keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 186/18.05.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 10675/15.05.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 10675/15.05.2020, al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 10675/15.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier local DAN DIACONU - viceprimar, în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 18.05.2020;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 18.05.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr. 2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr. 3 - Program Dezvoltare 2020 - investitii.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: ANEXA_3_LA_HCL_186.pdf

ANS N, 3 ROMÂNIA a N JUDEŢUL TIMIŞ ROBAT, Th Ie, 66 MUNICIPIUL TIMIȘOARA RIMAR Q 8 05 = db Sc 2020 - /06%y/ /4052020. Program Dezvoltare 2020 - investitii HCL 4/86 / 18.05.2020, 2 rectificare 5 cu amendament mii lei SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 344.259,52 10.086,05 2.470,25 331.703,22 2.413.977,68 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 113.888,49 8.740,46 0,00 105.148,03 125.145,11 LUCRĂRI NOI - B 104.278,47 1.345,59 0,00 102.932,88 1.779.534,79 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV.-C 126.092,56 0,00 2.470,25 123.622,31 509.297,78 TOTAL GENERAL 344.259,52 10.086,05 2.470,25 331.703,22 2.413.977,68 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 14.042,31 0,00 0,00 14.042,31 10.420,13 51.02.01.03 Autorităţi executive 14.042,31 0,00 0,00 14.042,31 10.420,13 A.Lucrări în continuare 5.884,76 0.00 0,00 5.884,76 0,00 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Al dri nr.1 Timi HCL 79201 II 5.884,76 0.00 0.00 5.884.76 0.00 B. Lucrări noi 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 8.000,26 "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, RE BCE 2.800,00 0.00 0.00 2.800,00 1.044,26 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 500,00 0,00 0,00 500,00 956,00 . Dotări i i i iții C. Dotări independente şi alte investiţii 4.857,55 0,00 0,00 4.857,55 2.419,87 b. Dotări independente 2.747,79 0,00 0,00 2.147,79 0,00 Dotari Directia Fiscala 84,49 0,00 0,00 84,49 0,00 Dotări Primări E 2.663,30 0.00 0.00 2.663,30 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicatii a Sistemului Informatic Geografic de administrare al Municipiului Timisoara 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2.419,87 Page 1

TOTAL BUGET BUGET Credite DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din Bl CD Loga ar! 181,48 0.00 0.00 181,48 0.00 ET+DALI „, Reparaţii capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1” 261,80 0,00 0,00 261,80 0,00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr | 16.42 0.00 0.00 16.42 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 3.678,97 0,00 0.00 3.678,97 0,00 61.02.03.Ordine publică 3.678,97 0,00 0,00 3.678,97 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 3.241,47 0,00 0,00 3.241,47 0,00 A. Lucrări în continuare 1.750,96 0,00 0,00 1.750,96 0,00 Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1.750,96 0,00 0,00 1.750,96 0,00 C. Dotări ind dente şi alte i tiţii otări independente şi alte investiţii 1.490,51 0.00 0.00 1.490,51 0,00 b.Dotări independente 1.207,98 0,00 0,00 1.207,98 0,00, Dotari 1.207,98 0,00 0,00 1.207,98 0,00 Studii şi proiecte 282,53 0,00 0,00 282,53 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 4743 0.00 0.00 4743 0.00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri” 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video sediu DPLT" 15.10 0.00 0.00 15.10 0.00 Studiu pentru construire ponton pe Canalul Bega 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii p ț 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00 b. Dotări independente 431,50 0,00 0,00 437,50 0,00 Dotări 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00 Page 2

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT Gale inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Capitolul 65.02 Învăţământ 62.576,14| 4.626,05 26,00 57.924,09 125.289,28 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 65.02.0301. Învăţământ preşcolar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. | 2 HCL 113/2015 _—195,40 0,00 0,00 195,40 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.091,36 0,00 0,00 1.091,36 2.516,67 a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 100,00 1.801,20 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 1.801,20 b. Dotări independente 56,88 0,00 0,00 56,88 0,00 Dotari invatamant prescolar 56.88 0.00 0.00 56.88 0.00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 934,48 0,00 0,00 934,48 715,47 Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire Gradinita PP nr.1, Timisoara, str. Alunis nr. 41A 15,56 0,00 0,00 15,56 0,00 Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire GRĂDINIȚA PP NR.10 TIMIȘOARA Str. Iuliu Maniu nr 42 10,41 0,00 0,00 10,41 17,30 Expertiza+DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 23, str. Musicescu nr.9 80.65 0.00 0.00 80.65 83.87 Expertiza+DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A 74,29 0,00 0,00 14,29 0,00 AE+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare constructii instalatii Gradinita PP 22, str.semenic nr.8, Timisoara, jud. Timis 5,00 0,00 0,00 5,00 382,25 SF+PT+AC Construire gradinita, cu utilitati, Timisoara, jud. Timis 154.70 0.00 0.00 154.70 232.05 "Studii si proiecte - învăţământ preşcolar" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 “Expertiza+DALI reabilitare la Gradiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 42,84 0,00 0,00 42,84 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr.17 46,83 0,00 0,00 46,83 0,00 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Dragasani nr.1, din Timisoara, Jud. Timis” 30,36 0,00 0,00 30,36 0,00 "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+* PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis 81,00 0,00 —0,00 81,00 0.00 5 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 52,69 0,00 0,00 52,69 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 174,95 0,00 0,00 174,95 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 61.152,15 4.626,05 26,00 56.500,10 122.772,61 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 12.124,57 4.538,15 0,00 1.586,42 30.800,36 A. Lucrari in continuare 5.047,62 3.192,56 0,00 1.855,06 0,00 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 416,61 0,00 0,00 416,61 0,00 Extindere scoala in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr.16, str. Bucuresti nr. 11, HCL13/2015,HCL499/2017; PNDL 3.280,52 3.192,56 0,00 87,96 0,00 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 488,86 0,00 0,00 488,86 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 510,91 0,00 0,00 510,91 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 349,72 0,00 0,00 349,72 0,00 B. Lucrari noi 2.955,90 1.345,59 0,00 1.610,31 30.372,36 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - Etapa I Sc. Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timisoara, str. Cosminului nr. 42, HCL 498/2017, HCL 42/2020 PNDL 2.455,90 1.345,59 0,00 1.110,31 0,00 Construire corp P+LE la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoara, str. Muzicescu nr.14 - HCL 40/05.02.2019 200,00 0,00 0,00 200,00 3.775,64 Page 4

TOTAL BUGET PROPRII BUGET Credicae DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara - HCL 274/22.05.2018 200.00 0.00 0.00 200.00 6941.04 "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara”-HCL 316/15.09.2018 100.00 0.00 0.00 100.00 19.655.68 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.121,05 0,00 0,00 4.121,05 428,00 _b- Dotări independente 3.064,33 0.00 0,00 3.064,33 __0,00 Dotari invatamant secundar inferior 880.53 0.00 0.00 880.53 0.00 Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara 2.183,80 0,00 0,00 2.183,80 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.056,72 0,00 0,00 1.056,72 428,00 SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+IE la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoar str. Muzicescu nr.14 48,91 0,00 0,00 48,91 0,00 DALI+PT realizare instalatii curenti tari si slabi, tablouri electrice la Scoala Gimnaziala nr.6. str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timis 78,30 0,00 0,00 78.30 0,00 D.A.L.I+P.T. Extindere corp cladire Cl Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad, nr.2, Timisoara 95,00 0.00 0.00 95,00 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele I-IV, nr 11, Timisoara str. Razboieni nr.2” 11,93 0,00 0,00 11,93 0,00 “ExpertizatDALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 Expertiza +DALI Reabilitare Corp Scoala Generala nr. 2, str. Izlaz, nr. 44-46 17,60 0,00 0,00 17,60 28,00 "Studii si proiecte - învăţământ secundar inferior" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 ExpertizatAE+D.A.L.I.+P.T. Reabilitare constructii si instalatii la Scoala Generala nr.12 b-dul Regele Carol I (Tineretii) nr17, Timisoara 126,00 0.00 0,00 126,00 0,00 „Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” 192,78 0,00 0.00 192,78 0.00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 323,00 0,00 0,00 323,00 400,00 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. | Martir Radu Constantin nr.23 | 39,20 0,00[ 0,00 9,20 0,00[ 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 49.027,58 87,90 26,00 48.913,68 91.972,25 A. Lucrări în continuare 31.699,58 87,90 0,00 31.611,68 56.778,95 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017, HCL 156/2018HCL 167/11.04.2019 - PNDL 149,60 87,90 0,00 61,70 0,00 Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.110,85 PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 9.596,32 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.167,54 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara” HG 673/2018; HCL 560/2018 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.904,24 B. Lucrări noi 700,00 0,00 0,00 700,00 33.267,07 PT + Executie Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara HCL 327/14.06.2019 200,00 0,00 0,00 200,00 11.850,35 PT + Executie „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str. Brediceanu nr.37 HCL 326/2019 200,00 0,00 0,00 200,00 18.709,02 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 TOTAL 2020 1=2+3+4 BUGET STAT SURSE PROPRII BUGET (ale inst. LOCAL subordonate) Credit de angajament 3 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL237/2014 C. Dotări independente şi alte investiţii 300,00 0,00 0,00 300,00 a. Achiziţii imobile 16.628,00 11.840,07 0,00 26,00 16.602,00 2.707,70 “Spatii modulare de invatamant pentru 0,00 0,00 11.840,07 1.926,23 Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis Achiziţionarea imobilului situat în realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul 634,00 0,00 __0,00 634,00 1.926,23 Tehnic de Vest Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcţionează cantina Colegiului Achiziţie de dotări „Spaţii modulare de 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul, Timişoara” Achizitie imobile in care functioneaza învăţământ pentru realizarea a 6 săli de 707,00 0,00 0,00 707,00 1.926,23 Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 b. Dotări independente 10.399,07 1.121,26 0,00 0,00 10.399,07 0,00 0,00 Dotari invatamant secundar superior 0,00 26,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 1.121,26 0,00 26,00 1.095,26 1.095,26 0,00 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT 3.666,67 0,00 0,00 3.666,67 0,00 Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" 63,30 0,0 o 0,00 63,30 0,00 ET+AE+DALI+PT Reabilitare cladire camin internat I al Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I" (fost Liceu Tănăsescu) str. Lorena nr.35, Timişoara "ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT 141,38 0,00 0,00 141,38 0,00 Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis “ExpertizatDALI+PT reabilitare corp cladire 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT 228,60 0,00 0,00 228,60 0,00 Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, Timisoara" 55,00 0,00 Page 7 0,00 55,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2020 STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 “Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş 177,60 0,00 0,00 177,60 0,00 “Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 „Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul | Pedagogic "CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara 177,53 0,00 0,00 177,53 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 53,22 0,00 0,00 53,32 0,00 SF+PT realizare corp cladire P+IE, si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean- fosta PP14, Timisoara 111,50 0,00 0,00 111,50 0,00 SF (avize) pentru realizarea investitiei: “Creşterea eficientei energetice prin reabilitare termică construcţii şi instalaţii; amenajare mansarda in pod existent la Liceul Teoretic “Grigore Moisil”-pentru corp de clădire situat in Piaţa N.Balcescu, Nr.2-3, Timisoara 17,07 0,00 0,00 17,07 0,00 SF (avize) pentru realizarea investitiei: “ Reabilitare fatade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp cladire B existent cu doua corpuri de cladire in regim de inaltime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moisil, corp Ghe, Doja, Timisoara 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Liceul de Arte Plastice, TIMIŞOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiş 44,04 0,00 0,00 44,04 0,00 ET+DALI+PT — Reabilitare acoperiş tip şarpantă la Căminul internat al Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau, situat în Timişoara str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 5 15,90 0,00 0,00 15,90 0,00 Expertiză+ DALI+PT - Refuncţionalizarea atelierelor şcoală ale Colegiului Tehnic I.C. Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spaţii pentru învăţământul preşcolar 242,05 0,00 0,00 242,05 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 "studii si proiecte - învăţământ secundar superior" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 “ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara” jud. Timis 137,00 0,00 0,00 137,00 0,00 “DALI+PT — realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis 0,00 0,00 3133 0,00 |„AE+expertizatDALI*SF+PT+AC Extindere corp cladire C1 (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timişoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” 172,30 0,00 0,00 172,30 0,00 Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul Naţional de Arta "ION VIDU'", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 178,40 0,00 0,00 178,40 0,00 D.A.L.L+P.T —Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 54,84 0,00 0,00 54,84 0,00 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 57,47 0,00 0,00 57,47 0,00 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 43,47 0,00 0,00 43,47 0,00 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 100,29 0,00 0,00 100,29 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: (Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 814,34 0,00 0,00 814,34 0,00 DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta , realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul Teoretic „W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timisoara, jud.Timis 60,34 0,00 0,00 60,34 0,00 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 24,43 0,00 0,00 24,43 0,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2020 STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 31,86 0,00 0,00 31,86 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" — Timisoara, Str. Moise Nicoară” 22,90 0,00 0,00 22,90 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură şi Agricultură "CASA VERDE” — Timisoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5” 35,42 0,00 0,00 35,42 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 54.207,32 0.00 2.263,75 51.943,57 561.139,00 66.02.06 Spitale 54.207,32 0,00 2.263,75 51.943,57 561.139,00 A. Lucrări în continuare 16.759,01 0,00 0,00 16.759,01 47.593,66, Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 2.581,13 0,00 0,00 2.581,13 967,59 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 335,97 0,00 0,00 335,97 0,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 PT +Executie,, Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu — Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, HCL 328/14.06.2019 1.710,62 0,00 0,00 1.710,62 0,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 12.111,29 0,00 0,00 12.111,29 46.626,07 B. Lucrări noi 3.121,54 0,00 0,00 3.121,54 513.545,34 PT + Executie Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital TBC, Spital Infecţioase I şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică, HCL 413/2018 200,00 0,00 0,00 200,00 12.056,14 Page 10

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 36.555,17 Reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timişoara HCL 528/2019 331,50 0,00 0,00 331,50 5.700,75 Constructie in regim maxim de inaltime cu — functiuni mixte (administrativ, birouri, [| spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru, „Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" ,str.Balta Verde, nr.17, Timisoara , Timis HCL 316/2019 300,00 0,00 0,00 300,00 356.574,12 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017, HCL468/2019 200,00 0,00 0,00 200,00 10.523,24 PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, E Ada il 1.090,04 0,00 0,00 1.090,04 92.135,92 C. Dotări independente şi alte investiții 34.326,77 0,00 2.263,75 32.063,02 0.00 b. Dotari independente 31.683,28 0,00 900,99 30.782,29 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 5.498,13 0,00 373,13 5.125,00 0,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.932,68 0,00 527,86 5.404,82 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumofttiziologie Victor Babes 20252.47 0.00 0.00 20252.47 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente iectivel j ca de investiti 2.643,49 0,00| 1.362,76 1.280,73 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) 56,23 0,00 56,23 0,00 0,00 SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT) 103,89 0,00 103,89 0,00 0,00 Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 316.64 0.00 316.64 0.00 0.00 SF+DTAC+DDE Sectie Ingrijiri Paleative (SCMUT) 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2020 STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 2 3 Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT) 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 “ExpertizatDALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 “ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis 79,00 0,00 0,00 79,00 SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara 134,75 0,00 0,00 134,75 0,00 DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. I.Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Ţurcanu, Timisoara - str. I. Nemoianu nr.2 23,40 0,00 0,00 23,40 0,00 DALI-+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timişoara 35,62 0,00 0,00 35,62 0,00 Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 14,80 0,00 0,00 14,80 0,00 DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis 21,18 0,00 0,00 21,18 0,00 D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2+ 7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase I şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 54,74 0,00 0,00 54,74 0,00 Page 12

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT Cale îs LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 = 3 4 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu” Timisoara 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 138,00 0,00 0,00 138,00 0,00 Studii si proiecte - spitale 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Adaintsirativ 258,24 0.00 0.00 258,24 0.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 5.674,67 0,00 180,50 5.494,17 391.581,71 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 35.486,21 0,00 180,50 35.305,71 196.105,70 A. Lucrări în continuare 5.312,04 0,00 0,00 5.312,04 0,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 3.312,04 0,00 0,00 5.312,04 0,00 B. Lucrări noi 23.602,19 0,00 0,00 23.602,19 195.783,46 Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara, HCL 488/02.10.2019 500,00 0,00 0,00 500,00 113.155,13 Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, HCL 572/12.11.2019 500,00 0,00 0,00 500,00 8.208,73 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 23.743,00 Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- imi HCL 278/' 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6.268,50 Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 5.882,40 Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, tr.Izlaz nr.40,Timisoara HCL E Oa 2.000,00 0.00 0.00 2.000,00 5.741,70 Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2, Timisoara HCL 615/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 13.784,00 Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara HCL 351/2019 2.143,54 0,00 0,00 2.143,54 14.000,00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018 1.958,65 0.00 0.00 1.958,65 5.000,00 Page 13

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 C. Dotări ind dente şi alte i tiţii otări Independente şi alte investiții 6.571,98 0,00 180,50 6.391,48 322,24 b. Dotări independente 1.687,10 0,00 180,50 1.506,60 0,00, Dotări Teatrul German 197,00 0,00 0,00 197,00 0.00 Dotari Teatrul Maghiar 137,50 0,00 0,00 137,50 0,00 Dotari Filarmonica 1.352,60 0,00 180,50 1.172,10 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente |____obiectivelor de investitii — 4.884,88 0,00) _0,00| _4.884,88| 32224) DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timisoara str. Iancu Vacarescu nr.18, Refunctionalizare cladire Cinematograf Arta" cf.contract nr.2840/2018 (Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara) 118,00 0,00 0,00 118,00 0,00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 138,66 0.00 0.00 138,66 0.00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 133,88 0,00 0,00 133,88 0,00 DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbării destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara 2217 0,00 0,00 222,77 99,01 Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii 44.50 0.00 0.00 44.50 0.00 DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu HCL 572/2019 103.93 0.00 0.00 103.93 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 ( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 314,87 0,00 0,00 314,87 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara 69,51 0,00 0,00 69,51 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta „Bali .1-8,Timi N.Balcescu nr.7-8,Timisoara 70,62 0,00 0,00 70,62 0,00 Page 14

TOTAL BUGET PROPRII BUGET Credite DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT fale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 s DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional 68.16 0.00 0.00 68.16 0.00 Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", în Timişoara HCL 1/2020 3.080,20 0,00 0,00 3.080,20 0,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara 318,20 0,00 0,00| 378,20) 223,23). DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia- Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 E E A A Ă C. Dotări independente şi alte investiţii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 b. Dotari 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piata Huniade nr.3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 67.02.03.06 Casa de cultură 277,41 0,00 0,00 277,41 500,00 B. Lucrări noi 211,58 0,00 0,00 211,58 500,00 Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara HCL 538/2019 147,26 0,00 0,00 147,26 0,00 PT+Executie Reabilitare scena de spectacole i 9 in Parcul Rozelor HCL 530/201 64,32 0.00 0.00 64,32 500.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00 Studii şi proiecte 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00 SF+PT Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor? 15,83 0,00 0.00 15,83 0.00 67.02.05.01 Sport 7.898,21 0,00 0,00 7.898,21 191.976,01 A. Lucrări în continuare 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00 B. Lucrări noi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 180.922,45 Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Lipovei, Timisoara”, HCL 366/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 25.238,09 Page 15

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman, HCL 12/2020 500,00 0,00 0,00 500,00 538.855,40 Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, HCL 13/2020 500,00 0,00 0,00 500,00 96.828,96 --C-Dotări independente şi-alte investitii —| —— 2.898,21 0,00 0,00 2.898,21 c.Studii şi proiecte 1.798,36 0,00 0,00 1.798,36 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 286,79 0,00 0,00 286,79 70,21 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 187,67 0,00 0,00 187,67 44,91 SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Lipovei, Timisoara” 17,43 0,00 0,00 17,43 17,44 Studii de fezabilitate — amenajare terenuri de sport multifuncţionale de minifotbal, baschet, handbal în Timişoara 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 ET+DALI+PT — Reabilitare acoperiş Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr.2, Timişoara 87,98 0,00 0,00 87,98 0,00 ET+DALI+PT — Reabilitare acoperiş şi faţade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str. F.C. Ripensia nr. 11, Timişoara 320,32 0,00 0,00 320,32 0,00 SF — „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr.17 214,61 0,00 0,00 214,61 0,00 SF — „Amenajare teren de fotbal in Timişoara, str. Mircea Cel Batrân nr.1 14 66,10 0,00 0,00 66,10 0,00 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdanestilor/Ion Ratiu” 43,70 0,00 0,00 43,70 0,00 SF — „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timişoara str. Pictor Aman nr.1 45,30 0,00 0,00 45,30 0,00 Page 16

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 "ET+DALI*+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria(fost Parcul Poporului), Timisoara 28,70 0.00 0.00 28,70 0.00 DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 13,09 0,00 SF — Amenajare terenuri de sport - „Construire stadion pe structură metalică” 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI-+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata DI INN DRE MENIRE | sintetica teren baschet/streetball- in incinta | | Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investitiei "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timişoara, fudsțul Timiş 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă 16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37, Municipiul Timişoara (inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă, alei, etc.)”, 65,17 0,00 0,00 65,17 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.1 1 91,50 0,00 0,00 91,50 0,00 dl si oferea 100,00 0.00 0.00 100,00 0.00 b. Dotări independente 1.099,85 0,00 0,00 1.099,85 0,00 Dotari Sala Polivalenta "Constantin Jude”: 846,32 0,00 0,00 846,32 0,00 Echipamente pentru terenuri multifuncţionale 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 218.53 0.00 0.00 218.53 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 11.962,84 0,00 0,00 11.962,84 3.000,00 A. Lucrări în continuare 6.088,27 0,00 0.00 6.088,27 0,00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 6.033,81 0,00 0,00 6.033,81 0,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 47,91 0,00 0,00 47,91 0,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 655 0.00 0.00 655 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 5.874,57 0,00 0,00 5.874,57 3.000,00 b. Dotări independente 362,83 0,00 0,00 362,83 0,00 Dotari Gradina Zoologica 178.38 0.00 0.00 178.38 0.00 Page 17

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET 5 DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 a. 4 5 Achizitie Tomograf pentru evaluarea sanatatii arborilor 184,45 0,00 0,00 184,45 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.511,74 0,00 0,00 5.511,74 3.000,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 SF+PT+DE+CS+DTAC Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița 142,80 0,00 0,00 142,80 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac 56,43 0,00 0,00 56,43 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde deedee Vesle 80,24 0,00 0,00 80,24 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii 42,04 0,00 0,00 42,04 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 5,80 0,00 0,00 5,80 0,00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga 127,84 0,00 0,00 127,84 0,00 Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei şi tigrii) la Grădina Zoologică 48.20 0.00 0,00 48.20 0.00 Studiu - "Amenajament Silvic" 25,03 0,00 0.00 25,03 0,00 Intocmirea Registrului Spaţilor Verzi în Municipiul Timişoara 4.920,05 0,00 0,00 4.920,05 3.000,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.781,79 0,00 0,00 2.781,79 7.075,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 654,60 0,00 0,00 654,60 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 654,60 0,00 0,00 654,60 0,00 b. Dotări independente 638,03 0,00 0,00 638,03 0,00 Dotari pentru persoane vârstnice 638.03 0.00 0.00 638.03 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 16,57 0,00 0,00 16,57 0,00 Page 18

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET Credite DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Documentatie de proiectare si avizare centrala termica - Camin persoane varstnice M.Klein DASMTM 16,57 0,00 0,00 16,57 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 345.83 0.00 0.00 345.83 0.00 A E E Dotări independente 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00 Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 345.83 Tm m 345 83 ET A 349, , 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 60,11 0,00 0,00 60,11 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 60.11 0.00 0.00 60.11 0.00 b E E > A Dotări independente 54,16 0.00 0.00 54,16 0,00 Dotari Servicii pentru copii si familie 54.16 0.00 0.00 54.16 0.00 Studii şi proiecte 5,95 0.00 0.00 5,95 0,00 PT Bransare la reteaua de gaz Complexul de servicii pentru victimele violentei domestice si agresori, str. Simion Barnutiu nr. ll a DASMTM 5,95 0,00 0,00 5,93 0,00 68.02. 11 Creşe 636,00 0,00 0,00 636,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 636.00 0.00 0.00 636.00 0.00 A A A A b. Dotări independente 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 Dotari creşe 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 DALT+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+IE a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă 10000 ast 560 106.60 6:08 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 250.00 0.00 0.00 250.00 0-00 Sistem de supraveghere video pentru creşe 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.085,25 0,00 0,00 1.085,25 7.075,00 68.02.15.01 Ajutor social 650,74 0,00 0,00 650,74 7.075,00 B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 7.075,00 Centru Multifunctional Kuncz HCL 200.00 0.00 0.00 200.00 7.075.00 C. Dotări independente şi alte investiții 450.74 0.00 0.00 450.74 0.00 A A E > E b. Dotări independente 302,58 0,00 0,00 302,58 0,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara 302.58 0.00 0.00 302.58 0.00 Page 19

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 148,16 0,00 0,00 148,16 0,00 PT! ; ; n SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz' 148.16 0.00 0.00 148.16 0.00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00 Dotări independente 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00 Dotari prevenirea-excluderii sociale 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 19.330,35 0,00 0,00 19.330,35 91.722,57 70.02.03 Locuinţe 6.854,16 0,00 0,00 6.854,16 46.290,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 6.854,16 0,00 0,00 6.854,16 46.290,00 A.Lucrări în continuare 2.824,65 0,00 0,00 2.824,65 0,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" HCL414/2009 HCL 74/2016 2.187,70 0,00 0,00 2.187,70 0,00 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016 636.95 0,00 0,00 636,95 0,00 B. Lucrări noi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 46.000,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 46.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.029,51 0,00 0,00 2.029,51 290,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 2.029,51 0,00 0,00 2.029,51 290,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALI-+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 DISIPA TI 165,00 0.00 0.00 165.00 0.00 DALI+PT+ET Reabilitare SAD - Bv. Republicii nr.6 50,00 0,00 0,00 50,00 290,00 SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.Ion Ionescu de la Brad nr./E CF 444151 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 Page 20

TOTAL BUGET PROPRII BUGET Credite DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 3 SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.ion Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444153 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.Ion Ionescu de la Brad nr.L/E CF 444150 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 SF în vederea construirii de locuințe de către ANL teren înscris în CF MI 188,40 0,00 0,00 188,40 0,00 SF-în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 150,00 0,00 0.00 150,00 0,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 150.00 0.00 0.00 150.00 0-00 ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din icipiul Timi POR 2014-2020 Municipiul Timisoara 931,11 0.00 0.00 931,11 0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 3.515,00 0,00 0,00 3.515,00 22.720,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.515,00 0,00 0,00 3.515,00 22.720,00 A. Lucrări în continuare 1.326,00 0,00 0,00 1.326,00 700,00 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 576.00 0.00 0.00 576.00 0.00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 50,00 0,00 0,00 50,00 700,00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 B. Lucrări noi 2.105,00 0,00 0,00 2.105,00 22.020,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 970.00 0.00 0.00 970.00 0.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Balcescu HCL 404/2019 50.00 0.00 0.00 50.00 930.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 470,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 240,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 940,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 30,00 0,00 0,00 50,00 450,00 Page 21

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET i DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT fale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019 50.00 0.00 0.00 50.00 700.00 PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 18.290,00 C. Dotări independente şi alte i tiții ! Independente şi alte investiţi 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente biectivel i titii obiectivelor de investitii 84,00 0,00 0;00 8400 0:00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun, Timisoara 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 2.051,89 0,00 0,00 2.051,89 3.712,57 B. Lucrări noi 1.729,82 0,00 0,00 1.729,82 3.712,57 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018 100.00 0.00 0.00 100.00 3712.57 PT + Executie lucrari - Extindere iluminat publci în parcare Calea Buziaşului - str.Siemens HCL 801,05 0,00 0,00 801,05 0,00 PT+Executie lucrari - Extindere iluminat blic Calea Ai i public Calea Aradului Est HCL 536.70 0.00 0.00 536,70 0.00 PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu HCL 292,07 0,00 0,00 292,07 0,00 C. Dotări ind dente şi alte i tiţii otări independente şi alte investiţii 322.07 0,00 0,00 322.07 0,00 Studii şi proiecte 322,07 0,00 0.00 322,07 0,00 SF - Extindere iluminat public Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului - str.Siemens 34,99 0,00 0,00 34,99 0,00 SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est PRE 26.18 0.00 0.00 26.18 0.00 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) şi str. Iosif Sarbu 14,28 0,00 0,00 14,28 0,00 SF - Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parţial) şi Calea Dorobanţilor (porțiunea de la Hotel 2000 pâna la ieşirea din oraş) 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 Page 22

TOTAL BUGET ERONATE BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT fale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porţiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Calea Aradului 20,74 0,00 0,00 20,74 0,00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17,98 0,00 0,00 17,98 0,00 SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timisoara OA aa na OA H9;16 0,06 0;,06 1910 0,00 Proiect luminotehnic+devize - Modernizarea iluminat public Calea Șagului, Calea Martirilor 22,38 0.00 0,00 22,38 0,00 Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public blv. Take Ionescu şi blv. Simion Barnuţiu 11,31 0,00 0,00 11,31 0,00 Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu 31,78 0,00 0,00 31,78 0,00 Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, Michelangelor, LC. Brătianu, 20 Decembrie 1989 15,83 0,00 0,00 15,83 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 6.909,30 0,00 0,00 6.909,30 19.000,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 6.909,30 0,00 0,00 6.909,30 19.000,00 a. Achiziţii imobile 4.559,00 0,00 0,00 4.559,00 18.200,00, Acizi nobile 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00 18.200,00 Exproprierea terenului in suprafata de 3769 mp situat in Timisoara, str. Bistrei nr. 5 2.618,00 0,00 0,00 2.618,00 0,00 Achiziţii imobile/expopriere pentru cauza de utilitate publică Str.Mureş nr.52 941,00 0,00 0,00 941,00 0,00 b. Dotări independente 299,30 0,00 0,00 299,30 800,00 Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 97,30 0,00 0,00 97,30 0,00 Camera tehnică si dotari pentru Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C. 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil Pen SERI 160,00 0,00 0,00 160,00 800,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.051,00 0,00 0,00 2.051,00 0,00 Page 23

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT Cal “inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Elaborare studii de urbanism (PUZ, PUD, ) 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Alte studii si proiecte 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Crestere Timisoara 206,00 0,00 0,00 206,00 0,00 Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 282,00 0,00 0,00 282,00 0,00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 48.80 0.00 0.00 48.80 0.00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru si avizare 614,20 0.00 0,00 614,20 0.00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.111,14 0,00 -_0,00[ 1.111,14 570,00 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00 Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 981,01 0,00 0,00 981,01 570,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 981,01 0,00 0,00 981,01 570,00 Dotări independente 531,01 0.00 0.00 531,01 0,00 Dotari salubritate 531,01 0,00 0,00 531,01 0,00 Studii şi proiecte 450,00 0,00 0,00 450,00 570,00 DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Cărpenişan nr.3 450.00 0.00 0.00 450.00 570.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 29.140,00 81.02.06 Energie termică 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 29.140,00 A. Lucrări în continuare 428,97 0,00 0,00 428,97 0,00 Page 24

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 423,46 0,00 0,00 423,46 0,00 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 0,00 0,00 5,51 0,00 B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 29.140,00 PT + Execuţie lucrări de Retehnologizare reţea primară de termoficare în municipiul Timişoara - Zona centrală şi Zona Constantin cel Mare. HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 26.972,00 PT + Execuţie lucrări de retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 2.168,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 24.292,01 0,00 0,00 24.292,01 0,00 Studii şi proiecte 421,01 0,00 0,00 421,01 0,00 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 46,83 0,00 0,00 46,83 0,00 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 52,88 0,00 0,00 52,88 0,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW" 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 23.871,00 0,00 0,00 23.871,00 0,00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 23.871,00 0,00 0,00 23.871,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 105.935,85 5.460,00 0,00 100.475,85 1.197.039,99, 84.02.03 Transport rutier 105.935,85 5.460,00 0,00 100.475,85 1.197.039,99 84.02.03.02 Transportul în comun 13.278,86 0,00 0,00 13.278,86 183.992,42 Page 25

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT fale inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 B. Lucrări noi 8.507,84 0,00 0,00 8.507,84 306.022,86 Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală şi platformă de garare pentru autobuzele electrice HCL 500,00 0,00 0,00 500,00 22.967,00 Ml6a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a HCL 100,00 0.00 0.00 100,00 26.603,60 PT+execuţie "Tunelul Luminii" HCL 500.00 0.00 0.00 500.00 4300.00 PT+ Executie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii” HCL 186/2016 -PMUD 1.808,37 0,00 0,00 1.808,37 85.077,81 PT-+execuţie "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord” HCL 2.229,74 0,00 0,00 2.229,74 54.828,74 PT-+execuţie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin” HCL 2.369,73 0,00 0,00 2.369,73 88.940,36 Amenajare parcare P+4E+etaj Retras HCL 629/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23.305,35 C. Dotări independente și alte investiţii 4.771,02 0,00 0,00 4.771,02 477.969,56 b. Dotări independente 1.262,50 0,00 0,00 1.262,50] 477.569,56 Maşini, echipamente si mijloace de transport 1.262,50 0,00 0,00 1.262,50 477.569,56 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 97 50 0.00 0.00 97.50 0.00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (21 buc.) + autocar 500,00 0,00 0,00 500,00 24.004,48 M7a.Innoirea flotei de tramvaie 115.00 0.00 0.00 115.00 301.259.00 Achiziţie statii de transport public 100,00 0,00 0,00 100,00 13.539.78 Achiziție ambarcațiune 50.00 0.00 0,00 50,00 445,10 Achiziţie autobuze hibride (30 buc.) 100.00 0.00 0.00 100.00 54735.20 Achiziţie troleibuze (15 buc. troleibuze articulate şi 15 buc. troleibuze scurte) 50,00 0,00 0,00 50,00 81.346,00 Achiziție navă turistică 200,00 0.00 0.00 200,00 1.450,00 Sistem proiecție holografică Poarta Cetății 50,00 0,00 0,00 50,00 790,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.508,52 0,00 0,00 3.508,52 400,00 Studii si proiecte 3.508,52 0,00 0,00 3.508,52 400,00 Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) 293,52 0,00 0,00 293,52 0,00 Page 26

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET ; DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ate inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Crestere Timisoara 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara", situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 50,00 400,00 SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timişoara; Elaborare regulament de navigație portuară 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00 SF+PT - Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală şi platformă de garare pentru autobuzele electrice 1.666,00 0,00 0,00 1.666,00 0,00 SF+PT MlI6a.Amenajarea retelei urbane de iste de biciclete - II piste de - etapa a II-a 714,00 0.00 0.00 714.00 0.00 SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 23.802,81 5.460,00 0,00 18.342,81 222.428,47 A. Lucrări în continuare 8.099,02 5.460,00 0,00 2.639,02 0,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 PNDL 4.459,02 2.150,00 0,00 2.309,02 0,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL 3.640,00 3.310,00 0,00 330,00 0,00 B. Lucrări noi 15.125,61 0,00 0,00 15.125,61 222.428,47 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2.627,32 0,00 0,00 2.627,32 20.000,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 455/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 48.115,00 Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019 12.148,29 0.00 0.00 12.148,29 120.000,00 PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 9.900,00 Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 2019 100,00 0,00 0,00 100,00 12.513,47 C. Dotări independente şi alte investiţii 578,18 0,00 0,00 578,18 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 578,18 0,00 0,00 578,18 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 54,88 0,00 0,00 54,88 0,00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 Page 27

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT cale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 71,41 0,00 0,00 71,41 0,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,15 0,00 0,00 20,15 0.00 Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Străzi 68.854,18 0.00 0.00 68.854,18| _190.619,10 A Lori] în continuare 25:334598 0;00 0:00 25.334,98 9:151;50 PT+ Execuţie Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 4.000,00 0.00 0,00 4.000,00 7.654,50 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 5.220,18 0,00 0,00 5.220,18 700,00 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 23,53 0,00 0,00 23,53 0,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 15.797,69 0,00 0,00 15.797,69 797,00 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. [. Ionescu de la Brad I/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 293.58 0.00 0.00 293.58 0.00 - B. Lucrări noi 38.518,99 0,00 0,00 38.518,99 180.744,95 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.000.00 0.00 0.00 3.000.00 3.886.26 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.932,96 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 44.609,53 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 2500.00 0.00 0.00 2500.00 1712.34 Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor HCL 454/2019 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.918,96 Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu HCL 528,99 0.00 0,00 528,99 0,00 Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade HCL 92/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 45.693,20 Extindere Calea Buziaşului HCL 505/2019 5.500,00 0,00 0,00 5.500.00 31.456.00 PT+Executie Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 1.000,00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 Page 28

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- Str.J.H.Pestalozzi) HCL 564/2018 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00 44.535,70 C. Dotări ind dente şi alte i tiţii tn alte 5.000,21 0,00 0.00 5.000,21 722,65 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.000,21 0.00 0.00 5.000,21 122,65 DALI-+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 100,00 0,00 0,00 100,00 350,65 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,81 0,00 0,00 35,81 0,00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00 25,53 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI. de la Brad 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 107,48 0,00 0.00 107,48 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 54,42 0,00 0,00 54,42 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - 108,60 0,00 0,00 108,60 0,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 18,26 0,00 0,00 18,26 0,00 SF+PT Viabilizare zona cu destinatie sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu - str. Costica Radulescu - Aleea F.C. Ripensia, in vederea realizarii obiectivelor CNI 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 150,25 0,00 0,00 150,25 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 119,96 0,00 0,00 119,96 0,00 DALT+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 81,02 0,00 0,00 81,02 0,00 SF+PT Extindere Calea Buziasului 158,58 0.00 0.00 158,58 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.P: iu, E.C ia, T.T „H. Hulubei rocopiu. oseriu, Zara, ulubei) 218.10 0.00 0.00 218,10 0.00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 353,00 0,00 0,00 353,00 0,00 Page 29

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET i DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT fale inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 443.00 0,00 0,00 443.00 0,00 SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter Canal Bega 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin 159,00 0,00 0,00 159,00 372,00 SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloşca 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 SF Inel IV tronson str. Cloşca - Calea Bogdăneştilor 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Paul Constantinescu 71,00 0,00 0,00 71,00 0.00 SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop şi Calea Torontalului 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 SF Amenajare strada Stefan Szonyi 55,00 0,00 0,00 55,00 0.00 SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor 85.00 0.00 0,00 85,00 0.00 SF Modernizare strada Ovidiu Cotruş 225,00 0.00 0,00 225,00 0.00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chişodei 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Zona Calea Urseni 60.00 0,00 0,00 60.00 0.00 SF+PT Amenajare zona Kuntz 175,00 0.00 0,00 175,00 0.00 DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 DALI Amenajare strazi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac 163,00 0,00 0,00 163,00 0,00 Alte studii şi proiecte parcări 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Alte studii şi proiecte drumuri 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 DIRECTOR DIRE OMICĂ Steliaj SEF SERVICIUL M.LP. DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE Mr NICOARĂ Întocmit, Consilier SERVICUL M.LP. L n TOMA Page 30 Cod FO-03-07, ver.l

Atasament: ANEXA_2_LA_HCL_186.pdf

Municipiul Timisoara Anexa nr.2 BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral Venituri Proprii, d fi Sursa de finantare: 02F de 7805 ied Rectificare nr.6 Total anteri Influent Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Total -Total | TATE T3a+T4a) anterior) ) SECTIUNEATOTAL | DIR 00.01 II TOTAL VENITURI 683.612.344,00 5. 664. 640, 00, 689.276. 984, 00 00.02 DI |L VENITURI ( CURENTE 443.892. 444,0 00. 1, 00, 443. 892. 444, 00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 443. 892. 444,00. DI 5, 00) 443.892.444,00 16:00:04 E IN 217.700,00, 0,00! 217.700,00 Gia cr TI na SE ii tatei __ 30.02E „Venituri d din proprietate ML 217. 700, 00 __ 000, 217.700,00 "Venituri din concesiuni si | | SO-OZE- -05 = inchirieri o 18870000 |Alte venituri din concesiuni si | 30.02F.05.30 “inchirieri de catre institutiile 158.700,00 0,00 158.700,00 DI |publice e MIERE DI i a 30. 02F.50 __ Alte venituri din proprietate _, 59.000,00, 0,00, __59.000,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI | r 31.00.01 SERVICII | Ru a 674.744, 0 RIC Venituri din pi prestari de [33.02E DI servicii si alte activitati 41. 0, 00 441.838.484,00 /Venituri din prestari de 33.02E.08 E servicii II MN 2.610.960.0, 00, oo: 2.610.960,00 33.02F.20 (Venituri din cercetare A 80.000, 00. 0,00 80.000,00 "Venituri din contractele | 33.02F.21 incheiate cu casele de | 0,00 298.557.524,00 E „asigurari sociale de sanatate DI DI Venituri din contractele (incheiate cu directiile de | | | 33.02F.30 sanatate publica din sume |189.420.000,00| 139.420.000,00 SERIE DI DI alocate de labugetul de stat |. NIN DI DI Alte venituri din prestari de 33.02F.50 . servicii si alte activitati 1 1. 17000000 „00 0, 00. 1.170.000, 00 36.02F DI Diverse venituri | 600.01 000,00 . 9, 00. 600. 000, 00 36.02F.50 Alte venituri DI N N 600.000,00 0, 00) 600. 000, 00 Transferuri voluntare, altele ui II _ decat subventiile H 288, SEO 000 1286260 37. 02E. 01 : Donatii si sponsorizari 766. 400, 00. 0,00 766.400,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 37.02F.03 'sectiunii de dezvoltare a -2.263.750,00 0,00 -2.263.750,00 „bugetului de venituri proprii SI DI si subventii NINE | Varsaminte din sectiunea de | 37.02F.04 functionare BEER RSS = ae balul 37. 02F. 50 _ Alte transferuri voluntare _469.860,00 0,00, _ 469.860,00 (SUBVENTII DE LA ALTE 42.00.02 "NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 226.124.900,00 5.664.640,00/231.789. 540, 00 II _ PUBLICE DI DI E ANNIE E: 42.02F Subventii de la bugetul de stat 0,00| 2.172.250,00 Pagina 1/6

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | , Influente (Total - Total anterior) Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+ T3+T4) 42.02F.70 43.02F 43.02F.10 |Subventii de la bugetul de stat |catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii finantate din FEN ,postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 Subventii de la alte 'administratii |Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 2.172.250,00 |223.952.650,00 5.664.640,00 10.200.000,00 0,00, 2.172.250,00 | | 229.617.290,00 10.200.000,00 43.02F.14 43.02£.33 46.02E 46.02F.04 48.02F 48.02F.01 48.02F.01.01 48.02F.01.02 48.02.02 48.02F.02.01 48.02F.02.02 48.02F.11 48.02F.11.01 48.02F.11.02 | pentru Preaderare (IPA II) 'Subventii de la bugetul local | pentru finantarea cheltuielilor | de capital din domeniul santatii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale Alte sume primite de la UE |Alte sume primite si fonduri (de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din jcadrul financiar 2014-2020 'Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 Fondul European de „Dezvoltare Regionala (FEDR) |Sume primite in contul 'platilor efectuate în anul „curent Sume p primite în contul platilor efectuate în anii anteriori Fondul Social European CESE) | Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori Instrumentul de Asistenta Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori "TOTAL CHELTUIELI | 30.192.650,00 960.160,00, preparare erp 664.640,00 183.560.000,00 5.000.000,00 733.000,00 | | tt 00, 0,00 | 733.000,00 0,00 12.862.000,00 0,00 8.380.290,00 8.180.290,00 0,00 200.000,00 0,00 407.610,00, | 0,00 secat | 3.521.550 00| 0,00 3.472.370,00 0,00 49.180,00 000| 8 0,00, 0,00 0,00 30.857.290,00 188.560.000,00 733.000,00 733.000,00 | 12.862.000,00 8.380.290,00 8.180.290,00 200.000,00 _960.160,00 407.610,00 ass 3.521.550,00 3.472.370,00 49.180,00 683.612.344,00 5.664.640,00|689.276.984,00 Pagina 2/6

| | Total anterior Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ | (Total - Total II T3a+T4a) | anterior) | 01. ERIE d CHELTUIELI CURENTE 651.155.944,00, 5.000.000,00 656.155.944,00 TITLUL I CHELTUIELI DE n PERSONAL | 180.425.000.00 5.000.000,00 435.429.000,00 20 IE _ |TITLUL II BUNURI: 204.959.694,00| 10 „00 204.959. 694, 00 TITLUL X Proiecte finantare din fonduri externe 58 nerambursabile aferente '" 15.767.250,00 0,00, 15.767.250,00 cadrului financiar 2014- 2020 0. DI MI CHELTUIELI DE CAPITAL 32.456. .400, 00, 664.640,00| TITLUL XIII ACTIVE 71 SL IONI 664.640,00| 33.121.040,00 e NEFINANCIARE = E 7 Partea a III-a CHELTUIELI In NB ca Fe sua SECRET soon sos nara 66.02E II _ |Sanatate — 344,00 5. 664. 640,00 689.276.984,00 01 CHELTUIELI CURENTE [651. 155.944, 00 5. 000. 000, 00. 656.155.944,00 a TITLUL I CHELTUIELI DE sa 0. IEI PERSONAL, | 429.000. „ao BODO, ,00 435.429.000; 00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204.959. 694, 00. 0,00| 204. 959. 694, 00 |TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri externe | 58 det 15.767.250,00, 0,00 15.167.250,00 _____ cadrului financiar 2014-2020 | 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 32.456. 400,00| 664.640,00 33.121.040,00 - DT — bin E TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 150-400, 0) (Servicii medicale in unitati | 66.02F.06 sanitare cu paturi 683.612.344,00 5.664.640, ui ia 276.984, 06 66.02F.06.01 Spitale generale 683.612.344,00 5.664.640,00 689.276.984,00 DEI VE INI DIN IRI Partea a VII-a REZERVE, | | WU EXCEDENT/DEFICIT |___ 97.02E IE REZERVE 0,00 INN 0,00, 0,00 98.02F EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02E - DEFICIT 0,00 0, 00| 0,00 RI | SECTIUNEA FUNCTIONARE, n) | | 00.01 TOTAL VENITURI 635.388.6 694, 00 5.000.000,00, 640-388. 694,00 [00.02 IL VENITURI CURENTE 441. 628.694,00 0,00 441.628.694, 00 [16.00.03 Cc VENITURI NEFISCALE 441. 628. 694,00. 0, 00, 441. 628.694, 00 |C1. VENITURI DIN 160004 PROPRIETATE 217.700,00 000, 217.700,00 30.02F |Venituri din proprietate 217.700,00 0,00, 217.700, 00 Venituri din concesiuni si | MOS |inchirieri Iron Alte venituri din concesiuni si | 30.02F.05.30 inchirieri de catre institutiile 158.700 00| 0,00 158.700,00 Publice 1 1 | 30.02F.50 „Alte venituri din proprietate | 59.000 00 0,00 | _59.000,00 2 VANZARI DE BUNURI SI 1 31.00.01 SERVICII (ML 410.994, 00 0,00 441.410.994,00 Pagina 3/6

[ Total anterior Influente | sanitare cu paturi |935-385-684,00| | Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ (Total - Total Torre | T3a+T4a) anterior) Venituri din prestari de 33.02F servicii s si alte activitati la 00 DIO SAU Venituri din prestari de .02F.08 E servicii 2.610.960,00| 0,00, LOSE 33. 02F. 20 "Venituri din cercetare 80.000,00 0,00! 80.000,00 PM ocara E | SA |Venituri din contractele | 33.02F.21 'incheiate cu casele de 298.557.524,00, 0,00|298.557.524,00 asigurari sociale de sanatate EREI INI Venituri din contractele | incheiate cu directiile de 33.02F.30 sanatate publica din sume 139.420.000,00 amo! 139.420.000,00 „alocate de la bugetul de stat DER INN „Ra. Alte venituri din prestari de 1190 AAA) BOR TI poa „servicii si alte activitati m n ROS MRI Wa 36.02F Diverse venituri - DI da 600.000,00 0,00 600.000,00 36.02F.50 ___ Alte venituri III N 600.000,00 0,00 600.000,00 Transferuri voluntare, altele | 37.02F |decat s subventiile | -1.027.490,00, a -1.027.490,00 37.02F.01 Donatii si sponsorizari | 76640000 000, 766.400,00 Varsaminte din sectiunea de | functionare pentru finantarea | | 37.02F.03 sectiunii de dezvoltare a -2.263.750,00 0,00, -2.263.750,00 bugetului de venituri proprii | H i |si subventii RENE SN 37.02F.50 INI Alte tr transferuri voluntare 4169.860,00 169.860,00 SUBVENTII DE LA ALTE | 42.00.02 "NIVELE ALE ADMINISTRATIEI ONCE 5.000.000,00 198.760.000,00 SU PUBLICE E PENN Subventii de la alte OF |Subventii de 193. -760.000, 00: 5, :000. 000,00 18, 760.000, 00 Subventii de la bugetele locale | | 43.02F.10 pentru finantarea cheltuielilor 10.200.000,00 0,00: 10.200.000,00 curente in domeniul santatii E N Subventii din bugetul | Fondului national unic de : 43.02F.33 (asigurari sociale de sanatate 183.560.000,00 | 5.000.000,00 188.560.000,00 'pentru acoperirea cresterilor salariale SIN DEE PREIEI N INI TOTAL CHELTUIELI 635. 388.694,00|5.000.000,00 |640.388.694,00 01 CHELTUIELI CURENTE 635. 388. 694,00] 5.000.000,00 [640.388.694,00 TITLULI CHELTUIELI DE i 10 PERSONAL | a 1304 .429.000,00 5.000.000,00 |435.429.000,00 20 (TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204. 959. 694,00 0,00 204. 04.959.694,00 ==ZȘ. n Partea a III-a CHELTUIELI caca aaa CO 00 E 00) „e ROM [ 64.02F SOCIAL-CULTURALE 635.388.694,00[5. 000.0 000,00 640.388.694,00 66.02F Sanatate 635.38 388. 694, 00 5.000. 000, oo| 01 |CHELTUIELI ( CURENTE - 635. 388. 694,00 5.000.000,00 [640.388.694,00 I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL 430.429.000,00 |COD Lu A 20 „TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204. 959.69400| 0,00 204.959.694,00 66.02F.06 Servicii medicale în unitati 5.000.000,00 /640.388.694,00 Pagina 4/6

Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar | Total anterior | Influente (Tla+T2a+ | (Total-Total | T3a+T4a) anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 66.02F.06.01 SECTIUNEA DEZVOLTARE 00.01 31.00.01 37.02F 37.02F.04 42.00.02 42.02F.70 48.02F 48.02F.01 48.02F.01.01 48.02F.01.02 Spitale generale Partea a VII-a a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT TOTAL VENITURI EREI L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE Ca VANZARI DE BUNURI SI (SERVICII Transferuri voluntare, altele | 2260 | | | | | 2.263.750, 000 gi |decat subventiile |Varsaminte din sectiunea de (functionare SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI | PUBLICE [Subventii de la bugetul de stat Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice | finantate partial sau integral (din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor | „finantate din FEN „postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 Subventii de la alte administratii E Subventii de la bugetul local 'pentru finantarea cheltuielilor | |de capital din domeniul Alte sume primite de la UE ) 'Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 Sume primite dela UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 DI NE Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 30.192.650,00 santatii 635.388.694,00 5.000.000, 00/640. -388.694, 00 48.223. 650,00| 664. 640, 00, 48. 888.290,00 __2263.750,00 0,00, 2,263.750,00 0,00 2.263.750,00. 2.263.750,00 2.263.750,00 0,00) 2.263.750,00 0,00 2.263.750 „00| 2.263.750,00 0,00 2.263.750,06 32.364.900,00, 664.640,00, 33.029.540,00 2, 172. 250, 00. 000 2.172.250,00 | 0,00, 2.172.250,00 2.172.250,00 30.192.650, 00| 664.640,00 30.857.290, n T | 664.640, o 30.857.290,00 | 000 733.000,00| 733.000,00| 733.000,00 0,00| 733.000,00 12.862.000,00 0,00| 12.862.000,00 0,00| 8.380.290,00 8.380.290,00 8.180.290,00 0,00 8.180.290,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Pagina 5/6

Total anterior Influente Total (T1+T2+ Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1a+T2a+ (Total - Total T3+T4) T3a+T4a) anterior) | 48.02F.02 Fondul Social European (FSE) | 960.160,00, 0,00. __960.160,00 Sume primite în contul 48.02F.02.01 platilor efectuate în anul | 407.610,00 0,00 407.610,00 curent RISE MRI NI Sume primite în contul 48.02F.02.02 platilor efectuate în anii | 552.550,00 0,00 552.550,00 N anteriori DN Instrumentul de Asistenta | pentru Preaderare (IPA ID 3.521.550,00| II 000, 352. 550,00 'Sume primite în contul | | 48.02F.11.01 platilor efectuate în anul | 3.472.370,00 0,00, 3.472.370,00 "curent | |Sume primite î în contul | 48.02F.11.02 platilor efectuate în anii | 49.180,00 0,00, 49.180,00 anteriori MIE MERENI | RI IRENE MEN IRENE | E "TOTAL CHELTUIELI | 48.223.650,00, 664. 640, 00, 48. .888. 290, 00 01 NE CHELTUIELI CURENTE DI 15. 767. 250, 00, 0, d 15. 767. 250, „00 TITLUL X Proiecte cu 58 finantare din fonduri externe 15.767.250,00 aa 15.767.250,00 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 70 |CHELTUIELIDECAPITAL 32.456.400,00, 664.640,00 33.121.040,00 "TITLUL XIII ACTIVE | "NEFINANCIARE 32.456.400,00, 664.640,00 33.121.040,00 Partea Ill-a CHELTUIELI 4822365000 664.640,00, 48.888.290,00 BABE (SOCIAL CULTURALE 182234 66.02F Sanatate 664.640,00 48.888.290,00 01 |CHELTUIELI CURENTE 735. 767.250,00. 0,00| 15.767.250,00 "TITLUL X Proiecte cu | | finantare din fonduri externe | | 58 nerambursabile aferente | 15.767.250,00, 00| 15.767.250,00 IE „cadrului financiar 2014-2020 | MIRI SIRIEI VINA | 70 II CHELTUIELI DE DE CAPITAL 32. 456 400, 00 664, 640, 00, _33.121.040,00 "TITLUL XIII ACTIVE | 71 1) "NEFINANCIARE | 32.456.400, | 664.640,00, 33. SEL 040,00 |Servicii medicale in unitati | | . .02F.06 sanitare e paturi RN 48.223. lui „00 664.640, 0. 48.888.290, „00 66G02F0G01 Spitalegenerale —48225.650,00 6G1.610,00 45.688.290,06 RI Partea a VII-a REZERVE, | 000, | n EXCEDENT/DEFICIT Du oa iii 97.02E REZERVE 0,00 98.02F EXCEDENT ENE DI 0,00 99.02F 0,00 . , / ui PRIMAR / SEF SERVIC BUGE Nicolae Rob: ina 8 i Pagina 6/6

Atasament: ANEXA_1_LA_HCL_186.pdf

Municipiul Timisoara BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget Anexa nr.1 cu _ A MENU TEN) ay. 186 Sursa de finantare: 02A dir 85 Rectificare nr.6 ş i Influente Indicator bugetar indicatorului bugetar craal „tota TE TOPAL rca _ E e 00.01 RE TOTAL VENITURI 1 4160.562.695, 00! 2.216. 803 08 1.462.779. 498,08 00.02 DI VENITURI PROPRII 830. .645. 434, 4. 618, 90 830. 650. 052, 90 00.03. II VENITURI C CURENTE | 898.439. 434, 00, -368. 193, 05 898. 071. 240,95 00.04 |A. VENITURI FISCALE 849.594, 134, 00, -1. 127. 000, 00, 848. 467. 134,00 AL. IMPOZIT PE VENIT, | | 00.05 "PROFIT SI CASTIGURI DIN 506.853.000,00 -1.127.000,00' 505.726.000,00 e CAPITAL DI | . |A12. IMPOZIT PE VENIT, | PROFIT, SI CASTIGURI 03.00.01 "DIN CAPITAL DE LA 505.853.000,00 -1.127.000,00' 504.726.000,00 DI DI PERSOANE FIZICE DI 03.02A DI _ Impozit pe venit 3 500.1 000,00 0,00, 3.500.000,00 Impozitul pe veniturile | : din transferul | | 03.02A.18 proprietatilor imobiliare 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 __ din patrimoniul personal DI (Cote si sume defalcate din 04.02A impozitul pe venit “E 502.353. 53.000.00 -1.127.000,00, 501.226.000,00 Cote defalcate din [ oa 024.01 DI impozitul pe venit 502,353. 000, 00 -1.127.000, 00, Budai A13. ALTE IMPOZITE PE | 05.00.01 VENIT, PROFIT SI | 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 - (CASTIGURI DIN CAPITAL | SERE |. Alte impozite pe venit, | | 05.02A profit si castiguri din 1.000.000,00| 0,00, 1.000.000,00 IE _|capital DI | DN SEEN ȘI Alte impozite pe venit, | | i 05.02A.50 profit si castiguri din 1.000.000,00, 0,00, 1.000.000,06 m „capital II e ÎL E 'A3. IMPOZITE SI TAXE PE | 07.00.01 II PROPRIETATE 201. 800.000,00 „00| 0,00 201.800.000,00 Impozite si taxe pe | 07. ZA . proprietate ] 201.80. .000, 00 DI 0,00, 201.800.000,00 07.02A. 01. Impozit pe cladiri | 168.700.000,00 0, 00, 168. 700.000,00 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000. 000, 00 12, 00, 30. 000. 000, „00 07.02A. 01. 02 ___ Impozitpe cladiri-PJ |. 138. 700. 000,00: _ 0,00) 138. 700.000,00 07. 02A. 02 DI „Impozit pe terenuri _ 22.600. .000, 00 0,00 22.600.000,00 07.02A.0; 02.01 Impozit pe terenuri - PE 10.000.000,00 0,00, 10.000.000,00 07.024.02.02 Impozit pet terenuri - PJ 12.000.000,00 0,00 _12.000.000,00 Impozit pe terenurile 07.02A.02.03 extravilane E 600.000,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, | 07.02A.03 fane te imbru peria 9.000.000,00: 000 9.000.000,00 activitatea notariala si alte taxe de timbru Pagina 1/26

Influente | Indicator bugetar LI EI | (riste: SA E | bu: Alte impozite si taxe de | MIZA proprietate | 1.500. aa an 2. ai A4. IMPOZITE SI TAXE PE | ! 11.00.01 'BUNURI SI SERVICII | 441. ASA _ 138.441.134,00 Sume defalcate din TVA | 11.02A (se scad) | Socor 000|. 67. 19.000 ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 11.02A.02 descentralizate la nivelul 57.814.000,00 0,00 57.814.000,00 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor E _ |si! Municipiului Bucuresti E INN II II DI Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02A.09 pentru finantarea 9.935.000,00 0,00, 9.935.000,00 invatamantului particular | | DI sau confesional acreditat E DI IN "ALTE IMPOZITE SI TAXE 12.02A GENERALE PE BUNURISI | 3.000.000,00 0,00! 3.000.000,00 RE DL __JSERVICII NE i ol EEE 12. „02A. 07 _|Taxe hoteliere - 3. 000.( 000, „00| |. 0, 00! __3.000.000,00 15.02A - EEE Taxe pe servicii specifice | m! _90.000,00 0 „00| 90.000, 00 15.02A.01 Impozit pe spectacole 3000000 0, 0,00, 30.000,00| Alte taxe pe servicii ZA _ specifice 60.000,00 0,00, 60.000,00 Taxe pe utilizarea | bunurilor, autorizarea | | 16.02A utilizarii bunurilor sau pe 67.602.134,00 0,00 67.602.134,00 II E ___ desfasurarea de activitati E 1 Taxa asupra mijloacelor | 16.02A.02 _ e transport Mn uz 18400 | 0 az pan Taxa asupra mijloacelor 16.02A. 26.02.01 de transport - PE SES, 134, ca al Spa |Taxa asupra mijloacelor e .02A.02.02 | de transport - a 000 = 'Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02A.50 utilizarii bunurilor sau pe 19.000.000,00 000 19.000.000,00 raza a SEE __jdesfasurare de activitati MIRI A6. ALTE IMPOZITE SI SI SL E : | TAXE FISCALE UI e Son — 000. OO DOMNU Alte impozite si taxe 18.024 . _ fiscale | 2.500.000,00 BE 000| „00-00 18. 18.02A. 50 DI Alte Jte impozite. si taxe AN z. 2.500.0 000,00 0 00| 2.500.000,00 30.0 00.01 DI JC. VENITURI NEFISCALE 48. 845.300,00 158.8 806,95. __49.604.106,95 C1. VENITURI DIN 30.00.02 PROPRIETATE __18.000.000,00 081 OA 30.02A N Venituri di din proprietate __18.000.000,00 O 0,00". 18.000.000,00 Venituri din concesiuni si | 30.02A.05 inchirieri - 0,00 15:00 Goa Alte venituri din 30.02A.05.30 concesiuni si inchirieri de 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 catre institutiile publice E d 30.02A.08 (Venituri d din dividente 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pagina 2/26

Influenti Indicator bugetar indicatorului getar (Mailat | | TONA Dividende de la societatile | "i companiile nationale “i | | R 30.02A.08.03 societăpile cu capital 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 E ri DI | majoritar de stat DI MI DI E 31.02A Venituri din dobanzi A 0,00 081| 0,81 31.02A.03 /Alte venituri din dobanzi | 0,00). 0,81, 0,81 CZ, VANZARI DE BUNURI SUS SI SERVICII | SI .845. 530000. : 758. lu d SEAT 106,14 Venituri din prestari de | 33.02A _ |servicii si alte activitati hi GONE „00| cot | 1.600. 0000000 (Contributia parintilor sau | | 'sustinatorilor legali | | 33.02A.10 pentru intretinerea 500.000,00| 0,00, 500.000,00 ____ copiilorincrese | DN ANRE SUNE a Contributia persoanelor | : 33.02A.12 beneficiare ale cantinelor 1.000.000,00 0,00, 1.000.000,00 aa _ „de ajutor social |. —_ _ _ 'Venituri din recuperarea | 33.02A.28 (cheltuielilor de judecata, 100.000,00 0,00, 100.000,00 a EEE ___ imputatii si despagubiri 'Venituri din taxe | p 34.02A |administrative, eliberari 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 II permise . E . : /Alte venituri din taxe | | 34.02A.50 eliberari 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 E (Amenzi, penalitati si | 35 A m confiscari SN 20. 100.300,00 0, 00. 20.100.300,00 Venituri din amenzi si si alte | sanctiuni aplicate | 35.02A.01 conform dispozitiilor 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 legale E DI a Venituri din amenzi si alte" „sanctiuni aplicate de catre | 35.02A.01.02 alte institutii de 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 | __ specialitate II NL RENE /Penalitati pentru | nedepunerea sau | 35.02A.02 depunerea cu intarziere a | 300,00 0,00 300,00 declaratiei de impozite si | | „taxe | n a a 1 fm a. Alte amenzi, i, penalitati si II 1 confiscari RI 100.000, 00, 0.00, 100.000,00 36.02A DI Diverse venituri - __, 7.600. 00.000,00 748. 806 14, 8.348.806,14 36.02A.06 _Taxespeciale _5.500.000,00) 0,00 N 500. 000, 00 „Venituri din recuperarea | „cheltuielilor efectuate in | 36.02A.14 cursul procesului de 1800900 0,00 100.000,00 DE executare silita LL DI N 36.02A.23 Taxa de reabilitare 0,00 360.154,68 360.154,68 RN termica EIN IN EIN! [36.02A.50 Alte venituri MN 2.000. 000.000, 00| 388.6! 651, 46, _2.388.651,46 'Transferuri voluntare, | 37.02A altele decat subventiile 45.000, 00, 1.000,00 SEO 37. 02A. 01 Donatii si sponsorizari 25. 000,00 10.000,00 35.000,00 Pagina 3/26

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | Total anterior | (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total- Total | anterior) | Total (T1+T2+ T3+T4) 37.02A.03 37.02A.04 5702450 39.00.01 39.02A.03 39.02A.07 39.02A.10 40.00.01 42.00.02 42.02A 42.02A.20 42.02A.34 42.02A.41 42.02A.65 |Varsaminte din sectiunea de functionare pentru | finantarea sectiunii de | dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii Varsaminte din sectiunea a | de functionare Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN (CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului ui privat Depozite speciale pentru „constructii de construinte II. OPERATIUNI FINANCIARE Incasari din rambursarea jimprumuturilor acordate 'Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | IV. SUBVENTII "SUBVENTII DE LA ALTE - | NIVELE ALE ADMINISTRATIEI "PUBLICE | [Subventii de la l bugetul d de e | stat Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale | necesare sustinerii derularii proiectelor (finantate din FEN | postaderare | Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, | carbuni si combustibil petrolier Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | Finantarea Programui National de Dezvoltare | (Locala | | -99.975.000,00 2.164.981,61| 99.975.000,00, 2.164981,61 00000 0,00, 372.595,75| 0,00 372.595,75, E str _ _ — 0,00 353.354,89 DRE 0,00 18.325,86 O 0,00 915 5,00! 0,00 10.216,20| | 0,00 10.216, 20. 0,00| 10.216,20, are | _39.041.983,00| 1.002.852,24 [ | 39.041.983,00 1.002.852,24| 39.041.983,00 1.002.852,24| 0,00, 216.235,62! | | a citiri re 0,00! 180,00 DR A a | i 16.077.370,00 0,00, 21.044.613,00 0,00| -97.810.018,39 97.810.018,39 0.000,00 372.595,75 372.595,75 353.354,89 18.325,86 915, 00 10.216, 20 10.216,20 10.216,20 __40.044.835,24 410.044.835,24 40.044.835,24 216.235,62 180,00 16.077.370,00 21.044.613,00 Pagina 4/26

Indicator bugetar Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) | Denumirea indicatorului bugetar Influente (Total- Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 42.02A.69 42.02A.80 42.02A.81 45.02A 45.02A.01 45.02A.01.02 47.02A 47.02A.04 48.02A Subventii de la bugetul de | | stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor 'finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina 1.920.000,00 Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate Fondul European de Dezvoltare regionala Sume primite in contul 'platilor efectuate in anii anteriori Sume in curs de „distribuire |Sume incasate pentru 'bugetul local in contul unic, in curs de (distribuire |Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari |aferente cadrului |financiar 2014-2020 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00! 523.081.278,00 221.386,62| 221.386,62 0,00 1.920.000,00 565.050,00| 565.050,00 984.392,74 984.392,74 984.392,74 984.392,74 984.392,74| 984.392,74 = 214.939,20| 214.939,20 | 214.939,20, 214.939,20 0,00| 523.081.278,00 48.02A.01 48.02A.01.01 48.02A.01.02 |Fondul European de Dezvoltare Regionala |(FEDR) |Sume primite in contul |platilor efectuate în anul curent 441.890.584,00| 441.890.584,00 |Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 0,00 0,00| 441.890.584,00 -131.612,01, 441.758.971,99 131.612,01, 131.612,01 48.02A.02 Fondul Social European (FSE) 17.528.594,00 0,00 17.528.594,00 48.02A.02.01 48.02.03 48.02A.03.01 48.02A.11 48.02A.11.01 m Sume primite în contul |platilor efectuate în anul curent “Fondul de Coeziune (FO) Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 17.528.594,00| 62.350.430,00 62.350.430,00 739.970,00 [Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) _ 0,00 17.528.594,00 0,00, 62.350.130,00 0,00 62.350.430,00 0,00 739.970,00 (Sume primite în contul |platilor efectuate în anul |curent 739.970,00 -2.946,77| 737.023,25 Pagina 5/26

Influente i D Total anti Total (T1+T2+ Indicator bugetar îndicatorului bugetar T3a+T4a) E Sume primite în contul 48.02A.11.02 platilor efectuate în anii 0,00 2.946,77 2.946,77 anteriori DI a Alte programe 48.02A.15 comunitare finan?ate în 571.700,00| 0,00 571.700,00 | perioada 2014-2020 (APC) DI IL Sume primite în contul | | 48.02A.15.01 'pla?ilor efectuate în anul 571.700,00 0,00 571.700,00 — _ RR d _ PI _TOTALCHELTUIELI 1.460.920.604,00, 2.216.803,08 1.463.137.407,08 01 DI CHELTUIELI CURENTE 2.881.143,08 1.138.286.157,08 | 10 IE PE 200.157.370,00: 0,00 200.157.370,00 20 TITLUL II BUI BUNURI SI 345.572.010,00 1.651.753,08 347.223.763,08 30 | 17640:870,00, 000) 17.640.870,06 40 (TITLUL 135.000.00000, 0 00| __135.000.000,00 50 TITLUL FONDURI DE 2.000.000,00 0,00, 2.000.000,06 SI TITLUL VI TRANSFERURI E RI UE 51 TUNISIA LE 44.397.650,00 664.640,00 45.062.290,00 _ PUBLICE | DRE PUBLICE m - _ 55 (TITLUL VII ALTE | 10.994.594,00, 0,00, 10.994.594,00 TITLULIXASISTENTA ana mi 57. SS SOCIALA 35.201.000,00, 565.050.00 00 35.766.050,00 (TITLUL X Proiecte cu d finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 302.669.530,00 0,00, 302.669.530,00 'aferente cadrului | (financiar 2014-2020 | | 1) DIR INNER TITLUL XI ALTE | | 59. (CHELTUIELI | 41771.690,00 __000 41.771.690,00 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 308.596.620,00 -664.640,00 307.931.980,00 "TITLUL XIII ACTIVE n : —_ NEEIN ANCIARE — , 284.725.620,00 284.060.980,00 TITLUL XIV ACTIVE | 7 FINANCIARE 23.871.000, 00| 0,00 23.871.000,00 | II JOPERATIUNI E FINANCIARE _16.919.27000, 000, 16.919.270,00 TITLUL XVII | 81 /RAMBURSARI DE 16.919.270,00 000, 16.919.270,00 CREDITE LL “LL ' O |Partea I-a SERVICII 2 an aaa 910 NA un AD, Ta SDOZA PUBLICE GENERALE 140.944.210,00 300.000,00 and 244.210,00 Autoritati publice si | d 51.02A RE _jactiuni externe. 120.805.340, „00 ! 300.000 00121. .105.340,06 01 a CHELTUIELI CURENTE 106.763.030,00 300.000,00 107. 063.030, 00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE 10. PERSONAL a 62.967. 000,00 0 _000, 62.967.000,00 TITLUL II BUNURI SI ) 20 24.806.720,00, 300.000,00 25.106.720,00 Pagina 6/26

Influente Indicator bugetar TEI TI A aa TOT "TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 236.210,00 0,00 236.210,00 aferente cadrului E DI financiar 2014-2020 a DI "TITLUL XI ALTE a CHELTUIELI LL 18780000 ici | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00, 0,00, 14.042.310,00 TITLUL XIII ACTIVE | 1 NEFINANCIARE _] _14042.310,00 Oa Autoritati executive si 51.02A. SL RIN “legislative 1 E 805. 000 300.000,00, 121.105.340, n 51.024 02A. 01. 03 DI DI Auto oritati executive E 120. 0.805. 340, 00, __300.000,00, _121.105.340,00 va Alte servicii publice a gaz na an Si at SURE generale | E 01. RE |CHELTUIELI CURENTE 2.498.000,00, 000 2.498.000,00 |TITLUL II BUNURI SI | a II SERVICII 1] o ,00 CE 498.000,00 |TITLUL V FONDURI DE [30 REZERVA II 2-000.000,00 Dol 2. 000.0 -000, 00 "Fond de rezerva 54.02A.05 bugetara la dispozitia 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0Q EEE E autoritatilor locale DI II . Alte servicii publice | 54.02A.50 generale 498.000,00, 0,00 498.000,00 E E se, tatii NN (NINA ERE 3 _— ENE II "Tranzactii privind SE | II | 55.02A datoria publica si 17.640.870,00 0,00) 17.640.870,00 imprumuturi N 1 DI RN 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00 1, 00. 17.640. .870, 00 0 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 0,00 17. 640. 870, 00 Tranzactii privind | 55.02A.00 'datoria publica si | 17.640.870,00 0,00 17.640.870,00 imprumuturi In 0 Partea a II-a APARARE, a = ORDINE PUBLICA SI | 59.02A SIGURANTA 39.442.360,00 0,00 39.442.360,00 | NATIONALA II DI DI LL 3 (Ordine publica si | | E siguranta nationala a 0.42 a 0, i! 39.142, 360,0 01 CHELTUIELI CURENTE | 35.763. 390, 00 0, 00! 35. 163. 390, 00 TITLUL I CHELTUIELI DE lut (PERSONAL DI 30.037.000, 00| ao! 30. nt 000, a "TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 1] 2.941.390,00 BOI 2.941.390, 00 "TITLUL VI TRANSFERURI | | "INTRE UNITATI ALE | 51 ADMINISTRATIEI 15.000,00 0,00 15.000,00 PUBLICE LL E |. DR MIR TITLUL X XI ALTE | 59 CHELTUIELI 2.770. “aa! 0,00 ISI 70 CHELTUIELI D DE CAPITAL | [ E 678. 970, 00 DI 0,00, 3.678.970,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 3.678.970,00, 0,00 3.678.970,00 Pagina 7/26

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) aferente cadrului financiar 2014-2020 61. 02A.03 Ordine publica 35. 433.230,00 0,00 35. 433.230, 00 61.02A. 03. 04 Politie locala 35 433.230,00. 0,00 35. 433. 230, 00 Protectie civila si |protectie contra A 61.02A.05 incendiilor (protectie 4.009.130,00 0,00 4.009.130,00 DER ____jcivila nonmilitara) |. E —_ Partea a Ill-a | 64.02A "CHELTUIELI 557.909.304,00 -694.900,92, 557.214.403,08 | JSOCIALCULTURALE E MIERE _ 65.02A Invatamant | 135.796.214,00, 0, 00. _135.796.214,00 01 |CHELTUIELI CURENTE | 13.246.074 00, 0,00 __73.246.074,00 |TITLUL I CHELTUIELI DE 10 SS PERSONAL | | 300.000, n 00| _ „00 TITLUL II BUNURI SI | a SERVICII N |? 42.895. 595.35000 „00, luai 42.895.350,00 TITLUL VII ALTE Ss II _ TRANSFERURI NINE 10, .994.594,00 6 ,00| E 994.594, 00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1 3.018.000,00 00: a 3.018.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 7.488.130,00 0,00 7.488.130,00 'aferente cadrului EEE __inanciar 2014-2020 |) IRI RIN TITLUL XI ALTE | JCHELTUIELI” 5355000000 000 8550.000,00 70 DI DI (CHELTUIELI DE CAPITAL | 62.550.140,00 00, 000, _62.550.140,00 "TITLUL XIII ACTIVE | | a RN |NEFINANCIARE II | *& 62.550. 140,00 ll 52.550. 140,08 Invatamant prescolar si | | 65.02A.03 primar 15.606.187, ui ou! 15.606.187,00 665.024.03.01. __ Invatamant prescolar 14 349.25 252, 00| 0,00 1, 349. 252, 00 65.02A.03.02 __ Invatamantprimar 1.256.935,00. 0,00 1.256.935,00 65.02A. 04 DI DI „Invatamant secundar 120.190. 027,00 0, 00| | 120. 190.027, 00 Invatamant secundar | 65.02A.04.01 inferior 26.825.906,00! 0,00, 26.645.906,00 Invatamant secundar | aa ca. 65.02A.04.02 superior 93.544.121,00, 0,00, 93.544.121, 00 aia CA _— E — II Sanatate | _ , 92.910.820,00, 195.000,00, 93.105.820,00 01 CHELTUIELI CURENTE 71.159.900,00, 859.640,00, 7. 019. 540, 00 TITLUL I CHELTUIELI DE | | 10. PERSONAL UL 16.077.370, a 000, 00 TITLUL II BUNURI SI 20 II SERVICII - 3.492. a 3. A. SOC TITLUL VI TRANSF ERURI | | | INTRE UNITATI ALE | i 51 ADMINISTRATIEI 40.112.650,00, 664.640,00 40.777.290,00 (PUBLICE - | . TITLULX Proiecte cu finantare din fonduri | | 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 0,00, 10.276.990,00 Pagina 8/26

i Influente D Total ant E Total (T1+T2 Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a+T2a+ T3a+Tda) | Pa "TITLUL XI ALTE | | Rene iai Baa Mi, 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL 21. EEE -664.640,00| 21.086.280,00 |TITLUL XIII ACTIVE | a NEFINANCIARE 21.750.920,00 ___ a Servicii medicale in | | 66.02A.06 unitati sanitare cu ERORI 0,00 76.265.560,00 paturi DR IN N N DI 66.02A.06.01 (Spitale generale | 76. 265. 560 50,00, 0, 00 76. 265. 560, 00 66.02A.08 Servicii de sanatate 16645.26000 195.000,00, 16.840.260,00 publica RISE aa RR 67.02A sun AL 202.078.690,00, -889.900, 92, 201.188.789,08 0. (CHELTUIELI CURENTE 149.584.520,00, 92 148.694.619,08 TITLULI CHELTUIELI DE 0. II PERSONAL II 31.565.000,00| DI 0,00 TITLUL II BUNURI SI a E SERVICII DI 113. -985.200,00 „00 -1. 454.950, 92 Ia TITLUL VI TRANSFERURI |INTRE UNITATI ALE | | | 51 ADMINISTRATIEI 3.000.000,00| 0,00 3.000.000,00 LL PUBLICE DI ] TITLUL IX ASISTENTA | | aci E II SOCIALA IE di : 565.050,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 "externe nerambursabile 634.360,00, 0,00 634.360,00 aferente cadrului | „financiar 2014-2020 LL : "TITLUL XI ALTE | 59 II _|CHELTUIELI DI .960, a 000| 397.960,00 70. __ CAPITAL | 52.494.170, 00, | 000, 52.494.170,00 TITLUL XIII ACTIVE | fa _ NEFINANCIARE 52.494.170, 00. 0, 00, 52.494.170,00 67. 02A. 03. (Servicii culturale 108.63 636.500, 00 1. 504. 950, 92. 10713 131.549,08 Institutii publice de STARA DS spectacole Si concerte 69.159.140, 00 20 00 « 159. 140, „00 67.02A.03.06 |Case de cultura 39. 427, 360, 00. -1. 599. 950, 92 37.827. 409, 08 [67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50. .000, 00, 95.000,00, 145.0 000, 00 Servicii recreative si ZA, -.05 E sportive Ru | 037.190, 00 __< 5-05 dt „00 67.02A. 05. 01. Sport | _33. 374. 350, 00, 565.050,00, 33. 939. 400, 00 (Intretinere gradini parcuri, zone | 67.02A.05.03 verzi, baze sportive si de 50.000,00 58.712.840,00 agrement IN — 67.02A.06 Servicii religioase IL 370.000,00 1, 00. 370. 000, 06 Alte servicii în 3 67.02A.50 domeniile culturii, 1.035.000,00 0,00, 1.035.000,00 recreerii si religiei DI FT LL n [La noa E _ Asigurari si asistenta [ae anl aa | 68.02A sociala 127.123.580,00 0,00, 127.123.580,00 Pagina 9/26

Influente Indicator bugetar indicatorului bugetar ri ta) Pia Ta 01. CHELTUIELI CURENTE 124.341.790,00, 0,00, 124.341.790,00 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 E a (PERSONAL RI 58. 000 lt TITLUL II BUNURI SI = II SERVICII RR 11.971.290, oo II 0,00 1 TITLUL VI TRANSFERURI | (INTRE UNITATI ALE 51 |ADMINISTRATIEI 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 e PUBLICE SEE . SERE "TITLUL IX ASISTENTA 57 II Il (SOCIALA ! 2 183.000, ,00 000 TITLUL X Proiecte | cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.031.870,00, 0,00 10.031.870,00 aferente cadrului ; DI financiar 2014-2020 E SE DI TITLUL XI ALTE | a CHELTUIELI - DI 10.100.630, „00 00 OREI 70 (CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00, 0,00, 2.781.790,00 'TITLUL XIII ACTIVE | 71 SEE NEFINANCIARE | SUI 2. -781.790, „00 Asistenta acordata [58.02 MI persoanelor in varsta E 0, ti 7.517.849, m Asistenta sociala in caz | 68. 68.02A. 05 _de boli si invaliditati o 00 70. 028.4 489,00 Asistenta sociala in caz 68.02A.05. s02 de invaliditate RR 70.028. 189,00 0.00 70.028.489,00 Asistenta sociala pentru URA: 06 familie si copii ur 2712894, „00 0,00 ZAU 68.02A.11 |Crese | 16.949.800,00, | 0, 00 __16.949.800,00 Prevenirea excluderii | PSUZA- -15 DIN „sociale 29. 014 ao 29. 914.548, „00 68. 02A.15. 01 Ajutor social - | 20. 606.978, 00 20. 606. -978, 00 68.02A.15.02 _|Cantine de ajutor social 9. 307.570, 00 9. 307. 570, 00 Partea a IV-a SERVICII SI 69.02A LOCUINTE MEDIA A» i _ APE = m tat | dnei Locuinte, servicii si POZA SEE _ dezvoltare publica | 145.896.360,00 ,00| 2.611. LT, 00 148.508. 064,00 01. E CHELTUIELI CURENTE 109.646.740,00, 2.611.704,00 112.258.444, 00 TITLUL I CHELTUIELI DE | 10 SE III PERSONAL vi 000,00 | 0,00, IE 428.000,00 TITLUL II BUNURI SI | n SS SERVICII IRI 41.121.310,00 O 2.611.040 00 43.733.014,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri : 58 externe nerambursabile 68.097.430,00 0,00 68.097.430,00 aferente cadrului îi m E financiar 2014- 2020 II |. 70 N „CHELTUIELI DE CAPITAL | 19. 330.1 350, 00 DI 0,00 19, 330. 350, 00 "TITLUL XIII ACTIVE | 71 NEFINANCIARE L 19.30.3500. “00 19.330.350,00 79 "OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,00 Pagina 10/26

Influente Indicator bugetar TESTE | a | DH n SI TITLUL XVII 81 RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,00 ___ CREDITE ERIE PREMIERE 70.02A. 03 e Locuinte TA .951.590,00, 0, 00| 74.951.590,00 Dezvoltarea sistemului Sinan dolomite — | za Alimentare cu apa si | | | 70.02A.05 E amenajari hidrotehnice | 0,00) 7.815.000,00 70.02A.05.01 E Alimentare cu apa 1 DI 7.815.000, 00, 0, 00, 7.815.000,00 70.02A.06 luminat public si 17.051.890,00. o 00, 17.051.890,00 |electrificari rurale Alte servicii in domeniul | 70.02A.50 locuintei, serviciilor si 46.077.880,00 2.611.704,00 48.689.584,00 „dezvoltarii comunale 5 7A02A Protectia mediului 0,00, 46.015.250,00 01 E CHELTUIELI CURENTE | 14.9 904. 110, 00| 0,00 44. 904. -110, 00 TITLUL II BUNURI SI | a SERVICII IL Muia 00. DI 000, „7100 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 1.134.000,00 0,00 1.134.000,00 aferente cadrului | |financiar 2014-2020 | | 70 | CHELTUIELIDECAPITAL | 1.111.140,00 0, 00, 1.111.140,00 "TITLUL XIII ACTIVE | | 71 NEFINANCIARE 1.111.140,00, 000) 1111.140,00 'Reducerea si controlul | | | Ț. RE m 955.130,00 Du 5. 130,06 |Salubritate si gestiunea | | 74.02.05 deseurilor. | 44751.120,00 un: 44.751.120,00 74.024.05.01 Salubritate | 35.730.470,00, 0,00, 35.730.470,00 (Colectarea, tratareasi | UA: 05. m II distrugerea c deseurilor | 9.020.650,00 II oo 74.02A.06 emita tratarea 309.000,00 0,00 309.000,00 'apelor reziduale — — a — [Partea a V-a ACTIUNI | ECONOMICE | 530.713.120,00, 0, 00, 530.713.120,00 BLOZA Combustibili sienergie | 148.267.860,00 0, 00 148.267.860,00 01 CHELTUIELI CURENTE | 123.346.880,00, 000 123.346.880,09 40 TITLUL IV SUBVENTII TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 0,00 73.346.880,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 50. 000.000, 00 0,00 50.000.000,00 70 IE CHELTUIELI DE CAPITAL | 24. 920.980,00, DI 0,00, 24. 4.920.980,0 00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.048.88000 000 1.049.580, 0o TITLUL XIV ACTIVE 12 NINE FINANCIARE | 23.871.000,00 0, „00|. E. .871.000,00 81.02A.06 Fnergie termica 148.267.860, 00. 0, 00, 148. 267.860, 00 Pagina 11/26

Influente capital Indicator bugetar POATE DEI mi SR Seas) a Po B402A Transporturi 382.445.260,00 0,00, 382.445.260,00 01| CHELTUIELI CURENTE 276.509.410,00 000 276.509.410,00 "TITLUL II BUNURI SI 20 DI |SERVICII - ERIE 50.085.750,00 0.00 0088 7500U 40 TITLUL IV SUBVENTII | N 85.000.000,00 SIE 0,00 85.000.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 131.423.660,00 0,00, 131.423.660,00 aferente cadrului DL Financiar 2014-2020 RER EI IN 70 a CHELTUIELI DE CAPITAL | 105.935. 85000 0,00, 105.935.850,00 TITLUL XIII ACTIVE | PERIE NEFINANCIARE | 105.93. Sa E d 84. 02A. 03 „Transportrutier 382. 445. 260, 00, 0,00. 382. 445.260, 00 84.02A.03.01 Drumurisipoduri 0,00, 23.802.810,00 84.02A.03.02 "Transport in comun 229.788.270,00, 0,00, 229.788.270,00 84. 02A. 03. 03 . Strazi DI 128.854.180,00 0, 00 128. 854. 180, 00 E VII-a REZERVE, noni 000, OZ A IE _|EXCEDENT/DEFICIT a it 97.02A SE REZERVE | 0,00, 0,00, 0,00 98. -02A JEXCEDENT __ 0, 00, DI 0,00 A ES 9, „00 99.02A DI DI DEFICIT 357. 909, 00. 0,00 357, 909, 00 | [SECTIUNEA FUNCTIONARE, DI N IN DN E DI N [00.01 DI TOTAL VENITURI 816.461. 804 00, 2.216.803, 08 818 678.6 607, 08 00.02 VENITURI PROPRII [ 830.645.434, 00, -138.347,73 829.907. 086, 27 00.03. DI DI IL VENITURI CURENTE. 1 798.464.434, 00, 1.436. 633,88 799. 901.067, 88 00.04 __A VENITURI FISCALE. 849.594.13400 -1.127.000,00 848.467.134,00 'A1. IMPOZIT PE VENIT, | | i 00.05 PROFIT SI CASTIGURI DIN, 506.853.000,00|-1.127.000,00| 505.726.000,00 | DI CAPITAL E II E _ A12. IMPOZIT PE VENIT, 03.00.01 E DELENI 505.853.000,00 -1.127.000,00, 504.726.000,00 E JPERSOANEFIZICE | E iii 03. 02A ____ Impozit pe venit 3.500.000, 00. 0,00, 3.500.000,00 |Impozitul pe veniturile | 8 din transferul | 03.02A.18 proprietatilor imobiliare 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 ISN ERE (din patrimoniul personal DN INN LI |Cote si sume defalcate din |. | 04.02A impozitul pe venit BRE 502.358, .000,00 -1.127. vo, an 501. 1226.00 000, 00 04.02A.01 Cote defalcate din 502.353.000,00 -1.127.000,00| 501.226.000,00 IRENE RE impozitul pe venit NIN = 'A13. ALTE IMPOZITE PE 05.00.01 VENIT, PROFIT SI 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 PI e (CASTIGURI DIN CAPITAL E DI Alte impozite pe venit, 05.02A profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Pagina 12/26

Influente de transport - PJ 5 D i Total anteri Total (T1+T2+ Indicator bugetar T3a+T4a) Ser op | Alte impozite pe venit, | 05.02A.50 profit si castiguri din 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 INI DEI capital DI . Lo , A3. IMPOZITE SI TAXE PE | DRU ENE N TED Impozite si taxe pe 07.02A : proprietate 201.800.000,00| 0,00, 201.800. 000,00 07.02A.01 _ Impozit pe cladiri | 168. 700. 000, 00| 168 -700.000, 00 07.02A. 01.01 E „Impozit pe cladiri - PF | 30.000.000, 00 30. 000. -000,00 07.02A.01.02 MIINE „Impozit pe 138.700.000,00, 138. 38.700. .000, 00 07.02A.02 Impozitpe terenuri | 22.600.000,00, 0,00. 22. 600. 000, 00 007.024.02.01... Impozit pe terenuri - PF 10.000.000, 00, 0,00, 10.000. 000, 00 07.02A.02.02 DI Impozit pe terenuri - PJ i 12.000. 000, 00 0,00, _12.000.000,00 Impozit pe terenurile NAZAT .02.03 II extravilane _600. 000,0 00. 0,00 UI lasi Taxe judiciare de timbru, | taxe de timbru pentru | | 07.02A.03 activitatea 9.000.000,00 0,00, 9.000.000,00 bi IE alte taxe de timbru |. ENE Alte impozite sitaxede | PR _ proprietate a | 8000, edi a 150 500.000, 00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE | 11.00.01 SI SERVICII | 138.441.134,00 0,00, 138.441.134, 00 n a orb DD ri tarta |Sume defalcate din TVA - | LOA II |(se scad) IL 67.749. 74900000, N 57.149.000, Sume defalcate din taxa : pe valoarea adaugata pentru finantarea | | | cheltuielilor | | | 11.02A.02 descentralizate in nivelul 3781400000) 0,00 57.814.000,00 comunelor, oraselor, | „municipiilor, sectoarelor | | DI si Municipiului Bucuresti n) DI Sume defalcate din taxa | pe valoarea adaugata | | 11.02A.09 pentru finantarea | 9.935.000,00, 0,00 9.935.000,00 invatamantului particular | | | sau confesional acreditat | DRE E _ (ALTE IMPOZITE SI TAXE | | 12.02A GENERALE PE BUNURI SI | 0,00, 3.000.000,00 „ARICI DR MERE po) E Taxe hoteliere | 3.000.000, 00. aa 0,00! 3.000. 000,00 Taxe pe servicii specifice |. 90.000 00 0,00 90.000, 00 “ Impozit pe spectacole _ 30.00000 0,00, _30.000,00 Alte taxe pe servicii | | 15.02A.50 specifice CRIN lt Cao luca Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | | 16.02A utilizarii bunurilor sau pe 67.602.134,00 0,00 67.602.134,00 NE DI „m de activitati |. II DUNE "Taxa asupra mijloacelor | 16. G.02A.02 (de transport a 134, 00 Ce a 134, 00 Taxa asupra mijloacelor ela .02.01 SE _ de transport - PE |. - 587.134,00 a 3558715400 16.02A.02.02 [Lo asupra | 15.075.000,00 000 15.015.000,00 Pagina 13/26

Influente 'alte institutii de specialitate Arata sc ai n) irea Total anteri AS | Indicator bugetar E Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02A.50 utilizarii bunurilor sau pe 19.000.000,00, 0,00, 19.000.000,00 E „desfasurare de activitati RE DRE INNER |A6. ALTE IMPOZITE SI | | ii TAXE FISCALE DE NNE 2-500.000,00| m 2. 500.0 .000,00 Alte imp impozite si taxe. IMA fiscale _2-500.000,00 0,00 2 500.000,00 18.02A. 50 Alte impozite si taxe _2.500.000,00 0,00 Z. 500.000, 00 30.00.01 Cc VENITURI NEFISCALE -51.129.700,00 2. 563. 633, 88, -48.566.066,12 |C1. VENITURI DIN | 30.00.02 (PROPRIETATE 081 30.02A |Venituridin proprietate | 18.000.000,00| 0,00 |. 18.000.000,00 Venituri din concesiuni si | | | Se 024.05 inchirieri __15.000.000,00| E a AS Alte venituri din 30.02A.05.30 concesiuni si inchirieri de 15.000.000,00| 0,00 15.000.000,00 ET institutiile publice IRI FERRARI, 30.02A.08 Venituri din dividente 3. 000, 00 0,00 3.000.000,00 Dividende de la societatile | | "i companiile nationale "i | | : 30.02A.08.03 societăpile cu capital 50000000 0,00 3.000.000,00 TE majoritar destat NE EREI MERE 31.02A “Venituri din di dobanzi 0,00) DI 0,81 0,81 31. .02A.03 „Alte venituri din d dobanzi | 0,00 DI 0,81, 0,81 |C2. VANZARI DE BUNURI | 33.00.01 SI SERVICII . _L 129.10040, 2.563.633,07 6 .566.066,93 "Venituri din prestari de ip __ servicii si alte activitati, _1-500:000,00, 0.0 oa ae Contributia parintilor sau 'sustinatorilor legali | | 33.02A.10 pentru intretinerea 500.000,00 0,00 500.000,00 IERNII copiilor] in crese DON INN IERI SME Contributia persoanelor | | 33.02A.12 beneficiare ale cantinelor | 1.000.000,00, 0,00 1.000.000,00 de ajutor social DI DMI IERNI |Venituri din recuperarea | 33.02A.28 cheltuielilor de judecata, 100.000,00 0,00 100.000,00 DI |imputatii si despagubiri DIN | Venituri din taxe | | 34.02A administrative, eliberari 1.500.000,00, 0,00 1.500.000,00 permise INN | n |Alte venituri din taxe | | 34.02A.50 'administrative, eliberari 1.500.000,00 0,00, 1.500.000,00 de permise NIN MERENI | d Amenzi, penalitati : si 35.02A III confiscari 100. 0,00 20.100.300,00 "Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 35.02A.01 conform dispozitiilor 20.000.000,00 0,00, 20.000.000,00 legale DN DN DN Venituri din amenzi si alte 35.02A.01.02 sanctiuni aplicate de catre 20,000,000,00 0,00) 20.000.000,00 Pagina 14/26

i Denumirea Totalanterior | „niluente | Total (T1+T2+ Indicator bugetar (Total- Total indicatorului bugetar '(Tla+T2a+ T3a+T4a) anterior) T3+T4) Penalitati pentru nedepunerea sau | 35.02A.02 depunerea cu intarziere a 300,00, 0,00, 300,00 declaratiei de impozite si | taxe MIERE | II IRENE Alte amenzi, penalitati si | 35.02A.50 Ma __100.000,00/, NINE 000| 100.000,00 36.02A Diverse venituri 7.600.000,00. 388.651,46, 7.988.651,46 36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 0,00, 5.500.000,00 Venituri din recuperarea | | 36.02A.14 cheltuielilor sfertuate in 100.000,00 000 100.000,00 cursul procesului de executare silita 2.000.000,00, 388.65146, 2.388.651,46 36.02A.50 Alte venituri - | 0,00, 38865146, 2.388. Transferuri voluntare, | | 37.02A altele decat subventiile - -89.950.000,00/ BITI -97.755.018,39 37.02A.01 Donatii si sponsorizari 25.000,00 10.000,00| 35.000,00 |Varsaminte din sectiunea | „de functionare pentru | | finantarea sectiunii de | 37.02A.03 dezvoltare a bugetului de | -99.975.000,00 2-164.981,61 venituri proprii si | | (subventii | | | 37.02A.50 Alte transferuri voluntare 20.000,00 0,00 20.000,00 42.00.01. _IV.SUBVENTII 1799737000 565.230,00 18.562.600,00 SUBVENTII DE LA ALTE | â NIVELE ALE | | ADMINISTRATIEI 17.997.370,00 56523000, 18.562.600,00 |PUBLICE | | 42.00.02 42.02A Subventii de la bugetul de 17.907.370,00 565.230,00 18.562.600,00 [Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, | , 42.02.34 | carbuni st combustibil | 0,00! 180,00, 180,00 petrolier | Subventii de la bugetul de | | | 42.02A.41 stat pentru finantarea 16.077.370,00, 0,00 16.077.370,00 sanataul [ | Subventii de la bugetul de | | 'stat pentru decontarea | | 42.02A.80 |cheltuielilor pentru 1.920.000,00 0,00| 1.920.000,00 |carantina | imam mn imn fr ame ntre 'Sume alocate pentru | | indemniza?ii aferente | 42.02A.81 suspendarii temporare a | 0,00, 565.050,00, 565.050,00 contractului de activitate | | sportiva |Sume in curs de ar | RA distribuire DI Mil 214.838,20| 214.939,20 Sume incasate pentru | ) bugetul local in contul | 47.02A.04 unic, in curs de 0,00, 214.939,20 214.939,20 E E | | | 816.461.804,00 2.216.803,08 818.678.607,08 799.542.53400, 2.216.803,08| 801.759.337,08 |TOTAL CHELTUIELI 01 CHELTUIELI CURENTE Pagina 15/26

__ Influente ]) nteatr bugetar LUT TE MN oii "TITLUL I CHELTUIELI DE 10 III PERSONAL - 200. -157.570,00| Cao 200.157.370,00 TITLUL II BUNURI SI 20. SERVICII 345.572.010.00 la 651.758 „08 347, E 763,08 30 DI TITLUL II DOBANZI | 17.640.870,00 0,00 | 17.640.870, 00 40 E DI TITLUL IV SUBVENTII |. 135.000.000,00, 0,00 135.000.000,00 'TITLUL Y FONDURI DE e (REZERVA DI io ai Sa 000,00 TITLUL VI TRANSFERURI | (INTRE UNITATI ALE | 51 ADMINISTRATIEI 11.205.000,00, 0,00. 11.205.000,00 PI PUBLICE EREI MIRE HI DRE MRI TITLUL VII ALTE aa "TRANSFERURI 10.994.594,00 000 10894554 00 TITLUL IX ASISTENTA 7. SOCIALA 35.201.000,00| 565. 505000 35.766.050 'TITLUL XI ALTE | 59 SE CHELTUIELI 41.771.690,00, 0,00/, LE 78 E "OPERATIUNI FINANCIARE 16. 919. 270, 00. 0, 00| 16.919.270,00 "TITLUL XVII | 81 |/RAMBURSARI DE 16.919.270,00. 0,00 16.919.270,00 ENE (CREDITE EINER IN m n II TI LaSERVICII ES COD OA) 20 ace 50.02A PUBLICE GENERALE —126.665.690,00 00 300.000,00, 126.965.690,00 Autoritati publice si EEE DI actiuni externe 106.526.820, 00, 300.000, 00 106.826.820,00 01 = |CHELTUIELI CURENTE _106.526.820,00, 300.0 000, 00. _106.826.820,00 'TITLUL I CHELTUIELI DE | n = PERSONAL a 5 000,00 II 000 | 62.967.000,00 "TITLUL II BUNURI SI | = RENE SERVICII a, 24.806.720,00, 300.000,00, 25.106.720, 06 "TITLUL XI ALTE | EI (CHELTUIELI 18755: 100,00 m 18.753.100, 00 51.02A.01 Autoritati executive Si | 106,526,820 00 300.000,00 106.826.820,00 II legislative " E IRI 51. .02A. 01.03 Autoritati executive 106.526.820, 00 300. 000, 00 106. 826.820,00 oa |Alte servicii publice oz ana anl n nril 54.02A - |generale - 2498.00, CJ x 2.498.000,00 01 DI CHELTUIELI CURENTE | 2.498.000,00 0,00, 2 498. 000, 00 TITLUL II BUNURI SI | | 20. SERVICII 498.000,00 000| 498.000,00 "TITLUL V FONDURI DE | | pe SS REZERVA ULRIC e + .000 .000,00 'Fond de rezerva | 54.02A.05 „bugetara la dispozitia 2.000.000,00 0,00| 2.000.000,00 II |autoritatilor locale 'Alte servicii publice | SAR generale SRR : 498. 55.00) O 498.000,00 III .. PRIN Ţ Suzi Tranzactii privind 55.02A datoria publica si 17.640.870,00 0,00, 17.640.870,00 (imprumuturi Pagina 16/26

Influente Di Total ant Total (TI+T2+ Indicator bugetar indicatorului bugetar (T1a+T2a+ T3a+T4a) o T3:T4) 01 CHELTUIELI CURENTE 17. 640. 870, 00 0,00 17.640.870,00 30 TITLUL Nm DOBANZI — EI 640.870,00 0,00 17.640.870,00 Tranzactii privind 55.02A.00 |datoria publica si 17.640.870,00, 0,00, 17.640.870,00 E imprumuturi | | DN PNR Partea a II-a APARARE, | 'ORDINE PUBLICA SI | 359.02A SIGURANTA 35.763.390,00 0,00 35.763.390,00 —_— NAȚIONALA TARIA "Ordine publica si SII siguranta nationala - E -763.390,00 0, 00 E -763.390,00 01. CHELTUIELI CURENTE 35.763.390,00, 0,00, 35.763.390, 00 |TITLULI CHELTUIELI DE | n IRENE PERSONAL STONE 30. SS „00 'TITLUL II BUNURI SI DE _ SERVICII _ 2541-3800) DD "TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 (ADMINISTRATIEI 15.000,00 0,00 15.000,00 DRE cn SE _ - - (TITLUL XI ALTE CHELTUIELI II | 2.770.000, 00, 0, 00. 2.770.000,00 61.02.03 Ordine publica | 32191.760,00, 0,00 00 _32.191.760,00 61.02A.03.04 _ /Politielocala 32.191.760,00. 000, 32.191.760,00 Protectie civila si protectie contra 61.02A.05 incendiilor (protectie 3.571.630,00 0,00 3.571.630,00 | civila nonmilitara) DI 1 Partea a II-a 64.02A CHELTUIELI 356.708.284,00 -694.900,92 356.013.383,08 |SOCIAL-CULTURALE ] DI 65.02A Invatamant 65.757. 944,00, 0,00 65. 757.9 944, 00 01. CHELTUIELI CURENTE „ESTE ana O 0,00) 65.757.944,00 (TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 300.000,00 0,00| LL DI aa pn oare II 5 TITLUL II BUNURI SI | | 0 E SERVICII 12.895.350, „00 ao, 42.895.350,00 "TITLUL VII ALTE | 55 "TRANSFERURI 10.994.594,00 000 10.994.594,00 _— aie 1 _ DEE — TITLUL IX ASISTENTA 57 _ SOCIALA 3.018. 000.00 — ha 3.018.000,00 |TITLUL XI ALTE | = (CHELTUIELI RE m 8.550.000, 00 Invatamant prescolar si | primar asa, 207,00 0,00, 11.904.207, 00 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 10.647. 7.272, 00 0,00 | 10.647.272,00 65.02A.03.02 Invatamant primar - 1 „256. 935, 00| 0,00 1.256.935,00 65. 02A. 04 Invatamant secundar 53. 853.737,00 IUNI 0,00, 53.853.737,00 Invatamant secundar 65.02A.04. a inferior m 14.521.556,00 000, 14. 521.336, „00 Invatamant secundar ua superior 39.552.401,00/ _-, $8.355401.00 66.02A Sanatate 30.690.260,00 195.000,00 30.885.260,00 Pagina 17/26

__ Influente | RE sportive 67.02A.05.01 SPOTE ae Intretinere gradini (publice, parcuri, zone TOBA RSS verzi, baze sportive si de Sa EC agrement 67.02A.06 Servicii religioase Alte servicii în 67.02A.50 domeniile culturii, E recreerii si religiei 1 MR Asigurari si asistenta 68.02A sociala taria (CHELTUIELI CURENTE | 10 TITLUL I CHELTUIELI DE | E PERSONAL 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII TD Total (T1+12+ Indicator bugetar indicatorului bugetar (Ta+T2a+ T3a+T4a) ERE T3+T4) 01 - CHELTUIELI CURENTE __30.690.260,00, 195.000,00 30.885.260,00 "TITLUL I CHELTUIELI DE a PERSONAL 15.077.570,00| II aa 1807737000 TITLULII BUNURI SI m SERVICII - IONII DN 3192 880,00 00 195.000, „00| DEST TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 9.920.000,00 0,00 9.920.000,00 IM E „PUBLICE EREI MERE E: "TITLUL XI ALTE a EI |CHELTUIELI UI 1.200.000, 00, 0,00, Servicii medicale in | | 66.02A.06 unitati sanitare cu 14.045.000,00 0,00, 14.045.000,00 E paturi | Ţ 66.02A.06.01 Spitale generale 14.045.000, 00, | 14, 045.00 00 Servicii de sanatate publica MRI 16.645. 260, 00 195.000, 00 16.840.260,00 67.02A Fratia recreere si 145.950.160,00, -889.900, 92, 145.060.259,08 DI CHELTUIELI CURENTE 145.050.160,00 145.060.259.0 TITLUL I CHELTUIELI DE d E PERSONAL DI 31.563.000, n 0,00 31.563.000,00 "TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 113.989. LOR! 00, -1.454.950, 92 1125342498 TITLUL IX ASISTENTA 57 E (SOCIALA 565.050, 00| 565.050,00 TITLUL XI ALTE > CHELTUIELI 397.960,00 | 0,00, 397.960,00 67.02A.03 II Servicii culturale 72. 369. 020, 00 -1.504.950, 92| 70. 864. 069, 08 Institutii publice de 67. 02403.04 spectacole si concerte 1 33.219.070, 00, | 33.219. a „00 67. 02A.03. 06 - Case de cultura LL 39.149. 950, 00, -1. 599.950,92 | n. 549. 999,08 67. 02A.03. 30 “| 0, 00, 95.000,00 95.000,00, ln Speed a 25. 4761: 140, 00, 565. 565. 050, 00| 26. 0411 190, 00 16,700.006,00) 50.000,00| 46.750.000,00 370.000,00 0,00, 370.000,00 1.035.000,00 0,00 1.035.000,06 Să 114.309.920,00 0,00, 114.309.920,00 cr 114.309.920,00, _0,00 114.309.920,00 58.785.000,00. 000 58.785.000,00 11.971.290,00 0,00, 11.971.290,00 Pagina 18/26

Influente | Tota dicator 0 DI i | Totalanterior | al (T1+T2+ Indicator bugetar inafestorului (T1a+T2a+ T3a+T4a) | PI T3:T4) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 NI PUBLICE RN E 'TITLUL IX ASISTENTA | MSI (SOCIALA II II 000|. 32.185-000.00 "TITLUL XI ALTE 59 II CHELTUIELI LL 10, 100 630, „00, 000| a 100.630,00 Asistenta acordata lua DAU _persoanelori in varsta 5.806,74 «749,00 Da 5 406.749,08 Asistenta sociala in caz SARA US de boli si invaliditati 69.682.659,00 0,00 _ 659,00 |Asistenta sociala in caz | 05-02 |de invaliditate II 69. 2, 659,00 oa e .682.659,00 Asistenta sociala pentru | | | familie si copii URII 1.771.094, 00 | _ 1.771.094, 00 68.02A.11 e Crese DI 10.358.290, 00, 0,00, _10.358.290,00 Prevenirea excluderii | BUZA ___ sociale 26.691.128, 00, . 0 26. 691.128, „00 68.02A.15.01 Ajutor social 17.847. 358, 00 0,00, 17.847.358, 00 68. -02A.15.02 n) |Cantine de ajutor si social | 8.843.770, 00, 000 8.843.770,00 Partea aIV-a SERVICII SI| | DEZVOLTARE PUBLICA, 69.02A LOCUINTE, MEDIU SI 102.238.690,00| 2.611.704,00, 104.850.394,00 | DI APE Locuinte, servicii si IE “dezvoltare e publica 56.466.580, „00, 2.611. 61.080.284, 00 01 DI CHELTUIELI CURENTE 41.549.310, 00 z 611. 704,00| 44.161.014,00 'TITLULI CHELTUIELI DE | la RE „PERSONAL | 428.000, 00, 0, 00, 428.000, m TITLUL II BUNURI SI 20 SE SERVICII RR 41.121.310,00| 2. 26. 704,00, 43.733.014, 00 [79 DI NN |OPERATIUNI FINANCIARE 16 919 270; 00, _ 0,00, _16.919.270,09 |TITLUL XVII 81 'RAMBURSARI DE 16.919.270,00 0,00 16.919.270,00 —_ CREDITE = | se 'Alimentare cu apa si a |amenajari hidrotehnice 4500.000,00 0,00 4.300.000,00 70. 02A. 05.01 ______ Alimentare c cuapa 4. 300. 000,0 00. 0, 00| | 4300. 000, 00 Iluminat public si rurale 1500000000 000, 15.000.000,00 Alte servicii in domeniul 70.02A.50 locuintei, serviciilor si | 39.168.580,00 2.611.704,00, 41.780.284,00 _ dezvoltarii comunale n) Hu _Protectiamediului 4377011000 0,00 43.770.110,00 01 E CHELTUIELI CURENTE 43.770.110, 00 0,00, 43.770.110,00 "TITLUL II BUNURI SI 20 RENI SERVICII 43.770.110,00 000| ROTI (Salubritate si gestiunea | 74.02A.05 EEE deseurilor | o : II 74.02A.05.01 Salubritate | 35.199.460,00 0, 00. __35.199.460,00 74.02A.05.02 Colectarea, tratarea si 8.570.650,00 0,00 distrugerea deseurilor 8.570.650,00 Pagina 19/26

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+T4a) | Influente |. (Total - Total anterior) Total anterior otal (T1+T2+ T3+T4) Partea a V-a ACTIUNI 195.085.750,00, 0,00, 195.085.750,00 SE ECONOMICE O natatie [81.02A Combustibili si energie 50. 000. 000,00| 0,00, 50.000.000,00 |01 E CHELTUIELI | CURENTE 50. 000. 000 00000, 50.000.000, 00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50. 000. 000, 00| 0,00 50.01 000. 000, 00 [81.07 02A. 06. Energie termica 50. 000. 000, 00, 0 0,00 50.0 000. 000,00 BLUZA fMramsporturi 1450857500 0,00 145.085.750.00 01 |CHELTUIELI CURENTE 1 145. 085. 750,00, 000 145. 085. 750, ,00 "TITLUL II BUNURI SI | 29 SS SERVICII | .085.750, 00 |. 0, „00, 60.085.750,00 „00 40 EEE |TITLUL IV SUBVENTII DR N 85.0 000. 000,00 0 00 85. 000.000, 00 84. -02A. 03 DI _ 'Transportru rutier 145. 085.750,00 . 0 ),00| 145.085.75 0 84.02A.03.0: 02 „Transporti incomun 85.085.750,00, 000, 85.085.735 0 84.02A. 03.03 Strazi 60.000.000,00, 0,00, 60.000.000, 00 ROSA _|Partea a VII-a REZERVE, OR) Sta an 96.02A II 0,00, DI 0,00 0,00 97.02A NNE REZERVE 0,00 E 0,00 0,00 98.02A E EXCEDENT 0,00 0,00, 0,00 99.02A E DEFICIT e 0,00 DI 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE ŢI E E 00. 01 II TOTAL VENITURI 644. 100.891 00 4.100. 891, 00 00.02 EEE VENITURI PROPRII | 0,00 742. 966,63, 742. 966, 3 00.03 _ LVENITURICURENTE 99.975.000 -1.804.826,93, 93, 98.170.173,07 30.00. 01 ENE |C. - VENITURI NEFISCALE | 99. -975.000,00 -1 1, 804. 826, 93, 98. 170. 173, 07 2. VANZARI DE BUNURI 50 SI SERVICII 58575 ao -1.804.826, 93 98.170.173,07 [36.02A Diverse v Venituri LL 0,00, 360. 154, 68|. 360.154,68 |Taxa de reabilitare 23 tr termica — 0,00 dili 360 e 68 Transferuri voluntare, FI lista EIN altele decat subventiile 99. 975.000 a. -2.164.981, 61) 97.810.018,39 |Varsaminte din sectiunea | Iaz DI de functionare | „00 -2.164.981, ECE 97.810.018,39 IL VENITURI DIN | : O CAPITAL. 000 37255, PS Venituri din valorificarea | | | SEA unorbunuri LI IN 0,00 SSE | 272505, 70 Venituri din vanzarea 39.02A.03 locuintelor construite din 0,00 353.354,89 353.354,89 fondurile statului DORI MEN II Venituri din vanzarea | 3 39.02A.07 unor bunuri apartinand 0,00, 18.325,86 18.325,86 domeniului privat DI SE |Depozite speciale pentru | | 39.02A.10 constructii de construinte Soo 915,00 40.00.01 HE ORERATIUNI 000 10.216,20, 10.216,20)| FINANCIARE Pagina 20/26

Denumirea | Totalanterior | DT indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+T4a) | anterior) Total (T1+T2+ | Indicator bugetar T3+T4) Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Sume primite în cadrul 40.02A.16 "mecanismului decontării 0,00 106 10.216,20 cererilor de plată 42.00.01 IV. SUBVENTII | 21.0446' 613, 00, _437.622,24, 21. 482. 235, 24 (SUBVENTII DELAALTE NIVELE ALE |ADMINISTRATIEI PUBLICE [ A 42.02A de ln de! DI 24 21.482.235,24 | _ — 40.02A 0,00 10.216,20| 10.216,20 42.00.02 21.044.613,00, 437.622,24, 21.482.235,24 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 42.02A.20 derularii proiectelor | 0,00! DIE 216.235,62 |finantate din FEN | : postaderare /Finantarea Programui 42.02A.65 |National de Dezvoltare 21.044.613,00 0,00 21.044.613,00 Locala | : Subventii de la bugetul de | stat catre bugetele locale „necesare sustinerii | derularii proiectelor | | 42.02A.69 finantate din fonduri 0,00, 221.386,62| 221.386,62 externe nerambursabile | | (FEN) postaderare, | aferente perioadei de | | | programare 2014 - 2020 | | 45.02A (Sume FEN postaderare in 0,00) 984.392,74 984.392,74 jcontulplatilor efectuate | | Ra aL "Fondul European de | 15.024.01 Dezvoltare regionala 0,00 984.392,74 984.392,74 (Sume primite in contul | 45.02A.01.02 platilor efectuate in anii 0,00 984.392,74 984.392,74 anteriori Sume primite de la UE/alti 1 „donatori în contul platilor 48.02A si prefinantari 523.081.278,00. 0,00, 523.081.278,00 aferente cadrului | financiar 2014-2020 1 “Fondul European de | | | 48.02A.01 |Dezvoltare Regionala _441.890.584,00, 0,00, _441.890.584,00 (FEDR) Sume primite in contul | | 48.02A.01.01 |platilor efectuate în anul | 441.890.584,00: 441.758.971,99 pron | |Sume primite în contul 48.02A.01.02 |platilor efectuate în anii 0,00, 131.612,01| 131.612,01 anteriori (FSE) |Sume primite în contul 48.02A.02.01 platilor efectuate în anul 17.528.594,00 0,00, 17.528.594,00 "curent 48.02A.03 [Fondul de Coeziune (EC) | 62.350.430,00 0,00, 62.350.430,00 48.02A.02 „Fondul Social European | 17 528 594,00 000, 17.528.594,00 Pagina 21/26

i Denumirea, Totalanterior |, „influent 'TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 302.669.530,00 0,00 aferente cadrului | | financiar 2014-2020 | | Ta Ea Total (T1+T2+ Îndleator bugetar | indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+T4a) | SEI T3+14) Sume primite în contul 48.02A.03.01 platilor efectuate în anul 62.350.430,00 0,00, 62.350.430,00 PI curent | Instrumentul de Asistenta OA pentru Preaderare (IPA ID) fail _ 000| Tm 57000 Sume primite în contul | 48.02A.11.01 (platilor efectuate în anul 739.970,00| -2.946,77 737.023,23 PI „curent E | DEI NE E: Sume primite în contul 48.02A.11.02 platilor efectuate în anii 0,00, 2.946,77 2.946,77 |anteriori | DI | Alte programe | | 48.02A.15 |comunitare finan?ate în | 571.700,00 0,00 571.700,00 EEE perioada 2014-2020 (APC) | | | DI Sume primite în contul | | | 48.02A.15.01 'pla?ilor efectuate în anul 571.700,00, 0,00 571.700,00 curent DD — | ENE —— IE m (TOTAL CHELTUIELI __644458.800,00 0,00 __644.458.800,00 01. EEE CHELTUIELI CURENTE | 335.862.180, 00, 664.640,00 | 336. 526.820,00 "TITLUL VI TRANSFERURI | INTRE UNITATI ALE | i 51 ADMINISTRATIEI 33.192.650,00' 664.640,00 33.857.290,00 PUBLICE 302.669.530,00 0 CHELTUIELI I DECAPITAL | 308.596.620,00, -664.640,00, 307.931.980,00 TITLUL XIII ACTIVE | 11 INN NEFINANCIARE ! 284.725. -620,00| Îi 284.060.980,00 "TITLUL XIV ACTIVE | XR 7 (FINANCIARE 23.871.000,00| 0,00, 23.871.000,00 a Partea I-a SERVICII | ÎI Bor TR 50.02A ___P PUBLICE GENERALE 14.278. 76.520, 00 _ 0,00, 14. 14278.52 520,00 Autoritati publice si | | SILA |actiuni externe | ME 278.520, Doi tei INI 0, 00 14.278.520, 00 01 a |CHELTUIELI CURENTE 236.210 210, 00, 0, 00 236.210, 00 TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri | i 58 externe nerambursabile 236.210,00, 0,00 236.210,00 aferente cadrului | | i re RICA ZOLI BOR aaa 70 CHELTUIELI | DEC CAPITAL 0, 00, 14.042.310,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 SI NEFINANCIARE | 14.042.310,00| II 0,00, _* 0. aL „00 Autoritati executive si SIDA felie ESI 000. 1427852000 [51.02A.01.03 DR Autoritati ex executive 14.278.520,00 0,00 14. 278. 520, 00 —_ Partea a II-a APARARE, | | II ORDINE PUBLICA SI | 59.02A SIGURANTA 3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 NATIONALA | Pagina 22/26

Indicator bugetar tr ET IEEE Total anterior | „Influente (Total - Total Total (TI Tae indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+T4a) | anterior) T3+T4) Ordine publica si | S1.02A IE siguranta nationala | 3.678.970,00 0,00, 0 ___|CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 TITLUL XIII ACTIVE | INI 3.678.970,00| 0,00 3.678.970,00 61.02A.03 DI (Ordine publica | 3. 241. 470, 00, 0,00, 3. 241.470, 00 61.02A.03.04 Politie locala | ME 241.470, 00, 0,00 3. 241, 470,00 Protectie civila si | | protectie contra | 61.02A.05 protectia (protectie 437.500,00 4,00 437.500,00 civila nonmilitara) a Partea a llI-a | | 64.02A |CHELTUIELI 201.201.020,00 oo! 201.201.020,00 ERIE |SOCIAL- -CULTURALE EREI RENE SIN 65.02A - __ Invatamant INI 70.038.270,00, 1, 00 i 70.0 038. 270, 00 01. __ CHELTUIELI CURENTE 7.488.130,00, 000, 7.488.130,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 |externe nerambursabile 7.488.130,00 0,00 7.488.130,00 'aferente cadrului di —_ ___ financiar 2014-2020 ! DE 70 „CHELTUIELI DE CAPITAL | 62.550. 140,00. „00 62.550. 140 00 "TITLUL XIII ACTIVE | E . NEFINANCIARE | 550.140, 00) soi 62.550.140,00 Invatamant prescolar si | | primar - 3.701. 00 3.701.980, 09 565.024.03.01 “Invatamant prescolar 3.701. 980,00 000 3 701. 980,00 65.02A. 04 EMI Invatamant secundar 66.336.290,( 00| 0,00, 66. 336.2 290, 00 Invatamant secundar | 65.02A.04.01 inferior 1212457000 0,00 12.124.570,00 Batai E E FN it (Invatamant secundar | | EEE superior |. SE 00) 0,00, 54. 211.720,0 „00 6602A Sanatate II | 62.220.560 00 _62.220.560,00 01. a —2 CHELTUIELI CURENTE 40. 469.640, 00 _664.640,00. 41 134 -280 00 TITLUL VI TRANSFERURI | | INTRE UNITATI ALE | 51 ADMINISTRATIEI 30.192.650,00, 664.640,00' 30.857.290,00 „RUBRICI iei DN NNE TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 0,00 10.276.990,00 aferente cadrului | financiar 2014-2020 DN INN 70 CHELTUIELIDE CAPITAL | 21. 750.920,00 -664.640,00 21.086.280,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE SS AU SION ZECI Servicii medicale in | 66.02A.06 unitati sanitare cu 62.220.560,00 0,00 62.220.560,00 E paturi | | LA 66.02A.06.01 Spitale generale 62.220.560,00 0,00, 62.220.560,00 fai Ein a a aaa Eta ia re cazari 67.02A ȘI 56.128.530,00 0,00 56.128.530,00 religie Pagina 23/26

Influente | LOCUINTE, MEDIU SI APE nato Hi D irea | Total anterio: Total (T1+T2+ Tndicatar bugetar indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+T4a) | Catei roţi T3+T4) 01 |CHELTUIELI CURENTE 3.634.360,00, 000| 3.634.360,00 "TITLUL VI TRANSFERURI | (INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 E (PUBLICE IN DR IN TITLUL x Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 634.360,00 0,00, 634.360,00 aferente cadrului | e financiar 2014-2020 DI ARMIN MIRE 0. (CHELTUIELIDE CAPITAL | 5249417000, 0,00, 52. 494.170,0£ 00 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 52.494.170, 0 o 00 | A -494.170,00 67.02A.03 |Servicii culturale 36.267. 480,00 00036. 267.480, 00 Institutii publice de | 67. ZA. 03.04 II _ spectacole si concerte 35.940.070,00 0,00 | ara, „00 67. |67.02A. 03. 06 Case de cultura 1 277. -410, 00 _0,0 277.410,00 67. 02A.03.30 E /Alte servicii culturale |. | 50. 000 „00, 0,00, 50. 000, 00 Servicii recreative si STUZAUE _ sportive 19. 861. 050,00 latul 19.861.050,00 [67.02A. 05. 01 - Sport | = 898. 210 „00, 0, 00 7.898.210,00 Intretinere gradini | |publice, parcuri, zone | 67.02A.05.03 verzi, baze sportive si de 11.962.840,00, 0.00 11.962.840,00 DRE agrement : E O |Asigurari si asistenta asta o paza sociala 000 01. CHELTUIELI CURENTE 0, 00 10.031.870,00 TITLUL X Proiecte cu | : finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 10.031.870,00 0,00, 10.031.870,00 aferente cadrului | | pa DEE financiar 2014-2020 | | : 70 e CHELTUIELI DE CAPITAL 21 781. 790 E 0,00 2.781.790,00 71 EINER ENI 2.781. 790,09 0,00 781.790, 00 N BE |Asistenta acordata 4 100. uni a 100 E persoanelor i invarsta 1.711. 10000, II 0,00 1.711.100,00 Asistenta sociala in caz | 68.02A.05 - de boli si invaliditati 345. 830,00, | o! 345.830, 00 Asistenta sociala in caz 658.024.05.02 de invaliditate - " a ou 345.830,00 Asistenta sociala pentru | 06 SIE familie si copii 41800.00) „00 0,00 941.800,06 68.02A1 Crese 6 591.510, 00, 0,00, 6.591.510,00 Prevenirea excluderii | | 68.02A. 15. II sociale | Sa 0.00 68. 02A.15. 01 Ajutor social _2.759.620,00 0,00, 2.759.620,00 68.02A.15. 02. a Cantine de ajutor social 463.800, 00, 0,00, 463.800,00 Partea a IV-a SERVICII SI , 69.02A DEZVOLTARE PUBLICĂ. | 0,00 89.672.920,00 Pagina 24/26

Indicator bugetar Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a) Denumirea indicatorului bugetar anterior) Influente (Total - Total Total (T1+T2+ T3+14) Locuinte, servicii si TEA EI |dezvoltare pul publica _87-427.780,00 0,00, 87.427. 01 E CHELTUIELI CURENTE 68.097.430,00 0,00 68.097.430,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 68.097.430,00 0,00 68.097.430,00 aferente cadrului PI financiar 2014-2020 | RENI i . 70. DE CAPITAL 19. 330. ).350, 00. 0,00 19.330.350,00 TITLUL XIII ACTIVE | TI SEINI NEFINANCIARE E 18 330. -350,00 0,00 19550500 70. 02A. 03. DI = “Locuinte DI a 74.951. 590, 00 0, 00 744 951. 590,00 |Dezvoltarea sistemului | OAZA: de locuinte 74.951.590,00, be 74. 951. ou „00 Alimentare cu apa si | 70.02A.05 amenajari hidrotehnice 515000, „00 0, 00 , 3515, 000,00 70.02A.05.01 DI Alimentare cu apa | 3.515.000, 00 0,00, 3.515.000, 00 Iluminat public si | 70. 024.06 electrificari r rurale 2.051.890,00 0,00 2.051.890,00 Alte servicii in domeniul | 70.02A.50 locuintei, serviciilor si 6.909.300,00: 0,00, 6.909.300,00 dezvoltarii comunale N SIRIENI SENINĂ | n TAOZA protectia mediului — 2.245.140,00 0,00 2.245.140,00 01 E CHELTUIELI CURENTE d 1.134.000,00 0,00 1.134.000,00 TITLUL X Proiecte cu | | finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 1.134.000,00 0,00 1.134.000,00 (aferente cadrului | | n VIII IE BIB 1 ni | 0 CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.111.140; 00 000, 1.111.140,00 TITLUL XIII ACTIVE 71 E NEFINANCIARE 1.111.140, tă E 0,00 LI |Reducerea si controlul 03 poluarii 955.130,00, i ii 955.150:op Salubritate si gestiunea | i ORAS SEE deseurilor 961.010.00 981.010,08 74.024.05.01 Salubritate 531.010,00 0,00 531. 010, 00 Colectarea, tratarea si 74. AOZA. 05.02 distrugerea deseurilor 450. “000,00 a Canalizarea si tratarea 74.02A.06 III apelor reziduale Ru „00 0,00 309.000,00 Partea a V-a ACTIUNI | 79 ma ECONOMICE 335.627.370,00 a 335. .627.370,00 81.02A Combustibili si energie 98.267.860. „00, 0,00, 98.267.860, 00 01 SE CHELTUIELI CURENTE 73. 346. 880 „00 10, 00, 73. 346. 880, 00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri îi 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 0,00 73.346.880,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 NN 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 24.92 920. 980 00 0.00, 24. .920. 980, 00 "TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.049.980,00 0,00, 1.049.980,00 Pagina 25/26

Influente ; Indicator bugetar TITEI RER To "TITLUL XIV ACTIVE | e FINANCIARE | 81024.06 Energie termica 9826786000 000 98.267.860,00 8402A Transporturi, 237.359.510 00. 0,00. 237.359.510,00 1. CHELTUIELI CURENTE 131.423.660,00 0,00, 131.123.660,00 'TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | | 58 externe nerambursabile | 131.423.660,00, 0,00, 131.423.660,00 aferente cadrului | (financiar 2014- 2020 70. 1 CHELTUIELI DE CAPITAL |_105.935.850,00 0,00, 105.935.850,00 TITLUL XIII ACTIVE | TL ÎNEFINANCIARE 105.935.850,00 Da) APASA 84. 02A.03 DN „Transport rutier | 237.359.510,00, 0, 00, 237.359.510,00 84.02A.03.01 ra EEE si poduri NF 802. 810, 00. . 0 „00 23.802.810,00 84.02A.03.02 T ransportin comun , 144.702.520, 00| 0 00, 144, 702.520,00 84.02A.03.03. e Strazi | 68.854.180,00, 0,00 68.854.180,00 Partea a VII-a REZERVE, | 'EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT PRIMAR DIRECT! Ri CONOMIC SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu Stelian / Pagina 26/26