keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 517/25.10.2019 privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1596/25.11.2016 încheiat cu ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 517/25.10.2019
privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1596/25.11.2016 încheiat cu ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26020 /14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
         Având în vedere Raportul de specialitate  SC2019-26020 /14.10.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
         Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.10.2019 - Anexă al Raportul de specialitate nr. SC2019 - 26020/14.10.2019;
         Având în vedere Adresele nr . CT2019-004893/26.07.2019 şi nr. CT2019-005699/10.09.2019  ale ASOCIAŢIEI PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA, prin reprezentant preşedinte - Brîduşa Armanca;        
         Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de  17.09.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 176/11.04.2019;
         Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
         În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
         În temeiul art.196 alin.(1), lit.a) şi  art.139 alin. 1 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere  nr.1596/25.11.2016  încheiat cu ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1, înscris în CF nr. 420005-C1 Timişoara, Nr.top 260, Nr. CF vechi 71, Nr. CF individual 420005-C1-U6, pe o perioada de 3 ani începând cu data 25.11.2019  până la data de 24.11.2022.

Art. 2: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se  comunică:
           - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
           - Primarului Municipiului Timişoara;
           - Direcţiei Urbanism;
           - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
           - Direcţiei Economice;
           - Direcţiei de Mediu;
           - Direcţiei Dezvoltare;
           - Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
       - Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
       - Serviciului  Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
           - Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calităţii;
           - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
           - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-26020 /14.10.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1596/25.11.2016 încheiat cu ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-004893/26.07.2019, CT2019-005699/10.09.2019, ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA, prin reprezentant preşedinte – Brîduşa Armanca, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1596/25.11.2016, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1.

Imobilul situat în Timişoara, str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1, înscris în CF nr. 420005-C1 Timişoara, Nr.top 260, Nr. CF vechi 71, Nr. CF individual 420005-C1-U6, se află în proprietatea Statului Român şi administrarea Primăriei Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 17.09.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 1596/25.11.2016, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 25.11.2019 până la data de 24.11.2022.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1596/25.11.2016 încheiat cu ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 25.11.2019 până la data de 24.11.2022.

PRIMAR, NICOLAE ROBU VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-26020 /14.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de închiriere nr.1596/25.11.2016 încheiat cu

ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-004893/26.07.2019, CT2019-005699/10.09.2019, ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA, prin reprezentant preşedinte – Brîduşa Armanca, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1596/25.11.2016, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1, înscris în CF nr. 420005-C1 Timişoara,

Nr.top 260, Nr. CF vechi 71, Nr. CF individual 420005-C1-U6, se află în proprietatea Statului Român şi administrarea Primăriei Municipiului Timişoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26020 /14.10.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 1596/25.11.2016 încheiat cu Asociaţia pentru Comunicare Vizuală Videovest Timişoara. Raportat la faptul că ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 17.09.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 1596/25.11.2016, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 25.11.2019 până la data de 24.11.2022.

Tariful de închiriere al spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1, râmăne la preţul de 2 euro/mp/lună. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1, a fost verificată prin adresele : - CT2019- 5699/03.10.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019- 5699/04.10.2019 Servicul Juric; - CT2019- 5699/01.10.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1596/25.11.2016 încheiat cu ASOCIAŢIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIŞOARA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara . CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA