keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 341/27.06.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str. Iasomiei, nr. 1, ap. SAD, pe o perioadă de 3 ani către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ şi încheierea contractului de comodat

27.06.2019

Hotararea Consiliului Local 341/27.06.2019
privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str. Iasomiei, nr. 1, ap. SAD, pe o perioadă de 3 ani către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ şi încheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 15638/24.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 15638/24.06.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 15638/24.06.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019-011366/09.05.2019, a FUNDAŢIEI JUDEŢENE PENTRU TINERET TIMIŞ;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.06.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549/24.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie - din Timişoara, str. Iasomiei, nr. 1, ap. SAD, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 409070-C1-U1 Timişoara, nr. cadastral 27982/II, situat la parter, compus din încăpere, duş, WC şi hol în suprafaţă de 110,50 mp, pe o perioadă de 3 ani, către Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş.

Art. 2: Se aprobă încheierea contractului de comodat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 15638/24.06.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str. Iasomiei, nr.1,

ap.SAD, pe o perioadă de 3 ani către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ şi încheierea contractului de comodat,

Prin cererea înregistrată cu nr. SC2019-011366/09.05.2019, FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ

PENTRU TINERET TIMIŞ, solicită atribuirea spaţiului liber din Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, ap. SAD, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 409070-C1-U1 Timişoara, nr. cadastral 27982/II, situat la parter, compus din încăpere, duş, WC şi hol cu 42,61% pci şi 109,62 mp din teren.

Imobilul situat în Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, ap. SAD, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 409070-C1-U1 Timişoara, nr. cadastral 27982/II se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

În şedinţa din data de 06.06.2019, Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, avizează favorabil solicitarea privind spaţiul cu altă destinaţie situat în Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, în suprafaţă de 110,50 mp şi hotâreşte atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului, pe bază de contract de comodat, pe o perioadă de 3 ani.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, ap.SAD, în suprafaţă de 110,50 mp, pe o perioadă de 3 ani către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ şi încheierea contractului de comodat. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 15638/24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str. Iasomiei, nr.1,

ap.SAD, pe o perioadă de 3 ani către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ şi încheierea contractului de comodat,

Prin cererea înregistrată cu nr. SC2019-011366/09.05.2019, FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ, solicită atribuirea spaţiului liber din Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, ap. SAD, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 409070-C1-U1 Timişoara, nr. cadastral 27982/II, situat la parter, compus din încăpere, duş, WC şi hol cu 42,61% pci şi 109,62 mp din teren.

Imobilul situat în Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, ap. SAD, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 409070-C1-U1 Timişoara, nr. cadastral 27982/II se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

În şedinţa din data de 06.06.2019, Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, avizează favorabil solicitarea privind spaţiul cu altă destinaţie situat în Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, în suprafaţă de 110,50 mp şi hotâreşte atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului, pe bază de contract de comodat, pe o perioadă de 3 ani.

FITT (Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş) este unica „fundație județeană pentru tineret” legal constituită la nivelul județului Timiș, în conformitate cu prevederile Decretului- Lege nr. 150/1990 privind fundațiile pentru tineret și ale Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret.

FITT este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ și de utilitate publică, neguvernamentală, nepolitică și autonomă, conform Legii nr. 146/2002.

FITT este organizația relevantă și reprezentativă pentru tinerii din județul Timiș.FITT are o rețea de membri puternici și susține și reprezintă tinerii la nivel județean, național și european oferind, în același timp, tinerilor servicii de consultanță, consiliere și petrecere a timpului liber.

FITT răspunde nevoilor identificate ale tinerilor din județul Timiș punând la dispoziția lor o rețea de specialiști angajați și voluntari, acolo unde tinerii sunt, și în spațiile recunoscute ca Centru european de tineret și Centru european de educație în domeniul participării publice a tinerilor.

FITT se adresează și interacționează eficient cu organizațiile membre, autoritățile, partenerii și media, garantând și susținând dreptul la liberă asociere și participare la viața publică a tinerilor din județul Timiș.

Precizăm faptul că este oportună promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosinţă grtuită şi încheierea contractului de comodat pe o perioadă de 3 ani pentru spaţiul situat

în Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, ap. SAD, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 409070-C1-U1 Timişoara, nr. cadastral 27982/II, situat la parter, compus din încăpere, duş, WC şi hol, în suprafaţă de 110,50 mp către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ, în vederea sprijinirii implementării proiectului Youth Centres UP, proiect finanţat prin programul Corpului European De Solidaritate.

Youth Centres UP este cel mai mare proiect de voluntariat din Europa ca număr de voluntari care susţine solidaritatea, participarea, implicare în comunitate și incluziunea socială. În perioada iulie-august 2019, timp de 40 zile, 100 de voluntari din 20 de ţări ale Uniunii Europene şi ţările partenere UE, vor lucra împreună cu comunitatea, pentru amenajarea a 5 clădiri vechi din cartierele Timişorii, transformându-le în centre urbane pentru tineret. Centrele de Tineret au fost și sunt unul dintre principalele subiecte pentru care Fundația Județeană pentru Tineret Timiș - FITT militează. Acestea reprezintă spațiul de exprimare pentru tineri, un loc sigur unde aceștia pot să petreacă timpul liber, să participe la activități educaționale și să beneficieze de activități culturale.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 15638/24.06.2019/24.06.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, ap. SAD, jud. Timiş, pe o perioadă de 3 ani către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ şi încheierea contractului de comodat.

Spaţiul a fost verificat prin adresele : - CT2019-3243/04.06.2019 Serviciul Juridic; - CT2019-3243/30.05.2019 Biroul Clădiri Terenuri I Est; - CT2019-3243/06.06.2019 Compartiment Administrare Fond Funciar; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Timişoara, str. Iasomiei, nr.1, ap. SAD, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 409070-C1-U1 Timişoara, nr. cadastral 27982/II, situat la parter, compus din încăpere, duş, WC şi hol, în suprafaţă de 110,50 mp, pe o perioadă de 3 ani către FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ şi încheierea contractului de comodat, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR, BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA Cod FO 53-01,ver.1