keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/10.05.2016 privind atribuirea in folosinta gratuita pe baza de contract de comodat a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. V. Alecsandri nr. 6, catre UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI - Filiala Timisoara pentru pictorul Olteanu Mihai Teodor

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 155/10.05.2016
privind atribuirea in folosinta gratuita pe baza de contract de comodat a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. V. Alecsandri nr. 6, catre UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI - Filiala Timisoara pentru pictorul Olteanu Mihai Teodor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-8210/04.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea Uniunii Artiştilor Plastici Filiala Timisoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu numarul CT2016-001310/11.03.2016;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 04.04.2016 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014, nr. 543/31.10.2014, respectiv nr. 91/01.03.2016 ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat pentru o perioada de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat in Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr. 6, compus din 3 încăperi cu suprafaţa de 44,02 mp, înscris în CF nr. 132032 Timişoara, nr. top. 317 ca " Sp. comercial nr. 5 cu 37/537 m.p. teren în folosinţă " , în proprietatea Statului Roman , către Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara - pentru pictorul Olteanu Mihai Teodor.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Spaţii cu altă Destinaţie al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NR. NICOLAE ROBU

REFERAT Privind atribuirea in folosinta gratuita pe baza de contract de comodat a spatiului cu alta destinatie decat

aceea de locuinta din Timisoara, str. V. Alecsandri nr. 6, catre UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI Filiala Timisoara pentru pictorul Olteanu Mihai Teodor Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 457/10.10.2014, s-a aprobat atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, compus din 3 încăperi cu suprafaţa totală de 53,97 mp, înscris în CF nr. 408021 – C1 Timişoara, nr. top. 408021 - C1 - U4 ca "Sp. Comercial nr. 1 cu 54/838 m.p. teren în folosinţă" în proprietatea Statului Român, pe bază de contract de comodat, către UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI Filiala Timisoara, pentru atelier de pictură, spaţiu pe care îl va folosi pictorul Olteanu Mihai Teodor ca şi atelier de creaţie. Prin cererea nr. CT2016-001310/11.03.2016, Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara a solicitat atribuirea cu contract de comodat a spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara, str. V. Alecsandri nr. 6, spaţiu pe care îl va folosi pictorul Olteanu Mihai Teodor cu destinatia de atelier de creaţie. Spatiul cu alta destinatie propus spre folosinta gratuita este liber din punct de vedere juridic, conform adresei Serviciului Juridic: CM2014-2023/28.07.2015, nu exista revendicari la L10/2001 conform adresei Biroului Cladiri, Terenuri : CM2014-2023/04.08.2015, nu exista solicitari la 247/2005 conform adresei Compartiment Fond Funciar: CM2014-2023/10.08.2015.

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. CT2016-001310/11.03.2016, Uniunea Artistilor Plastici Filiala Timisoara va preda spatiul situat in Timisoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, urmand a se încheia proces-verbal de predare-primire a spaţiului deţinut cu contractul de comodat. Conform dispozitiilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata " Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice." Conform Statului Filialei din Timisoara a Uniunii Artistilor Plastici Din Romania, filiala desfasoara activitati culturale fara scop lucrativ.

În şedinţa din data de 04.04.2016 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014, nr. 543/31.10.2014, respectiv nr. 91/01.03.2016 comisia a avizat favorabil solicitarea de mai sus.

Având în vedere cele de mai sus, PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat pe o perioada de 5 ani, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 6, compus din 3 încăperi cu suprafaţa de 44,02 mp, înscris în CF nr. 132032 Timişoara, nr. top. 317 ca „ Sp. comercial nr. 5 cu 37/537 m.p. teren în folosinţă „ catre Uniunea Artisitilor Plastici Filiala Timisoara, conform adresei CT2016- 001310/11.03.2016 - pentru pictorul OLTEANU MIHAI TEODOR.

ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI

PT. DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN

CONSILIER,

MARINELA BANDI