keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 554/12.11.2019 privind prelungirea Contractului de închiriere nr.321/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L.

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 554/12.11.2019
privind prelungirea Contractului de închiriere nr.321/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 28264 /06.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
        Având în vedere Raportul de specialitate  SC2019- 28264 /06.11.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
        Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 06.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 28264/06.11.2019;
        Având în vedere Adresa nr . CT2019-004645/16.07.2019, S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L., prin reprezentant - Costea Adrian;
        Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 17.09.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 176/11.04.2019;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
        În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
        În temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 alin. 1 şi alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere  nr. 321/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L., pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.36, înscris în CF nr. 401892-C1 Timişoara, pe o perioada de 3 ani începând cu data 24.09.2019  până la data de 23.09.2022.

Art. 2: Se aprobă încheierea actului adiţional .

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municioiului Timişoara.

Art. 4:   Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
          - Primarului Municipiului Timişoara;
          - Direcţiei Urbanism;
          - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
          - Direcţiei Economice;
          - Direcţiei de Mediu;
          - Direcţiei Dezvoltare;
          - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
          - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
          - Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
          - Serviciului Juridic;
          - Serviciului Şcoli - Spitale şi Baze Sportive;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calităţii;
          - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
          - Mass-media locale;

 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 28264 /06.11 .2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.351/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L.

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-004645/16.07.2019, S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L., prin reprezentant– Costea Adrian, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 351/22.12.1998, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.36.

Imobilul situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.36, înscris în CF nr. 401892-C1 Timişoara, Nr.top 16987, Nr. CF vechi 138308, se află în proprietatea Statului Român, fişa mijlocului fix a Primăriei Timişoara, număr inventar 5658.

Raportat la faptul că S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 17.09.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.351/22.12.1998, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 24.09.2019 până la data de 23.09.2022.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.351/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L. pe o perioada de 3 ani începând cu data de 24.09.2019 până la data de 23.09.2022.

PRIMAR, PT DIRECTOR, NICOLAE ROBU BONCEA MIHAI VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 28264 /06.11 .2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de închiriere nr.351/22.12.1998 încheiat cu

S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L.

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-004645/16.07.2019, S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L., prin reprezentant– Costea Adrian, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 351/22.12.1998, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.36.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.36, înscris în CF nr. 401892-C1 Timişoara, Nr.top

16987, Nr. CF vechi 138308, se află în proprietatea Statului Român, fişa mijlocului fix a Primăriei Timişoara, număr inventar 5658.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 28264 /06.11 .2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.351/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L.

Raportat la faptul că S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 17.09.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.351/22.12.1998, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 24.09.2019 până la data de 23.09.2022.

Tariful de închiriere al spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din str. Iuliu Maniu, nr.36, râmăne la preţul de 5 euro/mp/lună, conform 71/26.02.2013 Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, a fost verificată prin adresele : - CT2019- 4645/11.10.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019- 134/29.10.2019 Servicul Juric; - CT2019- 4645/01.10.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L. şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.351/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

PT.DIRECTOR BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA