keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 261/22.05.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, incheiat cu ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 261/22.05.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, incheiat cu ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-9088/20.04.2018. privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018-9088/20.04.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 24.04.2018-Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-9088/20.04.2018;
Având în vedere Adresa nr.CT2018-253/22.01.2018 a ASOCIATIEI HANDICAPATILOR LOCOMOTOR;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr.543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016 si nr.250/27.06.2017.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013 si incheierea unui act aditional cu ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR, pentru spatiul din Timisoara, str.Cronicar Neculce nr.1, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.03.2018 pana la data de 13.03.2021.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană ;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-9088/20.04.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, incheiat cu ASOCIATIA

HANDICAPATILOR LOCOMOTOR

Ca urmare a cererii cu nr. CT2018-253/22.01.2018 ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, incheiat cu ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Cronicar Neculce nr.1, in suprafata de 65,41 mp..

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017, in sedinta din data de 15.02.2018 a aprobat prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013 pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.03.2018 pana la data de 13.03.2021.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.1255 Timisoara, nr. Top 30637 si este in proprietatea Muinicipiului Timisoara.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, incheiat cu ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.03.2018 pana la data de 13.03.2021.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-9088/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, incheiat cu ASOCIATIA

HANDICAPATILOR LOCOMOTOR TIMIS

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-9088/20.04.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, incheiat cu ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.1255, nr.top 30637 si este in proprietatea Municipiului Timisoara.

Prin cererea cu nr. CT2018-253/22.01.2018 ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR TIMISOARA solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, pentru spatiul din Timisoara, str.Cronicar Neculce nr.1, in suprafata de 65,41 mp..

Avand in vedere faptul ca solicitarea ASOCIATIEI HANDICAPATILOR LOCOMOTOR TIMISOARA a fost despusa in termen, in sedinta din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013 , pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.03.2018 si pana la data de 13.03.2021. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-253/15.02.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-253/15.02.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018-253/14.02.2018 Biroul Cladiri Terenuri;

Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1569/14.03.2013, incheiat cu ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTOR indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU SAD

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1