keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 121/31.03.2020 privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 121/31.03.2020
privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 5976/06.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. nr.SC2020 - 5976/06.03.2020 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 09.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 5976/06.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Raportul final nr. SC2020-5686/04.03.2020 întocmit de Comisia de selecţie;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196, alin(1) , lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Raportul final nr. SC2020 - 5686/04.03.2020, întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării unui post vacant în cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI