keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 308/15.06.2018 privind incheierea actului aditional de modificare denumire firma in Contractul de inchiriere nr.1575/21.02.2014 in baza Rezolutiei nr.12269/10.05.2017 a Oficiului Registrului Comertului Timis

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 308/15.06.2018
privind incheierea actului aditional de modificare denumire firma in Contractul de inchiriere nr.1575/21.02.2014 in baza Rezolutiei nr.12269/10.05.2017 a Oficiului Registrului Comertului Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-13661/12.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13661/12.06.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.06.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. 13661/12.06.2018;
Având în vedere Adresa nr.CT2017-004364/04.07.2017 a SC " VOX STORE & SERVICE " SRL;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 08.06.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014, nr.543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016 si nr.250/27.06.2017.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea actului aditional de modificare a denumirii firmei in Contractul de inchiriere nr.1575/21.02.2014 in baza Rezolutiei nr.12269/10.05.2017 a Oficiului Registrului Comertului.

Art.2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze actul aditional.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-13661/12.06.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind incheierea actului aditional de modificare denumire firma in contractul de inchiriere nr.1575/21.02.2014 in baza Rezolutiei nr.12269/10.05.2017 a Oficiului Registrului Comertului Timis

Ca urmare a cererii cu nr. CT2017-004364/04.07.2017, SC VOX STORE & SERVICE “ SRL solicita

modificarea CAP I PARTILE CONTRACTANTE din Contractul de Inchiriere nr.1575/21.02.2014. Precizam ca intre MUNICIPIUL TIMISOARA si SC “ SODRANST “ SRL, a fost incheiat contractul de

Inchiriere nr.1575/21.02.2014, avand ca obiect spatiul din Timisoara, str.Alba Iulia nr. 2, in suprafata de 105,5 mp. inscris in Cartea Funciara nr.417847 Timisoara, nr. Top 249, parter cu intrare din strada. Prin Actul Aditional nr.1/11.06.2014, se modifica obiectul Contractului de Inchiriere nr. 1575/21.02.2014, in sensul ca suprafata inchiriata se diminueaza la 89 mp. Prin Actul Aditional nr.2/29.08.2014, se modifica sediul Locatarului in sensul ca acesta va fi in Timisoara, str.Marasesti nr.12, ap.1-2. Prin Actul Aditional nr.3/05.06.2015 se prelungeste durata Contractului de Inchiriere nr.1575/ 21.02.2014, pana la data de 22.04.2022.

Prin solicitarea CT2017-004364/04.07.2017, SC “ VOX STORE & SERVICE “ SRL, ne comunica Certificatul de Inregistrare Mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului inregistrata cu nr.40956/03.05.2017 privind inregistrarea modificarii actului constitutiv in sensul schimbarii denumirii firmei, capitalul social, domeniul principal de activitate, alte mentiuni, certificatul de Inregistrare Mentiuni nr.47823/25.05.2017 privind inregistrarea modificarii actului constitutiv, privind modificare asociati si Certificatul de Inregistrare cu noua denumire a societatii SC “VOX STORE & SERVICE “ SRL, SERIA B NR.3406805. Mentionam de asemenea ca SC “ VOX STORE & SERVICES” SRL este cu plata la zi a datoriilor catre bugetul local.

Solicitarea SC “ VOX STORE & SERVICE “ SRL a fost analizata in sedinta din data de 08.06.2018 a Comisiei de Analiză a paţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017. Comisia de analiza aproba modificarea CAP.I PARTILE CONTRACTE din contractul de inchiriere nr.1575/21.02.2014, in sensul modificarii denumirii firmei din SC „ SODRANST” SRL in SC „ VOX STORE & SERVICES” SRL.

Fata de cele precizate mai sus, propunem aprobarea incheierii actului aditional, astfel CAP.I PARTILE CONTRACTANTE, va avea urmatorul continut:

„ I. PARTILE CONTRACTANTE: MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd.C.D. Loga nr.1, tel. 0256/408300, avand codul fiscal

R 32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentata prin D- nul Nicolae Robu – Primar, in calitate de locator, pe de o parte si

SC „ VOX STORE & SERVICE „ SRL cu sediul in Timisoara, str.Gheorghe Lazar nr.6, jud. Timis, CUI 30187629, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J35/1152/2012, reprezentata de Dl Luxita Paul – administrator in calitate de LOCATAR”

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind incheierea actului aditional de modificare denumire firma in contractul de inchiriere nr.1575/21.02.2014 in baza Rezolutiei nr.12269/10.05.2017 a Oficiului Registrului Comertului Timis, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-13661/12.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind incheierea actului aditional de modificare denumire firma in contractul de inchiriere

nr.1575/21.02.2014 in baza Rezolutiei nr.12269/10.05.2017 a Oficiului Registrului Comertului Timis

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-13661/12.06.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la modificarea contractului de inchiriere nr.1575/21.02.2014, incheiat cu SC “SODTRANST” SRL.

Precizam ca intre MUNICIPIUL TIMISOARA si SC “ SODRANST “ SRL, a fost incheiat contractul de Inchiriere nr.1575/21.02.2014, avand ca obiect spatiul din Timisoara, str.Alba Iulia nr. 2, in suprafata de 105,5 mp. inscris in Cartea Funciara nr.417847 Timisoara, nr. Top 249, parter cu intrare din strada. Prin Actul Aditional nr.1/11.06.2014, se modifica obiectul Contractului de Inchiriere nr. 1575/21.02.2014, in sensul ca suprafata inchiriata se diminueaza la 89 mp. Prin Actul Aditional nr.2/29.08.2014, se modifica sediul Locatarului in sensul ca acesta va fi in Timisoara, str.Marasesti nr.12, ap.1-2. Prin Actul Aditional nr.3/05.06.2015 se prelungeste durata Contractului de Inchiriere nr.1575/ 21.02.2014, pana la data de 22.04.2022.

Prin solicitarea CT2017-004364/04.07.2017, SC “ VOX STORE & SERVICE “ SRL, ne comunica Certificatul de Inregistrare Mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului inregistrata cu nr.40956/03.05.2017 privind inregistrarea modificarii actului constitutiv in sensul schimbarii denumirii firmei, capitalul social, domeniul principal de activitate, alte mentiuni, certificatul de Inregistrare Mentiuni nr.47823/25.05.2017 privind inregistrarea modificarii actului constitutiv, privind modificare asociati si Certificatul de Inregistrare cu noua denumire a societatii SC “VOX STORE & SERVICE “ SRL, SERIA B NR.3406805. Mentionam de asemenea ca SC “ VOX STORE & SERVICES” SRL este cu plata la zi a datoriilor catre bugetul local.

Solicitarea SC “ VOX STORE & SERVICE “ SRL a fost analizata in sedinta din data de 08.06.2018 a Comisiei de Analiză a paţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017. Comisia de analiza aproba modificarea CAP.I PARTILE CONTRACTE din contractul de inchiriere nr.1575/21.02.2014, in sensul modificarii denumirii firmei din SC „ SODRANST” SRL in SC „ VOX STORE & SERVICES” SRL.

Fata de cele precizate mai sus, propunem aprobarea incheierii actului aditional, astfel CAP.I PARTILE CONTRACTANTE, va avea urmatorul continut:

„ I. PARTILE CONTRACTANTE: MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd.C.D. Loga nr.1, tel. 0256/408300, avand codul

fiscal R 32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentata prin D-nul Nicolae Robu – Primar, in calitate de locator, pe de o parte si

SC „ VOX STORE & SERVICE „ SRL cu sediul in Timisoara, str.Gheorghe Lazar nr.6, jud. Timis, CUI 30187629, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J35/1152/2012, reprezentata de Dl Luxita Paul – administrator in calitate de LOCATAR”

Apreciem ca proiectul de hotarire privind incheierea actului aditional de modificare denumire firma in contractul de inchiriere nr.1575/21.02.2014 in baza Rezolutiei nr.12269/10.05.2017 a Oficiului Registrului Comertului Timis, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU SAD

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1