keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 363/15.07.2019 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 134/11.09.1998 incheiat cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS

15.07.2019

Hotararea Consiliului Local 363/15.07.2019
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 134/11.09.1998 incheiat cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 15904 /26.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 15904 /26.06.2019 al Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-15904/26.06.2019;
Avand in vedere Adresa nr. SC2019-008634/08.04.2019, BIBLIOTECII JUDETENE TIMIS prin reprezentant Cretu Tudor- manager;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 06.06.2019 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 134/11.09.1998 incheiat cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Capitan Dan, nr. 2, ap. SAD 2, inscris in CF nr. 422965-C1-U8 Timisoara (Nr. CF. Vechi 18793), Nr. cadastral TOP: 20250-20251/I-II-III-IV/B, compus din 5 incaperi, in suprafata de 74,19 mp, pe o perioada de 5 ani incepand cu data de 26.07.2019 pana la data de 25.07.2024.

Art. 2: Se aproba incheierea actului aditional.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala, Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 15904 /26.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998 încheiat cu

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ

Prin cererea înregistrată cu nr. SC2019-008634/08.04.2019, BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ prin reprezentant Creţu Tudor - Manager, solicită prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Căpitan Dan, nr.2, ap. SAD 2, compus din 5 încăperi, în suprafaţă de 74,19 mp.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 2, ap. SAD 2, înscris în CF nr.

422965-C1-U8 Timişoara (Nr.CF. Vechi 18793), Nr. cadastral TOP: 20250-20251/I-II-III- IV/B se află în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 15904 /26.06.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998 încheiat cu Biblioteca Judeţeană Timiş.

În şedinţa din data de 09.05.2019, Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă, a decis verificarea spaţiului şi activităţii în fapt a Bibliotecii, verificare finalizată favorabil, conform evidenţei documentelor difuzate în perioada ianuarie – mai 2019, Biblioteca având o medie a tranzacţiilor de 128/cărţi/zi, 1142 de utilizatori activi şi un total de 3800 de cărţi. Spaţiul este folosit adecvat, potrivit destinaţiei şi bine întreţinut.

Astfel, raportat la faptul că BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.06.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 26.07.2019 până la data de 25.07.2024.

Tariful de închiriere al spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Căpitan Dan, nr.2, ap. SAD 2, râmăne la preţul de 2 euro/mp/lună, conform HCL 71/2013.

Cod FO 53-01,ver.1

Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Căpitan Dan, nr.2, a fost verificată prin adresele : - SC2019- 8634/20.06.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - SC2019- 8634/19.06.2019 Servicul Juric; - CT 2019- 8634/12.06.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ, a nevoilor cetăţenilor şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998 încheiat cu BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 15904 /26.06.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998 încheiat cu

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ

Prin cererea înregistrată cu nr. SC2019-008634/08.04.2019, BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ prin reprezentant Creţu Tudor - Manager, solicită prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Căpitan Dan, nr.2, ap. SAD 2, compus din 5 încăperi, în suprafaţă de 74,19 mp.

Imobilul situat în Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 2, ap. SAD 2, înscris în CF nr. 422965-C1-U8 Timişoara (Nr.CF. Vechi 18793), Nr. cadastral TOP: 20250-20251/I-II-III- IV/B se află în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.06.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 26.07.2019 până la data de 25.07.2024.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.134/11.09.1998 încheiat cu BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 26.07.2019 până la data de 25.07.2024. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI