keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 84/23.02.2018 privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si incheierea actului aditional

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 84/23.02.2018
privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2017-005797/25.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2017-005797/25.01.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2017 - 005797/25.01.2018;
Având în vedere Adresa nr.CT2017-005797/25.09.2017 a ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIA DIN TIMIŞOARA;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 29.09.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014, nr. 543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016 si nr.250/27.06.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Contractului de inchiriere nr.1462/07.12.2004, dupa cum urmeaza:

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE:
1. MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bv. C.D.Loga nr.1, tel.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin D-nul Nicolae Robu - Primar, in calitate de LOCATOR, pe de o parte si 2. ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE, cu sediul in Timisoara, Bd.Iuliu Maniu nr.11, cod fiscal 9136678 din 06.02.1997, cont nr. RO8RNCB0249038242120006 deschis la Banca Comerciala Romana - Filiala Timisoara, e-mail: [email protected], tel 0256/446595, reprezentata prin Dl. Barna Ionel Presedinte si
3.FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989, cu sediul in Timisoara, Bd. Revolutiei nr.17, ap.307, cod fiscal 12544367, tel .0744615719, ambii in calitate de LOCATARI;
CAP V. PLATA CHIRIEI se modifica si se completeaza in sensul ca prevederea referitoare la facturarea si comunicarea facturii se va face catre ambii locatari: ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989, fiecare va plati un cuantum de 50% din valoarea totala a facturii.

Art.2. Se aproba incheierea actului aditional la Contractul de inchiriere nr. 1462/07.12.2004, cu modificarile mentionate la articolul 1 din prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Generale de Urbanism şi Deyvoltare Urbană;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
-Biroului Audit;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-ASOCIATIEI "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE;
-FUNDATIEI NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR CT2017-005797/25.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si incheierea actului aditional

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. CT2017-005797/25.09.2017, ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE solicita modificarea contractului de inchiriere nr.1462/ 07.12.2004 in sensul ca inchirierea spatiului din Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.11, se va face catre doi locatari ASOCIATIA VICTORIA A LUPTATORILOR IN REVOLUTIA DIN TIMISOARA impreuna cu FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989 TIMISOARA, avand in vedere ca ambele asociatii au acelasi obiect de activitate.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre, privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE

.

PRIMAR, VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR

MIHAI BONCEA

COD FO53-03, Ver.1

\

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017-005797/25.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si incheierea actului aditional

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE,

Facem următoarele precizări: Prin adresa nr. CT2017-005797/25.09.2017, ASOCIATIA "VICTORIA" A

LUPTATORILOR IN REVOLUTIE solicita modificarea contractului de inchiriere nr.1462/ 07.12.2004 in sensul ca inchirierea spatiului din Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.11, se va face catre doi locatari ASOCIATIA VICTORIA A LUPTATORILOR IN REVOLUTIA DIN TIMISOARA impreuna cu FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989 TIMISOARA, avand in vedere ca ambele asociatii au acelasi obiect de activitate de a promova in permanenta idealurile Revolutiei care a inceput la Timisoara in decembrie 1989 si a faptului ca au incheiat un protocol de colaborare in data de 17.05.2017 pentru a putea crea un dialog constructive, respect reciproc, o voce unitara, in conformitate cu principiile si standardele democratiei.

Prin solicitarea care o face, Asociatia “VICTORIA “ a Luptatorilor in revolutiei, arata ca posibilitatile financiare ale acestora sunt limitate si astfel ca ei considera oportuna impartirea spatiului in suprafata de 153,3 mp. cu FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989 TIMISOARA, si in consecinta si impartirea chiriei si a tuturor celorlalte cheltuieli in proportie de 50% fiecare.

Cererea Asociatiei “Victoria” a Luptatorilor in Revolutie, a fost supusa spre analiza in şedinţei din data de 29.09.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017.

Comisia a arobat solicitarea ASOCIATIEI VICTORIA A LUPTATORILOR IN REVOLUTIA DIN TIMISOARA. Astfel ca inchirierea spatiului din Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.11, se va face catre doi locatari ASOCIATIA VICTORIA A LUPTATORILOR IN REVOLUTIA DIN TIMISOARA impreuna cu FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989 TIMISOARA

In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata:

Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, propunem inaintarea unui Proiect de Hotarare privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE, spre dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA Pt. SEF BIROU DANIELA BOGYIS

Cod FO 53 – 01, Ver. 1