keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 178/18.05.2020 privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 178/18.05.2020
privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-9034/ 21.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-9034/ 21.04.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 9034/21.04.2020;
Având în vedere Adresa nr . CT2020-333/23.01.2020, a CABINET DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA prin avocat titular Georgiu Ramona Alina.
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176/11.04.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 , alin.(1), lit.a), art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, pentru imobilul din Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, compus din 5 încăperi spaţiu cu altă destinaţie, în suprafaţă de 40,20 mp, cu 23,05% pci şi teren în folosinţă, înscris în CF nr. 406874-C1 Timişoara, unitate individuală CF nr. 406874-C1-U4, Top: 12255/IV, pe o perioada de 3 ani începând cu data 06.06.2020 până la data de 06.06.2023.

Art.2. Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2020-9034/ 21.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2020-333/23.01.2020, CABINET DE AVOCAT GEORGIU

RAMONA ALINA prin avocat titular Gerogiu Ramona, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. nr.1581/15.05.2014, pentru imobilul din Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, compus din 5 încăperi spațiu cu altă destinație, în suprafață de 40,20 mp, cu 23,05% pci și teren în folosință.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, înscris în CF nr. 406874-C1

Timişoara, unitate individuală CF nr. 406874-C1-U4, Top: 12255/IV se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara.

Având în vedere referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-9034/ 21.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA.

Raportat la faptul că, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020 până la data de 06.06.2023.

Tariful de închiriere al imobilul din Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, râmăne la preţul de 3 euro/mp/lună. Situaţia imobilului din Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, a fost verificată prin adresele : - CT2020- 333/16.04.2020 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2020- 333/08.04.2020 Servicul Juric; - CT2020- 333/03.04.2020 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2020-9034/ 21.04.2020

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2020-333/23.01.2020, CABINET DE AVOCAT

GEORGIU RAMONA ALINA prin avocat titular Georgiu Ramona, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. nr.1581/15.05.2014, pentru imobilul din Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, compus din 5 încăperi spațiu cu altă destinație, în suprafață de 40,20 mp, cu 23,05% pci și teren în folosință.

Imobilul situat în Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, înscris în CF nr. 406874-C1 Timişoara, unitate individuală CF nr. 406874-C1-U4, Top: 12255/IV se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020 până la data de 06.06.2023.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020 până la data de 06.060.2023. PRIMAR, NICOLAE ROBU VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

DIRECTOR, BONCEA MIHAI