keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/29.05.2019 privind prelungirea prin act adiţional, pe o perioada de 3 ani, a Contractului de inchiriere nr. 1447/18.12.2003, încheiat cu SC APOTHECARIA SRL

29.05.2019

Hotararea Consiliului Local 291/29.05.2019
privind prelungirea prin act adiţional, pe o perioada de 3 ani, a Contractului de inchiriere nr. 1447/18.12.2003, încheiat cu SC APOTHECARIA SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-11563/13.05.2019 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-11563/13.05.2019 întocmit de către Compartimentul Spaţii cu altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-11563/13.05.2019;
Având în vedere Adresa cu numărul CT 2019-001904/22.04.2019, SC Apothecaria SRL a solicitat prelungirea Contractului de închiriere nr.1447/2003 pentru spaţiul situat în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 28;
Având în vedere Extrasul din Procesul verbal al şedintei din 09.05.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 si modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 176/11.04.2019, prin care comisia a avizat favorabil această solicitare şi a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 1447/2003 cu SC Apothecaria SRL;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 1447/2003, încheiat cu SC Apothecaria SRL, pe o perioadă de 3 ani, de la data de 30.07.2019 până la data de 29.07.2022, pentru spaţiul în suprafaţă de 63.83 m.p, situat în imobilul înscris în Cartea Funciara nr. 406503-C1-U23, nr. top 28903/2, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. APOTHECARIA S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2019-11563/13.05.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1447/18.12.2003, încheiat cu SC APOTHECARIA SRL

SC APOTHECARIA SRL are închiriat prin Contractul de închiriere nr. 1447/2003, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Calea Buziașului nr.28, cu destinația de farmacie, contract ce expiră la data de 29.07.2019. Spaţiul închiriat este format din 10 încăperi, în suprafaţă de 63.83 mp. Prin adresa înregistrată cu numărul CT2019-001904/22.04.2019, SC APOTHECARIA SRL a solicitată în termenul prevăzut la art.3, alin.2 din contractul de închiriere nr.1447/2003 prelungirea contractului de închiriere numărul 1447/18.12.2003.

Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, str. Calea Buziașului nr. 28, este înscris în CF nr. 406503-C1-U23, nr. top 28903/2, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Pentru continuarea activității de către SC Apothecaria SRL este necesară prelungirea închirierii acestui spațiu.

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, în ședinta din data de 09.05.2019 a aprobat prelungirea contractului de închiriere nr. 1447/2003 pe o perioadă de 3 ani.

Precizăm faptul că, pe toată perioada contractuală, începând din anul 2003, SC Apothecaria SRL, s-a comportat ca un bun chiriaș și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul local. Apreciem faptul că, Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1447/2003, încheiat cu SC Apothecaria SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara . PRIMAR VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR D.CT.D.D I EST Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC 2019-11563/13.05.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea prin act adițional, pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr.

1447/18.12.2003, încheiat cu SC Apothecaria SRL

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotarâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1447/2003, încheiat cu SC Apothecaria SRL, facem următoarele precizări : SC Apothecaria SRL deține cu contract de închiriere spațiul cu altă destinație, situat în Timișoara str. Calea Buziașului nr. 28, în suprafață de 63,83 mp, obiect al contractului de închiriere nr. 1447/2003, care expiră la data de 29.07.2019. Acest spațiu este situat în imobilul înscris în CF individual nr. 406503-C1-U23, nr.top 28903/2, în administrarea Consiliului Local al Municipiul Timișoara. În baza HCL 71/2013 s-a stabilit tariful de închiriere la 4 euro/mp/lună și este utilizat de către SC Apothecaria SRL pentru desfășurarea activității de farmacie. Prin cererea cu numărul CT2019-001904/22.04.2019, SC Apothecaria SRL a solicitat prelungirea contractului de închiriere numărul 1447/2003. În urma verificărilor pe teren a angajaților Compartimentului Spații cu altă Destinație, cu atribuții în acest sens, se confirmă că SC Apothecaria SRL desfășoară activitatea în acest spațiu. Solicitarea SC Apothecaria SRL înregistrată cu numărul CT2019-001904/22.04.2019, a fost analizată în ședința din 09.05.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019. Comisia a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1447/2003, încheiat cu SC Apothecaria SRL, prin întocmirea actului adițional la acest contract, de la data de până la data de.

Spațiul a fost verificat prin adresele: - CT2019-001904/10.05.2019 Serviciul Juridic; - CT2018-001904/ 13.05.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018-001904/07.05.2019 Biroul Clădiri Terenuri. În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată și modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1447/2003, încheiat cu SC Apothecaria SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, CONSILIER, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ MARINELA BANDI