keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 237/20.12.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr. MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 237/20.12.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr. MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2016-006728/23.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2016-006728/23.11.2016 a Cabinetului Medical Dr. Mioc Nicoleta.
Avand in vedere Contractul de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat intre Municipiul Timisoara si Dr.MIOC NICOLETA.
Avand in vedere extrasul din Procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016 din data de 29.11.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu D-na Dr. Mioc Nicoleta, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Chisodei nr.5, pana la data de 07.01.2018.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- D-nei Mioc Nicoleta;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-006728/23.11.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.80/07.02.2005

incheiat cu Dr.MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional Intre Municipiul Timisoara si D-na Dr. Mioc Nicoleta, este incheiat contractul de concesiune nr.80/07.02.2005 avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical din Timisoara, str.Chisodei nr.5, in suprafata de 103,78 mp.

Prin adresa cu nr.CT2016-006728/23.11.2016 D-na Dr. Mioc Nicoleta, solicita prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005. Aceasta cerere a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 29.11.2016. Comisia a hotarat prelungirea contractului de concesiune pana la data de 07.01.2018, conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu D-na

Dr. Mioc Nicoleta, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Chisodei nr.5, pana la data de 07.01.2018. VICEPRIMAR, PT. DIRECTOR FARKAS IMRE MIHAI BONCEA

PT. SEF BIROU,

MARINELA BANDI SERVICIUL JURIDIC CONSILIER

DANIELA STEFAN DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1