keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 153/31.10.2016 privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap.1, catre ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA VIDEOVEST TIMISOARA si incheierea contractului de inchiriere

31.10.2016

Hotararea Consiliului Local 153/31.10.2016
privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap.1, catre ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA VIDEOVEST TIMISOARA si incheierea contractului de inchiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-001583/10.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea CT2016-001583/23.03.2016 a ASOCIATIEI PENTRU COMUNICARE VIZUALA VIDEO VEST TIMISOARA;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 543/2014, Hotărârea Consiliului Local nr.91/01.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.21/07.07.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art .45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr. 6, ap. 1, catre ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA VIDEOVEST TIMISOARA cu destinatia de sediu, in suprafata totala de 12,74 mp. si un numar de 2 incaperi, inscrisa in Cartea Funciara colectiva, nr.71 Timisoara nr. Top 260, pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire si incheierea contractului de inchiriere.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei pentru Comunicare Vizuală Videovest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-001583/10.10.2016

R E F E R A T

Privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap.1, catre ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA VIDEO VEST VEST TIMISOARA

si incheierea contractului de inchiriere Prin cererea cu nr.CT2016-001583/23.03.2016 ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA VIDEO VEST TIMISOARA ne solicita spatiul din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap.1 pentru sediul asociatiei. Acest spatiu este in suprafata totala de 12,74 mp, inscris in Cartea Funciara nr.71 Timisoara nr. Top 260. Acest spatiu a fost detinut anterior tot de catre Asociatia pentru Comunicare Vizuala Video Vest Timisoara prin Contractul de Inchiriere nr.1547/2011, care a avut termen de valabilitate 24.01.2016 si care a expirat. Asociatia pentru Comunicare Vizuala Video Vest Timisoara, a platit pe toata perioada, de cand a expirat contractul si pana in noiembrie 2016, chiria aferenta, conform OP nr.1/17.10.2016.

Spatiul a fost verificat prin adresele : - SC2016-2023/01.04.2016 la Serviciul Juridic; - CT2016-2023/28.03.2016 la Biroul Cladiri; - CT2016-2023/31.03.2016 Compartimentul Administrare Fond Funciar.

Solicitarea a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL 21/07.07.2016, din data de 07.10.2016. La data sedintei nu au mai fost depuse alte cereri de atribuire a spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap 1.

In conformitate cu HCL nr.441/16.10.2015 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii, ONG-uri, partide politice, Asociatia pentru Comunicare Vizuala Video Vest Timisoara a indeplinit criteriile de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate.

In urma evaluarii Asociatia pentru Comunicare Vizuala Video Vest Timisoara a obtinut 60 de puncte. Astfel, Comisia de analiza a hotarat atribuirea spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap. 1 prin

contract de inchiriere, catre Asociatia pentru Comunicare Vizuala Video Vest Timisoara. Pretul inchirierii este de 2euro/mp/ luna, stabilit in conformitate cu Fisa de calcul intocmita in data de 01.11.2009, conform HCL nr.71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap 1, catre ASOCIATIA PENTRU

COMUNICARE VIZUALA VIDEO VEST TIMISOARA, cu destinatia de sediu, in suprafata totala de 12,74 mp si un numar de 2 incaperi, inscris in Cartea Funciara colectiva nr.71 Timisoara nr. Top 260, pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire si incheierea contractului de inchiriere. VICEPRIMAR, FARKAS IMRE PT. DIRECTOR,

LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC PT.SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1