keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 555/12.11.2019 privind prelungirea Contractului de închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 555/12.11.2019
privind prelungirea Contractului de închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

      Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 28379 /07.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
     Având în vedere Raportul de specialitate  SC2019- 28379 /07.11.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
     Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 07.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 28379/07.11.2019;
     Având în vedere Adresa nr . CT2019-006793/24.10.2019, a CONSULATULUI GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, prin Consul General- Dr. Vladan Tadic;        
     Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de  29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 176/11.04.2019;
    Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
    În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    În temeiul art.196 (1), lit.a) ţi art.139 alin. 1 şi alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de  închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, imobilul din Timişoara, str. Remus, nr.4, format din casă cu etaj, înscris în CF nr. 436663-C1 Timişoara, Nr.top 12124, Nr. CF vechi 5669, pe o perioada de 10 ani începând cu data 31.12.2019  până la data de 30.12.2029.

Art. 2: Se aprobă încheierea actului adiţional .

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
           - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
           - Primarului Municipiului Timişoara;
        - Serviciului Juridic;        
           - Direcţiei Urbanism;
           - Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
           - Direcţiei Economice;
           - Direcţiei de Mediu;
           - Direcţiei Dezvoltare;
           - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
           - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
           - Serviciul Şcoli - Spitale şi Baze Sportive;
           - Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calităţii;
           - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
           - Mass-media locale.

 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 28379 /07.11.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-006793/24.10.2019, CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, prin Consul General– Dr. Vladan Tadic, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 954/04.04.2000, pentru imobilul din Timişoara, str. Remus, nr.4, format din casă cu etaj.

Imobilul situat în Timişoara, str. Remus, nr.4, înscris în CF nr. 436663-C1 Timişoara, Nr.top 12124, Nr. CF vechi 5669, se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 29.10.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 954/04.04.2000, pe o perioada de 10 ani începând cu data de 31.12.2019 până la data de 30.12.2029.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, pe o perioada de 10 ani începând cu data de 31.12.2019 până la data de 30.12.2029

PRIMAR, NICOLAE ROBU PT. DIRECTOR, BONCEA MIHAI VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 28379 /07.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-006793/24.10.2019, CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, prin Consul General– Dr. Vladan Tadic, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 954/04.04.2000, pentru imobilul din Timişoara, str. Remus, nr.4, format din casă cu etaj.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. Remus, nr.4, înscris în CF nr. 436663-C1 Timişoara, Nr.top 12124, Nr.

CF vechi 5669, se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara. Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 28379 /07.11.2019 a Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA .

Raportat la faptul că S CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 29.10.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 954/04.04.2000, pe o perioada de 10 ani începând cu data de 31.12.2019 până la data de 30.12.2029.

Tariful de închiriere al imobilul din Timişoara, str. Remus, nr.4, râmăne la preţul de 3552 $/lună. Situaţia imobilului din Timişoara, str. Remus, nr.4, a fost verificată prin adresele : - CT2019- 06793/07.11.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019- 06793/07.11.2019 Servicul Juric; - CT2019- 06793/07.11.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PT. DIRECTOR BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA