keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 153/10.05.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuintă din Timişoara Bv.16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost 6 Martie), către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA pentru pictorul VALERIU SEPI

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 153/10.05.2016
privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuintă din Timişoara Bv.16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost 6 Martie), către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA pentru pictorul VALERIU SEPI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2016-001713/04.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu numarul CT2016-001713/29.03.2016;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 04.04.2016 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.91/01.03.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat pentru o perioada de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat la subsolul imobilului din Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.43A ( fost 6 Martie), corp A, parter cu intrarea din strada, compus din 2 încăperi, cu suprafaţa utilă totală de 57,22 mp, înscris în Cartea Funciară nr. nr.416651-C1-U13 Timisoara, număr de top 12673/1/XII, în proprietatea statului , către Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara - pentru pictorul Valeriu Sepi.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Spaţii cu altă Destinaţie - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Uniunii Artiştilor Plastici-Filiala Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE NR.CT2016-001713/04.04.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT privind atribuirea in folosinţă gratuită pe baza de contract de comodat a spaţiului cu

alta destinatie decât aceea de locuinta din Timişoara Bv.16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost 6 Martie), către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI Filiala Timişoara pentru pictorul

Valeriu Sepi Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat la subsolul imobilului din Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989, nr.43A( fost 6 Martie),corp A , intrarea din strada este compus din 2 încăperi cu suprafaţa utilă totală de 57,22 mp, respectiv 5,92% pci si din teren in folosinta, asa cum rezulta din înscrisurile din cartea funciara nr.416651-C1—U13 Timisoara , numar de top 12673/1/XII.

Conform adresei cu nr.CT2014-17437/20.10.2014, pentru imobilul situat in Timisoara , Bv.16 Decembrie 1989, nr.43A(fost 6 Martie) nu a fost depusa cerere privind redobandirea dreptului de proprietate .

Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara, prin cererea numarul CT2016- 001713/29.03.2016, solicită atribuirea cu contract comodat a spaţiului situat în Timişoara ,Bv. 16 Decembrie ,nr.43 catre pictorul SEPI VALERIU în vederea utilizării acestuia ca atelier de creaţie. In şedinţa din data de 04.04.2016 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în imobile proprietate a Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 12/2012 si modificată prin HCL NR.91/01.03.2016, a fost analizata solicitarea cu nr. CT2016- 001713/29.03.2016 a Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara, fiind avizată favorabil solicitarea de atribuire în folosinţă gratuită pe bază de contract de comodat a unui spaţiu cu destinaţia de atelier creaţie pentru pictorul SEPI VALERIU,

Urmare a hotararii Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie din data de 04.04.2016, s- a dispus atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat la subsolulul imobilului din Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.43A ( fost 6 Martie) ,corp A, intrarea din strada , compus din 2 încăperi cu suprafaţa utilă totală de 57,22 mp , catre Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara - pentru pictorul VALERIU SEPI .

PROPUNEM:

1.Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre

privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat pentru o perioada de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat la subsolul imobilului din Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.43A ( fost 6 Martie),corp A,parter cu intrarea din strada , compus din 2 încăperi, cu suprafaţa utilă totală de 57,22 mp inscris in Cartea Funciara nr. nr.416651-C1—U13 Timisoara ,numar de top 12673/1/XII, în proprietatea statului , catre Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara - pentru pictorul VALERIU SEPI .

ADMINISTRATOR PUBLIC,

IACOB SORIN DRAGOI PT.DIRECTOR

LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN

CONSILIER VIORICA IONICEANU

Cod FP53-01,ver.1