keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 386/17.10.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Timişoara, str. Martir Cernăianu, nr.31 catre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru desfasurarea activitatii Centrului de Incluziune Socială

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 386/17.10.2017
privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Timişoara, str. Martir Cernăianu, nr.31 catre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru desfasurarea activitatii Centrului de Incluziune Socială


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul CT2017-005381/09.10.2017 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT 2017-005381/09.10.2017 întocmit de către Cabinet Viceprimar 2, prin Biroul Spaţii cu altă Destinaţie ;
Având în vedere adresa cu numărul CT 2017-005381/30.08.2017 a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin care aceasta structură solicită alocarea imobilului din Timişoara ,str. Martir Cernăianu nr.31 , în vederea desfăşurării activităţilor specifice din cadrul Centului de Incluziune Socială ;
Având în vedere extrasul procesului verbal al şedintei din 29.09.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. nr.386/01.08.2014 , nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016, nr.21/07.07.2016 si nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, de atribuire în folosinţă gratuită pe baza de contract de comodat pe o perioadă de 10 ani a imobilului situat in Timişoara ,Str. Martir Cernăianu nr.31;
Avînd în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2,lit.a) şi c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Timişoara ,str. Martir Cernăianu ,nr.31 , în suprafaţă construită de 88,64 m.p., curte de 229 m.p şi teren arabil (gradină) de 191 m.p, înscris în Cartea Funciară nr.429823 Timişoara ,nr.topo 22426, 22427, în domeniul public al Municipiului Timişoara, către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru desfăşurarea activităţii Centrului de Incluziune Socială.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli -Spitale ;
- Biroului Sport- Cultură ;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Direcţiei de Asistenţă Socială ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE NR. CT2017—005381/09.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Timișoara ,str. Martir Cernăianu ,nr.31 catre Direcția de

Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru desfasurarea activitatii Centrului de Incluziune Socială

Având în vedere expunerea de motive nr.CT2017-005381din 09.10.2017 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Timișoara ,str. Martir Cernăianu ,nr.31 către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru desfășurarea activității Centrului de Incluziune Socială; Conform adresei cu numărul CT 2017—005381/30.08.2017 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, solicită alocarea imobilului din Timișoara ,str. Martir Cernăianu nr.31 , în vederea desfășurării activităților specifice din cadrul Centului de Incluziune Socială ; Imobilul din Timișoara ,Str. Martir Cernăianu nr.31 ,are o suprafață construită de 88,64 m.p ,o curte de 229 m.p și teren arabil(gradina) de 191 m.p,fiind înscris în Cartea Funciară nr.429823 Timișoara ,nr.topo 22426,22427, în domeniul public al Municipiului Timișoara ; Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani a imobilului situat in Timișoara ,str. Martir Cernăianu , nr.31 se impune ca o necesitate în vederea amenajării unui spațiu optim pentru desfășurarea activităților specifice de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în cadrul Centrului de Incluziune Socială; Oportunitatea proiectului de hotarare reiese din faptul că în zona imobilului din Timișoara ,Str. Martir Cernăianu ,nr.31 a fost identificat un număr ridicat de persoane vulnerabile , cu risc major de marginalizare și excluziune socială ,astfel că se dovedeste a fi oportună funcționarea și desfășurarea activităților specifice în zona respectivă a Centrului de Incluziune Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ; Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 29.09.2017 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 si HCLMT nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, de atribuire în folosință gratuită pe baza de contract de comodat pe o perioadă de 10 ani a imobilului situat in Timișoara ,Str. Martir Cernăianu nr.31;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) si c) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Ca urmare a celor prezentate anterior și a prevederilor legale enunțate , propunem înaintarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 10 ani a imobilului situat in Timișoara str. Martir Cernăianu , nr.31, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Centrului de Incluziune Socială, spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

VICEPRIMAR DIRECTOR FARKAȘ IMRE MIHAI BONCEA ȘEF DE BIROU DANIELA BOGYIS

CONSILIER VIORICA IONICEANU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR CT2017—005381/09.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani a imobilului ,situat in Timișoara ,str. Martir Cernăianu ,nr.31 către

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului de Incluziune Socială

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este un serviciu public cu personalitate juridică, înființat prin HCLMT nr.218/27.06.2017, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

Prin adresa cu numarul CT2017—005381/30.08.2017, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, solicită alocarea imobilului din Timișoara ,str. Martir Cernăianu nr.31 , în vederea desfășurării activităților specifice din cadrul Centului de Incluziune Socială .

Spațiul situat în imobilul din Timișoara ,Str. Martir Cernăianu ,nr.31 are o suprafață construită de 88,64 m.p,o curte de 229 m.p și teren arabil (gradină) de 191 m.p,fiind înscris în Cartea Funciară nr.429823 Timișoara ,nr.topo 22426,22427, în domeniul public al Municipiului Timișoara .

Acest imobil a fost inchiriat Asociației Adventiștilor de Ziua a VII Mișcarea de Reformă începând din 27.07.1998 ,pâna la data de 17.08.2017,data predării spațiului către Primaria Timișoara .În prezent spațiul este neînchiriat, liber de sarcini ,putand fi valorificat prin atribuire în folosință gratuită.

Solicitarea cu numărul CT2017- 005381/30.08.2017, a fost analizată în ședința din 29.09.2017, de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 .

Comisia a avizat favorabil aceasta solicitare, de atribuire în folosință gratuită pe baza de contract de comodat, pe o perioada de 10 ani a imobilului situat in Timișoara ,Str. Martir Cernaianu nr.31,către Direcția de Asistență Socială .

Având in vedere Procesul verbal al ședintei din 29.09.2017 a Comisiei de Analiza a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință ;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAȘ IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D MIHAI BONCEA