keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 664/12.12.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006, incheiat cu ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 - 22 DECEMBRIE 1989

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 664/12.12.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006, incheiat cu ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 - 22 DECEMBRIE 1989


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28674/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28674/03.12.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 05.12.2018 al Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28674/03.12.2018;
Având în vedere Adresa nr. CT2018-005590/05.11.2018, a ASOCIATIEI LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16-22 DECEMBRIE 1989.
Avand in vedere Extrasul din Procesul -Verbal al şedinţei din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 549/24.10.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006 incheiat cu ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 - 22 DECEMBRIE 1989, incepand cu data de 31.01.2019 pana la 30.01.2022.

Art.2: Se aproba incheierea actului aditional .

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28674/03.12.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006, incheiat cu ASOCIATIA

LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 – 22 DECEMBRIE 1989

Prin cererea cu nr. CT2018-005590/05.11.2018, ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16-22 DECEMBRIE 1989 solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1482/13.02.2006, pentru spatiul din Timisoara, str. Preyer nr.2, parter.

Avand in vedere faptul ca ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 – 22 DECEMBRIE 1989, nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1482/13.02.2006, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 31.01.2019 pana la 30.01.2022.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.414070-C1 Timisoara, nr. Topo 16948 si este in proprietatea Statului Roman .

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006, incheiat cu ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 – 22 DECEMBRIE 1989, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 31.01.2019 pana la 30.01.2022.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR MIHAI BONCEA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28674/03.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1482/13.02.2006, incheiat cu ASOCIATIA

LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 – 22 DECEMBRIE 1989 Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28674/03.12.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006, incheiat cu ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 – 22 DECEMBRIE 1989 .

Prin cererea cu nr. CT2018-005590/05.11.2018, ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16-22 DECEMBRIE 1989 solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1482/13.02.2006, pentru spatiul din Timisoara, str. Preyer nr.2, parter. Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.414070-C1 Timisoara, nr. Topo 16948 si este in proprietatea Statului Roman .

Termenul de valabilitate al contractului este pana la data de 30.01.2019. Avand in vedere faptul ca ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA

16 – 22 DECEMBRIE 1989, nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1482/13.02.2006, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 31.01.2019 pana la 30.01.2022. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018 – 5590/23.11.2018 Biroul Cladiri Terenuri II Vest; - CT2018 - 5590/26.11.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT 2018- 5590/29.11.2018 Serviciul Juridic; Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre ASOCIATIA LUPTATORILOR IN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 – 22 DECEMBRIE 1989 TIMISOARA, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006 incheiat cu ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 – 22 DECEMBRIE 1989, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

DIRECTOR MIHAI BONCEA CONSILIER

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1