keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 254/07.07.2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului ,,Dotarea centrelor sociale "INOCENŢIU M. KLEIN" si „SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 254/07.07.2020
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului ,,Dotarea centrelor sociale "INOCENŢIU M. KLEIN" si „SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărîre, cu nr. SC2020-14208/26.06.2020- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14209/26.06.2020 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC 2020-14209/26.06.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2020-14209/01.07.2020- Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 14209/26.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand în vedere prevederile si anexele Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor, Obiectiv specific 9.1 ,,Cresterea Capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,, ,Cod apel:POIM819/9/9/1 -,,Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,,;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. b), lit.e), alin. 4 lit. d), alin.9 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Indicatorii tehnico-economici ai proiectului asumaţi prin adresa Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara nr. 11211/26.06.2020 -Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Dotarea centrelor sociale "INOCENŢIU M. KLEIN" si "SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116 în cuantum de 587.682,68 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 587.682,68 lei (inclusiv TVA).

Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Aviz_juridic_hcl_smis_139116.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-14209/26.06.2020 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2020-14209/01.07.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19”', COD SMIS 139116 Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2020- 14209/26.06.2020 conform cărora este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116; Având în vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2020-14209/26.06.2020; În conformitate cu Ghidul Solicitantului - POIM 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-I9, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ; În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 [it. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern”, alin. 4 lit. d) "aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condițiile legii” şi alin. 9) lit. a) "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine , în vederea finanțării și realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-14209/26.06.2020 conform cărora este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COD SMIS 139116; Avizul juridic vizează doar posibilitatea strict legală (raportat la dispozițiile OUG nr. 57/2019) de aprobare a indicatorilor tehnico-economici şi a unui acord de parteneriat prin act administrativ al autorității publice locale. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC* Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116” şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte aspectele tehnice, de specialitate ale documentaţiei şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.l

Atasament: Anexa2_la_HCL_SMIS_139116.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Serviciul Strategii Programe „În slujba oamenilor IL2I ] 16.06. 22020 ANEXA nr. LA HOTARAREA NR. / PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al PROIECTULUI “DOTAREA CENTRELOR SOCIALE "INOCENȚIU M. KLEIN” SI „SFANTUL FRANCISC” TIMISOARA IN CONTEXTUL CRIZEI SANITARE COVID19” (Cod proiect: 139116). Proiectul “DOTAREA CENTRELOR SOCIALE ”INOCENŢIU M. KLEIN” SI „SFANTUL FRANCISC” TIMISOARA IN CONTEXTUL CRIZEI SANITARE COVID19” (Cod proiect: 139116) are principalii indicatori tehnico-economici: Valoarea investiţiei reprezentând dotarea centrelor sociale rezidențiale publice Cămin pentru Persoane Vârstnice Inocentiu M.Klein și Centrul pentru Persoane fără Adăpost (din cadrul Complexului de servicii Sf.Francisc), ambele aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara: 585159,88 LEI (inclusiv TVA) conform Anexei 10-Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect la Ghidul Solicitantului POIM/819/ OS 9.1 Şef serviciu Strategii Programe Darida one“ Întocmit Târziu Anca Elena ontabilitate financiar si CFP Bădau Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com, s.strategiiprograme(Qgmail.com 2 : 2 1137 Eroi și Cusa

Anexa 10 Ghidul Solicitantului O.S. 9.1 Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect Dotarea centrelor sociale M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19 ID 139116 le publice cărora le sunt distribuite echipamentele / dotările propuse prin proiect SE Eee sI SI IEI VI Investitii propuse prin proiect Cost de investitie (euro, cu TVA) entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât solicitantul de Cantitate distribuită nanțare) nucile Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si 1 0,6142 57000 35.010,8393 Complexul de Servicii Sf. Francisc Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si 2 0,3440 21000 7.223,2889 Complexul de Servicii Sf. Francisc Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si 3 6,1423 20 122,8451 Complexul de Servicii Sf. Francisc Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si 4 0,1966 600 117,9312 Complexul de Servicii Sf. Francisc Costunitar Cantitate U.M. Cost total Masca unica folosinta buc Manusi unica folosinta PERECHE Viziera buc Botoșei unica folosință PERECHE

Combinezoane cu gluga 11,3558 250 buc 2.838,9491 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Halate unica folosință 3,1940 650 buc 2.076,0813 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Echipament IP(PANTALON, BLUZA TIP HALAT, SABOTI) 47,9096 52 SET 2.491,2976 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Bonete medicle 0,1179 100 buc 11,7931 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Dezinfectant maini pe baza de alcool 12,7759 1800 Litru 22.996,5934 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 10 Sapun antibacterial 4,7885 1200 Litru 5.746,2001 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 11 Dezinfectant suprafete pe baza de clor 9,8276 1800 Litru 17.689,6872 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 12 Clor 1,2776 900 Litru 1.149,8297 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

13 Cloramina tablete 0,0565 9000 tableta 508,5785 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 14 Dispenser sapun lichid 11,3017 50 buc 565,0872 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 15 Pulverizator 2,0638 20 buc 41,2759 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 16 Dispenser servetele ZZ 14,7414 50 buc 737,0703 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 17 Servetele umede 2,6535 500 PACHET 1.326,7265 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 18 Servetele ZZ 1,2899 500 set 644,9365 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 19 Alcool sanitar 500ml 2,8844 200 flacon 576,8804 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 20 Covoraș dezinfectant 37,1631 30 buc 1.114,8925 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

Manusi menaj 21 0,7223 2100 PERECHE 1.516,8907 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Lavete 22 0,2899 3000 buc 869,7430 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Găleată 23 3,5674 30 buc 107,0226 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Rezervă mop 24 1,0319 360 buc 371,4834 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Saci menaj 1201 25 0,1106 400 buc 44,2242 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Saci menaj 35| 26 0,0123 400 buc 4,9138 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Termometru uman cu alcool 27 5,4052 10 buc 54,0518 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc Termometru cu infrarosu 28 78,6208 buc 157,2417 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

29 Alcool sanitar 0,5 | 1,5478 30 buc 46,4354 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 30 30 Botosei unica folosinta 3,9065 14 set 54,6906 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 14 31 Comprese Sterile 0,6634 230 blist 152,5736 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 230 32 Halat de unica folosinta 1,7567 100 buc 175,6684 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 100 33 Manusi nitril 6,6336 10 cut 66,3363 Direcția de Asistenţă Socială a Muni: lui Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 10 34 Masca chirurgicala cu elastic 1,5724 529 buc 831,8084 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 529 35 Alcool sanitar 0,5 | 9,3362 25 buc 233,4056 Direcţia de Asistenţă Socială a Muni lui Timişoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 25 36 Clor 11 1,2039 26 buc 31,3009 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 26

37 Cloramina Jaclor tablete 19,4095 29 cut 562,8760 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 29 38 Sapun detergent universal dezinfectant 5 | 40,5389 buc 283,7721 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 39 Dezinfectant maini 1 | 21,8664 buc 153,0649 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 40 Combinezon 11,0561 38 buc 420,1301 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 38 41 Masca unica folosinta 0,7862 1080 buc 849,1050 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 1080 42 Vizor reglabil policarbonat 6,1423 34 buc 208,8366 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 34 43 Alcool sanitar 0,5 | 3,6854 130 buc 479,0957 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 130 Cloramina granule 5kg 68,7932 buc 343,9661 Direcţia de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

45 Solutie dezinfectanta tip domestos 0,75 | 2,0884 36 buc 75,1812 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 36 46 Ochelari protectie 7,1250 44 buc 313,5006 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Sf. Francisc 44 47 Compbinezon Salopeta 36,8535 38 buc 1.400,4336 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 38 48 Compbinezon cu Gluga 14,7414 26 buc 383,2766 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 26 49 Combinezon Polipropilena tratat anticovid 31,9397 buc 127,7589 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 50 Manusi chirurgicale sterile 0,7346 600 per 440,7680 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 600 51 Covor dezinfectant 15,4785 buc 61,9139 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 52 Dezinfectant suprafete 1 | 23,3406 14 buc 326,7678 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 14

53 Detergent dezinfectant pardoseli 5I 95,8191 buc 766,5531 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 54 Masca de protectie ffp2 7,3707 112 buc 825,5187 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 112 55 Solutie dezinfectant maini 1 | 8,3535 70 buc 584,7424 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 70 56 Solutie dezinfectanta SUPRAFETE/haine 11 47,6639 28 buc 1.334,5886 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 28 57 Solutie dezinfectanta suprafete 5 litri 206,3797 buc 1.444,6578 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 58 Dozatoare(diapenser) sapun lichid 18,6724 buc 130,7071 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 59 Dezinfectant maini 1 | 14,7414 10 buc 147,4141 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 10 60 Manusi nepudrate 14,4957 18 cut 260,9229 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocenţiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc 18

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara - Caminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si 61 | Masca FFP2 7,3707 1.179,3125 Complexul de Servicii Sf. Francisc 160 160 buc TOTAL 120.813,4386 PARTENER 2: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Director General Jr. Rodica Burducai eu Șef Serviciu Strategii Programe Şef Serviciu Contabilitate Financiar şi CFP Elena Bădău ZI Consilier Asistent Ramona Cătyna

Atasament: Acord__de_parteneriat_smis_139116.pdf

POIM 2014-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului_0S 9.1 ACORD DE PARTENERIAT Art. 1. Părţile I. Municipiul Timisoara, cu sediul în Jud. Timis, Mun. Timisoara, Blv. C.D. Loga, nr. 1, codul fiscal 74756536, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara, „ cu sediul în Timişoara, B-dul Regele Carol nr. 10, codul fiscal 38053878, având calitatea de membru 2/Partener 2 au convenit următoarele: Art.2. Obiectul d) 2) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilitățile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVIDI19, care este depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-I9, Obiectivul Specific (OS) 9.1Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-I9 apel de proiecte, cod SMIS 139116 Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului d) 2) B) (4) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului d) Organizaţia Roluri şi responsabilități Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare — care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: Lider de proiect (Partener 1) l.Întocmirea cerere de finanţare, evaluarea cererii de finanțare şi semnarea contractului de finanțare 1.1 Elaborarea şi depunerea cererii de finanțare;evaluare cererii de finantare si semnarea contractului de finantare - demersuri realizate: initiere parteneriat (initiere HCL Municipiul Timişoara

POIM 2014-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului OS 9.1 acord de parteneriat), intocmire si colectare documente suport pentru intocmire cerere de finantare (anexe, referat numire UIP etc.), completare cerere de finantare, transmitere cerere de fianatare; raspuns la scrisoare clarificari daca este cazul, semnarea contractului de fianatare 2. Managementul proiectului 2.1 Managementul proiectului — atributii: coodonarea generala a proiectului, asigurare resurse umane si financiare UIP Lider parteneriat, evaluare si control, planificare derulare activitati; distribuire sarcini UIP, monitorizare stadiu implementare si indicatori proiect; analiza riscurilor; transmitere notificări/acte adiționale, realizeaza comunicare cu autoritatea contractanta 2.2 Întocmirea şi transmiterea cererii de plată/rambursare — atributii: depune cereri de rambursare, asigura cash- flow, ține evidenta distincta a conturilor prin care se efectueaza operatiunile financiare ale proiectului, realizeaza si pastreaza documente contabile conform legislatiei si contractului de fianatare 3. Informare şi publicitate 3.1 Informare şi publicitate — asigura respectarea MIV in toate etapele de derulare a proiectului, publicare doua anunturi, realizare si expunere afise, postare anunt site e propriu. EEE Membru2 (Partener 2) l.Întocmirea cerere de finanțare, evaluarea cererii de Direcţia de Asistenţă Socială finanțare şi semnarea contractului de finanțare a Municipiului Timişoara 1.1 Elaborarea şi depunerea cererii de finanțare — responsabilitati:verificare grad dotare doua centre rezidentiale, intocmire documente suport, elaborare cerere de fiantare, realizare buget aferent dotari doua centre rezidentiale; raspuns la scrisoare clarificari daca este cazul 2. Managementul proiectului 2.1 Managementul proiectului — respecta managementul general al proiectului, asigura resurse umane si financiare UIP membru2 (partener 2); respecta planificarea activitatilor proiectului 2.2 Întocmirea şi transmiterea cererii de plată/rambursare - atributii: transmite catre LP documente/informatii in vederea realizarii cererilor de plata/rambursare, asigura cash-flow necesare derularii activitatilor P2, ține evidenta distincta a conturilor prin care se efectueaza operatiunile financiare ale proiectului pentru P2, realizeaza si pastreaza documente contabile conform legislatiei si contractului de fianatare

POIM 2014-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului_0S 9.1 . Informare şi publicitate .l Informare şi publicitate — respecta MIV, expune afise proiect, postare anunt site propriu 4. Achiziţii realizate până la momentul depunerii cererii de finanțare şi achiziții care urmează a fi realizate pentru dotarea a două centre rezidențiale 4.1 Achiziţii realizate până la depunerea cererii de finanțare pentru dotarea a două centre rezidențiale — intocmire documente pentru solicitare rambursare cheltuieli realizate pentru dotare 2 centre rezidentiale anterior demarare proiect si transmitere catre LP 4.2 Achiziţii realizate după semnarea contractului de finanțare pentru dotarea a două centre rezidențiale — reponsabilitati: derulare si incheierea contracte achizitii pentru dotare 2 centre UV UI (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanțare şi în prezentul acord. Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei: 0 (în lei) Municipiul Timişoara Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0% Membru2 (Partener 2) Valoarea contribuţiei. 0 (în lei) Direcția de Asistenţă Socială Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0% a Municipiului Timişoara Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. Art. 3. Perioada de valabilitate a acordului Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) Drepturile liderului de parteneriat Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

POIM 2014-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului_0S 9.1 Obligaţiile liderului de parteneriat 1) 2) (4) (5) (6) M) (8) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare. Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii. Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile. În cazul în care partenerul 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care îi revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv. Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către Autoritatea de management. Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2 Drepturile Partenerului 2 d) 2) B) (4) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management. Obligaţiile Partenerului 2 d) 2) B) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea

POIM 2014-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului_ 0S9.1 de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. (4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. (5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management. Art. 8 Achiziţii publice (1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanțare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organisme abilitate. Art. 9 Proprietatea (1) Înainte de sfârşitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. (3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanțării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). Art. 10 Confidențialitate (1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informațiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. Art. 11 Legea aplicabilă (1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. Art. 12 Dispoziţii finale (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanţele competente.

POIM 2014-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului_OS 9.1 Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanţare. Semnături Lider de Robu Nicolae, Primar Municipiul Timisoara Semnătura Data şi locul parteneriat semnării (Partener 1) Municipiul Timişoara _ ci — Partener 2 Rodica Surducan, director general Semnătura Data și locul (Membru 2) semnării Directia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

Atasament: Referat_de_aprobare_a_proiectului_de_hcl_smis_139116.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR sc2020- ua 8.08 322 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19”*, COD SMIS 139116 1. Descrierea situatiei actuale Municipiul Timişoara, prin Direcţia Dezvoltare în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, va depune spre finanţare proiectul „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19””, COD SMIS 139116, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Z, Schimbari preconizate si rezultate asteptate Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-l9 prin dotarea corespunzatoare a două structuri care asigura servicii sociale rezidențiale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timişoara (DAS MT), furnizor public de servicii de asistență socială aflat în subordinea Consiliului Local Timisoara. Cele doua structuri sunt (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice "Inocenţiu M. Klein” (CaminPV) şi (2) Centrul pentru persoane fără adăpost (Centrul PFA) din cadrul complexului de servicii Sf.Francisc. 3, Alte informatii Valoarea totală a proiectului este de 587.682,68 lei inclusiv TVA distribuiți astfel: -Lider de proiect (Municipiul Timişoara): 2.522,80 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate. -Partener- (Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara): 585.159,88 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente de protectie pentru dotarea a doua centre rezidențiale. 4. Concluzii Considerăm oportună aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19””, COD SMIS 139116, în vederea finanțării în cadrul POIM2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1. PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA D OLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARA / NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: Raport_de_specialitate_smis_139116.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE SC2020- 4803 Loo RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19””, COD SMIS 139116 Municipiul Timişoara, prin Direcţia Dezvoltare în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, va depune spre finanţare proiectul „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19””, COD SMIS 1391156, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Obiectivul general al proiectului il reprezintă cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID- 19 prin dotarea corespunzatoare a două structuri care asigura servicii sociale rezidențiale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timişoara (DAS MT), furnizor public de servicii de asistență socială aflat în subordinea Consiliului Local Timisoara. Cele doua structuri sunt (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice "Inocenţiu M. Klein” (CaminPV) şi (2) Centrul pentru persoane fără adăpost (Centrul PFA) din cadrul complexului de servicii Sf.Francisc. Pentru proiectele de tip C, conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Consolidarea Capacității de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-l19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-l9: -solicitanții eligibili sunt autoritățile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistenţă socială din judeţ pentru categoriile vulnerabile; -valoarea maximă eligibilă/proiect este de 3 milioane de euro; -pentru proiectele finanțate în cadrul apelului, se asigură finanțarea integrală a cheltulielilor eligibile (FEDR 100%). Valoarea totală a proiectului este de 587.682,68 lei inclusiv TVA distribuiți astfel: -Lider de proiect (Municipiul Timişoara): 2.522,80 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate. -Partener- (Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara): 585.159,88 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente de protectie pentru dotarea a doua centre rezidențiale. Având în vedere cele de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116, îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia De are Intocmit, Dana Neacşu n af, să ( Magdalena Nicoara | /

Atasament: Aviz_economic_smis_139116.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ NR.SC2020-14209/26.06.2020 CĂTRE, DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Având în vedere raportul de specialitate cu număr de înregistare nr.SC2020- 14209/26.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a Acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Timișoara și Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului "Dotarea centrelor sociale INOCENȚIU M. KLEIN și SFÂNTUL FRANCISC Timișoara în contextul crizei sanitare COVID 19" , COD SMIS 139116 în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, vă comunicăm faptul că la data prezentei NU necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a participării Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara. În urma emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara la solicitarea dvs., cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare, conform Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale.