keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 362/15.07.2019 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1595/28.07.2016 incheiat cu SOCIETATEA TIMISOARA

15.07.2019

Hotararea Consiliului Local 362/15.07.2019
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1595/28.07.2016 incheiat cu SOCIETATEA TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 16029 /27.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 16029 /27.06.2019 al Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 16029/27.06.2019;
Avand in vedere Adresa nr. CT2019-001562/04.04.2019, a SOCIETATII TIMISOARA prin reprezentant presedinte - Razvan - Mihalcea Florian;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 09.05.2019 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1595/28.07.2016 incheiat cu SOCIETATEA TIMISOARA, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Gothe, nr. 2, si str. Nicolae Paulescu nr. 1, nr. 2, etaj P + mezanin, ap. SAD 1, compus din 3 incaperi si depozit la mezanin, in suprafata de 67 mp, inscris in CF nr. 401120-C1-U24 Timisoara (Nr. top 1184), nr. cadastral 401120-C1-U24, pe o perioada de 3 ani incepand cu data 28.07.2019 pana la data de 27.07.2022.

Art. 2: Se aproba incheierea actului aditional.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL, CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 16029 /27.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de închiriere nr.1595/28.07.2016 încheiat cu

SOCIETATEA TIMIŞOARA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-001562/04.04.2019, SOCIETATEA TIMIŞOARA prin reprezentant preşedinte – Răzvan – Mihalcea Florian, solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1595/28.07.2016, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Gothe, nr.2, şi str. Nicolae Paulescu nr.1, nr.2, etaj P + mezanin, ap. SAD 1, compus din 3 încăperi şi depozit la mezanin, în suprafaţă de 67 mp.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str.Gothe nr.2 şi str. Nicolae Paulescu nr.1, nr.2, SAD 1, înscris în CF nr.

401120-C1-U24 Timişoara (Nr.top 1184), Nr. cadastral 401120-C1-U24 se află în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 16029 /27.06.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 1595/28.07.2016 încheiat cu Societatea Timişoara.

Astfel, raportat la faptul că SOCIETATEA TIMIŞOARA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 09.05.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 29.07.2019 până la data de 28.07.2022.

Tariful de închiriere al spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Gothe nr.2, SAD 1, râmăne la preţul de 0,9437 lei/mp/lună. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str.Gothe nr.2, SAD 1, a fost verificată prin adresele : - CT2019- 1562, SC2019- 8355/10.06.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019- 1562/19.06.2019 Servicul Juric; - CT2019- 1562, SC2019- 8355/10.06.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către SOCIETATEA TIMIŞOARA şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1595/28.07.2016 încheiat cu SOCIETATEA TIMIŞOARA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 16029 /27.06.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1595/28.07.2016 încheiat cu

SOCIETATEA TIMIŞOARA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-001562/04.04.2019, SOCIETATEA TIMIŞOARA prin reprezentant preşedinte – Răzvan – Mihalcea Florian, solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1595/28.07.2016, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Gothe, nr.2, şi str. Nicolae Paulescu nr.1, nr.2, etaj P + mezanin, ap. SAD 1, compus din 3 încăperi şi depozit la mezanin, în suprafaţă de 67 mp.

Imobilul situat în Timişoara, str.Gothe nr.2 şi str. Nicolae Paulescu nr.1, nr.2, SAD 1, înscris în CF nr. 401120-C1-U24 Timişoara (Nr.top 1184), Nr. cadastral 401120-C1-U24 se află în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că SOCIETATEA TIMIŞOARA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 09.05.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 29.07.2019 până la data de 28.07.2022.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1595/28.07.2016 încheiat cu SOCIETATEA TIMIŞOARA, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 29.07.2019 până la data de 28.07.2022. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI