătatea traseului. 1b.y) Urmând instrucţiunile furnizate de o persoană desemnată de către municipalitate sau de către autorități cum ar fi Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Poliţia Rutieră, etc. prin completarea formularului necesar sau într-un mod operaţional (prin intermediul unui post de radio sau un dispozitiv de la bord). Lbvi) În cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu Entitatea Contractantă. Lb.vii) În caz de defectare a serverului central al SIT, cu excepţia cazurilor ce nu sunt controlate de către Entitatea Contractantă. Ocursă neregulată din culpa Operatorului este o cursă care se efectuează, însă: a) b) c) nu respectă orarul traseului , cu abatere mai mare decât cea admisă la clauza 1 lit.b) pct. (1); are o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei staţii, dar fără un ordin coordonat cu Entitatea Contractantă; are o întârziere mai mare la pelcare decât cea admisă la clauza I lit. b) pct. (iv); O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele cazuri: a) b) la o abatere de la orarul traseului peste limita admisă, datorată unuia dintre motivele indicate la clauza IV sau V la schimbarea unui vehiculul care are ca efect o întârziere de până la 6 (şase) miniute față de ora de sosire. O întârziere mai mare de 6 (şase) minute este permisă numai cu acordul Entităţii Contractante. O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv: a) b) c) d) e) impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea serviciului de transport planificat conform orarului; semafoare nefuncţionale şi semafoare cu regim special de funcţionare; drumuri necurăţate de zăpadă şi/sau cu polei; suprafața drumului este într-o stare proastă, împiedicând circulaţia transportul public urban în condițiile tehnice, de siguranță şi de confort stabilite; zone inundate pe parcursul traseelor; mitinguri, manifestări, precum şi evenimente permise şi/sau efectuate printr-un ordin al Entităţii Cntractante; ca urmare a comunicării de către Entitatea Contractantă aunei perioadele de așteptare în efctuarea călătoriei; O cursă efectuată parţial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a putut fi executată în mod corect din cauza unuia din următoarele motive: a) b) accident de circulație rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulația.; accidente de circulaţie rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulaţiei; Pagină 2 din 3

VI 5 o 8 h) o un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător, pe traseul de deplasare alocat în mod normal transporturi public, împiedicând astfel circulaţia; lucrări de reparaţii în regim de urgenţă fără ordin din partea Entității Contractante; actele de vandalism într-un vehicul, cu informarea Entității Contractante de către în termen de 60 de minute; călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență; la intervențiile organelor de control în trafic, de apărare sau ordine publică: impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce conduce la nerespectarea orarului din Programul de Circulaţie; cursă neefectuată din culpa Operatorului cste o cursă în care vehiculul: VLai) circulă cu un dispozitiv de bord nefuncţional sau Operatorul nu a respectat măsurile de conformare dispuse de Entitatea Contractantă pentru asigurarea funcţionării dispozitivului de bord al vehiculului; VLaii) se abate de la traseu, fără a se afla într-una din sitauațiile prevăzute la Clauzele IV şi V sau fără aprobarea Entității Contractante; VLaiii) nu opreşte în una sau mai multe staţii pentru a permie îmbarcarea/debarcarea călătorilor; VLa.iv) este implicat într-un accident de circulație cu alt vehicul al Operatorului. Pagină 3 din 3

Anexa 13 la Contract CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE EFECTUAT ÎN ARIA DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA" Pagina 1 din 5

CAPITOLULI OBIECTUL 1. Prezentul Caiet de Sarcini stabileşte condițiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timişoara, Stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficientă şi siguranță. 2. Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică şi de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune. 3. Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate şi constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. 4. Prezentul Caiet de Sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanta şi siguranță în exploatare. 5. Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul serviciului de transport public de călători, elaborat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. CAPITOLUL II CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE 1. Operatorii de transport public local vor asigura: a. numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor şi protecția mediului. b. numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecţiuni ale acestora. c. respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/ înregistrarea şi efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului. d. operațiile de întreţinere şi reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.). e. menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora. f. condiții pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport. În acest sens, pentru fiecare mijloc de transport utilizat în prestarea serviciului de transport public să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi, în condiții speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea interiorului mijloacelor de transport. Dezinfectarea generală a mijloacelor de transport se realizează obligatoriu de minim 2 (două) ori pe an: trimestrul 1, respectiv, trimestrul III cu substanțe de tip ecologic sau alte dispozitive UV care să respecte condițiile de sănătate publică. Operatorul de transport are obligația conform Ordinului 18/ 2008 privind aprobarea normelor de igiena pentru transportul de persoane de a realiza măsurători de specialitate în interiorul mijloacelor de transport, semestrial, cu sprijinul laboratoarelor de specialitate ale Autorității de Sănătate Publică. Operatorii de transport public local care au în administrare traseele sunt obligate să le întrețină, împreună cu stațiile şi mijloacele de transport în comun, în condiții optime de igienă, să asigure întreținerea, salubrizarea şi curăţarea permanentă, să realizeze dezinfecția și dezinsecția vehiculelor ori de câte ori este nevoie da nu mai târziu de 30 zile, și să asigure un microclimat favorabil în mijloacele de transport, conform Ordinului 18/ 2008 privind aprobarea normelor de igienă pentru transporturile de persoane. Rezultatele vor fi Pagina 2 din 5

certificate de Autoritatea de Sănătate Publică în termen de 30 zile de la încheierea determinărilor de noxe. g. spații în suprafață suficientă și cu dotările necesare pentru parcarea mijloacelor de transport. h. dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare. i, personal calificat şi vehicule de intervenție operativă. j. respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației. Kk. asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat. l. respectarea capacităților de transport şi a programelor de circulație impuse prin programele de transport aprobat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. m. menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare şi a curățeniei acestora. n. respectarea indicatorilor de performanță si de calitate stabiliții prin Contractul de Servicii Publice şi precizați în Regulamentul serviciului de transport public de călători elaborat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. o. furnizarea către Societatea Metropolitană de Transport Timişoara a informațiilor solicitate în scris şi accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcționării şi dezvoltării serviciului de transport public local. p. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora q. statistica accidentelor şi analiza acestora. 1. aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, stabilidu-se indicatori de reducere a compensației de transport, (conform Ordin președinte ANRSC 972/2007). s. respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor. t. respectarea legislației în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, protecția mediului, precum şi situațiile de urgență. u. planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație. v. alte condiții specifice stabilite de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, (conform ordin preşedinte 972/2007). 2. Obligațiile și răspunderile personalului care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de transport public de călători elaborat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. 3. Condiţiile de realizare a investițiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face Operatorul de transport, modul de aprobare şi decontare a acestora se va stabili în Contractul de Servicii Publice. CAPITOLUL III TEMUL DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI 1. Operatorul de transport rutier/ transportatorul autorizat are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport public local de călători, pe traseele cuprinse în Contractul de Servicii Publice. 2. Operatorul de transport/ transportatorul autorizat are oblipația să efectueze serviciul de transport public de călători, cu respectarea programului de transport, care conţine condițiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, respectiv, denumirea, amplasarea stațiilor în coordonate GPS şi dotările acestora. Pagina 3 din 5 )

3. In vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate şi continuitate, Operator de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a. să asigure afişarea pe părţile din față, spate şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi capetelor de traseu. Elementele de informare menționate anterior vor fi vizibile corespunzător pe timp de noapte şi în condiții de vizibilitate scăzută. b. să asigure în salonul mijlocului de transport informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea stației care urmează şi la posibilitățile de transbordare în alte mijloace de transport public local de persoane; în cazul troleibuzelor şi tramvaielor această obligație va fi respectată pentru vehiculele noi, precum şi pentru cele aflate în funcţiune, echipate din construcție cu mijloace sonore şi/sau vizuale. c. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, pe panourile informative din salon, stabilite prin reglementările în vigoare. d. să asigure eliberarea şi vânzarea titlurilor de călătorie în toate locațiile stabilite de comun acord cu Societatea Metropolitană de Transport Timişoara şi nominalizate printr-o Anexă la Contractul de Servicii Publice. e. să asigure afişarea în stațiile din programul de circulație a indicativului liniei care deserveşte un traseu, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi reprezentarea schematică a traseului cu indicarea staţiilor pentru informarea publicului călător. . să emită şi să distribuie titluri de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de gratuități sau reduceri ale costului abonamentului. g. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport; h. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani. i. să asigure existenţa în mijlocul de transport a locurilor rezervate şi marcate corespunzător pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe. j. dă supravegheze, prin conducătorul vehiculului, urcarea şi coborârea călătorilor; să folosească numai vehicule dotate cu sisteme care să nu permită plecarea mijlocului de transport din stații cu ușile deschise, cu călători aflați pe scări și/sau agățați de exteriorul caroseriei, (conform Ordin 972/2007). K. să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație. . ă nu permită transportul călătorilor decât pe bază de titluri de călătorie valabile, aprobate de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara (Ordin 131/ 1401/ 2019). m. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de Tansport. n. să țină evidența plecărilor/sosirilor în/ din cursă, la fiecare capăt de linie, pe baza foilor de parcurs. o. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unei linii, prin intermediul mass mediei, respectiv, în mijloacele de transport şi staţii, prin panouri informative sau alte mijloace de comunicare inclusiv pentru persoane cu dizabilități. p. pentru fiecare mijloc de transport utilizat în prestarea serviciului de transport public să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi, în condiții speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea interiorului mijloacelor de transport. Operatorii de transport public local care au în administrare traseele sunt obligate să le întrețină, împreună cu stațiile şi mijloacele de transport în comun, în condiții optime de igienă, să asigure întreţinerea, salubrizarea şi curățarea permanentă, să realizeze dezinfecția și dezinsecția vehiculelor ori delcâte ori este nevoie dar nu mai târziu de 30 zile, şi să asigure un microclimat favorabil în ij transport, conform Ordinului 18/ 2008 privind aprobarea normelor de igienă pentru t Pagina 4 din 5

de persoane. Rezultatele vor fi certificate de Autoritatea de Sănătate Publică în termen de 30 zile de la încheierea determinărilor de noxe. q. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiţii de regularitate, siguranță și confort; 1. să folosească numai mijloace de transport echipate cu instalație de încălzire/răcire a aerului în stare de funcționare, (conform Ordin 272/2007) s. să utilizeze mijloace de transport care au aspect estetic corespunzător. t. să inscripționeze pe părțile laterale sau în față şi pe spatele mijlocului de transport denumirea operatorului serviciului de transport public. u. să doteze mijloacele de transport cu echipamente /mijloace de prevenire şi combatere a incendiilor, precum şi cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate. V. să pună în circulație numai vehicule care se află în perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice. w. să pună în circulație numai vehicule care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației şi protecţia mediului. x. să fundamenteze anual bugetul de venituri şi cheltuieli pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători în condițiile legislației în vigoare şi a Contractului de Seryicii Publice, pentru a fi supus aprobării Societății Metropolitane de Transport Timişoara, conform Ordin 272/2007). y. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora, prin intermediul mass med i, respectiv, în mijloacele de transport şi stații sau alte mijloace de comunicare inclusiv pentru persoane cu dizabilități. z. să aplice normele de securitatea şi sănătatea în muncă, protecția mediului, precum şi pentru situațiile de urgență specifice activității desfăşurate în cadrul serviciului contractat. aa. să asigure planificarea şi finanțarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajați. bb. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficientă economică. cc. să prezinte Societății Metropolitane de Transport Timişoara programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat. dd. să asigure, prin dispecerate şi dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfăşurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța şi confortul. ce. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum şi pentru intervenții la reţeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor, etc. ff. să dispună de mijloace de transport suplimentare necesare pentru acoperirea imobilizărilor şi Tezerve. gg. să nu admită la transport în mijlocul de transport materii urât mirositoare, inflamabile sau alte materiale/ obiecte care prin format ori prin dimensiune pot produce daune, vătămări corporale sau prin natura materialului pot murdări, sau orice alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public. jj) alte condiții specifice stabilite de către Societatea Metropolitană de Transport Timigoara, prin Hotărâri AGA (conform ordin 972/2007) Pagina 5 din 5

Anexa 14 la Contract REGULAMENTUL SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE EFECTUAT ÎN ARIA DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" Pagina 1 din 25

CAPITOLULI DIPOZIȚII GENERALE 1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic pentru efectuarea serviciului de transport public local în aria de competență a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, definind condițiile care trebuie îndeplinite pentru efectuarea Serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice obligatorii, precum şi raporturile între autoritatea competentă, operatorii de transport rutier/ transportatorii autorizați şi utilizatorii serviciului public. 2. Scopul prezentului Regulament este acela de a defini modul în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar şi ale legislației naționale în vigoare, sunt efectuate de către autoritățile competente şi operatori, serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale efectuate: cu autobuze, autocare, troleibuze, tramvaie şi hidrobuze tip catamaran în aria de competență Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara. 3. Serviciul de transport public local de persoane cu autobuz, autocar, tramvai, troleibuz face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităților de interes economic şi social desfăşurate în aria de competență a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, în scopul asigurării transportului public local de persoane, 4. În cadrul Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara activitatea de transport va fi efectuată numai pe baza Contractului de Servicii Publice încheiat între autoritatea competentă şi operatorul de transport în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/ 2007 privind serviciile de transport feroviar şi rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului. 5. În sensul prezentului Regulament, autoritatea competentă este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” constituită prin asocierea unităților administrativ- teritoriale membre, având ca scop: înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de transport public de persoane efectuat cu tramvaie, troleibuze, autobuze, autocare, hidorbuze tip catamaran, respectiv alte moduri de transport, pe raza de competenţă a unităților administrativ- teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. 6. În sensul prezentului Regulament, autorități de reglementare competente sunt: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), Autoritatea Rutieră Română (ARR) sau autoritățile administrației publice locale prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara". 7. Serviciul de transport public local de persoane în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timişoara se va efectua în condițiile prezentului Regulament și ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor şi convențiilor internaționale la care România este parte. 8. Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, Societatea Metropolitană de Transport Timişoara va urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce îi revin, ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate şi confort şi în concordanță cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare. 9. În sensul prezentului Regulament termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: Pagina 2 din 25

„AN.RS.C7 Înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. „Autoritate de autorizare” Înseamnă structură locală cu atribuții de reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciilor publice de transport persoane, înființată în cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara". „Autobuz” Autovehicul cu cel puţin 4 roți şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25km/h conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel puțin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; “Autorizaţie de transport” Documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie şi troleibuze; „Autoritatea contractantă” > Înseamnă autoritatea locală competentă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", care are competența legală de a asigura, organiza, reglementa, coordona şi controla sistemul de transport în aria sa de competenţă şi de a delega pestiunea serviciului public de transport local de călători şi a concesiona infrastructura aferentă sistemului de transport. „Compensație” Reprezintă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera g) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă. „Certificat de competență profesională Documentul care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor. „Continuitatea Serviciului public de transport” Înseamnă capacitatea de menținere şi reconstituire a funcţiilor esențiale ale serviciului public de transport, respectiv activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public | trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcţiilor social/economice ale unei zone, în cazul unor situații perturbatoare previzionate sau de urgență. „„Contract” Înseamnă actul juridic încheiat între Societatea Metropolitană de Transport Timişoara în calitate de autoritate competentă şi un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public (art. 2 Regulamentul CE 1370/2007). Înseamnă Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, inclusiv toate anexele la acesta. Este un contract de servicii publice, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 Pagina 3 din 25

„Diferențe de tarif” Înseamnă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, care intră în calculul Compensației, în vederea acoperirii influențelor financiare rezultate din gratuitățile şi reducerile de tarif la Titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători. „Copie conforma a licenței de transport” Documentul eliberat în baza licenţei de transport / comunitare de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dintre autobuzele utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier. „Cursa” Parcursul dus - întors realizat cu un vehicul între capetele de traseu, în cadrul aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane; „Drept exclusiv” Înseamnă un drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt operator de transport (art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007). „Efectul financiar net” Înseamnă totalitatea efectelor financiare, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situaţiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri. “Grafic de circulație” Documentul care conţine denumirea traseului, capetele de traseu, stațiile publice aflate pe traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu şi din staţiile publice aflate pe traseu, zilele în care se efectuează serviciul regulat şi serviciul regulat special, după caz; “Inmatriculare/ înregistrare” Operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/ înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/ înregistrare atribuit; „Licenţă de traseu” Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport călători, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu, conform Programului de Transport al Operatorului. HI Pagina 4 din 25

„Licenţă de transport” Documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului rutier. Manager de transport” Conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009; persoana fizică, titular al certificatului de competență profesională, care îndeplineşte cerința de bună reputație şi care: a. conduce permanent şi efectiv activitățile de transport ale întreprinderii; b. este angajat, director, proprietar sau acţionar al întreprinderii ori administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăși persoana respectivă; c. este rezident în Uniunea Europeană. „Obligații de serviciu public” Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le- ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiții fără a fi retribuit. „Omologare” ! „Operator” Procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare. | Înseamnă societatea comercială care are compelența şi capacitatea recunoscută de a presta serviciile de transport public local, în condițiile reglementărilor în vigoare, şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia. Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de călători. „Operator intern” Entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente şi are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370/2007. „Program de circulație” Înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor, intervalele de succedare a curselor locale. Programele de circulație sunt aferente trageelor ce fac parte din programul de transport asumat de Operatot prin Contractul încheiat cu Autoritatea Contractantă. Pagina 5 din 25

„Programul de investiții” Înseamnă Programul de investiții al Operatorului și secţiunea din Programul de Investiţii al Autorităţii Contractante aferentă operatorului. „Programul de investiții al Entității Contractante” Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Entitatea contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât şi valoric, realizate din fonduri publice, cuprins în Contract. „Programul de investiții al Operatorului” Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât şi valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului, cuprins în Contract. „Programul de transport” Înseamnă Programul de Transport Public Local întocmit şi aprobat de Entitatea contractantă, prin care se stabilesc traseele, capetele de traseu, Programele de Circulaţie, stațiile publice, numărul mijloacelor de transport necesare și capacitatea minimă de transport pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Entităţii Contractante. „Serviciu public de transport călători” Înseamnă acel serviciu definit la art. 2 litera a) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind un serviciu de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu pe raza teritorială de competență a Entităţii Contractante, potrivit Programului de transport. „Sisteme de transport inteligent sau STI” Înseamnă un ansamblu de sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule şi utilizatori, în gestionarea traficului şi gestionarea mobilității, precum şi pentru interfețe cu alte moduri de transport. STI poate cuprinde fără a fi limitat la acestea: sistemul de management şi control în trafic, sistemul de informare a călătorilor, sistemul monitorizare şi localizare prin GPS a autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a călătorilor, etc. „Servicii/ curse regulate” Serviciile care asigură transportul de persoane cu mijloacele de transport public de călători, la intervale stabilite, pe trasee stabilite, pasagerii fiind îmbarcați şi debarcați la puncte de oprire prestabilite. „Raportul lunar de constatare” Înseamnă documentul întocmit, în baza căruia Autoritatea Contractantă plăteşte lunar Operatorului Compensația. „Tarif de călătorie” Înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă, potrivit dispoziţiilor legale. „Titluri de călătorie” Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, legitimaţii de călătorie, carduri magnetice sau contactless ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului public de transport călători, emise conform prevederilor legale. „Iransport rutier local de persoane” Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi în limitele Societății Metropolitane de Transport Timişoara, conform OG 27/2011 privind transportul rutier, Pagina 6 din 25

„Transportator autorizat” Operatorul de transport care deține autorizație de transport cliberată de autoritatea de autorizare, pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze, autocare, troleibuze, tramvaie . „Utilizatori” Denumite în regulament şi călători, reprezintă persoane fizice sau juridice, care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciul de transport public local, în condițiile legii. CAPITOLULII PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI Serviciile de utilități publice se organizează şi funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale şi cu respectarea următoarelor principii: a) autonomiei locale b) descentralizării serviciilor publice c) subsidiarității şi proporționalității d) asocierii intercomunitare e) responsabilității și legalității ) dezvoltării durabile şi corelării cerințelor cu resursele £) protecției şi conservării mediului natural şi construit n) asigurării igienei şi sănătății publice i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităților administrativ eritoriale. j) participării şi consultării cetățenilor. c) liberului acces la informațiile privind serviciile publice. 2. Transportul public local de călători efectuat în cadrul Societății Metropolitane de Transport Timişoara se va desfăşura numai cu respectarea reglementărilor naționale și comunitare în vigoare în domeniul transporturilor rutiere precum şi ale acordurilor şi convențiilor internaționale la care România este parte şi în conformitate cu scopul şi obiectivele prevăzute în actele constitutive ale Asociaţiei. 3. Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 4. Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport şi, după caz, dotate cu tahografe, în conformitate cu reglementările în vigoare. 5, Efectuarea serviciului de transport public local de călători trebuie să asigure: a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației unităților administrativ- teritoriale membre a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara. b) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor. c) accesul la serviciile de transport public local şi protecţia categoriilor sociale defavorizate. d) informarea publicului călător. e) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii de regularitate, siguranță şi confort. f) corelarea capacității de transport cu cererea de transport. g) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale. Pagina 7 din 25

6. Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții: a. se efectuează de către un operator de transport autorizat conform legislației în vigoare. b. se efectuează numai în aria de competență a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara. Cc. se execută pe baza unui program de transport prestabilit de către Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. d. se efectuează de către operatorul de transport autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deţinute în proprietate, în baza unui contract de leasing, sau prin delegare de gestiune de către autoritățile locale din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timişoara. e. persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii. f. pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport percepe de la persoanele transportate un tarif de transport cu excepția călătorilor care au dreptul la gratuitatea serviciului. g. transportul cu tramvaie, troleibuze și autobuze se efectuează numai pe bază de licențe de traseu sau autorizații de transport eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timişoara. Modelul autorizaţiei de transport este prevăzut în Anexa 2 a prezentului Regulament. 7. Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții: a. se efectuează tur-retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: transportul copiilor, elevilor şi studenților la și de la instituțiile de învăţământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la şi de la locul de muncă. b. se efectuează numai pe raza de competență a Societății Metropolitane de Transport Timişoara sau între aceasta şi orice altă localitate situată în interiorul sau în afara României. c. se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, pe bază de licenţe de traseu eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara. d. persoanele transportate se îmbarcă şi se debarcă în staţiile stabilite special, în locul unde își desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedință, e. operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia. f. persoanele transportate sunt cele care se regăsesc pe lista anexa la contract si care se identifică cu cartea de identitate. CAPITOLUL III CONDIŢIILE TEHNICE OBLIGATORII PRIVIND INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAMENTELE UTILIZATE 1. Reţeaua de drumuri, poduri şi pasaje, precum și construcţiile şi instalațiile aferente infrastructurii de transport rutier, trebuie să permită deplasarea mijloacelor de transport public în siguranță şi să asigure condiții optime pentru efectuarea serviciului de transport public local conform programului de transport. 2. Construcțiile, instalaţiile şi echipamentele specifice pentru întreţinerea, repararea şi parcarea mijloacelor de transport, precum depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare şi igienizare, trebuie să dispună de toate dotările necesare menținerii în exploatare a parcului de vehicule în condiții de siguranță și confort. 3. Dispeceratul şi dotările speciale de urmărire şi coordonare în trafic a vehiculelor de transport trebuie să asigure monitorizarea şi gestionarea în timp real a parcului de vehicule aflat în trafic, astfel încât procesarea datelor să se facă eficient. Intervențiile şi activitățile de depanare (rebuie să asigure continuitatea serviciului. Pagina 8 din 25 |

4. Sistemul de e-ticketing trebuie să asigure oferte tarifare atractive pentru călători şi eficiente pentru operatori, colectarea corectă şi fiscalizată a contravalorii titlurilor de călătorie, repartiția corectă a veniturilor din încasări în conformitate cu prestația realizată. 5. Calea de rulare şi aparatele de cale a tramvaielor trebuie să asigure deplasarea materialului rulant în parametrii de siguranță, activitatea de întreţinere și reparații fiind executată de operator în conformitate cu reglementările şi normele specifice în vigoare şi cu respectarea graficelor de revizii şi reparații. 6. Rețelele electrice de contact pentru tramvaie şi troleibuze trebuie să asigure parametrii de calitate ceruți de motoarele de acţionare, în condiții de siguranță şi securitate. Echipamentele de suspensie trebuie să permită atât suspendarea şi izolarea firului de contact, cât și alunecarea captatorului de curent, în aşa fel încât gradul de fiabilitate să fie maxim. 7. Sistemul energetic de alimentare a reţelelor de contact electrice, (substații de transformare- redresare, rețea de contact, piese speciale de cale, cabluri de curent continuu, stâlpi) trebuie să corespundă standardelor şi normelor în vigoare. 8. Amenajările stradale din rețeaua de transport, precum: staţii de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare, etc, trebuie să fie poziționate în aşa fel încât să asigure tuturor utilizatorilor un acces sigur şi cât mai uşor. 9. Transportul public local de călători se poate efectua numai cu vehicule omologate, încadrate conform prevederilor legale, dotate cu toate echipamentele funcționale specificate în condițiile de acordare a licenței, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă. 10. În funcție de programele de transport aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităților administrației publice locale, cu stații amenajate şi semnalizate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport public de persoane. CAPITOLUL IV TITLURI DE CĂLĂTORIE STEMUL DE E- TICKETING 1, Pentru a beneficia de transportul cu mijloacele de transport în comun, călătorii trebuie să achite tariful în vigoare la data călătoriei. Dovada achitării călătoriei se face cu titlul de călătorie valabil. 2. Prin tarif de călătorie se înțelege preţul perceput în schimbul vânzării titlurilor de călătorie. 3. Tarifele pentru serviciile de transport public local vor fi actualizate anual de către Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, cu minim rata de inflație stabilită de INS. 4. Prin titluri de călătorie valabile se înțeleg: călătorii simple din portofelul electronic sau tipărite, călătorii plătite prin SMS sau cu card bancar, abonamente, facilități( gratuități, reduceri). Titlurile de călătorie pe suport de card electronic se validează în mod obligatoriu la unul din echipamentele montate în acest scop în vehiculul cu care se efectuează călătoria. 5. În aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timişoara sunt acordate gratuități următoarelor categorii de persoane: a) veteranii de război, în baza Legii 44/ 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. b) revoluționarii şi urmaşii celor decedați în Revoluția din decembrie 1989, în baza Legii 341/ 2004 a recunoştinței față de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum şi față de persoanele care şi-au jertift viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. c) persoanele persecutate pe motive etnice- deportați, în baza Legii 189/2000. d) foştii deținuți politici, în baza Legii 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi persoapelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, predyim şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Pagina 9 din 25

e) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi asistenții personali ai acestora, în baza Legii 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Î) preşcolarii, în baza Ordinului 972/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. 8) alie categorii de persoane, în baza Hotărârii AGA a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara. 6. Unitățile administrativ teritoriale membre ale Societății Metropolitane de Transport Timişoara, prin hotărâri ale autorităților deliberative vor hotărî categoriile de persoane care vor beneficia de facilități, menționate în Contractul de Servicii Publice. 7. Toţi călătorii, inclusiv categoriile de persoane menționate la pct. 5 lit. a-g pot efectua călătorii numai în baza titlului de călătorie în formă materializată sau dematerializată, valabil, eliberat de operatorul de transport sau alte autorități publice. 8. Fiecare tip de titlu de călătorie va fi folosit numai potrivit condițiilor în care a fost eliberat. (abonament 1 linie/ general, abonament nominal/nenominal, furt/ pierdere card) 9. Tiilul(e) de călătorie care prezintă modificări va vor fi reţinut(e) de agenții constatatori iar utilizatorul va fi sancționat conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care se constată că fapta comisă este prevăzută de legea penală, vor fi sesizate organele de urmărire penală. 10. Sistemul de e-ticketing trebuie să asigure: a) emiterea şi vânzarea titlurilor de călătoriei b) colectarea veniturilor din activitatea de transport Înregistrarea, memorarea, transmiterea şi prelucrarea datelor de vânzare și de utilizare a titlurilor de călătorie d) Realizarea de rapoarte periodice şi operative referitoare la emiterea, vânzarea, validarea şi controlul titlurilor de călătorie 11. Operatorul de transport va asigura funcţionalitatea, mentenanța şi dezvoltarea echipamentelor, a bazelor de date, aplicațiilor şi comunicațiilor asociate cu acestea. 12, Cardurile pentru sistemul e-ticketing vor fi asigurate contra cost de către Operator. CAPITOLUL V RESPONSABILITĂȚILE SOCIETĂȚII METROPOLITANE DE TRANSPORT TIMIȘOARA 1. Societatea Metropolitană de Transport Timişoara are responsabilitatea să monitorizeze prestarea serviciului de transport public de călători efectuat în aria sa de competență şi să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorului de transport prin Contractul de Servicii Publice încheiat prin: a. Respectarea indicatorilor de performanță şi a calității serviciilor b. Respectarea programului de transport şi optimizarea lui în funcție de cerere. Respectarea obligaţiei de serviciu asumate. c. Aplicarea tarifelor aprobate. d. Realizarea investițiilor prevăzute în Contractul de Servicii Publice în sarcina operatorului. e. Asigurarea protecției mediului, a domeniului public şi a protecției utilizatorilor, CAPITOLUL VI ECTUĂRII TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE ALATORI DOCUMENTE NECESARE 1. Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport/transportatorii autorizaţi, pe baza de Contract de Servicii Publice încheiat între autoritatea competentă şi operatorul de transport public de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la nivel național şi comunitar. Pagina 10 din 25

2. Contractul de Servicii Publice va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe: a. caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului b. regulamentul serviciului c. inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrati teritoriale, aferente serviciului d. procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c. 3. Contractul de servicii publice include programul de transport pentru traseele pe care operatorul este autorizat să desfăşoare transportul public local de călători. 4. Acordarea licențelor de traseu, în cazul serviciului de transport public local de călători, se face de către Societatea Metropolitană de Transport Timişoara în corelare cu programul de transporl. 5, Modelul licenţei de traseu şi al graficului de circulaţie al acesteia sunt prevăzute în Anexa l- parte integrantă a prezentului Regulament. 6. Programul de transport se întocmeşte de către compartimentul de specialitate, se aprobă prin Llotărâre a Adunării Generale a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara şi este prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local efectuat în cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara. 7. În perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate poate fi actualizat prin Hotărâre a Adunării Generale a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, prin: a. prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu. b. introducerea de noi trasee. c. modificarea numărului de curse. d. modificarea orelor din graficele de circulaţie. e. introducerea de staţii noi. f. eliminarea de staţii. g. orice altă modificare necesară bunei funcţionări a serviciului de transport public local. 8. Pe perioada de valabilitate a programului de transport, Operatorul de transport rutier/ transportatorul autorizat poate utiliza la efectuarea curselor de pe trasee doar autovehiculele cuprinse în Contractul de Servicii Publice. 9, Operatorul de transport rutier/ transportatorul autorizat au obligația de a deţine la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata serviciului, următoarele documente: a. Licenţa de traseu cu programul de circulație, în cazul autobuzelor. b. Copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor. c. Legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/ transportatorului autorizat. d. Contractul de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract. e. Actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini. f. Asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajelor acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie. g. Certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil. CAPITOLUL VII SIGURANȚA RUTIERA 1. În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/ transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local de călători au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației. 2. Operatorii de transport rutier/ transportatorii autorizaţi care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri: Pagina 11 din 25 V

a, Să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, înregistrarea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice, tepararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucția mijloacelor de transport b. Să utilizeze numai mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/ revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/ încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare c. Săasigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosință, conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate, conform legislaţiei în vigoare sau echivalente d. Sa respecte timpii de lucru, de odihnă şi de repaus pentru conducătorii mijloacelor de transport, conform contractului colectiv de muncă şi prevederilor legale e. Să asigure respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecție a mediului, precum şi a celor privind situaţiile de urgenţă de către conducătorii mijloacelor de transport, pe tot timpul efectuării transportului f. Să respecte procedurile care trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie g. Să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută. h. să monteze, prin operator economici autorizați, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii. i. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului j. să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă. k. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens. 1. să verifice funcţionarea tahografului inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz. m. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor. n. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută. 3 Î scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorul autorizat au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa circulației şi a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport. 4. Persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport trebuie să deţină un certificat de pregătire profesională valabil, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 12142015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. 5. Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a. Să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, inițială şi periodică şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice b. Să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră gi conduită preventivă c. Să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră Pagina 12 din 25

d. Să cunoască şi să respecte măsurile care trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalți participanți la trafic, protecţia mediului şi protecția bunurilor e. Să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare şi ale contractului colectiv de muncă f. Sănu utilizeze telefon mobil la volan, fără un dispozitiv hands-free g. Să nu intervină asupra tahografului pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare. h. Să respecte regulile privind comportamentul adecvat în relație cu cetățenii, conform prevederilor contractelor de delegare şi procedurilor interne. 6. Conducătorii mijloacelor de transport sunt obligați: a. să oprească pentru urcarea sau coborârea călătorilor numai în stații special amenajate. b. să deschidă uşile mijlocului de transport numai după ce acesta a fost oprit în staţie. c. să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât ori urcat în mijlocul de transport. 7. Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. 8. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. CAPITOLUL VIII CONDIȚIILE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE OPERATORUL DE TRANSPORT 1. Operatorul de transport rutier/ transportatorul autorizat va efectua serviciul de transport public de călători prin curse regulate în aria de competență a Societăţii Metropolitane de “Transport Timişoara, cu respectarea cumulativă a următoarelor obligații: a. Să asigure afişarea pe părţile din față spate, și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi a capetelor liniei. Elementele de informare menționate anterior vor fi vizibile pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută b. Să asigure în salonul vehiculului informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează şi la posibilităţile de transbordare în alte mijloace de transport public local de persoane; în cazul troleibuzelor și tramvaielor, această obligaţie va fi respectată pentru vehiculele noi, precum şi pentru cele aflate în funcţiune, echipate din construcție cu mijloace sonore şi/sau vizuale c. Să asigure afişarea în salonul vehiculului a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare d. Să asigure eliberarea şi vânzarea titlurilor de călătorie în toate locațiile stabilite de comun acord cu Autoritatea Contractantă și nominalizate în cuprinsul Contractului de Servicii Publice. e. Să asigure în staţiile din programul de circulație afişarea indicativului liniei care deserveşte un traseu, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi reprezentarea schematică a traseului cu indicarea stațiilor, pentru informarea publicului călător f. Să emită titluri de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; g. Să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite prin reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport h. Să asigure în vehiculele operate locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe i. Să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor şi să folosească numai vehicule [dotate cu sisteme care să nu permită plecarea din staţii cu uşile deschise, călători pe scări sau /agățați de extaeriorul caroseriei. Pagina 13 din 25

j- Să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie k. Să permită transportul călătorilor numai pe bază de titluri de călătorie valabile, aprobate de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, (conform Ordin 972/ 2007, şi Ordin 131/ 1401/ 2019) 1. Să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport m. Să ţină evidența plecărilor/sosirilor în/din cursă, la fiecare capăt de linie n.Săasigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu p- Să asigure, prin dispecerate şi dotări speciale, urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situaţii care pot afecta desfăşurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța şi confortul o. Să dispună de echipaje de intervenție şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum şi pentru intervenții la reţeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc. p- Să asigure informatea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie în mijlocul de transport, în stații şi mass media sau alte mijloace de comunicare inclusiv pentru persoane cu dizabilități (conform ordin 972/2007) q. Pentru fiecare mijloc de transport utilizat în prestarea serviciului de transport public să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi, în condiţii speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfeciarea interiorului mijloacelor de transport. Dezinfectarea generală a mijoacelor de transport se realizează obligatoriu de minim 2 (două) ori pe an: trimestrul I, respectiv, trimestrul III cu substanțe de tip ecologic sau alte dispozitive UV care să respecte condițiile de sănătate publică. Operatorul de transport are obligația de a realiza măsurători de specialitate în interiorul mijloacelor de transport, trimestrial, cu sprijinul laboratoarelor de specialitate ale Autorităţii de Sănătate Publică. Rezultatele vor fi certificate de Autoritatea de Sănătate Publică în termen de 30 zile de la încheierea fiecărui trimestru. 1. Să asigure executarea transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort. u. Să foloseasca numai mijloace de transport dotate cu sisteme de încălzire/ răcire şi să asigure funcţionarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public î. Să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport u. Să inscripţioneze pe părţile laterale sau în fața şi pe spatele mijlocului de transport denumirea prestatorului serviciului de transport public v. Să doteze mijloacele de transport cu echipamente/mijloace de prevenire şi combatere a incendiilor, precum şi cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate W. Să pună în circulaţie numai vehicule care se află în perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice sau a reviziei tehnice periodice, după caz şi să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu x. Să folosească numai mijloace de transport dotate cu echipamente componente ale ale sistemului de e-ticketing şi să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public y. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani. z.să țină evidența curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie (conform Ordin 972/2007) 2. Operatorii de transport public au următoarele obligații principale faţă de utilizatori: a. Să asigure prestarea serviciului de transport public conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare b. Să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor de transport public din responsabilitatea lor şi să limiteze durata intervențiilor care țin de competența lor c. Să respecte indicatorii de performanță şi calitate stabiliţi prin Contractul de Servicii Publice d. Să furnizeze cu regularitate Societății Metropolitane de Transport Timișoara informa privind madul de realizare a indicatorilor de performanță şi să asigure accesul la şi la Pagina 14 din 25

actele individuale pe baza cărora furnizează/ prestează serviciul de transport public, în condițiile legii e. Să respecte procedurile interne, legislația, reglementările, precum şi hotărârile autorităților administrației publice locale în vigoare privind protecţia mediului f, Să răspundă solicitărilor şi reclamațiilor conform legii şi prevederilor contractuale g. Să informeze populația cu privire la modificările survenite în realizarea serviciului şi privind orice aspect asociat cu prestarea servicului de către acesta. 3. Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea următoarelor condiţii: a. să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, traseului și a tipului de transport; b. să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului; c. să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu; d. să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligaţiile ce le revin; c. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto; [. îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în staţii stabilite special, altele decât stațiile publice, în locul unde își desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reședință; g. să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în traficul de circulaţie; h.să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; i. mijlocul de transport să nu circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia; j. să nu admită la transport în salonul autovehiculului: - materii greu mirositoare; - materii inflamabile; - butelii de aragaz; - butoaie cu carbid; - tuburi de oxigen; - materiale explozibile; - filme cinematografice neambalate în cutii metalice; - produse caustice; - materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor, - obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale; k. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; l. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport; m. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ţinute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; - conţin produse neadmise la transport; - sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a autovehiculului; n. nu se admit la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru; o. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto; p. autovehiculele trebuie sa aibă inspecția tehnică periodică efectuată la temnfen; q. pentru fiecare mijloc de transport utilizat în prestarea serviciului de transport public să asigure zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi, în condiţii speciale (cu respecțarea prevederilor legale) dezinfectarea interiorului mijloacelor de transport. Dezinfectarea gencfălă a Pagina 15 din 25

mijoacelor de transport se realizează obligatoriu de minim 2 (două) ori pe an: trimestrul IL respectiv, trimestrul III cu substanțe de tip ecologic sau alte dispozitive UV care să respecte condiţiile de sănătate publică. Operatorul de transport are obligaţia de a realiza măsurători de specialitate în interiorul mijloacelor de transport, trimestrial, cu sprijinul laboratoarelor de specialitate ale Autorităţii de Sănătate Publică. Rezultatele vor fi certificate de Autoritatea de Sănătate Publică în termen de 30 zile de la încheierea fiecărui trimestru. 1. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea şi prevenirea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; s. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderenţă scăzută; t. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi în funcţiune pe toată durata desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare. CAPITOLUL IX INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 1. Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de călători sunt: a. Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație. b. Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 4 de ore. e. Numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct.a şi b, conform Ordin 972/2007. d. Numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care: — numărul de reclamaţii justificate — numărul de reclamaţii rezolvate — numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale e. Numărul autovehiculelor atestate Euro 3 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație. Mijloacele de transport utilizate în prestarea serviciului de transport public local în aria de competență a SMTT vor respecta următoarele specificații: — în primii trei ani de la intrarea în vigoare a Contractului de Servicii Publice se vor utiliza mijloace de transport cu minim norma Euro 3. -— din anul patru de la intrarea în vigoare a Contractului de Servicii Publice se vor utiliza mijloace de transport cu minim norma Euro 4. — din anul cinci de la intrarea în vigoare a Contractului de Servicii Publice se vor utiliza mijloace de transport cu minim norma Euro 5. — din anul şase de la intrarea în vigoare a Contractului de Servicii Publice se vor utiliza mijloace de transport cu minim norma Euro 6. - din anul şapte vor fi utilizate mijloace de transport având norme superioare lui Euro 6 sau de tip ecologic. f. Vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători: climatizare, e-ticketing, monitorizare şi informarea publicului călător în mijlocul de transport, rampe persoane cu dizabilități. & Despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizaţi pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului. h. Numărul abaterilor constatate și sancţionate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale. i. Numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/transportatorului autorizat. j. Indicele de satisfacţie a călătorilor. | 2. În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuţi în prezentul Regulament. Societatea Metropolitană de Transport Timișoară poate aproba Pagina 16 din 25

şi alţi indicatori, pe baza unor studii de necesitate şi oportunitate, în care se va ține seama de necesităţile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum şi de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, conform Ordin 972/2007). 3. Societatea Metropolitană de Transport Timişoara stabileşte pentru operator, nivelul indicatorilor de performanță ai serviciului de transport local de călători prestat în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timişoara, cu respectarea prevederile Regulamentului- cadru pentru efectuarea serviciului de transport local. 4. În exercitarea atribuțiilor, Societatea Metropolitană de Transport Timişoara în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Contractului de Servicii Publice va întocmi instrucțiune de lucru privind raportul lunar a următoarelor aspecte referitoare la: obligativitatea, periodicitatea, modul de analiză şi evaluare a gradului de respectare a indicatorilor de performanță (conform Ordin 972/2007). 5. În urma evaluărilor făcute pe baza indicatorilor de performanță, Societatea Metropolitană de Transport Timişoara va stabili un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți şi sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora. CAPITOLUL X DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI DE TRANSPORT 1. Operatorul de transport/ transportatorul autorizat care desfăşoară activități de transport public local de călători au următoarele drepturi: a. să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Autoritatea Contractantă, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi a Contractului de Servicii Publice. b. Să încaseze sumele cuvenite din vânzarea titlurilor de călătorie valabile în rețeaua proprie și să beneficieze de compensații, dacă este cazul. c. Să actualizeze anual tarifele, conform reglementărilor legale în vigoare şi Contractului de Servicii Publice. d. Să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceştia și pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport. e. Să utilizeze patrimoniul pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate. f£. Să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite prin Contractul de Servicii Publice. g. Să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a Contractului de Servicii Publice de către Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, fără respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta. h. Să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii patrimoniului propriu sau încredinţat spre administrare. i. Să se adreseze instanţei judecătoreşti competente în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, conform legislaţiei în vigoare. j. Să facă propuneri către Societatea Metropolitană de Transport Timişoara pentru corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente. k. Să efectueze, cu informarea şi aprobarea Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră (conform Ordin 972/2007). Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile Capitolelor menționafe anterior, Operatorul de transport/ transportatorul autorizat are următoarele obligații: Pagina 17 din 25

a. Să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută. b.Să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale. c. Să permită accesul utilizatorilor la serviciul de transport public local. d. să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare, contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu beneficiarul, după caz. e. să respecte indicatorii de performanță şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de transport încheiat cu beneficiarul. f. Să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local. 8. Să fundamenteze şi să supună spre aprobare Societății Metropolitane de Transport Timişoara tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale. h. Sănu încarce în mod artificial costurile de operare. i. Să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulaţiei şi protecţia mediului. j. Să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun la bunurile utilizate în activitatea de transport, conform programelor de întreţinere, teparaţii, dotări şi investiţii aprobate. k. Să fundamenteze anual bugetul de venituri și cheltuieli, pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în condițiile legislaţiei în vigoare. ]) În cazul în care constată existența sau iminența unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt Societății Metropolitane de Transport Timişoara în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității. m. Să informeze permanent călătorii cu privire la trasee, programe de circulație, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora, prin intermediul mass mediei, respectiv. informative sau alte mijloace de comunicare inclusiv pentru persoane cu dizabilități. n. Să aplice normele de securitate și sănătate în muncă, protecţie a mediului, precum şi a celor privind situaţiile de urgenţă specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat. o. În baza delegaţiei /ordin de serviciu, să asigure accesul organelor de control ale Societății Metropoltane de Transport Timişoara la informațiile privind executarea serviciului contractat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor încredințate sub orice formă de aceasta. În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a contractului de servicii publice, entitatea contractantă se va comunica operatorului instructiunea de lucru privind procedura de realizare a activității de control. p. Si planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră. q. Să deţină la sediul social următoarele documente: * asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina transportatorului * cărţile de identitate ale vehiculelor în original * contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, după caz * avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto * toate documentele care atestă menţinerea condițiilor iniţiale care au stat la baza eliberării licenței de transport (licenţei comunitare)/autorizației de transport şi a delegării gestiunii, după caz * documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a cu funcţii care concură la siguranța circulaţiei; Pagina 18 din 25 v

» evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport - evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum şi notele informative transmise Societății Metropolitane de Transport Timişoara în cazul accidentelor grave de circulație (conform Ordin 972/2007). * orice alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare 1. Să furnizeze Societății Metropolitane de Transport Timişoara toate informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentațiile şi actele necesare la verificarea și evaluarea modului de prestare a serviciului. s. Să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin alte polițe de asigurare. t. Să asigure finanțarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi. u. Să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare. v. Să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficiență, eficacitate și economicitate în utilizarea resurselor umane, materiale şi financiare. w. Să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat. x. Să țină evidența contabilă distinctă pentru activitățile care fac obiectul Contractului de Servicii Publice, pe fiecare mod de transport. y. Să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloace deținute precum şi asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările. CAPITOLUL XI DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE UTILIZATORILOR l Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: a. Să beneficieze liber şi nediscriminatoriu de serviciul de transport public local. b. Să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local (trasee, program de circulaţie, structura tarifară, indicatorii de calitate ai serviciului etc.) c. Să sesizeze Societatea Metropolitană de Transport Timișoara sau operatorul orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora. d. Să beneficieze, în condițiile legii de facilități pentru plata serviciului de transport. e. Să aibă la dispoziție, în fiecare stație şi vehicul, numere de telefon/ adresă poştală/ adresă e- mail unde pot sesiza neregulile constatate în funcţionarea sistemului de transport public de călători. f. Să le fie aduse la cunoştinţă Hotărârile adoptate la nivelul adunării generale din cadrul Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara. g. Să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatorii autorizați, din cauza nerespectării obligațiilor asumate prin Contractul de Servicii Publice. h. Să conteste Hotărârile adoptate la nivelul adunării generală din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timişoara, în condițiile legii. i. Să renunțe în condițiile legii la serviciile contractate (conform Ordin 972/2007). 2. Principalele obligații ale călătorilor sunt următoarele: a. Să achite şi să deţină titluri de călătorie valabile. b. Să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public say privat. c. Să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de serviții, precum şi cu ceilalţi utilizatori. Pagina 19 din 25

d. Să valideze titlul de călătorie, indiferent de tipul acestuia, la fiecare urcare într-un vehicul de transport public. e. Să prezinte organelor de control titlul de călătorie validat și, în condițiile legii, documentele de identificare personală. £. Alte obligații stabilite de lege. CAPITOLUL XII RĂSPUNDERI ȘI SANCŢIUNI 1. Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea juridică disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală după caz, conform Legii 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a Legii 92/ 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, precum şi a altor acte normative în domeniu. 2. Constituie contravenție în cadrul Serviciului de transport public de călători efectuat în aria de competență a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara şi se sacționează cu amendă de 200 lei a următoarele fapte: a. Călătoria fără titlu de călătorie valabil. b. Călătoria cu un titlu de călătorie valabil dar nevalidat. c. Călătoria cu un titlu de călătorie neconform cu titlu de călătorie valabil, sau care prezintă date modificate sau şterse. d. Împiedicarea în orice mod a personalului cu competențe, desemnat de către operatorul de transport/ transportatorul autorizat, să-şi exercite atribuţiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în stații ori la capetele de linii. e. Agresarea fizică sau verbală a personalului cu competenţe, desemnat de către operatorul de transport/transportatorului autorizat, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în stații ori la capetele de linii. f. Solicitarea de deschidere a uşilor vehiculelor de transport public de persoane, între staţii sau la semafoare, g. Călătoria pe scări, pe părţile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor. h. Intervenţia neautorizată la aparatele/ instalaţiile vehiculului. i. Acţionarea semnalului de alarmă fără a exista un pericol iminent pentru siguranța vehiculului sau acălătorilor. j. Producerea dezordinii în orice mod la urcare, la coborâre sau în interiorul vehiculului. k. Lipirea afişelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum şi în stații, cu excepţia situațiilor în care asemenea acţiuni sunt realizate în cadrul unor contracte. . Deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului. m. Desfăşurarea unei activităţi comerciale neautorizate în interiorul vehiculului şi în stații. n. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în interiorul vehiculului. o. Tulburarea ordinii şi a liniştii celorlalți călători. p. Aruncarea de obiecte de orice fel în mijlocul de transport, pe fereastra ori uşa vehiculului. q. Ocuparea locurilor de pe scaune cu mărfuri sau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu de călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, pentru fiecare loc ocupat cu mărfurile sau bagajele respective. r. Transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilenă, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc). s. Transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători, prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie. u. Transportarea păsărilor sau animalelor vii. v. Împiedicarea organelor de control să-şi exercite atribuțiile, inclusiv refuzul de legitimare. w. Alte fapte reglementate ulterior prin Hotărâri adoptate la nivelul adunăfii generale a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara. o Pagina 20 din 25

3. Contravențiilor menționte le sunt aplicabile dispozițiile 0.G. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 4, Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit de către Societatea Metropolitană de Transport Timişoara şi de către autoritățile administrației publice locale, doar pe aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timişoara. Pagina 21 din 25

Anexa 1 la Regulamentul serviciului de transport Model de imprimat- Format A4 hârtie verde cu fond stema României (față) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA LICENȚĂ DE TRASEU Seria... Servicii publice de transport local de persoane Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: Valabilă de la data de..................... până la data de..................... Eliberată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de Discurs din data................... Emitent: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA Semnătura şi Ştampilal peraorul de transport rutier poate efectua servicii publice de transport local de persoane pe traseul menţionat pe verso numai cu autovehicule având! capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta Pagina 22 din 25

(verso) Traseul: Seria. ÎN Pagina 23 din 25

Anexa 15 la Contract Resursele umane şi protecția socială a angajaților Societății de Transport Public Timişoara Societatea de Transport Public Timișoara va aplica propria sa politică de selecţie, calificare, instruire, recalificare, concediere si salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Muncă, Codul Munci prevederilor legale în vigoare, precum și modelele manageriale adaptate la specificul activităţii desfășurate și metodele strategice pentru motivarea implicarii personalului și îmbunătățirea performanțelor. Categorie personal Nr. de personal | Observaţii A. Personal tehnic, economic, | 121 socio-administrativ și de conducere B. Personal direct implicat în | 639 - monitorizare: 34 activitatea de transport pub - tramvaie: 221 - troleibuze: 132 - autobuze: 220 - naval: 32 C. Personal pentru alte activități | 118 | -agenii interventie paza: 58 - vanzatoare bilete: 60 | TOTAL PERSONAL. 878 " Situatie prezentată la data de 22.10.2013. Societatea de Transport Public Timisoara se obligă să respecte toate normele naționale și europene referitoare la protecția socială a angajaţilor, inclusiv cele referitoare la măsurile de protecție socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum și reglementările privind combaterea discriminării la locul de muncă. Personalul cu atribuții în siguranța traficului va face periodic subiectul unei examinări psihologice și medicale, potrivit legislației in vigoare. Personalul societăţii se va conforma reglementărilor în vigoare, instrucţiunilor și altor documente din care reies sarcini și responsab Pentru a atinge și menţine competenţa necesară pentru activitățile prestate potrivit prezentului i conduce activităţi de instruire pentru toate categoriile de angajați contract, se vor identifica, planifica ș

Anexa nr. 16 la Contract Anexa 16 — Modele licențe de traseu si autorizatii transport Model de imprimat Format A4 hârtie verde cu fond stema României (faţă) Model de imprimat- Format A4 hârtie verde cu fond stema României (față) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA LICENŢĂ DE TRASEU Seria......N Servicii publice de transport local de persoane Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: Valabilă de la data de..................... până la data de..................... Eliberată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. .. din data Emitent: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMISOARA Data eliberării... Semnătura şi Ştampila

senin :noseI], (0SI9A)

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Operatorul de transport rutier Societatea Metropolitană de Transport Timişoara EAI EIN A CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU NT. „VW Servicii publice de transport local de persoane A. Denumirea traseulu Linia/Lungime traseu Nr. stație Denumire staţie Nr. Plecări de la FIE, EI d Capacitate Zilele în care circulă | Intervalul de succedare a curselor [mijloace de (nr.1 ) capetele de traseu nr. locuri : transport Prima | Ultima B. Amenajările şi dotările autovehiculului............... Operatorul de transport Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timişoara (semnătura şi ştampila) (semnătura și ştampila)

Asotiația de Dezvoltare Intercomunitară Transportator Autorizat Societatea Metropolitană de Transport Timişoara PIETII EA TEST IAD ARTOIS en aaa AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT Nr. din... pentru efectuarea serviciului ...... . (tipul serviciului) de către RETETE ENTER Ea (denumirea solicitantului), cu sediul/domiciliul în SERI RE II NA E EEE ae tv ies (BdTOSA complelă a solicitantului), Prezenta autorizaţie este valabilă până la miocene Emitent: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timişoara Data eliberării Semnătura și ştampilă

Estimarea anuală a compensației (lei) ID Concept Număr total de kilometri efectuaţi de flota de autobuze Cost unitar per kilometru pentru operarea autobuze 1 Cheltuieli Totale pentru Serviciu n fr (Kim) a & 30.404.561.22 unitar) ) 1 Număr total de kilometri efectuaţi de flota i 05.25 1.783.305, de troleibuze An 1 An2 An 3 (Km) 4.750.712.69 (e unitar) 4.750.712.69 4.750.712.69 6.40 6.40 6.40 (Ch) 30.404.561.22 30.404. 561.22 (Km) În în Cost unitar per kilometru pentru operarea troleibuze Cheltuieli Totale pentru Serviciu (= (Km)x (c unitar) ) (e 1.783.305, unitar) m În Un 8.65 (Ch) 15.425.590,41 13.425 (Km) 390.41 2.671.349,20 2.671.349.20 (e Cost unitar per unitar) kilometru pentru operarea tramvaie Cheltuieli Totale pentru Serviciu (= (Km)x(c unitar) ) Număr total de kilometri efectuaţi de transportul fluvial de călători 2.671.349.20 (Ch) 34.193.269,76 34.193.269.76 34.193.269.76 (Km) 38.988.60 38.988,60 38.988.60 38.988.60 1.783.305 13.423.590.41 2.671.349.20 34.193.269.76 An 4 An 5 An6 4.730.712.69 4.750.712,69 4.750.712,69 640 6.40 6.40 30.404.561,22 30.404.561.22 30.404.561,22 to a 1.783,30; 1.783.305, to un 8.65 2.671.349,20 34.193.269,76 34.193.269,76 38.988.60 38.988.60 1.783.305,25 15.425.590,41 2.671.349,20 34.193.269,76 | 38.988,60 Anexa 17 la Contract An 8 An 7 An 9 An 10 4.750.712,69 4.750.712.69 4.750.712,69 4.750.712,69 6,40 6,40 6,40 6,40 30.404.561,22 30.404.561,22 30.404.561,22 30.404.561,22 1.783.305,25 1.783.305,25 1.783.305,25 8,65 15.425.590,41 15.4235.590,41 15.425.590,41 2.671.349.20 2.671.349,20 2.671.349,20 12,80 12,80 12,80 34.193.269,76 34.193.269,76 34.193.269,76 38.988,60 38.988,60 38.988.60

(e unitar) Cost unitar per kilometru pentru operarea transportului 39.00 39.00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 (Ch) fluvial de călători Cheltuieli Totale pentru Serviciu (= (Km)x(c 1.520.555,40 1.520.555,40 1.520.555,40 1.520.555,40 1.520.555,40 1.520.555,40 1.520.555,40 1.520.555,40 1.520.555,40 1.520.555,40 81.543.976,79 (Ch-t) unitar) ) Total cheltuieli eligibile 81.543.976,79 81.543.976,79 81.543.976,79 81.543.976,79 81.543.976,79 81.543.976,79 81.543.976,79 81.543.976,79 81.543.976,79 Pr) Profit rezonabil (max. 4,23 % din 3.449.310,22 3.449310,22 3.449 310,22 3.449.310,22 3.449.310,22 3449310222 3.449 310,22 3.449.310,22 3.449.310,22 3.449.310,22 VW) (Ch)) Venituri din servicii de transport public (obţinute din vânzări de titluri 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 de călătorie) Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 W) serviciul Total venituri planificate 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Compensaţia = (Ch.t)+H(Pr)- (V)), din care: 176.493.287,01 76.493.287,01 76.493.287,01 76.493.287,01 76.493.287,01 16.493.287,01 16.493.287,01 76.493.287.01 16.493.287.01 16.493.287,01 (D) -Diferențe de tarif cuvenite operatorului pentru facilități, inclusiv asociate 76.482.055,46 76.482.055.46 16.482.055.46 16.482.055,46 76.482.055,46 16.482.055,46 16.482.055,46 76.482.055,46 76.482.055,46 76.482.055,46 gratuităților Valoarea anuală a contractului ( 84.993.287,01 84.993.287,01 84.993.287.01 84.993.287,01 84.993.287,01 84.993.287,01 84.993.287,01 84.993.287,01 84.993.287,01 84.993.287,01 mii lei)