keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

26.06.2012

Hotararea Consiliului Local 12/26.06.2012
privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.351/2008 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, modificata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.82/28.02.2012;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu următoarea componenţă:
- Preşedinte: - Nicolae Robu - Primar;
- Membri: -Dan Diaconu - Viceprimar;
- Sorin Grindeanu - Viceprimar;
- Ioan Cojocari - Secretar; membru supleant: Simona Dragoi - Sef Serviciu Administratie Locala;
- Smaranda Haracicu - director Directia Economica; membru supleant: Mariana Dimitriu - Sef Birou Contabilitate;
- Martin Staia - director Directia Patrimoniu; membru supleant: Alin Stoica - consilier Serviciul Administrare Patrimoniu si Baze Sportive;
- Ciprian Cadariu - arhitect sef; membru supleant: Terez Kolozsi- Sef Serviciu Autorizare si Control in Constructii;
- Mihaela Mircea - sef Birou Managementul Calitatii; membru supleant: Raluca Ciobra - Compartimentul Control Intern;
- Sorin Chira - Serviciul Juridic; membru supleant: Daniel Vacarescu-Serviciul Juridic;
- Laura Koszegi - Sef Birou Licitatii Contracte SAD; membru supleant: Daniela Chindris - consilier Biroul Licitatii Contracte SAD;
- Petru Ehegartner - consilier local;
- Andrei - Romulus Petrişor - consilier local;
- Adelina - Larissa Tîrziu - consilier local.

Art. 2: Se aproba competentele Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constând în:
(1) prelungirea Contractelor de închiriere a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta;
(2) modificarea profilului de activitate ce se desfasoara în spatiile închiriate;
(3) schimbarea destinatiei din spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta în locuinta;
(4) modificari ale chiriilor aferente spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta;
(5) modificari ale contractelor de închiriere a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta prin acte aditionale;
(6) analizarea solicitarilor de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta catre beneficiarii Legii nr.341/2004, partide politice, O.N.G. etc.;
(7) propunerea de noi tarife pentru închirierea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta;
(8) propunerea de vânzare a unor spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta;
(9) întocmirea de fise de calcul a despagubirilor pentru folosirea provizorie a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta;

Art. 3: Se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2008 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 5: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice ;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR, BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD NICOLAE ROBU Nr.

R E F E R A T constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie

decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului

Timisoara

Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.351/2008, modificată, în următoarea componenţă : - Presedinte: - dr. ing. Gheorghe Ciuhandu - primar; - Membri: - ing. Adrian Orza - viceprimar; - ing. Sorin Grindeanu - viceprimar;

- jur. Ioan Cojocari - secretar; membru supleant: Simona Dragoi - Sef Serviciu Administratie Locala;

- ec. Smaranda Haracicu - director Directia Economica; membru supleant: Mariana Dimitriu - Sef Birou Contabilitate;

- ec. Martin Staia - director Directia Patrimoniu; membru supleant: Alin Stoica - consilier Serviciul Administrare Patrimoniu si Baze Sportive;

- arh. Ciprian Cadariu - arhitect sef; membru supleant: Terez Kolozsi- Sef Serviciu Autorizare si Control in Constructii;

- ing. Mihaela Mircea - sef Birou Managementul Calitatii; membru supleant: Raluca Ciobra - Compartimentul Control Intern;

- jur. Mirela Lasuschevici - Serviciul Juridic; membru supleant: Sorin Chira-Serviciul Juridic;

- ing. Laura Koszegi - consilier Biroul Licitatii Contracte SAD; membru supleant: Daniela Chindris - consilier Biroul Licitatii Contracte SAD;

- Petru Ehegartner - consilier local; - Radu Toanca - consilier local; - Valentin Moldovan - consilier local.

Urmare a modificării componenţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin alegerile locale din data de 10.06.2012, a validării consilierilor locali şi a alegerii viceprimarilor din data de 22.06.2012 se impune modificarea componenţei comisiei.

Având în vedere cele de mai sus PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu următoarea componenţă: - Preşedinte: Nicolae Robu – primar; - Membri: Dan Diaconu – viceprimar;

Sorin Grindeanu – viceprimar; Ioan Cojocari - secretar; membru supleant: Simona Dragoi - Sef Serviciu

Administratie Locala; Smaranda Haracicu - director Directia Economica; membru supleant: Mariana Dimitriu - Sef Birou Contabilitate;

Martin Staia - director Directia Patrimoniu; membru supleant: Alin Stoica - consilier Serviciul Administrare Patrimoniu si Baze Sportive;

Ciprian Cadariu - arhitect sef; membru supleant: Terez Kolozsi- Sef Serviciu Autorizare si Control in Constructii;

Mihaela Mircea - sef Birou Managementul Calitatii; membru supleant: Raluca Ciobra - Compartimentul Control Intern;

Sorin Chira - Serviciul Juridic; membru supleant: Daniel Vacarescu-Serviciul Juridic; Laura Koszegi – Sef Birou Licitatii Contracte SAD; membru supleant: Daniela Chindris - consilier Biroul Licitatii Contracte SAD;

….………………………… – consilier local; ……………………………. – consilier local; ……………………………. – consilier local.

3. Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/2008 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, DAN DIACONU MARTIN STAIA SEF BIROU, LAURA KOSZEGI AVIZAT SERVICIUL JURIDIC Cod FP 53-01, ver.1