keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 240/20.12.2016 privind prelungirea folosintei gratuite a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 240/20.12.2016
privind prelungirea folosintei gratuite a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-29470/05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 18/23.01.2015 privind atribuirea in folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă din Timisoara str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 517/08.12.2015 privind prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă din Timisoara str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. E. Carusso - D. Cantemir nr. 1, cabinet dentar situat la parter cu intrare din stradă, inscris in CF nr 142984, top 182/2,227,280/1/LXVI, în suprafaţă de 109,05 mp, compus din 3 cabinete, 2 garderobe, 1 sala de sterilizare, 1 registratura,1 antreu , 1 hol acces si 2 grupuri sanitare cu 49/1499 mp teren in folosintă, către Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pe o perioadă de 10 ani, incepand de la data de 21.01.2017 pana la data de 20.01.2027.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Spaţii cu Altă Destinaţie - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolara;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Se aproba DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR, BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU NR. SC2016-29470/05.12.2016                        REFERAT privind prelungirea folosintei gratuite a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară

Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. E. Carusso - D. Cantemir nr.

1, cabinet dentar situat la parter cu intrare din stradă, inscris in CF nr 142984, top 182/2,227,280/1/LXVI, în suprafaţă de 109,05 mp, compus din 3 cabinete, 2 garderobe, 1 sala de sterilizare, 1 registratura, 1 antreu, 1 hol acces si 2 grupuri sanitare cu 49/1499 mp teren in folosintă,

Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. E. Carusso – D. Cantemir nr. 1, a fost atribuit in folosinţă gratuită prin HCL nr. 18/23.01.2015, către Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară, pe o perioada de un an.

Prin HCL nr. 517/08.12.2015 s-a aprobat prelungirea folosintei gratuite a spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. E. Carusso – D. Cantemir nr. 1 pe o perioada de inca un an, incepand de la data de 22.01.2016 pana la data de 21.01.2017.

Prin adresa inregistrată cu nr. SC2016-28725/24.11.2016 a Serviciului Resurse Umane a solicitat aprobarea prelungirii folosintei gratuite a spaţiului mai sus mentionat pe o perioada de 10 ani cu destinaţia de servicii medicale stomatologice.

Solicitarea a fost analizată in sedinţa Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin HCL nr. 12/2012, modificată prin HCL nr. 386/2014 , HCL nr. 543/2014 si HCL nr. 91/01.03.2016, din data de 29.11.2016 şi s-a aprobat prelungirea folosintei pe 10 ani.

Având in vedere cele mai sus prezentate, PROPUNEM: 1. Prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din

Timişoara, str. E. Carusso – D. Cantemir nr. 1, parter cu intrare din stradă, în suprafaţă de 109,05 mp către Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pe o perioadă de 10 ani, incepand de la data de 21.01.2017 pana la data de 20.01.2027.

 

            VICEPRIMAR, IMRE FARKAS PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA PT. SEF BIROU, MARINELA BANDI SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN