keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 490/20.11.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 490/20.11.2015
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-027862/ 11.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererile PARTIDULUI BLOCULUI UNITATII NATIONALE - Filiala Judeţeană Timiş, înregistrate cu numerele SC2015-014589/03.06.2015 şi SC 2015-027862/22.10.2015;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 05.11.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014;
În baza art. 26 (1) ,(2),(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
Având în vedere Procesul verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 20.11.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ , nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Partidului Blocul Unitatii Nationala Filiala Judeţeană Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROU VALORIFICARE SAD Nr. SC 2015-027862/ 11.11.2015 NICOLAE ROBU

REFERAT privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către Partidul Blocul Unitatii Nationale Filiala Judeteana Timiş

Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la parterul imobilului din Timisoara, Bv.Regele Carol I, nr.23, este compus din 3 încăperi situate in corpul C1-parter, cu suprafaţa utilă totală de 50,89 mp . Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta , situat in imobilul din Timisoara, Bv.Regele Carol I (fost Tineretii), nr.23, in suprafata de 42,40 m.p , reprezinta cota de 5/6 din suprafata de 50,89 m.p, asa cum rezulta din inscrisurile din Cartea Funciara 416221-C1-U3 Timisoara, top 16984/3 , ca SAD 3- in suparafata de 50,89 m.p, în proprietatea statului roman, in administrarea Consiliului local al Municipiului Timisoara . Cota de 1/6 din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat , in imobilul din Timisoara , Bv. Regele Carol (fost Tineretii) , nr.23 , inscrisa in CF416221-C1-U3 a fost restituita in natura domnului Gerdanovits Eugen Walter prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr.780/23.03.2006.

Pentru parcela cu numarul de top 16984/3, inscrisa in CF 416221-C1-U3 nu au fost depuse notificari la legea proprietatii conform adresei serviciului Administrare Fond Funciar nr. CT 2015-616/03.03.2015 si nu figureaza litigii pe rolul instantelor judecatoresti ,asa cum rezulta din adresa Serviciului Juridic nr. CT 2015-616/11.03.2015 .

PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE a fost inregistrat ca partid politic prin Sentinta Civila numarul 18/21.05.2015 a Tribunalului Bucuresti Sectia V-A CIVILA .

Prin cererile cu numerele SC2015-014589/03.06.2015 şi SC2015-027862/22.10.2015 domnul MARDARI LUDIVIC - presedintele PARTIDULUI BLOCUL UNITATII NATIONALE - Filiala Judeteana Timis solicita , in baza art.21 alin.1 al Legii nr.334/17.07.2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale , atribuirea spaţiului situat in Timisoara , Bv.Regele Carol I(fost Tineretii) , nr.23 , pentru sediu de partid .

Mentionam faptul ca in evidenta Biroului Valorificare Spatii cu alta Destinatie PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE nu figureaza cu un alt spatiu atribuit de catre Primaria Municipiului Timisoara , pentru desfasurarea activitatii partidului . In şedinţa, din data de 05.11.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 12/2012, s-a hotarat atribuirea catre PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in imobilul din Timsoara , Bv. Regele Carol I , nr.23 – SAD 3 , pe o perioada de 3 ani, pentru sediu Filiala Judeteana Timis a Partidului Blocul Unitatii Nationale . Având în vedere cele prezentate :

Propunem:

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a atribuirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat in corpul C1- parter a imobilului din Timisoara, Bv.

Regele Carol I, nr.23, compus din 3 încăperi cu suprafaţa utilă totală 42,40 m.p, reprezentand cota de 5/6 din 50,89 m.p – suprafata totala a SAD 3 , înscris în Cartea Funciara nr.416221-C1- U3 Timişoara, nr.top. 16984/3, în proprietatea statului roman , in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE, pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani, cu destinaţia sediu pentru Filiala Judeţeană Timiş a Partidului Blocul Unităţii Naţionale .

ADMINISTRATOR PUBLIC, IACOB SORIN DRAGOI

SECRETAR IOAN COJOCARI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Pt. DIRECTOR LAURA KOSZEGI

Pt. SEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER VIORICA IONICEANU

Cod FP53-01,ver.1

Atasament: proiect_PARTIDUL_BLOCUL_UNITATII_.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

AVIZAT Secretar IOAN COJOCARI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII

NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-027862/ 11.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere cererile PARTIDULUI BLOCULUI UNITATII NATIONALE - Filiala Judeţeană Timiş, înregistrate cu numerele SC2015-014589/03.06.2015 şi SC 2015- 027862/22.10.2015 ;

Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 05.11.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012 şi modificatã prin HCLMT nr. 543/31.10.2014;

În baza art. 26 (1) ,(2),(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1: Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat in corpul C1- parter a imobilului din Timisoara, Bv. Regele Carol I, nr.23, compus din 3 încăperi cu suprafaţa utilă totală 42,40 m.p, reprezentand cota de 5/6 din 50,89 m.p – suprafata totala a SAD 3 , înscris în Cartea Funciara nr.416221-C1-U3 Timişoara, nr.top. 16984/3, către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE, pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani, cu destinaţia de sediu pentru Filiala Judeteana Timis a Partidului Blocul Unitatii Nationale ; Art.2: : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ; Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Economice; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale; - Direcţiei Comunicare; - Biroului Audit; - Biroului Managementul Calităţii; - Compartimentului Control; - Partidului Blocul Unitatii Nationala Filiala Judeţeană Timiş ; - Mass-media locale; Preşedinte de şedinţă, Consilier