keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 526/08.12.2015 pentru respingerea Propiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 526/08.12.2015
pentru respingerea Propiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatele nr. SC2015 - 027862/11.11. 2015 şi nr. SC 2015-030933/ 27.11.2015 - ale Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererile PARTIDULUI BLOCULUI UNITATII NATIONALE - Filiala Judeţeană Timiş, înregistrate cu numerele SC2015-014589/03.06.2015 şi SC 2015-027862/22.10.2015 ;
Având în vedere Procesul - Verbal al şedinţei ordinare în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 08.12.2015;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 05.11.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014;
În baza art. 26 (1) ,(2),(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Propiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ nu a întrunit condiţiile prevăzute de art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;



HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind atribuiriea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ.

Art. 2: : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Partidului Blocul Unitatii Nationala Filiala Judeţeană Timiş ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Proiect.pdf

ROMÂNIA AVIZAT JUDEȚUL TIMIŞ Secretar MUNICIPIUL TIMIŞOARA , IOAN COJOCARI CONSILIUL LOCAL 0. i E / PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timişoara, Bv. Regele Carol 1, nr.23,, către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul nr. SC 2015-027862/ 11.11.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU, Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităților, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere cererile PARTIDULUI BLOCULUI UNITATII NATIONALE - Filiala Judeţeană Timiş, înregistrate cu numerele SC 2015-014589/03.06.2015 şi SC 2013- 027862/22.10.2015 ; Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 05.11.2015 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012 şi modificată prin HCLMT nr. 543/31.10.2014; În baza art. 26 (1) ,(2),(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1: Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuință, situat in corpul Cl- parter a imobilului din Timisoara, Bv. Regele Carol [, nr.23, compus din 3 încăperi cu suprafața utilă totală 42,40 m.p, reprezentand cota de 5/6 din 50,89 m.p — suprafata totala a SAD 3 , înscris în Cartea Funciara nr.416221-C1-U3 Timişoara, nr.top. 16984/3, către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE, pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani, cu destinaţia de sediu pentru Filiala Judeteana Timis a Partidului Blocul Unitatii Nationale .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Comunicare - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Drumuri şi Transporturi; - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii; - Partidului Blocul Unitatii Nationala Filiala Judeteana Timis - Mass - mediei locale; PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER,

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROU VALORIFICARE SAD Nr. SC 2015-027862/ 11.11.2015 REFERAT privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timişoara, Bv. Regele Carol, nr.23 , către Partidul Blocul Unitatii Nationale Filiala Judeteana Timiş Spaţiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul imobilului din Timisoara, Bv.Regele Carol 1, nr.23, este compus din 3 încăperi situate in corpul Cl-parter, cu suprafața utilă totală de 50,89 mp . Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta , situat in imobilul din Timisoara, Bv.Regele Carol I (fost Tineretii), nr.23, in suprafata de 42,40 mp , reprezinta cota de 5/6 din suprafata de 50,89 m.p, asa cum rezulta din inscrisurile din Cartea Funciara 416221-C1-U3 Timisoara, top 16984/3 , ca SAD 3- in suparafata de 50,89 m.p, în proprietatea statului roman, in administrarea Consiliului local al Municipiului Timisoara . Cota de 1/6 din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat , in imobilul din Timisoara , Bv. Regele Carol (fost Tineretii) , nr.23 , inscrisa in CF416221-C1-U3 a fost restituita in natura domnului Gerdanovits Eugen Walter prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr.780/23.03.2006. Pentru parcela cu numarul de top 16984/3, inscrisa in CF 416221-C1-U3 nu au fost depuse notificari la legea proprietatii conform adresei serviciului Administrare Fond Funciar nr. CT 2015-616/03.03.2015 si nu figureaza litigii pe rolul instantelor judecatoresti „asa cum rezulta din adresa Serviciului Juridic nr. CT 2015-616/11.03.2013. PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE a fost inregistrat ca partid politic prin Sentinta Civila numarul 18/21.05.2015 a Tribunalului Bucuresti Sectia V-A CIVILA . Prin cererile cu numerele SC2015-014589/03.06.2015 şi SC2015-027862/22.10.2013 domnul MARDARI LUDIVIC - presedintele PARTIDULUI BLOCUL UNITATII NATIONALE - Filiala Judeteana Timis solicita , in baza art.21 alinl al Legii nr.334/17.07.2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale , atribuirea spaţiului situat in Timisoara , Bv.Regele Carol I(fost Tineretii) , nr.23 ,„ pentru sediu de partid . Mentionam faptul ca in evidenta Biroului Valorificare Spatii cu alta Destinatie PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE nu figureaza cu un alt spatiu atribuit de catre Primaria Municipiului Timisoara , pentru desfasurarea activitatii partidului . In şedinţa, din data de 05.11.2015 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT ur. 12/2012, s-a hotarat atribuirea catre PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in imobilul din Timsoara , Bv. Regele Carol 1, nr.23 - SAD 3, pe o perioada de 3 ani, pentru sediu Filiala Judeteana Timis a Partidului Blocul Unitatii Nationale . Având în vedere cele prezentate : Propunem: Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a atribuirii spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat in corpul Cl- parter a imobilului din Timisoara, Bv.

Regele Carol 1, nr.23, compus din 3 încăperi cu suprafața utilă totală 42,40 m.p, reprezentand cota de 5/6 din 50,89 m.p — suprafata totala a SAD 3 , înscris în Cartea Funciara nr.416221-C1- U3 Timişoara, nr.top. 169843, în proprietatea statului roman , in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE, pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani, cu destinația sediu pentru Filiala Județeană Timiş a Partidului Blocul Unității Naționale . ADMINISTRATOR PUBLIC, IACOB SORIN DRAGOI = AVIZAT Pt. DI SERVICIUL JURIDIC LAU EGI +4 LL Pt. SEF BIROU MARINELA BANDI ZONSILIER VIORI(GA IONICEANU Cod FP53-01,ver.1

Atasament: Ref.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL VALORIFICARE S.A.D. SC 2015-030933/27.11.2015 NICOLAE ROBU REFERAT privind repunerea pe Ordinea de zi a urmatoarei sedintei Consiliului Local Al Municipiului Timisoara a Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuință din Timişoara, Bv. Regele Carol, nr.23, către Partidul Blocul Unităţii Naţionale Filiala Judeţeană Timiş In baza aprobarii referatului cu numarul nr. SC 2015-027862/ 11.11.2015 privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol [, nr.23 , către Partidul Blocul Unitatii Nationale Filiala Judeteana Timiş , intocmit de catre Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie, a fost intocmit si introdus la punctul 14 pe Ordinea de zi a Sedintei Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 20.11.2015, spre a fi supus aprobarii Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol, nr.33, către Partidul Blocul Unităţii Naţionale Filiala Judeţeană Timiş . In urma dezbaterii acestuia , proiectul a fost respins cu un numar de 6 voturi impotriva si restul abtineri . Prin cererile cu numerele SC2015-030933/23.11.2015 , SC 2015-030943/23.11.2015, DI. Mardari Ludovic - presedintele Partidului Blocul Unitatii Nationale - Filiala Judeteana Timis, solicita reanalizarea solicitarii de atribuire a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Regele Carol |, nr.23, către Partidul Blocul Unității Naţionale - Filiala Judeţeană Timiş , precum si supunerea spre aprobare intr-o noua sedinta a Consiliului Local al Municipiului Timisoara a Proiectului de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timişoara, Bv. Regele Carol 1, nr.23, către Partidul Blocul Unităţii Naţionale Filiala Judeţeană Timiş , motivand imposibilitatea desfasurarii activitatii Filialei partidului din cauza lipsei unui spatiu destinat in acest scop. PROPUNEM: Reintroducerea pe Ordinea de zi a Sedintei Consiliul Local al Municipiului Timişoara spre a fi supus aprobarii , Proiectul de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timișoara, Bv. Regele Carol [, nr.23, către Partidul Blocul Unității Naţionale Filiala Județeană Timiş . ADMINISTRATOR PUBLIC, IACOB SORIN DRAGOI CONSILIER VIORICA IONICEANU