keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 250/27.06.2017 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 si Hotararea Consiliului Local nr.21/07.07.2016

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 250/27.06.2017
privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 si Hotararea Consiliului Local nr.21/07.07.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-15086/20.06.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.386/01.08.2014 - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/ 01.03.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 - modificată.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/ 07.07.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 - modificată.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (c), alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/07.07.2016, după cum urmează:
PREŞEDINTE: FARKAS IMRE - Viceprimar; - presedinte supleant ROBERT KRISTOF - Administrator Public;
MEMBRI: GRIGORE GRIGOROIU - Consilier local
CIPRIAN STEFAN MIHOK - Consilier local
GABRIELA POPOVICI - Consilier local
TÂRZIU ADELINA-LARISSA - Consilier Local
MIHAI BONCEA - Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; membru supleant : SIMONA BALAN Sef Birou Locuinte;
CĂLIN PÎRVA - Şef Birou Clădiri Terenuri; membru supleant: GHEORGHE BUZARNESCU - consilier Birou Clădiri Terenuri;
DANIELA BEATRICE BOGYIS - Sef Birou Spaţii cu Altă Destinaţie; membru supleant: -GABRIELA VIZITEU - consilier Birou Spaţii cu Altă Destinaţie;
SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect sef; membru supleant: GABRIELA BORCSI - Şef Serviciu Certificate si Autorizări;
ANCA LAUDATU - Sef Serviciu Scoli Spitale; membru supleant: IOANA CIUCUR;
CRISTINA BOZAN - Serviciul Juridic; membru supleant: ALIN STOICA - Serviciul Juridic;


Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.21/07.07.2016, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU SC2017-15086/20.06.2017

R E F E R A T privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016 si HCLMT nr.21/07.07.2016

Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012.

Hotărârea menţionată mai sus a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 479/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 si Hotararea de Consiliu Local nr.21/07.07.2016, comisia având următoarea componenţă : PREŞEDINTE: SORIN IACOB DRĂGOI – Administrator Public; presedinte supleant: FARKAS IMRE – Viceprimar; MEMBRI: GRIGORE GRIGOROIU - Conslier Local CIPRIAN STEFAN MIHOK - Consilier Local GABRIELA POPOVICI - Consilier local MARIUS CRISTINEL DUGULESCU - Consilier local LAURA KOSZEGI – Director Directia Cladiri, terenuri si Dotari Diverse; membru supleant MIHAI BONCEA CALIN PIRVA – Sef Birou Cladiri; membru supleant: GHEORGHE BUZARNESCU – consilier; MARINELA BANDI – consilier Biroul Spatii cu Alta Destinatie; membru supleant VIORICA IONICEANU – consilier Biroul Spatii cu Alta Destinatie; SORIN EMILIAN CIURARIU – Director Directia de Urbanism; membru supleant ALIN HORATIU MOGA- Sef Serviciu Certificate si Autorizari; DANIELA STEFAN – Serviciul Juridic; membru supleant: ALIN STOICA – Serviciul Juridic; FAUR ADRIAN – consilier ; membru supleant ANCA LAUDATU consilier Biroul Scoli Spitale Avand in vedere art 3 alin.2, din Regulamentul de functionare si organizare a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta prin care se prevede ca „In cazul in care un membru al comisiei nu participa consecutiv la 3 sedinte de comisie el poate fi schimbat

si a faptului ca la nivelul Primariei Municipiului Timisoara a fost aprobata noua organigrama, propunem ca noua comisie care se va constitui, sa fie formata din urmatorii membrii: PREŞEDINTE: FARKAS IMRE – Viceprimar; - presedinte supleant ROBERT KRISTOF– Administrator Public; MEMBRI: GRIGORE GRIGOROIU – Consilier local CIPRIAN STEFAN MIHOK - Consilier local GABRIELA POPOVICI - Consilier local ....................................... - Consilier Local MIHAI BONCEA – Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; membru supleant : SIMONA BALAN Sef Birou Locuinte; CĂLIN PARVA – Şef Birou Clădiri Terenuri; membru supleant: ILIE DUMBRAVA – consilier Birou Clădiri Terenuri; DANIELA BEATRICE BOGYIS – Sef Birou Spaţii cu Altă Destinaţie; membru supleant: -GABRIELA VIZITEU – consilier Birou Spaţii cu Altă Destinaţie; SORIN EMILIAN CIURARIU – Arhitect sef; membru supleant: GABRIELA BORCSI – Şef Serviciu Certificate si Autorizări; ANCA LAUDATU – Sef Serviciu Scoli Spitale; membru supleant: IOANA CIUCUR; CRISTINA BOZAN – Serviciul Juridic; membru supleant: ALIN STOICA – Serviciul Juridic; .

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

DIRECTOR , MIHAI BONCEA

SEF BIROU,

DANIELA BEATRICE BOGYIS 

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1