keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 264/20.12.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD. 16 DECEMBRIE 1989, nr. 13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 264/20.12.2016
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD. 16 DECEMBRIE 1989, nr. 13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-006514/19.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-006514/11.11.2016 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014, nr. 543/31.10.2014, nr. 91/01.03.2016 şi nr. 21/2016, din data de 29.11.2016.
În conformitate cu prevederile art.36alin. (2) lit. c, art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din Timisoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 13, SAD 1 si SAD 2, in suprafata totala de 156,52 mp., pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, inscris in Cartea Funciara nr. 410770-C1-U5 Timisoara nr. Top 12213/I si Cartea Funciara nr. 410770-C1-U6 Timisoara nr. top 12213/II.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-006514/19.12.2016

R E F E R A T Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD. 16 DECEMBRIE 1989

NR.13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

Prin cererea cu nr. CT2016-006514/11.11.2016 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA TIMISOARA, CIF 14519505 solicita atribuirea spatiului din Timisoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.13, SAD 1 compus din 3 camere, hol si grup sanitar cu o suprafata de 87,6 mp. la care revine 22,94% pc. si 136/593 mp. teren in folosinta si SAD 2 compus din 1 camera, hol si antreu cu o suprafata de 68,92 mp., la care revine cota de 18,05% pc si 107/593 mp teren in folosinta. Spatiul SAD 1 este inscris in Cartea Funciara nr.410770-C1-U5 Timisoara, nr. Top 12213/I, si spatiul SAD 2 este inscris in Cartea Funciara nr.410770-C1-U6 Timisoara, nr. top 12213/II. Spatiile SA1 si SAD 2 au fost verificate prin adresele : - CT2016-6514/08.12.2016 pentru SAD 1si CT2016-6514/08.12.2016 pentru SAD 2 la Compartiment Administrare Fond Funciar - CT2016-006514/13.12.2016 pentru SAD 1 si CT2016-006514/13.12.2016 pentru SAD 2 la Biroul Cladiri; - CT2016-6514/12.12.2016 pentru SAD 1 si CT2016-6514/12.12.2016 pentru SAD 2 de la Serviciul Juridic;

Solicitarea nr. CT2016-006514/11.11.2016 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 29.11.2016.

Astfel, Comisia de analiza a hotarat atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.13, SAD 1 si SAD 2 in suprafata totala de 156,52 mp. prin contract de comodat, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din

Timisoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.13, SAD 1 si SAD 2, in suprafata totala de 156,52 mp., pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, inscris in Cartea Funciara nr. 410770-C1-U5 Timisoara nr. Top 12213/I si Cartea Funciara nr.410770-C1-U6 Timisoara nr. top 12213/II.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE PT.DIRECTOR,

MIHAI BONCEA

PT. SEF BIROU MARINELA BANDI SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN CONSILIER,

DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1