keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 386/01.08.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 386/01.08.2014
privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 19288/25.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara - modificată;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată, după cum urmează:
 Preşedinte: DAN DIACONU - Viceprimar;
Membri: TRAIAN STOIA - Viceprimar;
SORIN DRĂGOI - Administrator Public;
LAURA KOSZEGI - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: PÎRVA CĂLIN - Şef Birou Evidenţă Patrimoniu;
CIPRIAN SILVIU CĂDARIU - Arhitect Şef; membru supleant: SORIN EMILIAN CIURARIU - Director Direcţia Urbanism;
DANIEL VĂCĂRESCU - Serviciul Juridic; membru supleant: GABRIELA IOVA - Serviciul Juridic;
ADELINA LARISSA TÎRZIU - Consilier local;
ANDREI ROMULUS PETRIŞOR - Consilier local;
JUMANCA ROMANIŢA - ADINA - DELIA - Consilier local.

Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012, rămân neschimbate.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 479/24.09.2013 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituşii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT CABINET VICEPRIMAR PRIMAR BIROUL VALORIFICARE S.A.D. NICOLAE ROBU NR. SC2014-

R E F E R A T Privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă

destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012

Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile

proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 479/24.09.2013 în următoarea componenţă : - Preşedinte: Nicolae Robu – primar; - Membri: Dan Diaconu – viceprimar;

Traian Stoia – viceprimar; Martin Staia - director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: Alin Stoica - consilier Biroul Evidenţa Patrimoniului;

Ciprian Silviu Cădariu – Şef Serviciu Dezvoltare Urbană şi Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice; membru supleant: Sorin Emilian Ciurariu – Director Direcţia Urbanism;

Daniel Văcărescu – Serviciu Juridic; membru supleant: Gabriela Iova – Serviciul Juridic;

Jumanca Romaniţa – Adina – Delia – consilier local; Andrei Romulus Petrisor – consilier local; Adelina Larissa Tirziu – consilier local.

Urmare a modificărilor survenite în structura organizatorică a direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, se impune modificarea componenţei comisiei.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM :

Modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012, după cum urmează: - Preşedinte: DAN DIACONU – Viceprimar; - Membri: TRAIAN STOIA – Viceprimar; SORIN DRĂGOI – Administrator Public;

LAURA KOSZEGI – Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: PÎRVA CĂLIN – Şef Birou Evidenţă Patrimoniu; CIPRIAN SILVIU CĂDARIU – Arhitect Şef; membru supleant: SORIN EMILIAN CIURARIU – Director Direcţia Urbanism; DANIEL VĂCĂRESCU – Serviciul Juridic; membru supleant: GABRIELA IOVA – Serviciul Juridic; ADELINA LARISSA TÎRZIU – Consilier local; ANDREI ROMULUS PETRIŞOR – Consilier local; JUMANCA ROMANIŢA – ADINA – DELIA – Consilier local. Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012, rămân neschimbate. La data intrării în vigoare a hotărârii, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 479/24.09.2013.

VICEPRIMAR

TRAIAN STOIA

PT. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PT. ŞEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAŞ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1