keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 430/21.11.2017 privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE si incheierea contractului de administrare

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 430/21.11.2017
privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE si incheierea contractului de administrare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017-28286/16.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-28286/16.11.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.11.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 -28286/16.11.2017;
Avand in vedere Adresa nr. SC 2017-28286/13.11.2017 a Directiei Politiei Locale;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.103/28.03.2006 - privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre Directia Politia Comunitara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.60/01.03.2016 - privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre Directia Politia Locala;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014, Hotararea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 , Hotararea Consiliului Local nr. 21/07.07.2016 si Hotararii Consiliului Local nr. 250/2017, din data de 16.11.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE si incheierea contractului de administrare.

Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr.103/28.03.2006 - privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre Directia Politia Comunitara si Hotararea Consiliului Local nr. 60/01.03.2016 - privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre Directia Politia Locala.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Politiei Locale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2017-28286/16.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr.54 catre

DIRECTIA POLITIEI LOCALE si incheierea contractului de administrare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54, catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE.

Facem următoarele precizări: Prin adresa nr.SC2017-28286/13.11.2017 Directia Politiei Locale ne comunica ca in baza HCLMT nr. 103/28.03.2006, Consiliul Local Timisoara, a atribuit in folosinta gratuita imobilul din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54 catre Directia Politiei Locale, pe o perioada de 10 ani cu destinatia de sediu. Prin HCLMT nr.60/01.03.2016 Consiliul Local Timisoara, a aprobat prelungirea atribuirii in folosinta gratuita, catre Directia Polieiei Locale, a imobilului mentionat mai sus, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 29.03.2016.

Prin HCL nr.321/15.09.2017, Consiliul Local Timisoara, a aprobat dezmembrarea terenului inscris in CF nr.407468, situat in str.Renasterii nr.28, rezultand o parcela noua, in suprafata de 362 mp., inscrisa in CF nr.444784 Timisoara, aflata in vecinatatea cladirii, atribuita Directiei Politiei Locale, prin HCL nr.103/2006, respectiv HCL nr.60/2016.

Prin HCL nr.401/31.10.2017, Consiliul Local, a aprobat darea in administrare catre Directia Politiei Locale, a terenului situat in Timisoara, str.Renasterii nr.28, inscris in CF nr.444784 Timisoara.

In consecinta, terenul este in administrarea Directiei Politiei Locale, iar sediul se afla in folosinta gratuita. Intrucat Directia Politiei Locale intentioneaza sa acceseze fonduri pentru extinderea si modernizarea cladirii solicita atribuirea in administrare a cladirii din Timisoara, str. Avram Imbroane nr.54, cu destinatia de sediu.

Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, propunem inaintarea unui Proiect de Hotarare privind atribuirea in administrare catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE a cladirii din Timisoara, str.Avram Imbroane nr. 54 si incheierea contractului de administrare, spre dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU DANIELA BOGYIS

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017-28286/16.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr.54 catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE si incheierea contractului de administrare

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54, catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE.

Facem următoarele precizări: Prin adresa nr.SC2017-28286/13.11.2017 Directia Politiei Locale ne comunica ca in baza

HCLMT nr. 103/28.03.2006, Consiliul Local Timisoara, a atribuit in folosinta gratuita imobilul din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54 catre Directia Politiei Locale, pe o perioada de 10 ani cu destinatia de sediu. Prin HCLMT nr.60/01.03.2016 Consiliul Local Timisoara, a aprobat prelungirea atribuirii in folosinta gratuita, catre Directia Polieiei Locale, a imobilului mentionat mai sus, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 29.03.2016.

Prin HCL nr.321/15.09.2017, Consiliul Local Timisoara, a aprobat dezmembrarea terenului inscris in CF nr.407468, situat in str.Renasterii nr.28, rezultand o parcela noua, in suprafata de 362 mp., inscrisa in CF nr.444784 Timisoara, aflata in vecinatatea cladirii, atribuita Directiei Politiei Locale, prin HCL nr.103/2006, respectiv HCL nr.60/2016.

Prin HCL nr.401/31.10.2017, Consiliul Local, a aprobat darea in administrare catre Directia Politiei Locale, a terenului situat in Timisoara, str.Renasterii nr.28, inscris in CF nr.444784 Timisoara.

In consecinta, terenul este in administrarea Directiei Politiei Locale, iar sediul se afla in folosinta gratuita. Intrucat Directia Politiei Locale intentioneaza sa acceseze fonduri pentru extinderea si modernizarea cladirii solicita atribuirea in administrare a cladirii din Timisoara, str. Avram Imbroane nr.54, cu destinatia de sediu.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre, privind darea in administrare a

imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr.54 catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE si incheierea contractului de administrare

PRIMAR, VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR

MIHAI BONCEA COD FO53-03, Ver.1