keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 178/02.11.2012 privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Romanilor nr.1 - str.Stefan cel Mare nr.2, catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 - ALTAR 1989

02.11.2012

Hotararea Consiliului Local 178/02.11.2012
privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Romanilor nr.1 - str.Stefan cel Mare nr.2, catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 - ALTAR 1989


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2012-002409/28.09.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Tinand cont de solicitarea inregistrata cu nr.DP2012-002409/20.04.2012 de catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 - ALTAR 1989;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.86/27.03.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Romanilor nr.1 - str.Stefan cel Mare nr.2, catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din Decembrie 1989 ;
Avand in vedere Procesul - Verbal din data de 11.10.2012 al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara, precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/2012.
Avand in vedere ca Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 - ALTAR 1989, a achitat taxa de folosinta in continuare conform facturilor emise.
Tinand cont de faptul ca Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 - ALTAR 1989 desfasoara o activitate non - profit, ea fiind un ONG fara caracter lucrativ, privind cercetarea si cinstirea evenimentelor din decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Romanilor nr. 1 - str. Stefan cel Mare nr. 2 inscris in C.F. colectiv nr.1052 Timisoara nr. top. 6848 - 6849/1/1/I ( C.F. ind. nr. 135275 Timisoara ) in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara in suprafata utila totala de 344,76 m.p. astfel :
Parter = 116,75 m.p.
Subsol = 228,01 m.p.
catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989

Art.2: Se aproba incheierea unui contract de inchiriere pentru o perioada de 5 ani cu Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 - ALTAR 1989, in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul de inchiriere initial.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Asociaţiei ALTAR;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR, BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD NICOLAE ROBU Nr.DP2012-002409/28.09.2012

REFERAT Privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara,

P-ta Romanilor nr.1 – str.Stefan cel Mare nr.2, catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 – ALTAR 1989

Prin HCL nr.86/27.03.2007 a fost atribuit spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Romanilor nr.1 - str.Stefan cel Mare nr.2, catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 – ALTAR 1989, avand destinatia de sediu.

Astfel, intre Primaria Mun.Timisoara si Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 – ALTAR 1989, cu sediul in Timisoara, P-ta Romanilor nr.1-2, CUI 8577080, a fost incheiat Contractul de Inchiriere nr.1501/03.05.2007, avand ca obiect spatiul construit in suprafata de 344,76 mp. Contractul de inchiriere a fost incheiat pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire. Contractul de inchiriere a expirat la data de 30.04.2012. Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 – ALTAR 1989, a achitat taxa de folosinta in continuare conform facturilor emise. La expirarea contractului Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989, prin cererea cu nr. DP2012-002409/ 20.04.2012 solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioada de 5 ani. Avand in vedere faptul ca cererea de prelungire nu a fost depusa in termen asa cum este prevazut in alin.2 art.3 din contractul de inchiriere nr.1501/03.05.2007 si anume: “la expirarea contractului de inchiriere chiriasul trebuie sa-si manifeste intentia prelungirii contractului de inchiriere, in scris, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii acestuia, in caz contrar contractul de inchiriere se va rezilia de drept.”,iar cererea a fost depusa cu 10 zile inainte de expirare, aceasta nu a mai putut fi prelungit.

Tinand cont de faptul ca asociatia ALTAR 1989 desfasoara o activitate non-profit privind cercetarea si cinstirea evenimentelor din 1989,

PROPUNEM: 1. Aprobarea privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din

Timisoara, p-ta Romanilor nr. 1 - str. Stefan cel Mare nr. 2 inscris in C.F. colectiv nr. 1052 Timisoara nr. top. 6848 - 6849/1/1/I ( C.F. ind. nr. 135275 Timisoara ) in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara in suprafata utila totala de 344,76 m.p. astfel : Parter = 116,75 m.p. Subsol = 228,01 m.p. catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989

2. Incheierea unui contract de inchiriere pentru o perioada de 5 ani cu Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 – ALTAR 1989, in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul de inchiriere initial. VICEPRIMAR, DIRECTOR, DAN DIACONU MARTIN STAIA

SEF BIROU, LAURA KOSZEGI CONSILIER, DANIELA CHINDRIS AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01 ver.1