keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 549/24.10.2018 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita prin Hotararea Consiliului Local nr.12/26.06.2012

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 549/24.10.2018
privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita prin Hotararea Consiliului Local nr.12/26.06.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-21257/12.09.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-21257/12.09.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est - Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-21257/12.09.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 292 din 22.05.2018, privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, prin care Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse s-a reorganizat in doua structuri distincte : Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est , avand in coordonare Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest , avand in coordonare Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie II Vest ;
Avand in vedere atributiile comune ale celor doua structuri functionale, privind valorificarea spatiilor cu alta destinatie din evidenta Compartimentelor Spatii cu alta Destinatie I EST si II VEST prin inchiriere , atribuire directa si solicitarile de prelungire a contractelor de inchiriere in derulare este necesara modificarea componentei comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera a) si c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si modificata ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea componentei comisiei de de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 , astfel :
PRESEDINTE : FARKAS IMRE - Viceprimar, supleant ROBERT KRISTOF - administrator public
MEMBRI :
GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local
CIPRIAN STEFAN MIHOK - Consilier Local
GABRIELA POPOVICI - Consilier Local;
TARZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local;
FLORIN RAVASILA - Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est , membru supleant CALIN PARVA -consilier Biroul Cladiri Terenuri I EST;
MIHAI BONCEA - Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - membru supleant SIMONA BALAN - Sef Birou Locuinte;
LAURA MATEI - Consilier Biroul Cladiri Terenuri I EST ; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - consilier Birou Cladiri Terenuri I Est;
IONICEANU VIORICA -Consilier Compartiment Spatii cu Alta Destinatie I Est, membru supleant MARINELA BANDI - Consilier Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est;
DANIELA BEATRICE BOGYIS - Consilier Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie II Vest , membru supleant ELIZA COSTA - Consilier Birou Locuinte;
SORIN EMILIAN CIURARIU- Arhitect Sef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Sef Serviciu Certificate si Autorizari;
ANCA LAUDATU - Sef Serviciu Scoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR -Consilier Serviciul Scoli Spitale;
DANIELA STEFAN - Cosilier juridic Serviciul Juridic ; membru supleant ALIN STOICA - Consilier Juridic Serviciul Juridic;

Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale ;
- Biroului Sport -Cultura ;
- Directiei Comunicare -Relationare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii ;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- Directiei de Asistenta Sociala ;
- Membrilor Comisiei de analiza SAD;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC 2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă

destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara,

constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara Dl. Nicolae Robu şi Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012,

Facem următoarele precizări: Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 292 din data: 22.05.2018,

privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse s-a reorganizat în două structuri distincte : Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est , având în coordonare Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est și Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest , având în coordonare Compartimentul Spații cu Altă Destinație II Vest .

Având în vedere atribuțiile comune celor două structuri funcționale, privind valorificarea spațiilor cu altă destinație din evidența Compartimentelor Spații cu altă Destinație I EST și II VEST prin închiriere , atribuire directă și solicitările de prelungire a contractelor de închiriere în derulare este necesară modificarea componenței comisiei de de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara astfel :

PREȘEDINTE : FARKAS IMRE - Viceprimar, supleant ROBERT KRISTOF - administrator public;

MEMBRII : GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local CIPRIAN ȘTEFAN MIHOK - Consilier Local GABRIELA POPOVICI - Consilier Local; TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local; FLORIN RĂVĂȘILĂ - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est,

membru supleant CĂLIN PÂRVA –consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest,

membru supleant SIMONA BĂLAN - Șef Birou Locuințe; LAURA MATEI - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est ; membru supleant

GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est; IONICEANU VIORICA - Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est, membru

supleant MARINELA BANDI - Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est, DANIELA BEATRICE BOGYIȘ – Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație II Vest , membru supleant consilier Birou Locuinte ELIZA COSTA ; SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Șef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Șef Serviciu

Certificate și Autorizări;

2

ANCA LAUDATU - Șef Serviciu Școli Spitale, membru supleant IOANA CIUCUR; DANIELA ȘTEFAN - Serviciul Juridic ; membru supleant ALIN STOICA – Consilier Serviciul

juridic; În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) , c) și art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

Având în vedere aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) , c) și art.124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată.

DIRECTOR CONSILIER Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ VIORICA IONICEANU

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012

Urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 292 din data: 22.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse s-a reorganizat în două structuri distincte : Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse, respectiv Compartiment Spatii cu Alta Destinatie I Est și Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse,respectiv Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie II Vest .

Având în vedere atribuțiile comune celor două structuri funcționale, privind valorificarea spațiilor cu altă destinație din evidența Compartimentelor Spații cu altă Destinație I EST ȘI II VEST prin închiriere , atribuire directă și solicitările de prelungire a contractelor de închiriere în derulare este necesară modificarea componenței comisiei de de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara astfel :

PREȘEDINTE : FARKAS IMRE - Viceprimar, supleant ROBERT KRISTOF - administrator public

MEMBRII : GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local CIPRIAN ȘTEFAN MIHOK - Consilier Local GABRIELA POPOVICI - Consilier Local; TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local; FLORIN RĂVĂȘILĂ - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I

Est , membru supleant CĂLIN PÂRVA –consilier Biroul Clădiri Terenuri I EST; MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II

Vest - membru supleant SIMONA BALAN - Șef Birou Locuințe; LAURA MATEI -Consilier Biroul Clădiri Terenuri I EST ; membru

supleant GHEORGHE BUZĂRNESCU - consilier Birou Clădiri Terenuri I Est; IONICEANU VIORICA -Consilier Compartiment Spații cu Altă Destinație I Est,

membru supleant MARINELA BANDI - Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est,

DANIELA BEATRICE BOGYIS – Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație II Vest , membru supleant ELIZA COSTA Consilier Birou Locuinte ;

SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Șef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Șef Serviciu Certificate și Autorizări; ANCA LAUDATU - Șef Serviciu Școli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR; DANIELA ȘTEFAN - Serviciul Juridic ; membru supleant ALIN STOICA – Consilier Serviciul Juridic;

2

In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) și art.45 din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată și modificată ; Având în vedere aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre

privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea

Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

COD FO53-03, Ver.1