keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 230/25.06.2020 Privind prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 230/25.06.2020
Privind prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre, nr.CT 2020- 001518/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT 2020- 001518 din data de 02.06.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 12.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT 2020-001518/02.06.2020;
Având în vedere adresa CT 2020-001518 prin care SC DYNA PMD INVEST SRL a solicitat în scris prelungirea acestui contract cu o perioadă de 24 de ani;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 108, lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.306, art.129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) , lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se prelungeşte durata concesiunii iniţiale din Contractul de concesiune nr.1/1995 cu încă 24 de ani, respectiv cu diferenţa rămasă până la 49, pentru terenul prevăzut în CF nr. 421358 Timişoara , situat in Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.159, in suprafata de 7218 mp, inscris in C.F. nr. 421358 Timisoara, (CF vechi : 106597), nr. topo 14169/3/1/1, proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu public, (HG 1016/29.09.2005).
Art. 2: Se modifică cap. II -Obiectul contractului-din Contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, suprafaţa de la 7521 mp la suprafaţa de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara -domeniu public, conform CF nr 421358 Timişoara.

Art.3: Se aprobă încheierea Actului adiţional.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est- Biroul Clădiri Terenuri I Est şi Direcţia Economică-Evidenţa Patrimoniului , din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC DYNA PMD INVEST SRL
- Direcţiei Fiscală a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

  ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT 2020- 001518 /02.06.2020 RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea, prin act adiţional, a contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD

INVEST SRL

Activitatea SC DYNA PMD INVEST SRL,conform Cod Caen 9311-activităţi ale bazelor sportive , vizează administrarea complexului sportiv BAZA HELIOS , care cuprinde :trei terenuri de tenis, un teren de fotbal pe material sintetic şi două terenuri de squash pe care societatea, în 13 ani de când a preluat concesiunea , a reuşit să crească gradul de ocupare a terenurilor.

În baza HCL nr. 2/24.01.1995, între autoritatea locală şi SC ELBA SA a intervenit contractul de concesiune nr. 1/01.07.1995 având ca obiect cedarea şi luarea în concesiune fără licitaţie a terenului înscris în CF 19266 , în suprafaţă de 23.679 mp, cu nr. topo 14169/3/1, 8640/4, 8577/3, 8577/4 , situat în Timişoara , str. Rebreanu , pe o perioadă de 25 de ani .

Prin actul adiţional nr. 1/95, se modifică cap VI –valabilitatea contractului - art. 12 astfel :”la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părţi”

Prin actul adiţional nr. 1/01.11.1999, în conformitate cu HCLMT nr. 145/01.06.1999, se modifică cap. II- obiectul contractului , după cum urmează: “Cap. II- Obiectul contractului este cedarea şî prelurea în concesiune fără licitaţie a terenului înscris în CF nr. 19266 în suprafaţă de 7521 mp cu nr. top 14169/3/1/1 situat în B-dul Iosif Bulbuca (fost Liviu Rebreanu) ”

Prin actul adiţional nr. 2/10.07.2007 încheiat în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 716/22.05.2007, se modifică cap. I- părţile contractante din contractul de

concesiune 1/01.07.1995, calitatea de concesionar fiindu-i atribuită SC DYNA PMD INVEST SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/1621/2002, CUI 14934455 şi reprezentată prin dl. Deutsch Petru Martin, aceasta preluând toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractual de concesiune nr. 1/01.07.1995.

Se diminuează suprafaţa concesionată de la 7521 mp la 7218 mp, înscris cartea funciară nr. 421358 Timişoara (CF vechi : 106597),nr. topo 14169/3/1/1 , in conformitate cu act administrativ nr. CIC- 215/15.052014 emis de Municipiul Timişoara-Direcţia Urbanism-SERV. B.D.U. şi Act Administrativ AD-2027/20.12.2012 . conform înscrierii sub semnătură privată nr. declaraţie, din 05.02. 2018.

Termenul folosinţei este de 25 ani, cu începere de la 01.07.1995 şi până la data de 30.06.2020.

Prin cererea înregistrată la PMT sub nr. CT 2020-001518/218.05.2020, SC DYNA PMD INVEST SRL solicită aprobarea prelungirii contractului mai sus menţionat şiţ inând cont de prevederile :

-art. 13 din actul adiţional nr. 1/1995 din contractul de concesiune nr. 1/1995:“se acceptă modificarea articolului astfel: la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părţi”

 ‐ adresă Direcţia Fiscală /09.06.2020, prin care ne comunică situaţia la zi a plăţilor şi de unde rezultă că SC DYNA PMD INVEST SRL nu are creanţe neachitate - Având în vedere că relaţia contractuală s-a desfăşurat în bune condiţii pe perioada celor 25 (douăzecişicinci) de ani, că alături de Clubul sportiv HELIOS este gazdă pentru turneele de tenis BCR Partener şi turneele organizate de Federaţia Română de tenis, că pe toată perioada de vară , în colaborare cu Helios Bistro, organizează Scoala de Vară, că sunt gazda Cupei României la squash , precum şi adresele eliberate şi ataşate de la Federaţia Română de squash, Federaţia Română de tenis, rezultă că proiectul societăţii sportiv şi cultural are un puternic impact asupra comunităţii şi are un evident caracter de utilitate publică. - Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ “Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod,ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat , local sau judeţean, după caz, să fie:

a) Dare în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ- teritoriale care le are în proprietate;

b) Concesionate

c) Închiriate

d) Date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică

e) Valorificate prin alte modalităţi revăzute prin lege”

-Art.36, alin.1, alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Concluzii:

Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 1/ 1995 cu încă 24(douăzecişipatru) ani, respectiv cu diferenţa rămasă până la 49 pentru terenul înscris în CF nr . 421358 Timisoara, (CF vechi 106597) nr. top 14169/3/1/1 , situat înTimisoara, Str. Liviu Rebreanu nr. 159 şi modificarea cap. II –Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeţei de la 7521 mp la suprafaţa de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara -domeniul public,conform CF421328Timişoara, toate celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate .

 

          DIRECTOR, ŞEF BIROU,

EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRV

ÎNTOCMIT,

DORINA DELIA NICOARĂ

0 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

                                 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020- 001518/ 02.06.2020

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea, prin act adiţional ,a contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL Activitatea SC DYNA PMD INVEST SRL,conform Cod Caen 9311-activităţi ale bazelor sportive , vizează administrarea complexului sportiv BAZA HELIOS , care cuprinde :trei terenuri de tenis, un teren de fotbal pe material sintetic şi două terenuri de squash pe care societatea, în 13 ani de când a preluat concesiunea , a reuşit să crească gradul de ocupare a terenurilor.

Descrierea situaţiei actuale :

1.Contractul de concesiune nr.1/01.07.1995 a fost încheiat între Municipiul Timişoara şi SC ELBA SA, având ca obiect :cedarea şi preluarea în concesiune fără licitaţie a terenului prevăzut în CF 19266 , în suprafaţă de 23.679 mp, cu nr. topo 14169/3/1, 8640/4, 8577/3, 8577/4 , situat în Timişoara , str. Rebreanu , pe o perioadă de 25 de ani , în baza HCL nr. 2/24.01.1995

Prin actul adiţional nr. 1/95, se modifică cap VI –valabilitatea contractului - art. 12 astfel :”la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părţi”

2. Prin actul adiţional nr. 1/01.11.1999, în conformitate cu HCLMT nr. 145/01.06.1999, se modifică cap. II- obiectul contractului , după cum urmează:

“Cap. II Obiectul contractului este cedarea şî prelurea în concesiune fără licitaţie a terenului înscris în CF nr. 19266 în suprafaţă de 7521 mp cu nr. top 14169/3/1/1 situat în B-dul Iosif Bulbuca (fost Liviu Rebreanu) ”

3. Prin actul adiţional nr. 2/10.07.2007 încheiat în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 716/22.05.2007, se modifică cap. I- părţile contractante din contractul de concesiune 1/01.07.1995, calitatea de concesionar fiindu-i atribuită SC DYNA PMD INVEST SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/1621/2002, CUI 14934455 şi reprezentată prin dl. Deutsch Petru Martin, aceasta preluând toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractual de concesiune nr. 1/01.07.1995. 4. Se diminuează suprafaţa concesionată de la 7521 mp la 7218 mp, înscris cartea funciară nr. 421358 Timişoara (CF vechi : 106597),nr. topo 14169/3/1/1 , in conformitate cu act administrativ nr. CIC- 215/15.052014 emis de Municipiul Timişoara-Direcţia Urbanism-

SERV. B.D.U. şi Act Administrativ AD-2027/20.12.2012 . conform înscrierii sub semnătură privată nr. declaraţie, din 05.02. 2018 Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate: Prin cererea înregistrată la PMT sub nr. CT 2020-001518/218.05.2020, SC DYNA PMD INVEST SRL solicită aprobarea prelungirii contractului mai sus menţionat. Ţinând cont de prevederie : -art. 13 din actul adiţional nr. 1/1995 din contractul de concesiune nr. 1/1995: “se acceptă modificarea articolului astfel: la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părţi”

- Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: “Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod,ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat , local sau judeţean, după caz, să fie:

a) Dare în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ- teritoriale care le are în proprietate;

b) Concesionate

c) Închiriate

d) Date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică

e) Valorificate prin alte modalităţi revăzute prin lege”

- Având în vedere că relaţia contractuală s-a desfăşurat în bune condiţii pe perioada celor 25 (douăzecişicinci) de ani, că alături de Clubul sportiv HELIOS este gazdă pentru turneele de tenis BCR Partener şi turneele organizate de Federaţia Română de tenis, că pe toată perioada de vară , în colaborare cu Helios Bistro, organizează Scoala de Vară, că sunt gazda Cupei României la squash , precum şi adresele eliberate şi ataşate de la Federaţia Română de squash, Federaţia Română de tenis, rezultă că proiectul societăţii sportiv şi cultural are un puternic impact asupra comunităţii şi are un evident caracter de utilitate publică,  propunem modificarea cap. VI –valabilitatea  contractului‐din contractul de concesiune nr.1/01.07.1995 şi  prelungirea acestuia  pe o  perioadă de 24 ani , respectiv de la data de 01.07.2020 până la data de 30.06.2044. Propunem  modificarea cap. II –Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeţei de la 7521 mp la suprafaţa de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara -domeniul public,conform CF421328Timişoara.

Toate celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate şi  se  supune  spre  dezbatere  şi  aprobare proiectul de hotărâre, în conformitate cu prevederile -Art.36, alin.1, alin.3, şi Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ                                                                           Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea duratei din contractul de concesiune nr.1/1995 cu încă 24 de ani, respectiv cu diferenţa rămasă până la 49 pentru terenul înscris în CF nr . 421358 Timisoara, (CF vechi : 106597) nr. top 14169/3/1/1 , situat inTimisoara, Str. Liviu Rebreanu nr. 159, în suprafaţă de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara , precum şi modificarea cap. II –Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeţei de la 7521 mp la suprafaţa de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara -domeniul public,conform CF421328Timişoara. Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS                                                                                                                                                                                                             DIRECTOR,                                                                                                            EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ