keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 513/23.10.2014 privind incheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8

23.10.2014

Hotararea Consiliului Local 513/23.10.2014
privind incheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-025856/02.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr. SC2014-025856/01.10.2014 a Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara
Având în vedere extrasul din Procesul-verbal al şedinţei din data de 11.09.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8, cu suprafaţa utilă de 55,29 mp, compus din 3 încăperi în exclusivitate cu suprafaţa utilă totală de 48,44 mp şi 1 încăpere în comun cu suprafaţa utilă de 6,85 mp din 10,93 mp, spaţiu pe care îl va folosi Crişan Matei Camelia ca atelier de creaţie.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT CABINET VICEPRIMAR PRIMAR BIROUL VALORIFICARE S.A.D. NR. SC2014-025856/02.10.2014 NICOLAE ROBU

REFERAT

Prin contractul de închiriere nr. 599/1999, spaţiul cu altă destinaţie situat în Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8, cu suprafaţa utilă de 55,29 mp, compus din 3 încăperi în exclusivitate cu suprafaţa utilă totală de 48,44 mp şi 1 încăpere în comun cu suprafaţa utilă de 6,85 mp din 10,93 mp a fost atribuit către Crişan Matei Camelia cu destinaţia de atelier pictură, pe o perioadă de 15 ani, cu începere de la data de 20.04.1999 până la data de 19.04.2014, la un tarif de 1euro/mp/lună, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2013. Prin cererea nr. SC2014-010409/23.04.2014, Camelia Crişan Matei a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 599/1999.

În şedinţa din data de 19.06.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013, comisia a avizat nefavorabil solicitarea de mai sus, având în vedere că aceasta a fost depusă după termenul de închiriere al contractului.

Prin cererea nr. SC2014-017707/08.07.2014, Crişan Matei Camelia a solicitat reatribuire spatiu din Timişoara, str. Col Enescu, nr. 8 pentru atelier pictură.

În şedinţa din data de 11.09.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014, comisia a hotărât ca reatribuirea spaţiului către Crişan Matei Camelia să se realizeze după depunerea unei solicitări de către UAP – filiala Timiş în acest sens, urmând ca Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara să promoveze un proiect de hotărâre a Consiliului Local pentru încheierea unui contract de comodat.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara solicită repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8, pentru atelier de pictură, în contract de comodat, spaţiu pe care îl va folosi doamna Crişan Matei Camelia, membră UAP ca şi atelier de creaţie.

Precizăm că spaţiul cu altă destinaţie situat în Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8, cu suprafaţa utilă de 55,29 mp, compus din 3 încăperi în exclusivitate cu suprafaţa utilă totală de 48,44 mp şi 1 încăpere în comun cu suprafaţa utilă de 6,85 mp din 10,93 mp nu figurează în Cartea Funciară, motiv pentru care prin adresa noastră nr. CT2014-1135/19.05.2014, am solicitat Biroului Evidenţă Patrimoniu din cadrul Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse luarea măsurilor necesare pentru evidenţierea spaţiului menţionat în Cartea Funciară colectivă

nr. 1010 Timişoara, nr. top 1085, convertită în Cartea Funciară colectivă nr. 404148 – C1 Timişoara, nr. topo 1085.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8, cu suprafaţa utilă de 55,29 mp, compus din 3 încăperi în exclusivitate cu suprafaţa utilă totală de 48,44 mp şi 1 încăpere în comun cu suprafaţa utilă de 6,85 mp din 10,93 mp, spaţiu pe care îl va folosi Crişan Matei Camelia ca şi atelier de creaţie.

VICEPRIMAR TRAIAN STOIA

SECRETAR IOAN COJOCARI

ŞEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAŞ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC