keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 289/18.12.2012 privind mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31 in str.Canal Bega nr.1 la Gradinita PP nr.5-etaj

18.12.2012

Hotararea Consiliului Local 289/18.12.2012
privind mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31 in str.Canal Bega nr.1 la Gradinita PP nr.5-etaj


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2012-4454/03.12.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Extrasul din Procesul -verbal al sedintei comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobilele proprietatea Primariei Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/2012, din data de 11.10.2012;
Tinand cont de Adresa Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara cu nr. DP2012-4454/20.07.2012;
În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31, in str.Canal Bega nr.1 la Gradinita PP nr.5-etaj.

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Economice;
-Directiei Urbanism;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Tehnice;
-Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara;
-Compartimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU LICITATII CONTRACTE SAD NICOLAE ROBU Nr.DP2012-4454/03.12.2012

REFERAT Privind mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala din cadrul Directiei de

Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31 in str.Canal Bega nr.1 la Gradinita PP nr.5-etaj

Prin HCL nr.490/31.10.2006 a fost atribuit in folosinta gratuita Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, spatiul de la parterul Gradinitei PP31 din Timisoara, str.Platanilor nr.2, pe o perioada de 10 ani pentru activitatea de depozitare si distribuire a laptelui praf.

In anul 2008 a fost incheiat acordul de parteneriat intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara in calitate de partener pentru proiectul ,,Economia sociala model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate’’, proiect cofinantat din Fondul European prin programul Operational Sectorial Dezvolatrea Resurselor Umane. Pentru sustinerea acestui proiect de catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, a fost infiintat la sediul din str.Platanilor nr.2 Timisoara, Centrul Local de Resurse in Economia Sociala Timisoara. Conducerea Gradinitei PP31 a solicitat acest spatiu in vederea organizarii unei grupe pentru copii care frecventeaza aceasta gradinita. Urmare a acestei solicitari, se impune mutarea mobilierului, aparaturii, echipamentelor si documentatiei existente intr-un alt spatiu. Prin cererea cu nr.DP2012-4454/20.07.2012, Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara solicita spatiul situat in Timisoara, str.Canal Bega nr.1-etajul gradinitei PP nr.5.

In şedinţa, din data de 11.10.2012 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008, s-a aprobat mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31 in str.Canal Bega nr.1 la Gradinita PP nr.5-etaj. Având în vedere cele prezentate :

PROPUNEM:

Mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31 in str.Canal Bega nr.1 la Gradinita PP nr.5-etaj.

VICEPRIMAR, RESPONSABIL DIRECTIE, DAN DIACONU MARTIN STAIA RESPONSABIL BIROU, LAURA KOSZEGI AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,