keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 132/25.03.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a cotei de 113/310 teren aferent spaţiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timişoara ( nr.CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1 si scoaterea acestuia la licitatie publica pentru vanzare

25.03.2014

Hotararea Consiliului Local 132/25.03.2014
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a cotei de 113/310 teren aferent spaţiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timişoara ( nr.CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1 si scoaterea acestuia la licitatie publica pentru vanzare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013-003901/06.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Extrasul din procesul verbal al şedinţei din data de 12.12.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 94/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
Avand in vedere Legea nr. 550/2002, actualizata, privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timişoara a cotei de 113/310 teren aferent spaţiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timişoara ( nr. CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1.

Art.2: Se aproba vanzarea prin licitaţie publică a spaţiului şi cotei de teren aferente înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timisoara ( nr. CF vechi 142162 ), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1.

Art.3: Spaţiile aflate în imobile cuprinse în Lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor, pot fi vândute numai cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziţia nr.1031/06.09.2012 a Primarului Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziţia nr.1031/06.09.2012 a Primarului Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROU SAD NR. CT2013-003901/06.03.2014 NICOLAE ROBU

REFERAT În imobilul din Timişoara, strada Matei Corvin nr. 1 înscris în Cartea Funciară colectivă nr. 413907 – C1 – Timişoara, nr. top 439 este un spaţiu înscris ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare, cu 36,56 p.c.i. şi 113/310 mp teren în folosinţă”, nr. top 439/III - situat la etaj 1, spaţiu cu suprafaţa utilă de 126,32 mp, neînchiriat, în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

În şedinţa din data de 12.12.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013, a fost analizată solicitarea nr. CT2013-003901/19.08.2013 a d-lui Fenchea Radu prin care acesta solicita aprobarea pentru cumpărare a s.a.d. str. M. Corvin nr. 1, hotărându- promovarea unui proiect de hotărâre al Consiliului Local pentru vânzarea spaţiului cu altă destinaţie din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1.

Spaţiul cu altă destinaţie din Timişoara, str. M. Corvin nr. 1, este nerevendicat la legile proprietăţii, conform adresei Serviciului Juridic nr. SJ2014-2644/21.02.104, adresei Biroului Evidenţa Patrimoniului, nr. CT2013-004191/05.09.2013 şi adresei Serviciului Administrare Fond Funciar nr. CT2013-004191/06.09.2013.

Conform adresei nr. SC2014-2647/10.02.2014 a Serviciului Banca de Date Urbană şi Cadastru, terenul situat în str. Matei Corvin nr. 1 a fost inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, atestat prin H.G. nr. 1016/2005. Având în vedere cele prezentate :

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe: 1. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timişoara a cotei de 113/310 teren

aferent spaţiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 – C1 – U5 Timişoara ( nr. CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca “ S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă“ din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1.

2. Vânzarea prin licitaţie publică a spaţiului şi cotei de teren aferente înscris în Cartea Funciară nr. 413907 – C1 – U5 Timisoara ( nr. CF vechi 142162 ), nr. top. 439/III ca “ S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă“ din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1.

VICEPRIMAR, TRAIAN STOIA

PT. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR MARTIN STAIA

RESPONSABIL BIROU LAURA KOSZEGI

CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAŞ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC