keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 70/01.03.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr.MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 70/01.03.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr.MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Nr. CT2016-000010/04.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2016-000010/11.01.2016 a D-nei Dr.Mioc.
Avand in vedere Contractul de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat intre Municipiul Timisoara si Dr.MIOC NICOLETA.
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotîrârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014, din data de 04.02.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu D-na Dr. Mioc Nicoleta, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Chisodei nr.5, pana la data de 07.01.2017.

Art.2: Se aproba actul aditional de prelungire, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA LA HCLMT.......................... DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

ACT A D I T I O N AL NR. 2/04.02.2016 la contractul de concesiune nr.80/07.02.2005

Prezentul act aditional se incheie in baza adresei inregistrata cu nr.CT2016-000010/11.01.2016

a D-nei Dr. Mioc Nicoleta si a Hotararii Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014 si HCL 543/31.10.2014, din data de 04.02.2016, dupa cum urmeaza: I. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, TEL.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Nicolae Robu - Primar in calitate de CONCEDENT, pe de o parte si

DR. MIOC NICOLETA, cu sediul in Timisoara, str.Chisodei nr.5, jud.Timis, numar cont RO31RNCB0249048991500001 deschis la Banca Comerciala Romana Filiala Timisoara, e-mail [email protected], telefon 0726498793, reprezentata prin Dr. Mioc Nicoleta, CNP 2560802354816 , in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte, la sediul locatorului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele:

Art.1. Se prelungeste durata contractului pana la data de 07.01.2017. Toate celelalte clauze contractuale ramin neschimbate . Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru

concesionar. CONCEDENT, CONCESIONAR, MUNICIPIUL TIMISOARA DR. MIOC NICOLETA PRIMAR, NICOLAE ROBU ADMINISTRATOR PUBLIC, SORIN DRAGOI SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN

PT. DIRECTOR LAURA KOSZEGI CONSILIER, DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU VALORIFICARE SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-000010/04.02.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.80/07.02.2005

incheiat cu Dr.MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional Intre Municipiul Timisoara si D-na Dr. Mioc Nicoleta, este incheiat contractul de concesiune nr.80/07.02.2005 avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical din Timisoara, str.Chisodei nr.5, in suprafata de 103,78 mp.

Prin adresa cu nr.CT2016-000010/11.01.2016 D-na Dr. Mioc Nicoleta, solicita prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005. Aceasta cerere a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014 si HCL nr.543/31.10.2014, din data de 04.02.2016. Comisia a hotarat prelungirea contractului de concesiune pana la data de 07.01.2017, conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu D-na

Dr. Mioc Nicoleta, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Chisodei nr.5, pana la data de 07.01.2017.

Aprobarea actului aditional de prelungire, conform Anexa. ADMINISTRATOR PUBLIC, PT. SECRETAR, SORIN IACOB DRAGOI SIMONA DRAGOI

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1