keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 457/10.10.2014 privind încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 457/10.10.2014
privind încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-018237/16.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea cu nr. SC2014-018237/14.07.2014 a Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara;
Având în vedere Nota de audienţa din 30.06.2014 ţinută de Dl. Primar Nicolae Robu;
Având în vedere Extrasul din Procesul-verbal al şedinţei din data de 11.09.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, compus din 3 încăperi cu suprafaţa totală de 53,97 mp, înscris în CF nr. 408021 - C1 Timişoara, nr. top. 408021 - C1 - U4 ca "Sp. Comercial nr. 1 cu 54/838 m.p. teren în folosinţă" în proprietatea Statului Român, pentru atelier de pictură, spaţiu pe care îl va folosi pictorul Olteanu Mihai Teodor ca şi atelier de creaţie.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN STEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT CABINET VICEPRIMAR PRIMAR BIROUL VALORIFICARE S.A.D. NR. SC2014-018237/16.09.2014 NICOLAE ROBU

REFERAT Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 574/21.11.2013, s-a aprobat atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, compus din 3 încăperi cu suprafaţa totală de 53,97 mp, înscris în CF nr. 408021 – C1 Timişoara, nr. top. 408021 - C1 - U4 ca "Sp. Comercial nr. 1 cu 54/838 m.p. teren în folosinţă" în proprietatea Statului Român, pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani, la un tarif de 2 Euro/m.p./luna către dl. Olteanu Mihai Teodor cu destinaţia de atelier de creaţie. Având în vedere nota de audienţă din data de 30.06.2014 la D-l Primar Nicolae Robu şi a faptului că, în urma audienţei s-a dispus atribuirea cu titlu gratuit a spaţiului menţionat către Uniunea Artiştilor Plastici urmând ca aceasta să îl atribuie ulterior domnului Olteanu Mihai Teodor.

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014- 016852/30.06.2014, domnul Olteanu Mihai Teodor a solicitat rezilierea contractului de închiriere nr. 1573/2013 fiind încheiat procesul-verbal de predare-primire a spaţiului deţinut cu contractul de îmchiriere nr. 1527/2013.

Prin cererea nr. SC2014-018237/14.07.2014, Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara a solicitat repartizarea s.a.d. situat în Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, pentru atelier de pictură, în contract de comodat, spaţiu pe care îl va folosi pictorul Olteanu Mihai Teodor ca şi atelier de creaţie.

În şedinţa din data de 11.09.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014, comisia a avizat favorabil solicitarea de mai sus.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, compus din 3 încăperi cu suprafaţa totală de 53,97 mp, înscris în CF nr. 408021 – C1 Timişoara, nr. top. 408021 - C1 - U4 ca "Sp. Comercial nr. 1 cu 54/838 m.p. teren în folosinţă" în proprietatea Statului Român, pentru atelier de pictură, spaţiu pe care îl va folosi pictorul Olteanu Mihai Teodor ca şi atelier de creaţie.

VICEPRIMAR

TRAIAN STOIA SECRETAR

IOAN COJOCARI

ŞEF BIROU

MARINELA BANDI CONSILIER

CRISTIAN CĂRĂBAŞ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC