keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 207/28.11.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.General Henri Berthelot (fosta Caraiman) nr.6, subsol, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru Asociatia Artistilor Plastici „ Romul Ladea" si incheierea contractului de comodat

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 207/28.11.2016
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.General Henri Berthelot (fosta Caraiman) nr.6, subsol, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru Asociatia Artistilor Plastici „ Romul Ladea" si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-002136/03.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-002136/13.04.2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014, 543/2014, 91/01.03.2016 si 21/07.07.2016 din data de 07.10.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din Timisoara, str. General Henri Berthelot (fosta Caraiman) nr.6, demisol, spatiul 1, pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru Asociatia Artistilor Plastici "Romul Ladea" in suprafata totala de 53,97 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 408021-C1-U4 Timisoara nr. top 12160/VII cu 54/838 mp. teren in folosinta, in proprietatea Statului Roman.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-002136/03.11.2016

R E F E R A T Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.General Henri Berthelot

(fosta Caraiman) nr.6, subsol, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru Asociatia Artistilor Plastici „ Romul Ladea” si incheierea contractului de comodat

Prin cererea cu nr. CT2016-002136/13.04.2016 CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, solicita atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str. General Henri Berthelot nr.6 (fosta Caraiman), demisol, pentru Asociatia Artistilor Plastici „Romul Ladea” care face parte integranta din structura de activitati a Casei de Cultura. Aceasta asociatie cuprinde un numar de 120 pictori si sculptori. Activitatea asociatiei contribuie la realizarea unor proiecte culturale ale municipalitatii, care se desfasoara prin Casa de Cultura precum si expozitiile realizate pentru marcarea evenimentelor : 8 Martie – Ziua Femeii, Spiritualitatea crestina in lumina si culoare, de Pasti, 9 Mai – Ziua Europei, 3 August – Ziua Timisoarei, 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei.

Acest spatiu este in suprafata totala de 53,97 mp si are un numar de 3 incaperi, inscris in Cartea Funciara nr.408021-C1 Timisoara, nr. Top 408021-C1-U4 ca spatiul comercial nr.1 cu 54/838 mp. teren in folosinta in proprietatea Statului Roman. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2016-5356/27.10.2016 la Compartiment Administrare Fond Funciar; - CT2016-005356/27.10.2016 la Biroul Cladiri; - CT2016-5356/31.10.2016 de la Serviciul Juridic.

Solicitarea nr. CT2016-002136/13.04.2016 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr.386/01.08.2014, HCL nr. 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL NR.21/07.07.2016 din data de 07.10.2016.

Astfel, Comisia de analiza a hotarat atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str. General Henri Berthelot (fosta Caraiman) nr.6, subsol, spatiul nr.1 in suprafata totala de 53,97 mp. compus din 3 incaperi, prin contract de comodat, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru Asociatia Artistilor Plastici „Romul Ladea”. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din

Timisoara, str. General Henri Berthelot (fosta Caraiman) nr.6, subsol, spatiul 1, pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru Asociatia Artistilor Plastici „Romul Ladea” in suprafata totala de 53,97 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 408021-C1 Timisoara nr. top 408021-C1-U4 cu 54/838 mp. teren in folosinta, in proprietatea Statului Roman.

VICEPRIMAR FARKAS IMRE PT. DIRECTOR,

MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN PT. SEF BIROU MARINELA BANDI CONSILIER,

DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1