keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 73/28.02.2020 Privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1

28.02.2020

Hotararea Consiliului Local 73/28.02.2020
Privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-3657/14.02.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3657/14.02.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 17.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-3657/14.02.2020;
Având în vedere Adresa nr. CT2019-005778/13.09.2019 a Dr. Schauppe Ludwig Stefan, titular al Cabinetului Medical Astra Dr. Schauppe Ludwig Stefan;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.549/24.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 30 alin (1), alin (3) din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinaţia de cabinete medicale;
Având în vedere prevederile art. 977-983 vechiul Cod Civil, art.1246 alin (1) Noul Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) , lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin. (1), lit.a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr.Schauppe Ludwig Stefan, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1, format din 10 încăperi, în suprafaţă totală de 80,92 mp., pe o perioada de 3 ani, până la data de 17.11.2022.

Art.2: Se aprobă reactualizarea redevenţei cabinetului medical care a fost stabilita prin raportul de evaluare comunicat de catre Biroul Evidenta Patrimoniu inregistrat cu nr.SC2019-029667/20.11.2019, respectiv 294,42 euro/luna si a fost efectuat de catre SC "FIDOX" SRL.

Art.3: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2020-3657/14.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE

LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005778/13.09.2019, d-nul Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, titular al Cabinetului Astra, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004, pentru spaţiul format din 10 încăperi, în suprafaţă totală de 80,92 mp situat în Timişoara, str. Canal Bega nr.1.

Imobilul situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr.1, inregistrat CF 402564-C1 Timişoara, Nr. Topografic 26009, imobilul extratabular este inregistrat in Fisa Mijlocului Fix, nr. De inventar nr.18585, al Municipiului Timisoara, identificat prin CF vechi nr.2159 Timisoara, nr. cadastral top: 1690/b/1/a/1/177/b. Redevenţa aferentă cabinetului medical a fost reactualizata prin raportul de evaluare comunicat de catre Biroul Evidenta Patrimoniu inregistrat cu nr.SC2019-029667/20.11.2019, respectiv 294,42 euro/luna si a fost efectuat de catre SC „FIDOX” SRL

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în afara perioadei de valabilitate a contractului, dar raportat la faptul că d-nul Dr. Schauppe Ludwig Stefan, titular al Cabinetului Medical Astra Dr. Schauppe Ludwig Stefan, nu are datorii la bugetul local si avand in vedere oportunitatea continuarii actului medical, în şedinţa din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât promovarea unui proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. Schauppe Ludwig Stefan, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 20.07.2019 până la data de 19.07.2022. In completarea solicitarii Cabinet Medical Astra Dr. Schauppe Ludwig Stefan a prezentat adresa cu nr.2939/06.12.2019 a Colegiului Medicilor Timis si a Deciziei de Evaluare nr.2103/29.10.2019 prin care se recomanda prelungirea contractului de concesiune avand in vedere asigurarea continuitatii activitatii medicale in cadrul cabinetului si pentru a nu perturba desfasurarea in bune conditii a actului medical raportat la problemele pacientilor Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1, a fost verificată prin adresele : - CT2019-4042/09.08.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar;

Cod FO 53-01,ver.1

- CT2019- 4042/13.08.2019 Servicul Juric; - CT2019-4042/05.08.2019 Biroul Clădiri Terenuri I Est;

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020- 3657/14.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. Schauppe Ludwig Stefan, situat în Timişoara, str. Canal Bega nr.1. Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către Dr. Schauppe Ludwig Stefan şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra, situat în Timişoara, str. Canal Bega nr.1, pe o perioada de 3 ani, până la data de 17.11.2022, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR, BONCEA MIHAI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2020-3657/14.02.2020

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega

nr.1

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005778/13.09.2019, d-nul Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, titular al Cabinetului Astra, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004, pentru spaţiul format din 10 încăperi, în suprafaţă totală de 80,92 mp situat în Timişoara, str. Canal Bega nr.1.

Imobilul situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr.1, inregistrat CF 402564-C1 Timişoara, Nr. Topografic 26009, imobilul extratabular este inregistrat in Fisa Mijlocului Fix, nr. de inventar nr.18585, al Municipiului Timisoara, identificat prin CF vechi nr.2159 Timisoara, nr. cadastral top: 1690/b/1/a/1/177/b.

Raportat la faptul că Dr. Schauppe Ludwig Stefan, titular al Cabinetului Medical Astra Dr. Schauppe Ludwig Stefan, nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât promovarea unui proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. Schauppe Ludwig Stefan, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 20.07.2019 până la data de 19.07.2022, precum si in baza adresei cu nr.2939/ 06.12.2019 a Colegiului Medicilor Timis si a Deciziei de Evaluare nr.2103/29.10.2019 prin care se recomanda prelungirea contractului de concesiune avand in vedere asigurarea continuitatii activitatii medicale in cadrul cabinetului si pentru a nu perturba desfasurarea in bune conditii a actului medical raportat la problemele pacientilor.

Având în vedere: - prevederile Legii 219/1988 privind regimul concesiunilor, în vigoare la data încheierii contractului de

concesiune, respectiv, art. 30, alin (1) “Contractul de concesiune va fi încheiat în conformitate cu legea romănă, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49, începând de la data semnării lui. Durata concesiunii se stabilește în funcție de perioada de amortizare a investițiilor ce urmează să fie realizate de către concesionar” și alin (3) “Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților”.

- HCLMT nr. 43/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația cabinete medicale- art. 3: Contractul de concesiune se va încheia în conformitate cu modelul cadru aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății nr. 946/2004 și Ministerului Administrației și internelor nr. 299/2004.

- dispozițiile art. 977-983 vechiul Cod Civil (în vigoare la data încheierii contractului) - dispozițiile art. 1246 alin. (1) Noul Cod Civil “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege

pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune” Raportat la prevederile legale antemenționate, contractual de concesiune ce face obiectul prezentului referat a fost semnat la data de 17.11.2004.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind privind prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinetului Medical Astra Dr. Schauppe , pe o perioada de 3 ani, până la data de 17.11.2022, cu condiția achitării întregii contravalori a lipsei de folosință a spațiului până la data semnării actului adițional de prelungire a valabilității contractului.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE